Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Exode 28

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ σὺ προσαγάγου πρὸς σεαυτὸν τόν τε Ααρων τὸν ἀδελϕόν σου καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἱερατεύειν μοι, Ααρων καὶ Ναδαβ καὶ Αβιουδ καὶ Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ υἱοὺς Ααρων.

Kaì sỳ prosagágou pròs seautòn tón te Aarōn tòn adelphón sou kaì toùs hyioùs autoû ek tō̂n hyiō̂n Israēl hierateúein moi, Aarōn kaì Nadab kaì Abioud kaì Eleazar kaì Ithamar hyioùs Aarōn.

2
καὶ ποιήσεις στολὴν ἁγίαν Ααρων τῷ ἀδελϕῷ σου εἰς τιμὴν καὶ δόξαν.

kaì poiḗseis stolḕn hagían Aarōn tō̂i adelphō̂i sou eis timḕn kaì dóxan.

3
καὶ σὺ λάλησον πᾶσι τοῖς σοϕοῖς τῇ διανοίᾳ, οὓς ἐνέπλησα πνεύματος αἰσθήσεως, καὶ ποιήσουσιν τὴν στολὴν τὴν ἁγίαν Ααρων εἰς τὸ ἅγιον, ἐν ᾗ ἱερατεύσει μοι.

kaì sỳ lálēson pâsi toîs sophoîs tē̂i dianoíāi, hoùs enéplēsa pneúmatos aisthḗseōs, kaì poiḗsousin tḕn stolḕn tḕn hagían Aarōn eis tò hágion, en hē̂i hierateúsei moi.

4
καὶ αὗται αἱ στολαί, ἃς ποιήσουσιν· τὸ περιστήθιον καὶ τὴν ἐπωμίδα καὶ τὸν ποδήρη καὶ χιτῶνα κοσυμβωτὸν καὶ κίδαριν καὶ ζώνην· καὶ ποιήσουσιν στολὰς ἁγίας Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερατεύειν μοι.

kaì haûtai hai stolaí, hàs poiḗsousin: tò peristḗthion kaì tḕn epōmída kaì tòn podḗrē kaì chitō̂na kosymbōtòn kaì kídarin kaì zṓnēn: kaì poiḗsousin stolàs hagías Aarōn kaì toîs hyioîs autoû eis tò hierateúein moi.

5
καὶ αὐτοὶ λήμψονται τὸ χρυσίον καὶ τὴν ὑάκινθον καὶ τὴν πορϕύραν καὶ τὸ κόκκινον καὶ τὴν βύσσον.

kaì autoì lḗmpsontai tò chrysíon kaì tḕn hyákinthon kaì tḕn porphýran kaì tò kókkinon kaì tḕn býsson.

6
καὶ ποιήσουσιν τὴν ἐπωμίδα ἐκ βύσσου κεκλωσμένης, ἔργον ὑϕαντὸν ποικιλτοῦ·

kaì poiḗsousin tḕn epōmída ek býssou keklōsménēs, érgon hyphantòn poikiltoû:

7
δύο ἐπωμίδες συνέχουσαι ἔσονται αὐτῷ ἑτέρα τὴν ἑτέραν, ἐπὶ τοῖς δυσὶ μέρεσιν ἐξηρτημέναι·

dýo epōmídes synéchousai ésontai autō̂i hetéra tḕn hetéran, epì toîs dysì méresin exērtēménai:

8
καὶ τὸ ὕϕασμα τῶν ἐπωμίδων, ὅ ἐστιν ἐπ’ αὐτῷ, κατὰ τὴν ποίησιν ἐξ αὐτοῦ ἔσται ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορϕύρας καὶ κοκκίνου διανενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης.

kaì tò hýphasma tō̂n epōmídōn, hó estin ep’ autō̂i, katà tḕn poíēsin ex autoû éstai ek chrysíou kaì hyakínthou kaì porphýras kaì kokkínou dianenēsménou kaì býssou keklōsménēs.

9
καὶ λήμψῃ τοὺς δύο λίθους, λίθους σμαράγδου, καὶ γλύψεις ἐν αὐτοῖς τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ,

kaì lḗmpsēi toùs dýo líthous, líthous smarágdou, kaì glýpseis en autoîs tà onómata tō̂n hyiō̂n Israēl,

10
ἓξ ὀνόματα ἐπὶ τὸν λίθον τὸν ἕνα καὶ τὰ ἓξ ὀνόματα τὰ λοιπὰ ἐπὶ τὸν λίθον τὸν δεύτερον κατὰ τὰς γενέσεις αὐτῶν.

hèx onómata epì tòn líthon tòn héna kaì tà hèx onómata tà loipà epì tòn líthon tòn deúteron katà tàs genéseis autō̂n.

11
ἔργον λιθουργικῆς τέχνης, γλύμμα σϕραγῖδος, διαγλύψεις τοὺς δύο λίθους ἐπὶ τοῖς ὀνόμασιν τῶν υἱῶν Ισραηλ.

érgon lithourgikē̂s téchnēs, glýmma sphragîdos, diaglýpseis toùs dýo líthous epì toîs onómasin tō̂n hyiō̂n Israēl.

12
καὶ θήσεις τοὺς δύο λίθους ἐπὶ τῶν ὤμων τῆς ἐπωμίδος· λίθοι μνημοσύνου εἰσὶν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ· καὶ ἀναλήμψεται Ααρων τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ ἔναντι κυρίου ἐπὶ τῶν δύο ὤμων αὐτοῦ, μνημόσυνον περὶ αὐτῶν.

kaì thḗseis toùs dýo líthous epì tō̂n ṓmōn tē̂s epōmídos: líthoi mnēmosýnou eisìn toîs hyioîs Israēl: kaì analḗmpsetai Aarōn tà onómata tō̂n hyiō̂n Israēl énanti kyríou epì tō̂n dýo ṓmōn autoû, mnēmósynon perì autō̂n.

13
καὶ ποιήσεις ἀσπιδίσκας ἐκ χρυσίου καθαροῦ·

kaì poiḗseis aspidískas ek chrysíou katharoû:

14
καὶ ποιήσεις δύο κροσσωτὰ ἐκ χρυσίου καθαροῦ, καταμεμιγμένα ἐν ἄνθεσιν, ἔργον πλοκῆς· καὶ ἐπιθήσεις τὰ κροσσωτὰ τὰ πεπλεγμένα ἐπὶ τὰς ἀσπιδίσκας κατὰ τὰς παρωμίδας αὐτῶν ἐκ τῶν ἐμπροσθίων.

kaì poiḗseis dýo krossōtà ek chrysíou katharoû, katamemigména en ánthesin, érgon plokē̂s: kaì epithḗseis tà krossōtà tà peplegména epì tàs aspidískas katà tàs parōmídas autō̂n ek tō̂n emprosthíōn.

15
καὶ ποιήσεις λογεῖον τῶν κρίσεων, ἔργον ποικιλτοῦ· κατὰ τὸν ῥυθμὸν τῆς ἐπωμίδος ποιήσεις αὐτό. ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορϕύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης ποιήσεις αὐτό.

kaì poiḗseis logeîon tō̂n kríseōn, érgon poikiltoû: katà tòn rhythmòn tē̂s epōmídos poiḗseis autó. ek chrysíou kaì hyakínthou kaì porphýras kaì kokkínou keklōsménou kaì býssou keklōsménēs poiḗseis autó.

16
τετράγωνον ἔσται, διπλοῦν, σπιθαμῆς τὸ μῆκος καὶ σπιθαμῆς τὸ εὖρος.

tetrágōnon éstai, diploûn, spithamē̂s tò mē̂kos kaì spithamē̂s tò eûros.

17
καὶ καθυϕανεῖς ἐν αὐτῷ ὕϕασμα κατάλιθον τετράστιχον. στίχος λίθων ἔσται σάρδιον, τοπάζιον καὶ σμάραγδος, ὁ στίχος ὁ εἷς·

kaì kathyphaneîs en autō̂i hýphasma katálithon tetrástichon. stíchos líthōn éstai sárdion, topázion kaì smáragdos, ho stíchos ho heîs:

18
καὶ ὁ στίχος ὁ δεύτερος ἄνθραξ καὶ σάπϕειρος καὶ ἴασπις·

kaì ho stíchos ho deúteros ánthrax kaì sáppheiros kaì íaspis:

19
καὶ ὁ στίχος ὁ τρίτος λιγύριον, ἀχάτης καὶ ἀμέθυστος·

kaì ho stíchos ho trítos ligýrion, achátēs kaì améthystos:

20
καὶ ὁ στίχος ὁ τέταρτος χρυσόλιθος καὶ βηρύλλιον καὶ ὀνύχιον· περικεκαλυμμένα χρυσίῳ, συνδεδεμένα ἐν χρυσίῳ ἔστωσαν κατὰ στίχον αὐτῶν.

kaì ho stíchos ho tétartos chrysólithos kaì bērýllion kaì onýchion: perikekalymména chrysíōi, syndedeména en chrysíōi éstōsan katà stíchon autō̂n.

21
καὶ οἱ λίθοι ἔστωσαν ἐκ τῶν ὀνομάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ δέκα δύο κατὰ τὰ ὀνόματα αὐτῶν· γλυϕαὶ σϕραγίδων, ἕκαστος κατὰ τὸ ὄνομα, ἔστωσαν εἰς δέκα δύο ϕυλάς.

kaì hoi líthoi éstōsan ek tō̂n onomátōn tō̂n hyiō̂n Israēl déka dýo katà tà onómata autō̂n: glyphaì sphragídōn, hékastos katà tò ónoma, éstōsan eis déka dýo phylás.

22
καὶ ποιήσεις ἐπὶ τὸ λογεῖον κροσσοὺς συμπεπλεγμένους, ἔργον ἁλυσιδωτὸν ἐκ χρυσίου καθαροῦ.

kaì poiḗseis epì tò logeîon krossoùs sympeplegménous, érgon halysidōtòn ek chrysíou katharoû.

29
καὶ λήμψεται Ααρων τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐπὶ τοῦ λογείου τῆς κρίσεως ἐπὶ τοῦ στήθους, εἰσι όντι εἰς τὸ ἅγιον μνημόσυνον ἔναντι τοῦ θεοῦ.

kaì lḗmpsetai Aarōn tà onómata tō̂n hyiō̂n Israēl epì toû logeíou tē̂s kríseōs epì toû stḗthous, eisi ónti eis tò hágion mnēmósynon énanti toû theoû.

29A
καὶ θήσεις ἐπὶ τὸ λογεῖον τῆς κρίσεως τοὺς κροσσούς· τὰ ἁλυσιδωτὰ ἐπ’ ἀμϕοτέρων τῶν κλιτῶν τοῦ λογείου ἐπιθήσεις καὶ τὰς δύο ἀσπιδίσκας ἐπιθήσεις ἐπ’ ἀμϕοτέρους τοὺς ὤμους τῆς ἐπωμίδος κατὰ πρόσωπον.

kaì thḗseis epì tò logeîon tē̂s kríseōs toùs krossoús: tà halysidōtà ep’ amphotérōn tō̂n klitō̂n toû logeíou epithḗseis kaì tàs dýo aspidískas epithḗseis ep’ amphotérous toùs ṓmous tē̂s epōmídos katà prósōpon.

30
καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὸ λογεῖον τῆς κρίσεως τὴν δήλωσιν καὶ τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἔσται ἐπὶ τοῦ στήθους Ααρων, ὅταν εἰσπορεύηται εἰς τὸ ἅγιον ἐναντίον κυρίου· καὶ οἴσει Ααρων τὰς κρίσεις τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐπὶ τοῦ στήθους ἐναντίον κυρίου διὰ παντός.

kaì epithḗseis epì tò logeîon tē̂s kríseōs tḕn dḗlōsin kaì tḕn alḗtheian, kaì éstai epì toû stḗthous Aarōn, hótan eisporeúētai eis tò hágion enantíon kyríou: kaì oísei Aarōn tàs kríseis tō̂n hyiō̂n Israēl epì toû stḗthous enantíon kyríou dià pantós.

31
καὶ ποιήσεις ὑποδύτην ποδήρη ὅλον ὑακίνθινον.

kaì poiḗseis hypodýtēn podḗrē hólon hyakínthinon.

32
καὶ ἔσται τὸ περιστόμιον ἐξ αὐτοῦ μέσον, ᾤαν ἔχον κύκλῳ τοῦ περιστομίου, ἔργον ὑϕάντου, τὴν συμβολὴν συνυϕασμένην ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴ ῥαγῇ.

kaì éstai tò peristómion ex autoû méson, ṓian échon kýklōi toû peristomíou, érgon hyphántou, tḕn symbolḕn synyphasménēn ex autoû, hína mḕ rhagē̂i.

33
καὶ ποιήσεις ἐπὶ τὸ λῶμα τοῦ ὑποδύτου κάτωθεν ὡσεὶ ἐξανθούσης ῥόας ῥοίσκους ἐξ ὑακίνθου καὶ πορϕύρας καὶ κοκκίνου διανενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης ἐπὶ τοῦ λώματος τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ· τὸ αὐτὸ δὲ εἶδος ῥοίσκους χρυσοῦς καὶ κώδωνας ἀνὰ μέσον τούτων περικύκλῳ·

kaì poiḗseis epì tò lō̂ma toû hypodýtou kátōthen hōseì exanthoúsēs rhóas rhoískous ex hyakínthou kaì porphýras kaì kokkínou dianenēsménou kaì býssou keklōsménēs epì toû lṓmatos toû hypodýtou kýklōi: tò autò dè eîdos rhoískous chrysoûs kaì kṓdōnas anà méson toútōn perikýklōi:

34
παρὰ ῥοίσκον χρυσοῦν κώδωνα καὶ ἄνθινον ἐπὶ τοῦ λώματος τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ.

parà rhoískon chrysoûn kṓdōna kaì ánthinon epì toû lṓmatos toû hypodýtou kýklōi.

35
καὶ ἔσται Ααρων ἐν τῷ λειτουργεῖν ἀκουστὴ ἡ ϕωνὴ αὐτοῦ εἰσιόντι εἰς τὸ ἅγιον ἐναντίον κυρίου καὶ ἐξιόντι, ἵνα μὴ ἀποθάνῃ.

kaì éstai Aarōn en tō̂i leitourgeîn akoustḕ hē phōnḕ autoû eisiónti eis tò hágion enantíon kyríou kaì exiónti, hína mḕ apothánēi.

36
καὶ ποιήσεις πέταλον χρυσοῦν καθαρὸν καὶ ἐκτυπώσεις ἐν αὐτῷ ἐκτύπωμα σϕραγῖδος ‘Αγίασμα κυρίου.

kaì poiḗseis pétalon chrysoûn katharòn kaì ektypṓseis en autō̂i ektýpōma sphragîdos ‘Agíasma kyríou.

37
καὶ ἐπιθήσεις αὐτὸ ἐπὶ ὑακίνθου κεκλωσμένης, καὶ ἔσται ἐπὶ τῆς μίτρας· κατὰ πρόσωπον τῆς μίτρας ἔσται.

kaì epithḗseis autò epì hyakínthou keklōsménēs, kaì éstai epì tē̂s mítras: katà prósōpon tē̂s mítras éstai.

38
καὶ ἔσται ἐπὶ τοῦ μετώπου Ααρων, καὶ ἐξαρεῖ Ααρων τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἁγίων, ὅσα ἂν ἁγιάσωσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ, παντὸς δόματος τῶν ἁγίων αὐτῶν· καὶ ἔσται ἐπὶ τοῦ μετώπου Ααρων διὰ παντός, δεκτὸν αὐτοῖς ἔναντι κυρίου.

kaì éstai epì toû metṓpou Aarōn, kaì exareî Aarōn tà hamartḗmata tō̂n hagíōn, hósa àn hagiásōsin hoi hyioì Israēl, pantòs dómatos tō̂n hagíōn autō̂n: kaì éstai epì toû metṓpou Aarōn dià pantós, dektòn autoîs énanti kyríou.

39
καὶ οἱ κόσυμβοι τῶν χιτώνων ἐκ βύσσου· καὶ ποιήσεις κίδαριν βυσσίνην καὶ ζώνην ποιήσεις, ἔργον ποικιλτοῦ.

kaì hoi kósymboi tō̂n chitṓnōn ek býssou: kaì poiḗseis kídarin byssínēn kaì zṓnēn poiḗseis, érgon poikiltoû.

40
καὶ τοῖς υἱοῖς Ααρων ποιήσεις χιτῶνας καὶ ζώνας καὶ κιδάρεις ποιήσεις αὐτοῖς εἰς τιμὴν καὶ δόξαν.

kaì toîs hyioîs Aarōn poiḗseis chitō̂nas kaì zṓnas kaì kidáreis poiḗseis autoîs eis timḕn kaì dóxan.

41
καὶ ἐνδύσεις αὐτὰ Ααρων τὸν ἀδελϕόν σου καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ· καὶ χρίσεις αὐτοὺς καὶ ἐμπλήσεις αὐτῶν τὰς χεῖρας καὶ ἁγιάσεις αὐτούς, ἵνα ἱερατεύωσίν μοι.

kaì endýseis autà Aarōn tòn adelphón sou kaì toùs hyioùs autoû met’ autoû: kaì chríseis autoùs kaì emplḗseis autō̂n tàs cheîras kaì hagiáseis autoús, hína hierateúōsín moi.

42
καὶ ποιήσεις αὐτοῖς περισκελῆ λινᾶ καλύψαι ἀσχημοσύνην χρωτὸς αὐτῶν· ἀπὸ ὀσϕύος ἕως μηρῶν ἔσται.

kaì poiḗseis autoîs periskelē̂ linâ kalýpsai aschēmosýnēn chrōtòs autō̂n: apò osphýos héōs mērō̂n éstai.

43
καὶ ἕξει Ααρων αὐτὰ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, ὡς ἂν εἰσπορεύωνται εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου ἢ ὅταν προσπορεύωνται λειτουργεῖν πρὸς τὸ θυσιαστήριον τοῦ ἁγίου, καὶ οὐκ ἐπάξονται πρὸς ἑαυτοὺς ἁμαρτίαν, ἵνα μὴ ἀποθάνωσιν· νόμιμον αἰώνιον αὐτῷ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ’ αὐτόν.

kaì héxei Aarōn autà kaì hoi hyioì autoû, hōs àn eisporeúōntai eis tḕn skēnḕn toû martyríou ḕ hótan prosporeúōntai leitourgeîn pròs tò thysiastḗrion toû hagíou, kaì ouk epáxontai pròs heautoùs hamartían, hína mḕ apothánōsin: nómimon aiṓnion autō̂i kaì tō̂i spérmati autoû met’ autón.