Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Exode 5

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ μετὰ ταῦτα εἰσῆλθεν Μωυσῆς καὶ Ααρων πρὸς Φαραω καὶ εἶπαν αὐτῷ Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ’Εξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα μοι ἑορτάσωσιν ἐν τῇ ἐρήμῳ.

Kaì metà taûta eisē̂lthen Mōysē̂s kaì Aarōn pròs Pharaō kaì eîpan autō̂i Táde légei kýrios ho theòs Israēl ’Exapósteilon tòn laón mou, hína moi heortásōsin en tē̂i erḗmōi.

2
καὶ εἶπεν Φαραω Τίς ἐστιν οὗ εἰσακούσομαι τῆς ϕωνῆς αὐτοῦ ὥστε ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ; οὐκ οἶδα τὸν κύριον καὶ τὸν Ισραηλ οὐκ ἐξαποστέλλω.

kaì eîpen Pharaō Tís estin hoû eisakoúsomai tē̂s phōnē̂s autoû hṓste exaposteîlai toùs hyioùs Israēl? ouk oîda tòn kýrion kaì tòn Israēl ouk exapostéllō.

3
καὶ λέγουσιν αὐτῷ ‘Ο θεὸς τῶν Εβραίων προσκέκληται ἡμᾶς· πορευσόμεθα οὖν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπως θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν, μήποτε συναντήσῃ ἡμῖν θάνατος ἢ ϕόνος.

kaì légousin autō̂i ‘O theòs tō̂n Ebraíōn proskéklētai hēmâs: poreusómetha oûn hodòn triō̂n hēmerō̂n eis tḕn érēmon, hópōs thýsōmen tō̂i theō̂i hēmō̂n, mḗpote synantḗsēi hēmîn thánatos ḕ phónos.

4
καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου ῞Ινα τί, Μωυσῆ καὶ Ααρων, διαστρέϕετε τὸν λαόν μου ἀπὸ τῶν ἔργων; ἀπέλθατε ἕκαστος ὑμῶν πρὸς τὰ ἔργα αὐτοῦ.

kaì eîpen autoîs ho basileùs Aigýptou ῞Ina tí, Mōysē̂ kaì Aarōn, diastréphete tòn laón mou apò tō̂n érgōn? apélthate hékastos hymō̂n pròs tà érga autoû.

5
καὶ εἶπεν Φαραω ’Ιδοὺ νῦν πολυπληθεῖ ὁ λαός· μὴ οὖν καταπαύσωμεν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ἔργων.

kaì eîpen Pharaō ’Idoù nŷn polyplētheî ho laós: mḕ oûn katapaúsōmen autoùs apò tō̂n érgōn.

6
συνέταξεν δὲ Φαραω τοῖς ἐργοδιώκταις τοῦ λαοῦ καὶ τοῖς γραμματεῦσιν λέγων

synétaxen dè Pharaō toîs ergodiṓktais toû laoû kaì toîs grammateûsin légōn

7
Οὐκέτι προστεθήσεται διδόναι ἄχυρον τῷ λαῷ εἰς τὴν πλινθουργίαν καθάπερ ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν· αὐτοὶ πορευέσθωσαν καὶ συναγαγέτωσαν ἑαυτοῖς ἄχυρα.

Oukéti prostethḗsetai didónai áchyron tō̂i laō̂i eis tḕn plinthourgían katháper echthès kaì trítēn hēméran: autoì poreuésthōsan kaì synagagétōsan heautoîs áchyra.

8
καὶ τὴν σύνταξιν τῆς πλινθείας, ἧς αὐτοὶ ποιοῦσιν καθ’ ἑκάστην ἡμέραν, ἐπιβαλεῖς αὐτοῖς, οὐκ ἀϕελεῖς οὐδέν· σχολάζουσιν γάρ· διὰ τοῦτο κεκράγασιν λέγοντες Πορευθῶμεν καὶ θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν.

kaì tḕn sýntaxin tē̂s plintheías, hē̂s autoì poioûsin kath’ hekástēn hēméran, epibaleîs autoîs, ouk apheleîs oudén: scholázousin gár: dià toûto kekrágasin légontes Poreuthō̂men kaì thýsōmen tō̂i theō̂i hēmō̂n.

9
βαρυνέσθω τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων τούτων, καὶ μεριμνάτωσαν ταῦτα καὶ μὴ μεριμνάτωσαν ἐν λόγοις κενοῖς.

barynésthō tà érga tō̂n anthrṓpōn toútōn, kaì merimnátōsan taûta kaì mḕ merimnátōsan en lógois kenoîs.

10
κατέσπευδον δὲ αὐτοὺς οἱ ἐργοδιῶκται καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ ἔλεγον πρὸς τὸν λαὸν λέγοντες Τάδε λέγει Φαραω Οὐκέτι δίδωμι ὑμῖν ἄχυρα·

katéspeudon dè autoùs hoi ergodiō̂ktai kaì hoi grammateîs kaì élegon pròs tòn laòn légontes Táde légei Pharaō Oukéti dídōmi hymîn áchyra:

11
αὐτοὶ ὑμεῖς πορευόμενοι συλλέγετε ἑαυτοῖς ἄχυρα ὅθεν ἐὰν εὕρητε, οὐ γὰρ ἀϕαιρεῖται ἀπὸ τῆς συντάξεως ὑμῶν οὐθέν.

autoì hymeîs poreuómenoi syllégete heautoîs áchyra hóthen eàn heúrēte, ou gàr aphaireîtai apò tē̂s syntáxeōs hymō̂n outhén.

12
καὶ διεσπάρη ὁ λαὸς ἐν ὅλῃ Αἰγύπτῳ συναγαγεῖν καλάμην εἰς ἄχυρα·

kaì diespárē ho laòs en hólēi Aigýptōi synagageîn kalámēn eis áchyra:

13
οἱ δὲ ἐργοδιῶκται κατέσπευδον αὐτοὺς λέγοντες Συντελεῖτε τὰ ἔργα τὰ καθήκοντα καθ’ ἡμέραν καθάπερ καὶ ὅτε τὸ ἄχυρον ἐδίδοτο ὑμῖν.

hoi dè ergodiō̂ktai katéspeudon autoùs légontes Synteleîte tà érga tà kathḗkonta kath’ hēméran katháper kaì hóte tò áchyron edídoto hymîn.

14
καὶ ἐμαστιγώθησαν οἱ γραμματεῖς τοῦ γένους τῶν υἱῶν Ισραηλ οἱ κατασταθέντες ἐπ’ αὐτοὺς ὑπὸ τῶν ἐπιστατῶν τοῦ Φαραω λέγοντες Διὰ τί οὐ συνετελέσατε τὰς συντάξεις ὑμῶν τῆς πλινθείας, καθάπερ ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν, καὶ τὸ τῆς σήμερον;

kaì emastigṓthēsan hoi grammateîs toû génous tō̂n hyiō̂n Israēl hoi katastathéntes ep’ autoùs hypò tō̂n epistatō̂n toû Pharaō légontes Dià tí ou synetelésate tàs syntáxeis hymō̂n tē̂s plintheías, katháper echthès kaì trítēn hēméran, kaì tò tē̂s sḗmeron?

15
εἰσελθόντες δὲ οἱ γραμματεῖς τῶν υἱῶν Ισραηλ κατεβόησαν πρὸς Φαραω λέγοντες ῞Ινα τί οὕτως ποιεῖς τοῖς σοῖς οἰκέταις;

eiselthóntes dè hoi grammateîs tō̂n hyiō̂n Israēl katebóēsan pròs Pharaō légontes ῞Ina tí hoútōs poieîs toîs soîs oikétais?

16
ἄχυρον οὐ δίδοται τοῖς οἰκέταις σου, καὶ τὴν πλίνθον ἡμῖν λέγουσιν ποιεῖν, καὶ ἰδοὺ οἱ παῖδές σου μεμαστίγωνται· ἀδικήσεις οὖν τὸν λαόν σου.

áchyron ou dídotai toîs oikétais sou, kaì tḕn plínthon hēmîn légousin poieîn, kaì idoù hoi paîdés sou memastígōntai: adikḗseis oûn tòn laón sou.

17
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σχολάζετε, σχολασταί ἐστε· διὰ τοῦτο λέγετε Πορευθῶμεν θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν.

kaì eîpen autoîs Scholázete, scholastaí este: dià toûto légete Poreuthō̂men thýsōmen tō̂i theō̂i hēmō̂n.

18
νῦν οὖν πορευθέντες ἐργάζεσθε· τὸ γὰρ ἄχυρον οὐ δοθήσεται ὑμῖν, καὶ τὴν σύνταξιν τῆς πλινθείας ἀποδώσετε.

nŷn oûn poreuthéntes ergázesthe: tò gàr áchyron ou dothḗsetai hymîn, kaì tḕn sýntaxin tē̂s plintheías apodṓsete.

19
ἑώρων δὲ οἱ γραμματεῖς τῶν υἱῶν Ισραηλ ἑαυτοὺς ἐν κακοῖς λέγοντες Οὐκ ἀπολείψετε τῆς πλινθείας τὸ καθῆκον τῇ ἡμέρᾳ.

heṓrōn dè hoi grammateîs tō̂n hyiō̂n Israēl heautoùs en kakoîs légontes Ouk apoleípsete tē̂s plintheías tò kathē̂kon tē̂i hēmérāi.

20
συνήντησαν δὲ Μωυσῇ καὶ Ααρων ἐρχομένοις εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Φαραω

synḗntēsan dè Mōysē̂i kaì Aarōn erchoménois eis synántēsin autoîs ekporeuoménōn autō̂n apò Pharaō

21
καὶ εἶπαν αὐτοῖς ῎Ιδοι ὁ θεὸς ὑμᾶς καὶ κρίναι, ὅτι ἐβδελύξατε τὴν ὀσμὴν ἡμῶν ἐναντίον Φαραω καὶ ἐναντίον τῶν θεραπόντων αὐτοῦ δοῦναι ῥομϕαίαν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἀποκτεῖναι ἡμᾶς.

kaì eîpan autoîs ῎Idoi ho theòs hymâs kaì krínai, hóti ebdelýxate tḕn osmḕn hēmō̂n enantíon Pharaō kaì enantíon tō̂n therapóntōn autoû doûnai rhomphaían eis tàs cheîras autoû apokteînai hēmâs.

22
ἐπέστρεψεν δὲ Μωυσῆς πρὸς κύριον καὶ εἶπεν Κύριε, διὰ τί ἐκάκωσας τὸν λαὸν τοῦτον; καὶ ἵνα τί ἀπέσταλκάς με;

epéstrepsen dè Mōysē̂s pròs kýrion kaì eîpen Kýrie, dià tí ekákōsas tòn laòn toûton? kaì hína tí apéstalkás me?

23
καὶ ἀϕ’ οὗ πεπόρευμαι πρὸς Φαραω λαλῆσαι ἐπὶ τῷ σῷ ὀνόματι, ἐκάκωσεν τὸν λαὸν τοῦτον, καὶ οὐκ ἐρρύσω τὸν λαόν σου.

kaì aph’ hoû pepóreumai pròs Pharaō lalē̂sai epì tō̂i sō̂i onómati, ekákōsen tòn laòn toûton, kaì ouk errýsō tòn laón sou.