Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Ézéchiel 29

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εν τῷ ἔτει τῷ δεκάτῳ ἐν τῷ δεκάτῳ μηνὶ μιᾷ τοῦ μηνὸς ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων

’En tō̂i étei tō̂i dekátōi en tō̂i dekátōi mēnì miā̂i toû mēnòs egéneto lógos kyríou prós me légōn

2
Υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ προϕήτευσον ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐπ’ Αἴγυπτον ὅλην

Hyiè anthrṓpou, stḗrison tò prósōpón sou epì Pharaō basiléa Aigýptou kaì prophḗteuson ep’ autòn kaì ep’ Aígypton hólēn

3
καὶ εἰπόν Τάδε λέγει κύριος ’Ιδοὺ ἐγὼ ἐπὶ Φαραω τὸν δράκοντα τὸν μέγαν τὸν ἐγκαθήμενον ἐν μέσῳ ποταμῶν αὐτοῦ τὸν λέγοντα ’Εμοί εἰσιν οἱ ποταμοί, καὶ ἐγὼ ἐποίησα αὐτούς.

kaì eipón Táde légei kýrios ’Idoù egṑ epì Pharaō tòn drákonta tòn mégan tòn enkathḗmenon en mésōi potamō̂n autoû tòn légonta ’Emoí eisin hoi potamoí, kaì egṑ epoíēsa autoús.

4
καὶ ἐγὼ δώσω παγίδας εἰς τὰς σιαγόνας σου καὶ προσκολλήσω τοὺς ἰχθῦς τοῦ ποταμοῦ σου πρὸς τὰς πτέρυγάς σου καὶ ἀνάξω σε ἐκ μέσου τοῦ ποταμοῦ σου καὶ πάντας τοὺς ἰχθύας τοῦ ποταμοῦ σου

kaì egṑ dṓsō pagídas eis tàs siagónas sou kaì proskollḗsō toùs ichthŷs toû potamoû sou pròs tàs ptérygás sou kaì anáxō se ek mésou toû potamoû sou kaì pántas toùs ichthýas toû potamoû sou

5
καὶ καταβαλῶ σε ἐν τάχει καὶ πάντας τοὺς ἰχθύας τοῦ ποταμοῦ σου· ἐπὶ πρόσωπον τοῦ πεδίου πεσῇ καὶ οὐ μὴ συναχθῇς καὶ οὐ μὴ περισταλῇς, τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ δέδωκά σε εἰς κατάβρωμα·

kaì katabalō̂ se en táchei kaì pántas toùs ichthýas toû potamoû sou: epì prósōpon toû pedíou pesē̂i kaì ou mḕ synachthē̂is kaì ou mḕ peristalē̂is, toîs thēríois tē̂s gē̂s kaì toîs peteinoîs toû ouranoû dédōká se eis katábrōma:

6
καὶ γνώσονται πάντες οἱ κατοικοῦντες Αἴγυπτον ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος, ἀνθ’ ὧν ἐγενήθης ῥάβδος καλαμίνη τῷ οἴκῳ Ισραηλ.

kaì gnṓsontai pántes hoi katoikoûntes Aígypton hóti egṓ eimi kýrios, anth’ hō̂n egenḗthēs rhábdos kalamínē tō̂i oíkōi Israēl.

7
ὅτε ἐπελάβοντό σου τῇ χειρὶ αὐτῶν, ἐθλάσθης· καὶ ὅτε ἐπεκράτησεν ἐπ’ αὐτοὺς πᾶσα χεὶρ καὶ ὅτε ἐπανεπαύσαντο ἐπὶ σέ, συνετρίβης καὶ συνέκλασας αὐτῶν πᾶσαν ὀσϕύν.

hóte epelábontó sou tē̂i cheirì autō̂n, ethlásthēs: kaì hóte epekrátēsen ep’ autoùs pâsa cheìr kaì hóte epanepaúsanto epì sé, synetríbēs kaì synéklasas autō̂n pâsan osphýn.

8
διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ’Ιδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σὲ ῥομϕαίαν καὶ ἀπολῶ ἀνθρώπους ἀπὸ σοῦ καὶ κτήνη·

dià toûto táde légei kýrios ’Idoù egṑ epágō epì sè rhomphaían kaì apolō̂ anthrṓpous apò soû kaì ktḗnē:

9
καὶ ἔσται ἡ γῆ Αἰγύπτου ἀπώλεια καὶ ἔρημος, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος, ἀντὶ τοῦ λέγειν σε Οἱ ποταμοὶ ἐμοί εἰσιν, καὶ ἐγὼ ἐποίησα αὐτούς.

kaì éstai hē gē̂ Aigýptou apṓleia kaì érēmos, kaì gnṓsontai hóti egṓ eimi kýrios, antì toû légein se Hoi potamoì emoí eisin, kaì egṑ epoíēsa autoús.

10
διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ποταμούς σου καὶ δώσω γῆν Αἰγύπτου εἰς ἔρημον καὶ ῥομϕαίαν καὶ ἀπώλειαν ἀπὸ Μαγδώλου καὶ Συήνης καὶ ἕως ὁρίων Αἰθιόπων.

dià toûto idoù egṑ epì sè kaì epì pántas toùs potamoús sou kaì dṓsō gē̂n Aigýptou eis érēmon kaì rhomphaían kaì apṓleian apò Magdṓlou kaì Syḗnēs kaì héōs horíōn Aithiópōn.

11
οὐ μὴ διέλθῃ ἐν αὐτῇ ποὺς ἀνθρώπου, καὶ ποὺς κτήνους οὐ μὴ διέλθῃ αὐτήν, καὶ οὐ κατοικηθήσεται τεσσαράκοντα ἔτη.

ou mḕ diélthēi en autē̂i poùs anthrṓpou, kaì poùs ktḗnous ou mḕ diélthēi autḗn, kaì ou katoikēthḗsetai tessarákonta étē.

12
καὶ δώσω τὴν γῆν αὐτῆς ἀπώλειαν ἐν μέσῳ γῆς ἠρημωμένης, καὶ αἱ πόλεις αὐτῆς ἐν μέσῳ πόλεων ἠρημωμένων ἔσονται τεσσαράκοντα ἔτη· καὶ διασπερῶ Αἴγυπτον ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας.

kaì dṓsō tḕn gē̂n autē̂s apṓleian en mésōi gē̂s ērēmōménēs, kaì hai póleis autē̂s en mésōi póleōn ērēmōménōn ésontai tessarákonta étē: kaì diasperō̂ Aígypton en toîs éthnesin kaì likmḗsō autoùs eis tàs chṓras.

13
τάδε λέγει κύριος Μετὰ τεσσαράκοντα ἔτη συνάξω τοὺς Αἰγυπτίους ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, οὗ διεσκορπίσθησαν ἐκεῖ,

táde légei kýrios Metà tessarákonta étē synáxō toùs Aigyptíous apò tō̂n ethnō̂n, hoû dieskorpísthēsan ekeî,

14
καὶ ἀποστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν Αἰγυπτίων καὶ κατοικίσω αὐτοὺς ἐν γῇ Παθουρης, ἐν τῇ γῇ, ὅθεν ἐλήμϕθησαν· καὶ ἔσται ἀρχὴ ταπεινὴ

kaì apostrépsō tḕn aichmalōsían tō̂n Aigyptíōn kaì katoikísō autoùs en gē̂i Pathourēs, en tē̂i gē̂i, hóthen elḗmphthēsan: kaì éstai archḕ tapeinḕ

15
παρὰ πάσας τὰς ἀρχάς, οὐ μὴ ὑψωθῇ ἔτι ἐπὶ τὰ ἔθνη, καὶ ὀλιγοστοὺς αὐτοὺς ποιήσω τοῦ μὴ εἶναι αὐτοὺς πλείονας ἐν τοῖς ἔθνεσιν.

parà pásas tàs archás, ou mḕ hypsōthē̂i éti epì tà éthnē, kaì oligostoùs autoùs poiḗsō toû mḕ eînai autoùs pleíonas en toîs éthnesin.

16
καὶ οὐκέτι ἔσονται τῷ οἴκῳ Ισραηλ εἰς ἐλπίδα ἀναμιμνῄσκουσαν ἀνομίαν ἐν τῷ αὐτοὺς ἀκολουθῆσαι ὀπίσω αὐτῶν· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.

kaì oukéti ésontai tō̂i oíkōi Israēl eis elpída anamimnḗiskousan anomían en tō̂i autoùs akolouthē̂sai opísō autō̂n: kaì gnṓsontai hóti egṓ eimi kýrios.

17
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑβδόμῳ καὶ εἰκοστῷ ἔτει μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων

Kaì egéneto en tō̂i hebdómōi kaì eikostō̂i étei miā̂i toû mēnòs toû prṓtou egéneto lógos kyríou prós me légōn

18
Υἱὲ ἀνθρώπου, Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος κατεδουλώσατο αὐτοῦ τὴν δύναμιν δουλείᾳ μεγάλῃ ἐπὶ Τύρου, πᾶσα κεϕαλὴ ϕαλακρὰ καὶ πᾶς ὦμος μαδῶν, καὶ μισθὸς οὐκ ἐγενήθη αὐτῷ καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐπὶ Τύρου καὶ τῆς δουλείας, ἧς ἐδούλευσαν ἐπ’ αὐτήν.

Hyiè anthrṓpou, Nabouchodonosor basileùs Babylō̂nos katedoulṓsato autoû tḕn dýnamin douleíāi megálēi epì Týrou, pâsa kephalḕ phalakrà kaì pâs ō̂mos madō̂n, kaì misthòs ouk egenḗthē autō̂i kaì tē̂i dynámei autoû epì Týrou kaì tē̂s douleías, hē̂s edoúleusan ep’ autḗn.

19
τάδε λέγει κύριος κύριος ’Ιδοὺ δίδωμι τῷ Ναβουχοδονοσορ βασιλεῖ Βαβυλῶνος γῆν Αἰγύπτου, καὶ προνομεύσει τὴν προνομὴν αὐτῆς καὶ σκυλεύσει τὰ σκῦλα αὐτῆς, καὶ ἔσται μισθὸς τῇ δυνάμει αὐτοῦ·

táde légei kýrios kýrios ’Idoù dídōmi tō̂i Nabouchodonosor basileî Babylō̂nos gē̂n Aigýptou, kaì pronomeúsei tḕn pronomḕn autē̂s kaì skyleúsei tà skŷla autē̂s, kaì éstai misthòs tē̂i dynámei autoû:

20
ἀντὶ τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἧς ἐδούλευσεν ἐπὶ Τύρον, δέδωκα αὐτῷ γῆν Αἰγύπτου. τάδε λέγει κύριος κύριος

antì tē̂s leitourgías autoû, hē̂s edoúleusen epì Týron, dédōka autō̂i gē̂n Aigýptou. táde légei kýrios kýrios

21
’Εν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνατελεῖ κέρας παντὶ τῷ οἴκῳ Ισραηλ, καὶ σοὶ δώσω στόμα ἀνεῳγμένον ἐν μέσῳ αὐτῶν· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.

’En tē̂i hēmérāi ekeínēi anateleî kéras pantì tō̂i oíkōi Israēl, kaì soì dṓsō stóma aneōigménon en mésōi autō̂n: kaì gnṓsontai hóti egṓ eimi kýrios.