Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Ézéchiel 38

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων

Kaì egéneto lógos kyríou prós me légōn

2
Υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Γωγ καὶ τὴν γῆν τοῦ Μαγωγ, ἄρχοντα Ρως, Μοσοχ καὶ θοβελ, καὶ προϕήτευσον ἐπ’ αὐτὸν

Hyiè anthrṓpou, stḗrison tò prósōpón sou epì Gōg kaì tḕn gē̂n toû Magōg, árchonta Rōs, Mosoch kaì thobel, kaì prophḗteuson ep’ autòn

3
καὶ εἰπὸν αὐτῷ Τάδε λέγει κύριος κύριος ’Ιδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ Γωγ ἄρχοντα Ρως, Μοσοχ καὶ θοβελ

kaì eipòn autō̂i Táde légei kýrios kýrios ’Idoù egṑ epì sè Gōg árchonta Rōs, Mosoch kaì thobel

4
καὶ συνάξω σε καὶ πᾶσαν τὴν δύναμίν σου, ἵππους καὶ ἱππεῖς ἐνδεδυμένους θώρακας πάντας, συναγωγὴ πολλή, πέλται καὶ περικεϕαλαῖαι καὶ μάχαιραι,

kaì synáxō se kaì pâsan tḕn dýnamín sou, híppous kaì hippeîs endedyménous thṓrakas pántas, synagōgḕ pollḗ, péltai kaì perikephalaîai kaì máchairai,

5
Πέρσαι καὶ Αἰθίοπες καὶ Λίβυες, πάντες περικεϕαλαίαις καὶ πέλταις,

Pérsai kaì Aithíopes kaì Líbyes, pántes perikephalaíais kaì péltais,

6
Γομερ καὶ πάντες οἱ περὶ αὐτόν, οἶκος τοῦ θεργαμα ἀπ’ ἐσχάτου βορρᾶ καὶ πάντες οἱ περὶ αὐτόν, καὶ ἔθνη πολλὰ μετὰ σοῦ·

Gomer kaì pántes hoi perì autón, oîkos toû thergama ap’ eschátou borrâ kaì pántes hoi perì autón, kaì éthnē pollà metà soû:

7
ἑτοιμάσθητι ἑτοίμασον σεαυτὸν σὺ καὶ πᾶσα ἡ συναγωγή σου οἱ συνηγμένοι μετὰ σοῦ καὶ ἔσῃ μοι εἰς προϕυλακήν.

hetoimásthēti hetoímason seautòn sỳ kaì pâsa hē synagōgḗ sou hoi synēgménoi metà soû kaì ésēi moi eis prophylakḗn.

8
ἀϕ’ ἡμερῶν πλειόνων ἑτοιμασθήσεται καὶ ἐπ’ ἐσχάτου ἐτῶν ἐλεύσεται καὶ ἥξει εἰς τὴν γῆν τὴν ἀπεστραμμένην ἀπὸ μαχαίρας, συνηγμένων ἀπὸ ἐθνῶν πολλῶν, ἐπὶ γῆν Ισραηλ, ἣ ἐγενήθη ἔρημος δι’ ὅλου· καὶ οὗτος ἐξ ἐθνῶν ἐξελήλυθεν, καὶ κατοικήσουσιν ἐπ’ εἰρήνης ἅπαντες.

aph’ hēmerō̂n pleiónōn hetoimasthḗsetai kaì ep’ eschátou etō̂n eleúsetai kaì hḗxei eis tḕn gē̂n tḕn apestramménēn apò machaíras, synēgménōn apò ethnō̂n pollō̂n, epì gē̂n Israēl, hḕ egenḗthē érēmos di’ hólou: kaì hoûtos ex ethnō̂n exelḗlythen, kaì katoikḗsousin ep’ eirḗnēs hápantes.

9
καὶ ἀναβήσῃ ὡς ὑετὸς καὶ ἥξεις ὡς νεϕέλη κατακαλύψαι γῆν καὶ ἔσῃ σὺ καὶ πάντες οἱ περὶ σὲ καὶ ἔθνη πολλὰ μετὰ σοῦ.

kaì anabḗsēi hōs hyetòs kaì hḗxeis hōs nephélē katakalýpsai gē̂n kaì ésēi sỳ kaì pántes hoi perì sè kaì éthnē pollà metà soû.

10
τάδε λέγει κύριος κύριος Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀναβήσεται ῥήματα ἐπὶ τὴν καρδίαν σου, καὶ λογιῇ λογισμοὺς πονηροὺς

táde légei kýrios kýrios Kaì éstai en tē̂i hēmérāi ekeínēi anabḗsetai rhḗmata epì tḕn kardían sou, kaì logiē̂i logismoùs ponēroùs

11
καὶ ἐρεῖς ’Αναβήσομαι ἐπὶ γῆν ἀπερριμμένην, ἥξω ἐπὶ ἡσυχάζοντας ἐν ἡσυχίᾳ καὶ οἰκοῦντας ἐπ’ εἰρήνης, πάντας κατοικοῦντας γῆν, ἐν ᾗ οὐχ ὑπάρχει τεῖχος οὐδὲ μοχλοί, καὶ θύραι οὐκ εἰσὶν αὐτοῖς,

kaì ereîs ’Anabḗsomai epì gē̂n aperrimménēn, hḗxō epì hēsycházontas en hēsychíāi kaì oikoûntas ep’ eirḗnēs, pántas katoikoûntas gē̂n, en hē̂i ouch hypárchei teîchos oudè mochloí, kaì thýrai ouk eisìn autoîs,

12
προνομεῦσαι προνομὴν καὶ σκυλεῦσαι σκῦλα αὐτῶν τοῦ ἐπιστρέψαι χεῖρά σου εἰς τὴν ἠρημωμένην, ἣ κατῳκίσθη, καὶ ἐπ’ ἔθνος συνηγμένον ἀπὸ ἐθνῶν πολλῶν πεποιηκότας κτήσεις κατοικοῦντας ἐπὶ τὸν ὀμϕαλὸν τῆς γῆς.

pronomeûsai pronomḕn kaì skyleûsai skŷla autō̂n toû epistrépsai cheîrá sou eis tḕn ērēmōménēn, hḕ katōikísthē, kaì ep’ éthnos synēgménon apò ethnō̂n pollō̂n pepoiēkótas ktḗseis katoikoûntas epì tòn omphalòn tē̂s gē̂s.

13
Σαβα καὶ Δαιδαν καὶ ἔμποροι Καρχηδόνιοι καὶ πᾶσαι αἱ κῶμαι αὐτῶν ἐροῦσίν σοι Εἰς προνομὴν τοῦ προνομεῦσαι σὺ ἔρχῃ καὶ σκυλεῦσαι σκῦλα; συνήγαγες συναγωγήν σου λαβεῖν ἀργύριον καὶ χρυσίον, ἀπενέγκασθαι κτῆσιν τοῦ σκυλεῦσαι σκῦλα;

Saba kaì Daidan kaì émporoi Karchēdónioi kaì pâsai hai kō̂mai autō̂n eroûsín soi Eis pronomḕn toû pronomeûsai sỳ érchēi kaì skyleûsai skŷla? synḗgages synagōgḗn sou labeîn argýrion kaì chrysíon, apenénkasthai ktē̂sin toû skyleûsai skŷla?

14
διὰ τοῦτο προϕήτευσον, υἱὲ ἀνθρώπου, καὶ εἰπὸν τῷ Γωγ Τάδε λέγει κύριος Οὐκ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐν τῷ κατοικισθῆναι τὸν λαόν μου Ισραηλ ἐπ’ εἰρήνης ἐγερθήσῃ;

dià toûto prophḗteuson, hyiè anthrṓpou, kaì eipòn tō̂i Gōg Táde légei kýrios Ouk en tē̂i hēmérāi ekeínēi en tō̂i katoikisthē̂nai tòn laón mou Israēl ep’ eirḗnēs egerthḗsēi?

15
καὶ ἥξεις ἐκ τοῦ τόπου σου ἀπ’ ἐσχάτου βορρᾶ καὶ ἔθνη πολλὰ μετὰ σοῦ, ἀναβάται ἵππων πάντες, συναγωγὴ μεγάλη καὶ δύναμις πολλή,

kaì hḗxeis ek toû tópou sou ap’ eschátou borrâ kaì éthnē pollà metà soû, anabátai híppōn pántes, synagōgḕ megálē kaì dýnamis pollḗ,

16
καὶ ἀναβήσῃ ἐπὶ τὸν λαόν μου Ισραηλ ὡς νεϕέλη καλύψαι γῆν· ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἔσται, καὶ ἀνάξω σε ἐπὶ τὴν γῆν μου, ἵνα γνῶσιν πάντα τὰ ἔθνη ἐμὲ ἐν τῷ ἁγιασθῆναί με ἐν σοὶ ἐνώπιον αὐτῶν.

kaì anabḗsēi epì tòn laón mou Israēl hōs nephélē kalýpsai gē̂n: ep’ eschátōn tō̂n hēmerō̂n éstai, kaì anáxō se epì tḕn gē̂n mou, hína gnō̂sin pánta tà éthnē emè en tō̂i hagiasthē̂naí me en soì enṓpion autō̂n.

17
τάδε λέγει κύριος κύριος τῷ Γωγ Σὺ εἶ περὶ οὗ ἐλάλησα πρὸ ἡμερῶν τῶν ἔμπροσθεν διὰ χειρὸς τῶν δούλων μου προϕητῶν τοῦ Ισραηλ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἔτεσιν τοῦ ἀγαγεῖν σε ἐπ’ αὐτούς.

táde légei kýrios kýrios tō̂i Gōg Sỳ eî perì hoû elálēsa prò hēmerō̂n tō̂n émprosthen dià cheiròs tō̂n doúlōn mou prophētō̂n toû Israēl en taîs hēmérais ekeínais kaì étesin toû agageîn se ep’ autoús.

18
καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ ἂν ἔλθῃ Γωγ ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ, λέγει κύριος κύριος, ἀναβήσεται ὁ θυμός μου

kaì éstai en tē̂i hēmérāi ekeínēi en hēmérāi, hē̂i àn élthēi Gōg epì tḕn gē̂n toû Israēl, légei kýrios kýrios, anabḗsetai ho thymós mou

19
καὶ ὁ ζῆλός μου. ἐν πυρὶ τῆς ὀργῆς μου ἐλάλησα Εἰ μὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται σεισμὸς μέγας ἐπὶ γῆς Ισραηλ,

kaì ho zē̂lós mou. en pyrì tē̂s orgē̂s mou elálēsa Ei mḕn en tē̂i hēmérāi ekeínēi éstai seismòs mégas epì gē̂s Israēl,

20
καὶ σεισθήσονται ἀπὸ προσώπου κυρίου οἱ ἰχθύες τῆς θαλάσσης καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ θηρία τοῦ πεδίου καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τὰ ἕρποντα ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πάντες οἱ ἄνθρωποι οἱ ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς, καὶ ῥαγήσεται τὰ ὄρη, καὶ πεσοῦνται αἱ ϕάραγγες, καὶ πᾶν τεῖχος ἐπὶ τὴν γῆν πεσεῖται.

kaì seisthḗsontai apò prosṓpou kyríou hoi ichthýes tē̂s thalássēs kaì tà peteinà toû ouranoû kaì tà thēría toû pedíou kaì pánta tà herpetà tà hérponta epì tē̂s gē̂s kaì pántes hoi ánthrōpoi hoi epì prosṓpou tē̂s gē̂s, kaì rhagḗsetai tà órē, kaì pesoûntai hai pháranges, kaì pân teîchos epì tḕn gē̂n peseîtai.

21
καὶ καλέσω ἐπ’ αὐτὸν πᾶν ϕόβον, λέγει κύριος· μάχαιρα ἀνθρώπου ἐπὶ τὸν ἀδελϕὸν αὐτοῦ ἔσται.

kaì kalésō ep’ autòn pân phóbon, légei kýrios: máchaira anthrṓpou epì tòn adelphòn autoû éstai.

22
καὶ κρινῶ αὐτὸν θανάτῳ καὶ αἵματι καὶ ὑετῷ κατακλύζοντι καὶ λίθοις χαλάζης, καὶ πῦρ καὶ θεῖον βρέξω ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐπ’ ἔθνη πολλὰ μετ’ αὐτοῦ.

kaì krinō̂ autòn thanátōi kaì haímati kaì hyetō̂i kataklýzonti kaì líthois chalázēs, kaì pŷr kaì theîon bréxō ep’ autòn kaì epì pántas toùs met’ autoû kaì ep’ éthnē pollà met’ autoû.

23
καὶ μεγαλυνθήσομαι καὶ ἁγιασθήσομαι καὶ ἐνδοξασθήσομαι καὶ γνωσθήσομαι ἐναντίον ἐθνῶν πολλῶν, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.

kaì megalynthḗsomai kaì hagiasthḗsomai kaì endoxasthḗsomai kaì gnōsthḗsomai enantíon ethnō̂n pollō̂n, kaì gnṓsontai hóti egṓ eimi kýrios.