Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Ezekiel 43

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἤγαγέν με ἐπὶ τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἐξήγαγέν με,

Kaì ḗgagén me epì tḕn pýlēn tḕn blépousan katà anatolàs kaì exḗgagén me,

2
καὶ ἰδοὺ δόξα θεοῦ Ισραηλ ἤρχετο κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς βλεπούσης πρὸς ἀνατολάς, καὶ ϕωνὴ τῆς παρεμβολῆς ὡς ϕωνὴ διπλασιαζόντων πολλῶν, καὶ ἡ γῆ ἐξέλαμπεν ὡς ϕέγγος ἀπὸ τῆς δόξης κυκλόθεν.

kaì idoù dóxa theoû Israēl ḗrcheto katà tḕn hodòn tē̂s pýlēs tē̂s blepoúsēs pròs anatolás, kaì phōnḕ tē̂s parembolē̂s hōs phōnḕ diplasiazóntōn pollō̂n, kaì hē gē̂ exélampen hōs phéngos apò tē̂s dóxēs kyklóthen.

3
καὶ ἡ ὅρασις, ἣν εἶδον, κατὰ τὴν ὅρασιν, ἣν εἶδον ὅτε εἰσεπορευόμην τοῦ χρῖσαι τὴν πόλιν, καὶ ἡ ὅρασις τοῦ ἅρματος, οὗ εἶδον, κατὰ τὴν ὅρασιν, ἣν εἶδον ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χοβαρ· καὶ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου.

kaì hē hórasis, hḕn eîdon, katà tḕn hórasin, hḕn eîdon hóte eiseporeuómēn toû chrîsai tḕn pólin, kaì hē hórasis toû hármatos, hoû eîdon, katà tḕn hórasin, hḕn eîdon epì toû potamoû toû Chobar: kaì píptō epì prósōpón mou.

4
καὶ δόξα κυρίου εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολάς.

kaì dóxa kyríou eisē̂lthen eis tòn oîkon katà tḕn hodòn tē̂s pýlēs tē̂s blepoúsēs katà anatolás.

5
καὶ ἀνέλαβέν με πνεῦμα καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν, καὶ ἰδοὺ πλήρης δόξης κυρίου ὁ οἶκος.

kaì anélabén me pneûma kaì eisḗgagén me eis tḕn aulḕn tḕn esōtéran, kaì idoù plḗrēs dóxēs kyríou ho oîkos.

6
καὶ ἔστην, καὶ ἰδοὺ ϕωνὴ ἐκ τοῦ οἴκου λαλοῦντος πρός με, καὶ ὁ ἀνὴρ εἱστήκει ἐχόμενός μου.

kaì éstēn, kaì idoù phōnḕ ek toû oíkou laloûntos prós me, kaì ho anḕr heistḗkei echómenós mou.

7
καὶ εἶπεν πρός με ‘Εώρακας, υἱὲ ἀνθρώπου, τὸν τόπον τοῦ θρόνου μου καὶ τὸν τόπον τοῦ ἴχνους τῶν ποδῶν μου, ἐν οἷς κατασκηνώσει τὸ ὄνομά μου ἐν μέσῳ οἴκου Ισραηλ τὸν αἰῶνα· καὶ οὐ βεβηλώσουσιν οὐκέτι οἶκος Ισραηλ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου, αὐτοὶ καὶ οἱ ἡγούμενοι αὐτῶν, ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς ϕόνοις τῶν ἡγουμένων ἐν μέσῳ αὐτῶν,

kaì eîpen prós me ‘Eṓrakas, hyiè anthrṓpou, tòn tópon toû thrónou mou kaì tòn tópon toû íchnous tō̂n podō̂n mou, en hoîs kataskēnṓsei tò ónomá mou en mésōi oíkou Israēl tòn aiō̂na: kaì ou bebēlṓsousin oukéti oîkos Israēl tò ónoma tò hágión mou, autoì kaì hoi hēgoúmenoi autō̂n, en tē̂i porneíāi autō̂n kaì en toîs phónois tō̂n hēgouménōn en mésōi autō̂n,

8
ἐν τῷ τιθέναι αὐτοὺς τὸ πρόθυρόν μου ἐν τοῖς προθύροις αὐτῶν καὶ τὰς ϕλιάς μου ἐχομένας τῶν ϕλιῶν αὐτῶν καὶ ἔδωκαν τὸν τοῖχόν μου ὡς συνεχόμενον ἐμοῦ καὶ αὐτῶν καὶ ἐβεβήλωσαν τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν, αἷς ἐποίουν· καὶ ἐξέτριψα αὐτοὺς ἐν θυμῷ μου καὶ ἐν ϕόνῳ.

en tō̂i tithénai autoùs tò próthyrón mou en toîs prothýrois autō̂n kaì tàs phliás mou echoménas tō̂n phliō̂n autō̂n kaì édōkan tòn toîchón mou hōs synechómenon emoû kaì autō̂n kaì ebebḗlōsan tò ónoma tò hágión mou en taîs anomíais autō̂n, haîs epoíoun: kaì exétripsa autoùs en thymō̂i mou kaì en phónōi.

9
καὶ νῦν ἀπωσάσθωσαν τὴν πορνείαν αὐτῶν καὶ τοὺς ϕόνους τῶν ἡγουμένων αὐτῶν ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ αὐτῶν τὸν αἰῶνα.

kaì nŷn apōsásthōsan tḕn porneían autō̂n kaì toùs phónous tō̂n hēgouménōn autō̂n ap’ emoû, kaì kataskēnṓsō en mésōi autō̂n tòn aiō̂na.

10
καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, δεῖξον τῷ οἴκῳ Ισραηλ τὸν οἶκον, καὶ κοπάσουσιν ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν· καὶ τὴν ὅρασιν αὐτοῦ καὶ τὴν διάταξιν αὐτοῦ,

kaì sý, hyiè anthrṓpou, deîxon tō̂i oíkōi Israēl tòn oîkon, kaì kopásousin apò tō̂n hamartiō̂n autō̂n: kaì tḕn hórasin autoû kaì tḕn diátaxin autoû,

11
καὶ αὐτοὶ λήμψονται τὴν κόλασιν αὐτῶν περὶ πάντων, ὧν ἐποίησαν. καὶ διαγράψεις τὸν οἶκον καὶ τὰς ἐξόδους αὐτοῦ καὶ τὴν ὑπόστασιν αὐτοῦ, καὶ πάντα τὰ προστάγματα αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ νόμιμα αὐτοῦ γνωριεῖς αὐτοῖς καὶ διαγράψεις ἐναντίον αὐτῶν, καὶ ϕυλάξονται πάντα τὰ δικαιώματά μου καὶ πάντα τὰ προστάγματά μου καὶ ποιήσουσιν αὐτά·

kaì autoì lḗmpsontai tḕn kólasin autō̂n perì pántōn, hō̂n epoíēsan. kaì diagrápseis tòn oîkon kaì tàs exódous autoû kaì tḕn hypóstasin autoû, kaì pánta tà prostágmata autoû kaì pánta tà nómima autoû gnōrieîs autoîs kaì diagrápseis enantíon autō̂n, kaì phyláxontai pánta tà dikaiṓmatá mou kaì pánta tà prostágmatá mou kaì poiḗsousin autá:

12
καὶ τὴν διαγραϕὴν τοῦ οἴκου ἐπὶ τῆς κορυϕῆς τοῦ ὄρους, πάντα τὰ ὅρια αὐτοῦ κυκλόθεν ἅγια ἁγίων.

kaì tḕn diagraphḕn toû oíkou epì tē̂s koryphē̂s toû órous, pánta tà hória autoû kyklóthen hágia hagíōn.

13
Καὶ ταῦτα τὰ μέτρα τοῦ θυσιαστηρίου ἐν πήχει τοῦ πήχεος καὶ παλαιστῆς· κόλπωμα βάθος ἐπὶ πῆχυν καὶ πῆχυς τὸ εὖρος, καὶ γεῖσος ἐπὶ τὸ χεῖλος αὐτοῦ κυκλόθεν σπιθαμῆς. καὶ τοῦτο τὸ ὕψος τοῦ θυσιαστηρίου·

Kaì taûta tà métra toû thysiastēríou en pḗchei toû pḗcheos kaì palaistē̂s: kólpōma báthos epì pē̂chyn kaì pē̂chys tò eûros, kaì geîsos epì tò cheîlos autoû kyklóthen spithamē̂s. kaì toûto tò hýpsos toû thysiastēríou:

14
ἐκ βάθους τῆς ἀρχῆς τοῦ κοιλώματος αὐτοῦ πρὸς τὸ ἱλαστήριον τὸ μέγα τὸ ὑποκάτωθεν πηχῶν δύο καὶ τὸ εὖρος πήχεος· καὶ ἀπὸ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ μικροῦ ἐπὶ τὸ ἱλαστήριον τὸ μέγα πήχεις τέσσαρες καὶ εὖρος πῆχυς·

ek báthous tē̂s archē̂s toû koilṓmatos autoû pròs tò hilastḗrion tò méga tò hypokátōthen pēchō̂n dýo kaì tò eûros pḗcheos: kaì apò toû hilastēríou toû mikroû epì tò hilastḗrion tò méga pḗcheis téssares kaì eûros pē̂chys:

15
καὶ τὸ αριηλ πηχῶν τεσσάρων, καὶ ἀπὸ τοῦ αριηλ καὶ ὑπεράνω τῶν κεράτων πῆχυς.

kaì tò ariēl pēchō̂n tessárōn, kaì apò toû ariēl kaì hyperánō tō̂n kerátōn pē̂chys.

16
καὶ τὸ αριηλ πηχῶν δώδεκα μήκους ἐπὶ πήχεις δώδεκα πλάτους, τετράγωνον ἐπὶ τὰ τέσσαρα μέρη αὐτοῦ·

kaì tò ariēl pēchō̂n dṓdeka mḗkous epì pḗcheis dṓdeka plátous, tetrágōnon epì tà téssara mérē autoû:

17
καὶ τὸ ἱλαστῆριον πηχῶν δέκα τεσσάρων τὸ μῆκος ἐπὶ πήχεις δέκα τέσσαρας τὸ εὖρος ἐπὶ τέσσαρα μέρη αὐτοῦ· καὶ τὸ γεῖσος αὐτῷ κυκλόθεν κυκλούμενον αὐτῷ ἥμισυ πήχεος, καὶ τὸ κύκλωμα αὐτοῦ πῆχυς κυκλόθεν· καὶ οἱ κλιμακτῆρες αὐτοῦ βλέποντες κατ’ ἀνατολάς.

kaì tò hilastē̂rion pēchō̂n déka tessárōn tò mē̂kos epì pḗcheis déka téssaras tò eûros epì téssara mérē autoû: kaì tò geîsos autō̂i kyklóthen kykloúmenon autō̂i hḗmisy pḗcheos, kaì tò kýklōma autoû pē̂chys kyklóthen: kaì hoi klimaktē̂res autoû blépontes kat’ anatolás.

18
καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Ταῦτα τὰ προστάγματα τοῦ θυσιαστηρίου ἐν ἡμέρᾳ ποιήσεως αὐτοῦ τοῦ ἀναϕέρειν ἐπ’ αὐτοῦ ὁλοκαυτώματα καὶ προσχέειν πρὸς αὐτὸ αἷμα.

kaì eîpen prós me Hyiè anthrṓpou, táde légei kýrios ho theòs Israēl Taûta tà prostágmata toû thysiastēríou en hēmérāi poiḗseōs autoû toû anaphérein ep’ autoû holokautṓmata kaì proschéein pròs autò haîma.

19
καὶ δώσεις τοῖς ἱερεῦσι τοῖς Λευίταις τοῖς ἐκ τοῦ σπέρματος Σαδδουκ τοῖς ἐγγίζουσι πρός με, λέγει κύριος ὁ θεός, τοῦ λειτουργεῖν μοι, μόσχον ἐκ βοῶν περὶ ἁμαρτίας·

kaì dṓseis toîs hiereûsi toîs Leuítais toîs ek toû spérmatos Saddouk toîs engízousi prós me, légei kýrios ho theós, toû leitourgeîn moi, móschon ek boō̂n perì hamartías:

20
καὶ λήμψονται ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπὶ τὰ τέσσαρα κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τοῦ ἱλαστηρίου καὶ ἐπὶ τὴν βάσιν κύκλῳ καὶ ἐξιλάσονται αὐτό·

kaì lḗmpsontai ek toû haímatos autoû kaì epithḗsousin epì tà téssara kérata toû thysiastēríou kaì epì tàs téssaras gōnías toû hilastēríou kaì epì tḕn básin kýklōi kaì exilásontai autó:

21
καὶ λήμψονται τὸν μόσχον τὸν περὶ ἁμαρτίας, καὶ κατακαυθήσεται ἐν τῷ ἀποκεχωρισμένῳ τοῦ οἴκου ἔξωθεν τῶν ἁγίων.

kaì lḗmpsontai tòn móschon tòn perì hamartías, kaì katakauthḗsetai en tō̂i apokechōrisménōi toû oíkou éxōthen tō̂n hagíōn.

22
καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ λήμψονται ἐρίϕους δύο αἰγῶν ἀμώμους ὑπὲρ ἁμαρτίας καὶ ἐξιλάσονται τὸ θυσιαστήριον καθότι ἐξιλάσαντο ἐν τῷ μόσχῳ·

kaì tē̂i hēmérāi tē̂i deutérāi lḗmpsontai eríphous dýo aigō̂n amṓmous hypèr hamartías kaì exilásontai tò thysiastḗrion kathóti exilásanto en tō̂i móschōi:

23
καὶ μετὰ τὸ συντελέσαι σε τὸν ἐξιλασμὸν προσοίσουσι μόσχον ἐκ βοῶν ἄμωμον καὶ κριὸν ἐκ προβάτων ἄμωμον,

kaì metà tò syntelésai se tòn exilasmòn prosoísousi móschon ek boō̂n ámōmon kaì kriòn ek probátōn ámōmon,

24
καὶ προσοίσετε ἐναντίον κυρίου, καὶ ἐπιρρίψουσιν οἱ ἱερεῖς ἐπ’ αὐτὰ ἅλα καὶ ἀνοίσουσιν αὐτὰ ὁλοκαυτώματα τῷ κυρίῳ.

kaì prosoísete enantíon kyríou, kaì epirrípsousin hoi hiereîs ep’ autà hála kaì anoísousin autà holokautṓmata tō̂i kyríōi.

25
ἑπτὰ ἡμέρας ποιήσεις ἔριϕον ὑπὲρ ἁμαρτίας καθ’ ἡμέραν καὶ μόσχον ἐκ βοῶν καὶ κριὸν ἐκ προβάτων, ἄμωμα ποιήσουσιν

heptà hēméras poiḗseis ériphon hypèr hamartías kath’ hēméran kaì móschon ek boō̂n kaì kriòn ek probátōn, ámōma poiḗsousin

26
ἑπτὰ ἡμέρας· καὶ ἐξιλάσονται τὸ θυσιαστήριον καὶ καθαριοῦσιν αὐτὸ καὶ πλήσουσιν χεῖρας αὐτῶν.

heptà hēméras: kaì exilásontai tò thysiastḗrion kaì katharioûsin autò kaì plḗsousin cheîras autō̂n.

27
καὶ ἔσται ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ὀγδόης καὶ ἐπέκεινα ποιήσουσιν οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου ὑμῶν. καὶ προσδέξομαι ὑμᾶς, λέγει κύριος.

kaì éstai apò tē̂s hēméras tē̂s ogdóēs kaì epékeina poiḗsousin hoi hiereîs epì tò thysiastḗrion tà holokautṓmata hymō̂n kaì tà toû sōtēríou hymō̂n. kaì prosdéxomai hymâs, légei kýrios.