Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Ézéchiel 6

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων

Kaì egéneto lógos kyríou prós me légōn

2
Υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ τὰ ὄρη Ισραηλ καὶ προϕήτευσον ἐπ’ αὐτὰ

Hyiè anthrṓpou, stḗrison tò prósōpón sou epì tà órē Israēl kaì prophḗteuson ep’ autà

3
καὶ ἐρεῖς Τὰ ὄρη Ισραηλ, ἀκούσατε λόγον κυρίου Τάδε λέγει κύριος τοῖς ὄρεσιν καὶ τοῖς βουνοῖς καὶ ταῖς ϕάραγξιν καὶ ταῖς νάπαις ’Ιδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐϕ’ ὑμᾶς ῥομϕαίαν, καὶ ἐξολεθρευθήσεται τὰ ὑψηλὰ ὑμῶν,

kaì ereîs Tà órē Israēl, akoúsate lógon kyríou Táde légei kýrios toîs óresin kaì toîs bounoîs kaì taîs pháranxin kaì taîs nápais ’Idoù egṑ epágō eph’ hymâs rhomphaían, kaì exolethreuthḗsetai tà hypsēlà hymō̂n,

4
καὶ συντριβήσονται τὰ θυσιαστήρια ὑμῶν καὶ τὰ τεμένη ὑμῶν, καὶ καταβαλῶ τραυματίας ὑμῶν ἐνώπιον τῶν εἰδώλων ὑμῶν

kaì syntribḗsontai tà thysiastḗria hymō̂n kaì tà teménē hymō̂n, kaì katabalō̂ traumatías hymō̂n enṓpion tō̂n eidṓlōn hymō̂n

5
καὶ διασκορπιῶ τὰ ὀστᾶ ὑμῶν κύκλῳ τῶν θυσιαστηρίων ὑμῶν.

kaì diaskorpiō̂ tà ostâ hymō̂n kýklōi tō̂n thysiastēríōn hymō̂n.

6
ἐν πάσῃ τῇ κατοικίᾳ ὑμῶν αἱ πόλεις ἐξερημωθήσονται καὶ τὰ ὑψηλὰ ἀϕανισθήσεται, ὅπως ἐξολεθρευθῇ τὰ θυσιαστήρια ὑμῶν, καὶ συντριβήσονται τὰ εἴδωλα ὑμῶν, καὶ ἐξαρθήσεται τὰ τεμένη ὑμῶν,

en pásēi tē̂i katoikíāi hymō̂n hai póleis exerēmōthḗsontai kaì tà hypsēlà aphanisthḗsetai, hópōs exolethreuthē̂i tà thysiastḗria hymō̂n, kaì syntribḗsontai tà eídōla hymō̂n, kaì exarthḗsetai tà teménē hymō̂n,

7
καὶ πεσοῦνται τραυματίαι ἐν μέσῳ ὑμῶν, καὶ ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος.

kaì pesoûntai traumatíai en mésōi hymō̂n, kaì epignṓsesthe hóti egṑ kýrios.

8
ἐν τῷ γενέσθαι ἐξ ὑμῶν ἀνασῳζομένους ἐκ ῥομϕαίας ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐν τῷ διασκορπισμῷ ὑμῶν ἐν ταῖς χώραις

en tō̂i genésthai ex hymō̂n anasōizoménous ek rhomphaías en toîs éthnesin kaì en tō̂i diaskorpismō̂i hymō̂n en taîs chṓrais

9
καὶ μνησθήσονταί μου οἱ ἀνασῳζόμενοι ἐξ ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ ᾐχμαλωτεύθησαν ἐκεῖ· ὀμώμοκα τῇ καρδίᾳ αὐτῶν τῇ ἐκπορνευούσῃ ἀπ’ ἐμοῦ καὶ τοῖς ὀϕθαλμοῖς αὐτῶν τοῖς πορνεύουσιν ὀπίσω τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν, καὶ κόψονται πρόσωπα αὐτῶν ἐν πᾶσι τοῖς βδελύγμασιν αὐτῶν·

kaì mnēsthḗsontaí mou hoi anasōizómenoi ex hymō̂n en toîs éthnesin, hoû ēichmalōteúthēsan ekeî: omṓmoka tē̂i kardíāi autō̂n tē̂i ekporneuoúsēi ap’ emoû kaì toîs ophthalmoîs autō̂n toîs porneúousin opísō tō̂n epitēdeumátōn autō̂n, kaì kópsontai prósōpa autō̂n en pâsi toîs bdelýgmasin autō̂n:

10
καὶ ἐπιγνώσονται διότι ἐγὼ κύριος λελάληκα.

kaì epignṓsontai dióti egṑ kýrios lelálēka.

11
τάδε λέγει κύριος Κρότησον τῇ χειρὶ καὶ ψόϕησον τῷ ποδὶ καὶ εἰπόν Εὖγε εὖγε ἐπὶ πᾶσιν τοῖς βδελύγμασιν οἴκου Ισραηλ· ἐν ῥομϕαίᾳ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ἐν λιμῷ πεσοῦνται.

táde légei kýrios Krótēson tē̂i cheirì kaì psóphēson tō̂i podì kaì eipón Eûge eûge epì pâsin toîs bdelýgmasin oíkou Israēl: en rhomphaíāi kaì en thanátōi kaì en limō̂i pesoûntai.

12
ὁ ἐγγὺς ἐν ῥομϕαίᾳ πεσεῖται, ὁ δὲ μακρὰν ἐν θανάτῳ τελευτήσει, καὶ ὁ περιεχόμενος ἐν λιμῷ συντελεσθήσεται, καὶ συντελέσω τὴν ὀργήν μου ἐπ’ αὐτούς.

ho engỳs en rhomphaíāi peseîtai, ho dè makràn en thanátōi teleutḗsei, kaì ho periechómenos en limō̂i syntelesthḗsetai, kaì syntelésō tḕn orgḗn mou ep’ autoús.

13
καὶ γνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος ἐν τῷ εἶναι τοὺς τραυματίας ὑμῶν ἐν μέσῳ τῶν εἰδώλων ὑμῶν κύκλῳ τῶν θυσιαστηρίων ὑμῶν ἐπὶ πάντα βουνὸν ὑψηλὸν καὶ ὑποκάτω δένδρου συσκίου, οὗ ἔδωκαν ἐκεῖ ὀσμὴν εὐωδίας πᾶσι τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν.

kaì gnṓsesthe dióti egṑ kýrios en tō̂i eînai toùs traumatías hymō̂n en mésōi tō̂n eidṓlōn hymō̂n kýklōi tō̂n thysiastēríōn hymō̂n epì pánta bounòn hypsēlòn kaì hypokátō déndrou syskíou, hoû édōkan ekeî osmḕn euōdías pâsi toîs eidṓlois autō̂n.

14
καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπ’ αὐτοὺς καὶ θήσομαι τὴν γῆν εἰς ἀϕανισμὸν καὶ εἰς ὄλεθρον ἀπὸ τῆς ἐρήμου Δεβλαθα ἐκ πάσης τῆς κατοικίας· καὶ ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος.

kaì ektenō̂ tḕn cheîrá mou ep’ autoùs kaì thḗsomai tḕn gē̂n eis aphanismòn kaì eis ólethron apò tē̂s erḗmou Deblatha ek pásēs tē̂s katoikías: kaì epignṓsesthe hóti egṑ kýrios.