Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Ezekiel 8:16

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
16
καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν αὐλὴν οἴκου κυρίου τὴν ἐσωτέραν, καὶ ἰδοὺ ἐπὶ τῶν προθύρων τοῦ ναοῦ κυρίου ἀνὰ μέσον τῶν αιλαμ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ θυσιαστηρίου ὡς εἴκοσι ἄνδρες, τὰ ὀπίσθια αὐτῶν πρὸς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ἀπέναντι, καὶ οὗτοι προσκυνοῦσιν τῷ ἡλίῳ·

kaì eisḗgagén me eis tḕn aulḕn oíkou kyríou tḕn esōtéran, kaì idoù epì tō̂n prothýrōn toû naoû kyríou anà méson tō̂n ailam kaì anà méson toû thysiastēríou hōs eíkosi ándres, tà opísthia autō̂n pròs tòn naòn toû kyríou kaì tà prósōpa autō̂n apénanti, kaì hoûtoi proskynoûsin tō̂i hēlíōi: