Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Ezekiel 8:4

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
4
καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ ἦν δόξα κυρίου θεοῦ Ισραηλ κατὰ τὴν ὅρασιν, ἣν εἶδον ἐν τῷ πεδίῳ.

kaì idoù ekeî ē̂n dóxa kyríou theoû Israēl katà tḕn hórasin, hḕn eîdon en tō̂i pedíōi.