Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Esdras-Néhémie 11

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Λόγοι Νεεμια υἱοῦ Αχαλια. Καὶ ἐγένετο ἐν μηνὶ Χασεηλου ἔτους εἰκοστοῦ καὶ ἐγὼ ἤμην ἐν Σουσαν αβιρα,

Lógoi Neemia hyioû Achalia. Kaì egéneto en mēnì Chaseēlou étous eikostoû kaì egṑ ḗmēn en Sousan abira,

2
καὶ ἦλθεν Ανανι εἷς ἀπὸ ἀδελϕῶν μου, αὐτὸς καὶ ἄνδρες Ιουδα, καὶ ἠρώτησα αὐτοὺς περὶ τῶν σωθέντων, οἳ κατελείϕθησαν ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας καὶ περὶ Ιερουσαλημ.

kaì ē̂lthen Anani heîs apò adelphō̂n mou, autòs kaì ándres Iouda, kaì ērṓtēsa autoùs perì tō̂n sōthéntōn, hoì kateleíphthēsan apò tē̂s aichmalōsías kaì perì Ierousalēm.

3
καὶ εἴποσαν πρός με Οἱ καταλειπόμενοι οἱ καταλειϕθέντες ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας ἐκεῖ ἐν τῇ χώρᾳ ἐν πονηρίᾳ μεγάλῃ καὶ ἐν ὀνειδισμῷ, καὶ τείχη Ιερουσαλημ καθῃρημένα, καὶ αἱ πύλαι αὐτῆς ἐνεπρήσθησαν ἐν πυρί.

kaì eíposan prós me Hoi kataleipómenoi hoi kataleiphthéntes apò tē̂s aichmalōsías ekeî en tē̂i chṓrāi en ponēríāi megálēi kaì en oneidismō̂i, kaì teíchē Ierousalēm kathēirēména, kaì hai pýlai autē̂s eneprḗsthēsan en pyrí.

4
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀκοῦσαί με τοὺς λόγους τούτους ἐκάθισα καὶ ἔκλαυσα καὶ ἐπένθησα ἡμέρας καὶ ἤμην νηστεύων καὶ προσευχόμενος ἐνώπιον θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ

kaì egéneto en tō̂i akoûsaí me toùs lógous toútous ekáthisa kaì éklausa kaì epénthēsa hēméras kaì ḗmēn nēsteúōn kaì proseuchómenos enṓpion theoû toû ouranoû

5
καὶ εἶπα Μὴ δή, κύριε ὁ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἰσχυρὸς ὁ μέγας καὶ ὁ ϕοβερός, ϕυλάσσων τὴν διαθήκην καὶ τὸ ἔλεος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν καὶ τοῖς ϕυλάσσουσιν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ·

kaì eîpa Mḕ dḗ, kýrie ho theòs toû ouranoû ho ischyròs ho mégas kaì ho phoberós, phylássōn tḕn diathḗkēn kaì tò éleos toîs agapō̂sin autòn kaì toîs phylássousin tàs entolàs autoû:

6
ἔστω δὴ τὸ οὖς σου προσέχον καὶ οἱ ὀϕθαλμοί σου ἀνεῳγμένοι τοῦ ἀκοῦσαι προσευχὴν δούλου σου, ἣν ἐγὼ προσεύχομαι ἐνώπιόν σου σήμερον ἡμέραν καὶ νύκτα περὶ υἱῶν Ισραηλ δούλων σου καὶ ἐξαγορεύω ἐπὶ ἁμαρτίαις υἱῶν Ισραηλ, ἃς ἡμάρτομέν σοι. καὶ ἐγὼ καὶ ὁ οἶκος πατρός μου ἡμάρτομεν·

éstō dḕ tò oûs sou proséchon kaì hoi ophthalmoí sou aneōigménoi toû akoûsai proseuchḕn doúlou sou, hḕn egṑ proseúchomai enṓpión sou sḗmeron hēméran kaì nýkta perì hyiō̂n Israēl doúlōn sou kaì exagoreúō epì hamartíais hyiō̂n Israēl, hàs hēmártomén soi. kaì egṑ kaì ho oîkos patrós mou hēmártomen:

7
διαλύσει διελύσαμεν πρὸς σὲ καὶ οὐκ ἐϕυλάξαμεν τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ προστάγματα καὶ τὰ κρίματα, ἃ ἐνετείλω τῷ Μωυσῇ παιδί σου.

dialýsei dielýsamen pròs sè kaì ouk ephyláxamen tàs entolàs kaì tà prostágmata kaì tà krímata, hà eneteílō tō̂i Mōysē̂i paidí sou.

8
μνήσθητι δὴ τὸν λόγον, ὃν ἐνετείλω τῷ Μωυσῇ παιδί σου λέγων Ὑμεῖς ἐὰν ἀσυνθετήσητε, ἐγὼ διασκορπιῶ ὑμᾶς ἐν τοῖς λαοῖς·

mnḗsthēti dḕ tòn lógon, hòn eneteílō tō̂i Mōysē̂i paidí sou légōn Hymeîs eàn asynthetḗsēte, egṑ diaskorpiō̂ hymâs en toîs laoîs:

9
καὶ ἐὰν ἐπιστρέψητε πρός με καὶ ϕυλάξητε τὰς ἐντολάς μου καὶ ποιήσητε αὐτάς, ἐὰν ᾖ ἡ διασπορὰ ὑμῶν ἀπ’ ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ, ἐκεῖθεν συνάξω αὐτοὺς καὶ εἰσάξω αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐξελεξάμην κατασκηνῶσαι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ.

kaì eàn epistrépsēte prós me kaì phyláxēte tàs entolás mou kaì poiḗsēte autás, eàn ē̂i hē diasporà hymō̂n ap’ ákrou toû ouranoû, ekeîthen synáxō autoùs kaì eisáxō autoùs eis tòn tópon, hòn exelexámēn kataskēnō̂sai tò ónomá mou ekeî.

10
καὶ αὐτοὶ παῖδές σου καὶ λαός σου, οὓς ἐλυτρώσω ἐν δυνάμει σου τῇ μεγάλῃ καὶ ἐν τῇ χειρί σου τῇ κραταιᾷ.

kaì autoì paîdés sou kaì laós sou, hoùs elytrṓsō en dynámei sou tē̂i megálēi kaì en tē̂i cheirí sou tē̂i krataiā̂i.

11
μὴ δή, κύριε, ἀλλ’ ἔστω τὸ οὖς σου προσέχον εἰς τὴν προσευχὴν τοῦ δούλου σου καὶ εἰς τὴν προσευχὴν παίδων σου τῶν θελόντων ϕοβεῖσθαι τὸ ὄνομά σου, καὶ εὐόδωσον δὴ τῷ παιδί σου σήμερον καὶ δὸς αὐτὸν εἰς οἰκτιρμοὺς ἐνώπιον τοῦ ἀνδρὸς τούτου. καὶ ἐγὼ ἤμην οἰνοχόος τῷ βασιλεῖ.

mḕ dḗ, kýrie, all’ éstō tò oûs sou proséchon eis tḕn proseuchḕn toû doúlou sou kaì eis tḕn proseuchḕn paídōn sou tō̂n thelóntōn phobeîsthai tò ónomá sou, kaì euódōson dḕ tō̂i paidí sou sḗmeron kaì dòs autòn eis oiktirmoùs enṓpion toû andròs toútou. kaì egṑ ḗmēn oinochóos tō̂i basileî.