Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Esdras-Néhémie 12

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο ἐν μηνὶ Νισαν ἔτους εἰκοστοῦ Αρθασασθα βασιλεῖ καὶ ἦν ὁ οἶνος ἐνώπιον ἐμοῦ, καὶ ἔλαβον τὸν οἶνον καὶ ἔδωκα τῷ βασιλεῖ, καὶ οὐκ ἦν ἕτερος ἐνώπιον αὐτοῦ·

Kaì egéneto en mēnì Nisan étous eikostoû Arthasastha basileî kaì ē̂n ho oînos enṓpion emoû, kaì élabon tòn oînon kaì édōka tō̂i basileî, kaì ouk ē̂n héteros enṓpion autoû:

2
καὶ εἶπέν μοι ὁ βασιλεύς Διὰ τί τὸ πρόσωπόν σου πονηρὸν καὶ οὐκ εἶ μετριάζων; οὐκ ἔστιν τοῦτο εἰ μὴ πονηρία καρδίας. καὶ ἐϕοβήθην πολὺ σϕόδρα.

kaì eîpén moi ho basileús Dià tí tò prósōpón sou ponēròn kaì ouk eî metriázōn? ouk éstin toûto ei mḕ ponēría kardías. kaì ephobḗthēn polỳ sphódra.

3
καὶ εἶπα τῷ βασιλεῖ Ὁ βασιλεὺς εἰς τὸν αἰῶνα ζήτω· διὰ τί οὐ μὴ γένηται πονηρὸν τὸ πρόσωπόν μου, διότι ἡ πόλις, οἶκος μνημείων πατέρων μου, ἠρημώθη καὶ αἱ πύλαι αὐτῆς κατεβρώθησαν ἐν πυρί;

kaì eîpa tō̂i basileî HO basileùs eis tòn aiō̂na zḗtō: dià tí ou mḕ génētai ponēròn tò prósōpón mou, dióti hē pólis, oîkos mnēmeíōn patérōn mou, ērēmṓthē kaì hai pýlai autē̂s katebrṓthēsan en pyrí?

4
καὶ εἶπέν μοι ὁ βασιλεύς Περὶ τίνος τοῦτο σὺ ζητεῖς; καὶ προσηυξάμην πρὸς τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ

kaì eîpén moi ho basileús Perì tínos toûto sỳ zēteîs? kaì prosēyxámēn pròs tòn theòn toû ouranoû

5
καὶ εἶπα τῷ βασιλεῖ Εἰ ἐπὶ τὸν βασιλέα ἀγαθόν, καὶ εἰ ἀγαθυνθήσεται ὁ παῖς σου ἐνώπιόν σου ὥστε πέμψαι αὐτὸν εἰς Ιουδα εἰς πόλιν μνημείων πατέρων μου, καὶ ἀνοικοδομήσω αὐτήν.

kaì eîpa tō̂i basileî Ei epì tòn basiléa agathón, kaì ei agathynthḗsetai ho paîs sou enṓpión sou hṓste pémpsai autòn eis Iouda eis pólin mnēmeíōn patérōn mou, kaì anoikodomḗsō autḗn.

6
καὶ εἶπέν μοι ὁ βασιλεὺς καὶ ἡ παλλακὴ ἡ καθημένη ἐχόμενα αὐτοῦ Ἕως πότε ἔσται ἡ πορεία σου καὶ πότε ἐπιστρέψεις; καὶ ἠγαθύνθη ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, καὶ ἀπέστειλέν με, καὶ ἔδωκα αὐτῷ ὅρον.

kaì eîpén moi ho basileùs kaì hē pallakḕ hē kathēménē echómena autoû Héōs póte éstai hē poreía sou kaì póte epistrépseis? kaì ēgathýnthē enṓpion toû basiléōs, kaì apésteilén me, kaì édōka autō̂i hóron.

7
καὶ εἶπα τῷ βασιλεῖ Εἰ ἐπὶ τὸν βασιλέα ἀγαθόν, δότω μοι ἐπιστολὰς πρὸς τοὺς ἐπάρχους πέραν τοῦ ποταμοῦ ὥστε παραγαγεῖν με, ἕως ἔλθω ἐπὶ Ιουδαν,

kaì eîpa tō̂i basileî Ei epì tòn basiléa agathón, dótō moi epistolàs pròs toùs epárchous péran toû potamoû hṓste paragageîn me, héōs élthō epì Ioudan,

8
καὶ ἐπιστολὴν ἐπὶ Ασαϕ ϕύλακα τοῦ παραδείσου, ὅς ἐστιν τῷ βασιλεῖ, ὥστε δοῦναί μοι ξύλα στεγάσαι τὰς πύλας καὶ εἰς τὸ τεῖχος τῆς πόλεως καὶ εἰς οἶκον, ὃν εἰσελεύσομαι εἰς αὐτόν. καὶ ἔδωκέν μοι ὁ βασιλεὺς ὡς χεὶρ θεοῦ ἡ ἀγαθή.

kaì epistolḕn epì Asaph phýlaka toû paradeísou, hós estin tō̂i basileî, hṓste doûnaí moi xýla stegásai tàs pýlas kaì eis tò teîchos tē̂s póleōs kaì eis oîkon, hòn eiseleúsomai eis autón. kaì édōkén moi ho basileùs hōs cheìr theoû hē agathḗ.

9
καὶ ἦλθον πρὸς τοὺς ἐπάρχους πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἔδωκα αὐτοῖς τὰς ἐπιστολὰς τοῦ βασιλέως, καὶ ἀπέστειλεν μετ’ ἐμοῦ ὁ βασιλεὺς ἀρχηγοὺς δυνάμεως καὶ ἱππεῖς.

kaì ē̂lthon pròs toùs epárchous péran toû potamoû kaì édōka autoîs tàs epistolàs toû basiléōs, kaì apésteilen met’ emoû ho basileùs archēgoùs dynámeōs kaì hippeîs.

10
καὶ ἤκουσεν Σαναβαλλατ ὁ Αρωνι καὶ Τωβια ὁ δοῦλος ὁ Αμμωνι, καὶ πονηρὸν αὐτοῖς ἐγένετο ὅτι ἥκει ἄνθρωπος ζητῆσαι ἀγαθὸν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.

kaì ḗkousen Sanaballat ho Arōni kaì Tōbia ho doûlos ho Ammōni, kaì ponēròn autoîs egéneto hóti hḗkei ánthrōpos zētē̂sai agathòn toîs hyioîs Israēl.

11
Καὶ ἦλθον εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἤμην ἐκεῖ ἡμέρας τρεῖς.

Kaì ē̂lthon eis Ierousalēm kaì ḗmēn ekeî hēméras treîs.

12
καὶ ἀνέστην νυκτὸς ἐγὼ καὶ ἄνδρες ὀλίγοι μετ’ ἐμοῦ· καὶ οὐκ ἀπήγγειλα ἀνθρώπῳ τί ὁ θεὸς δίδωσιν εἰς καρδίαν μου τοῦ ποιῆσαι μετὰ τοῦ Ισραηλ, καὶ κτῆνος οὐκ ἔστιν μετ’ ἐμοῦ εἰ μὴ τὸ κτῆνος, ᾧ ἐγὼ ἐπιβαίνω ἐπ’ αὐτῷ.

kaì anéstēn nyktòs egṑ kaì ándres olígoi met’ emoû: kaì ouk apḗngeila anthrṓpōi tí ho theòs dídōsin eis kardían mou toû poiē̂sai metà toû Israēl, kaì ktē̂nos ouk éstin met’ emoû ei mḕ tò ktē̂nos, hō̂i egṑ epibaínō ep’ autō̂i.

13
καὶ ἐξῆλθον ἐν πύλῃ τοῦ γωληλα καὶ πρὸς στόμα πηγῆς τῶν συκῶν καὶ εἰς πύλην τῆς κοπρίας καὶ ἤμην συντρίβων ἐν τῷ τείχει Ιερουσαλημ, ὃ αὐτοὶ καθαιροῦσιν καὶ πύλαι αὐτῆς κατεβρώθησαν πυρί.

kaì exē̂lthon en pýlēi toû gōlēla kaì pròs stóma pēgē̂s tō̂n sykō̂n kaì eis pýlēn tē̂s koprías kaì ḗmēn syntríbōn en tō̂i teíchei Ierousalēm, hò autoì kathairoûsin kaì pýlai autē̂s katebrṓthēsan pyrí.

14
καὶ παρῆλθον ἐπὶ πύλην τοῦ Αιν καὶ εἰς κολυμβήθραν τοῦ βασιλέως, καὶ οὐκ ἦν τόπος τῷ κτήνει παρελθεῖν ὑποκάτω μου.

kaì parē̂lthon epì pýlēn toû Ain kaì eis kolymbḗthran toû basiléōs, kaì ouk ē̂n tópos tō̂i ktḗnei pareltheîn hypokátō mou.

15
καὶ ἤμην ἀναβαίνων ἐν τῷ τείχει χειμάρρου νυκτὸς καὶ ἤμην συντρίβων ἐν τῷ τείχει. καὶ ἤμην ἐν πύλῃ τῆς ϕάραγγος καὶ ἐπέστρεψα.

kaì ḗmēn anabaínōn en tō̂i teíchei cheimárrou nyktòs kaì ḗmēn syntríbōn en tō̂i teíchei. kaì ḗmēn en pýlēi tē̂s phárangos kaì epéstrepsa.

16
καὶ οἱ ϕυλάσσοντες οὐκ ἔγνωσαν τί ἐπορεύθην καὶ τί ἐγὼ ποιῶ, καὶ τοῖς Ιουδαίοις καὶ τοῖς ἱερεῦσιν καὶ τοῖς ἐντίμοις καὶ τοῖς στρατηγοῖς καὶ τοῖς καταλοίποις τοῖς ποιοῦσιν τὰ ἔργα ἕως τότε οὐκ ἀπήγγειλα.

kaì hoi phylássontes ouk égnōsan tí eporeúthēn kaì tí egṑ poiō̂, kaì toîs Ioudaíois kaì toîs hiereûsin kaì toîs entímois kaì toîs stratēgoîs kaì toîs kataloípois toîs poioûsin tà érga héōs tóte ouk apḗngeila.

17
καὶ εἶπα πρὸς αὐτούς Ὑμεῖς βλέπετε τὴν πονηρίαν, ἐν ᾗ ἐσμεν ἐν αὐτῇ, πῶς Ιερουσαλημ ἔρημος καὶ αἱ πύλαι αὐτῆς ἐδόθησαν πυρί· δεῦτε καὶ διοικοδομήσωμεν τὸ τεῖχος Ιερουσαλημ, καὶ οὐκ ἐσόμεθα ἔτι ὄνειδος.

kaì eîpa pròs autoús Hymeîs blépete tḕn ponērían, en hē̂i esmen en autē̂i, pō̂s Ierousalēm érēmos kaì hai pýlai autē̂s edóthēsan pyrí: deûte kaì dioikodomḗsōmen tò teîchos Ierousalēm, kaì ouk esómetha éti óneidos.

18
καὶ ἀπήγγειλα αὐτοῖς τὴν χεῖρα τοῦ θεοῦ, ἥ ἐστιν ἀγαθὴ ἐπ’ ἐμέ, καὶ τοὺς λόγους τοῦ βασιλέως, οὓς εἶπέν μοι, καὶ εἶπα Ἀναστῶμεν καὶ οἰκοδομήσωμεν. καὶ ἐκραταιώθησαν αἱ χεῖρες αὐτῶν εἰς ἀγαθόν.

kaì apḗngeila autoîs tḕn cheîra toû theoû, hḗ estin agathḕ ep’ emé, kaì toùs lógous toû basiléōs, hoùs eîpén moi, kaì eîpa Anastō̂men kaì oikodomḗsōmen. kaì ekrataiṓthēsan hai cheîres autō̂n eis agathón.

19
καὶ ἤκουσεν Σαναβαλλατ ὁ Αρωνι καὶ Τωβια ὁ δοῦλος ὁ Αμμωνι καὶ Γησαμ ὁ Αραβι καὶ ἐξεγέλασαν ἡμᾶς καὶ ἦλθον ἐϕ’ ἡμᾶς καὶ εἶπαν Τί τὸ ῥῆμα τοῦτο, ὃ ὑμεῖς ποιεῖτε; ἦ ἐπὶ τὸν βασιλέα ὑμεῖς ἀποστατεῖτε;

kaì ḗkousen Sanaballat ho Arōni kaì Tōbia ho doûlos ho Ammōni kaì Gēsam ho Arabi kaì exegélasan hēmâs kaì ē̂lthon eph’ hēmâs kaì eîpan Tí tò rhē̂ma toûto, hò hymeîs poieîte? ē̂ epì tòn basiléa hymeîs apostateîte?

20
καὶ ἐπέστρεψα αὐτοῖς λόγον καὶ εἶπα αὐτοῖς Ὁ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ, αὐτὸς εὐοδώσει ἡμῖν, καὶ ἡμεῖς δοῦλοι αὐτοῦ καθαροί, καὶ οἰκοδομήσομεν· καὶ ὑμῖν οὐκ ἔστιν μερὶς καὶ δικαιοσύνη καὶ μνημόσυνον ἐν Ιερουσαλημ.

kaì epéstrepsa autoîs lógon kaì eîpa autoîs HO theòs toû ouranoû, autòs euodṓsei hēmîn, kaì hēmeîs doûloi autoû katharoí, kaì oikodomḗsomen: kaì hymîn ouk éstin merìs kaì dikaiosýnē kaì mnēmósynon en Ierousalēm.