Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Esdras-Néhémie 17

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο ἡνίκα ᾠκοδομήθη τὸ τεῖχος, καὶ ἔστησα τὰς θύρας, καὶ ἐπεσκέπησαν οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ ᾄδοντες καὶ οἱ Λευῖται.

Kaì egéneto hēníka ōikodomḗthē tò teîchos, kaì éstēsa tàs thýras, kaì epesképēsan hoi pylōroì kaì hoi ā́idontes kaì hoi Leuîtai.

2
καὶ ἐνετειλάμην τῷ Ανανια ἀδελϕῷ μου καὶ τῷ Ανανια ἄρχοντι τῆς βιρα ἐν Ιερουσαλημ, ὅτι αὐτὸς ὡς ἀνὴρ ἀληθὴς καὶ ϕοβούμενος τὸν θεὸν παρὰ πολλούς,

kaì eneteilámēn tō̂i Anania adelphō̂i mou kaì tō̂i Anania árchonti tē̂s bira en Ierousalēm, hóti autòs hōs anḕr alēthḕs kaì phoboúmenos tòn theòn parà polloús,

3
καὶ εἶπα αὐτοῖς Οὐκ ἀνοιγήσονται πύλαι Ιερουσαλημ ἕως ἅμα τῷ ἡλίῳ, καὶ ἔτι αὐτῶν γρηγορούντων κλειέσθωσαν αἱ θύραι καὶ σϕηνούσθωσαν· καὶ στῆσον προϕύλακας οἰκούντων ἐν Ιερουσαλημ, ἀνὴρ ἐν προϕυλακῇ αὐτοῦ καὶ ἀνὴρ ἀπέναντι οἰκίας αὐτοῦ.

kaì eîpa autoîs Ouk anoigḗsontai pýlai Ierousalēm héōs háma tō̂i hēlíōi, kaì éti autō̂n grēgoroúntōn kleiésthōsan hai thýrai kaì sphēnoústhōsan: kaì stē̂son prophýlakas oikoúntōn en Ierousalēm, anḕr en prophylakē̂i autoû kaì anḕr apénanti oikías autoû.

4
Καὶ ἡ πόλις πλατεῖα καὶ μεγάλη, καὶ ὁ λαὸς ὀλίγος ἐν αὐτῇ, καὶ οὐκ ἦσαν οἰκίαι ᾠκοδομημέναι.

Kaì hē pólis plateîa kaì megálē, kaì ho laòs olígos en autē̂i, kaì ouk ē̂san oikíai ōikodomēménai.

5
καὶ ἔδωκεν ὁ θεὸς εἰς τὴν καρδίαν μου καὶ συνῆξα τοὺς ἐντίμους καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαὸν εἰς συνοδίας· καὶ εὗρον βιβλίον τῆς συνοδίας, οἳ ἀνέβησαν ἐν πρώτοις, καὶ εὗρον γεγραμμένον ἐν αὐτῷ

kaì édōken ho theòs eis tḕn kardían mou kaì synē̂xa toùs entímous kaì toùs árchontas kaì tòn laòn eis synodías: kaì heûron biblíon tē̂s synodías, hoì anébēsan en prṓtois, kaì heûron gegramménon en autō̂i

6
Καὶ οὗτοι υἱοὶ τῆς χώρας οἱ ἀναβάντες ἀπὸ αἰχμαλωσίας τῆς ἀποικίας, ἧς ἀπῴκισεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος καὶ ἐπέστρεψαν εἰς Ιερουσαλημ καὶ εἰς Ιουδα ἀνὴρ εἰς τὴν πόλιν αὐτοῦ

Kaì hoûtoi hyioì tē̂s chṓras hoi anabántes apò aichmalōsías tē̂s apoikías, hē̂s apṓikisen Nabouchodonosor basileùs Babylō̂nos kaì epéstrepsan eis Ierousalēm kaì eis Iouda anḕr eis tḕn pólin autoû

7
μετὰ Ζοροβαβελ καὶ Ἰησοῦ καὶ Νεεμια, Αζαρια, Δαεμια, Ναεμανι, Μαρδοχαιος, Βαλσαν, Μασϕαραθ, Εσδρα, Βαγοι, Ναουμ, Βαανα, Μασϕαρ. ἄνδρες λαοῦ Ισραηλ·

metà Zorobabel kaì Iēsoû kaì Neemia, Azaria, Daemia, Naemani, Mardochaios, Balsan, Maspharath, Esdra, Bagoi, Naoum, Baana, Masphar. ándres laoû Israēl:

8
υἱοὶ Φορος δισχίλιοι ἑκατὸν ἑβδομήκοντα δύο.

hyioì Phoros dischílioi hekatòn hebdomḗkonta dýo.

9
υἱοὶ Σαϕατια τριακόσιοι ἑβδομήκοντα δύο.

hyioì Saphatia triakósioi hebdomḗkonta dýo.

10
υἱοὶ Ηρα ἑξακόσιοι πεντήκοντα δύο.

hyioì Ēra hexakósioi pentḗkonta dýo.

11
υἱοὶ Φααθμωαβ τοῖς υἱοῖς Ἰησοῦ καὶ Ιωαβ δισχίλιοι ὀκτακόσιοι δέκα ὀκτώ.

hyioì Phaathmōab toîs hyioîs Iēsoû kaì Iōab dischílioi oktakósioi déka oktṓ.

12
υἱοὶ Αιλαμ χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.

hyioì Ailam chílioi diakósioi pentḗkonta téssares.

13
υἱοὶ Ζαθουα ὀκτακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.

hyioì Zathoua oktakósioi tessarákonta pénte.

14
υἱοὶ Ζακχου ἑπτακόσιοι ἑξήκοντα.

hyioì Zakchou heptakósioi hexḗkonta.

15
υἱοὶ Βανουι ἑξακόσιοι τεσσαράκοντα ὀκτώ.

hyioì Banoui hexakósioi tessarákonta oktṓ.

16
υἱοὶ Βηβι ἑξακόσιοι εἴκοσι ὀκτώ.

hyioì Bēbi hexakósioi eíkosi oktṓ.

17
υἱοὶ Ασγαδ δισχίλιοι τριακόσιοι εἴκοσι δύο.

hyioì Asgad dischílioi triakósioi eíkosi dýo.

18
υἱοὶ Αδενικαμ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἑπτά.

hyioì Adenikam hexakósioi hexḗkonta heptá.

19
υἱοὶ Βαγοι δισχίλιοι ἑξήκοντα ἑπτά.

hyioì Bagoi dischílioi hexḗkonta heptá.

20
υἱοὶ Ηδιν ἑξακόσιοι πεντήκοντα πέντε.

hyioì Ēdin hexakósioi pentḗkonta pénte.

21
υἱοὶ Ατηρ τῷ Εζεκια ἐνενήκοντα ὀκτώ.

hyioì Atēr tō̂i Ezekia enenḗkonta oktṓ.

22
υἱοὶ Ησαμ τριακόσιοι εἴκοσι ὀκτώ.

hyioì Ēsam triakósioi eíkosi oktṓ.

23
υἱοὶ Βεσι τριακόσιοι εἴκοσι τέσσαρες.

hyioì Besi triakósioi eíkosi téssares.

24
υἱοὶ Αριϕ ἑκατὸν δώδεκα.

hyioì Ariph hekatòn dṓdeka.

25
υἱοὶ Γαβαων ἐνενήκοντα πέντε.

hyioì Gabaōn enenḗkonta pénte.

26
υἱοὶ Βαιθλεεμ ἑκατὸν εἴκοσι τρεῖς. υἱοὶ Νετωϕα πεντήκοντα ἕξ.

hyioì Baithleem hekatòn eíkosi treîs. hyioì Netōpha pentḗkonta héx.

27
υἱοὶ Αναθωθ ἑκατὸν εἴκοσι ὀκτώ.

hyioì Anathōth hekatòn eíkosi oktṓ.

28
ἄνδρες Βηθασμωθ τεσσαράκοντα δύο.

ándres Bēthasmōth tessarákonta dýo.

29
ἄνδρες Καριαθιαριμ, Καϕιρα καὶ Βηρωθ ἑπτακόσιοι τεσσαράκοντα τρεῖς.

ándres Kariathiarim, Kaphira kaì Bērōth heptakósioi tessarákonta treîs.

30
ἄνδρες Αραμα καὶ Γαβαα ἑξακόσιοι εἴκοσι εἷς.

ándres Arama kaì Gabaa hexakósioi eíkosi heîs.

31
ἄνδρες Μαχεμας ἑκατὸν εἴκοσι δύο.

ándres Machemas hekatòn eíkosi dýo.

32
ἄνδρες Βηθηλ καὶ Αια ἑκατὸν εἴκοσι τρεῖς.

ándres Bēthēl kaì Aia hekatòn eíkosi treîs.

33
ἄνδρες Ναβι-ααρ πεντήκοντα δύο.

ándres Nabi-aar pentḗkonta dýo.

34
ἄνδρες Ηλαμ-ααρ χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.

ándres Ēlam-aar chílioi diakósioi pentḗkonta téssares.

35
υἱοὶ Ηραμ τριακόσιοι εἴκοσι.

hyioì Ēram triakósioi eíkosi.

36
υἱοὶ Ιεριχω τριακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.

hyioì Ierichō triakósioi tessarákonta pénte.

37
υἱοὶ Λοδ, Αδιδ καὶ Ωνω ἑπτακόσιοι εἴκοσι εἷς.

hyioì Lod, Adid kaì Ōnō heptakósioi eíkosi heîs.

38
υἱοὶ Σαναα τρισχίλιοι ἐννακόσιοι τριάκοντα.

hyioì Sanaa trischílioi ennakósioi triákonta.

39
οἱ ἱερεῖς· υἱοὶ Ιωδαε εἰς οἶκον Ἰησοῦ ἐννακόσιοι ἑβδομήκοντα τρεῖς.

hoi hiereîs: hyioì Iōdae eis oîkon Iēsoû ennakósioi hebdomḗkonta treîs.

40
υἱοὶ Εμμηρ χίλιοι πεντήκοντα δύο.

hyioì Emmēr chílioi pentḗkonta dýo.

41
υἱοὶ Φασσουρ χίλιοι διακόσιοι τεσσαράκοντα ἑπτά.

hyioì Phassour chílioi diakósioi tessarákonta heptá.

42
υἱοὶ Ηραμ χίλιοι δέκα ἑπτά.

hyioì Ēram chílioi déka heptá.

43
οἱ Λευῖται· υἱοὶ Ἰησοῦ τῷ Καδμιηλ τοῖς υἱοῖς τοῦ Ουδουια ἑβδομήκοντα τέσσαρες.

hoi Leuîtai: hyioì Iēsoû tō̂i Kadmiēl toîs hyioîs toû Oudouia hebdomḗkonta téssares.

44
οἱ ᾄδοντες· υἱοὶ Ασαϕ ἑκατὸν τεσσαράκοντα ὀκτώ.

hoi ā́idontes: hyioì Asaph hekatòn tessarákonta oktṓ.

45
οἱ πυλωροί· υἱοὶ Σαλουμ, υἱοὶ Ατηρ, υἱοὶ Τελμων, υἱοὶ Ακουβ, υἱοὶ Ατιτα, υἱοὶ Σαβι, ἑκατὸν τριάκοντα ὀκτώ.

hoi pylōroí: hyioì Saloum, hyioì Atēr, hyioì Telmōn, hyioì Akoub, hyioì Atita, hyioì Sabi, hekatòn triákonta oktṓ.

46
οἱ ναθινιμ· υἱοὶ Σηα, υἱοὶ Ασιϕα, υἱοὶ Ταβαωθ,

hoi nathinim: hyioì Sēa, hyioì Asipha, hyioì Tabaōth,

47
υἱοὶ Κιρας, υἱοὶ Σουια, υἱοὶ Φαδων,

hyioì Kiras, hyioì Souia, hyioì Phadōn,

48
υἱοὶ Λαβανα, υἱοὶ Αγαβα, υἱοὶ Σαλαμι,

hyioì Labana, hyioì Agaba, hyioì Salami,

49
υἱοὶ Αναν, υἱοὶ Γαδηλ, υἱοὶ Γααρ,

hyioì Anan, hyioì Gadēl, hyioì Gaar,

50
υἱοὶ Ρααια, υἱοὶ Ρασων, υἱοὶ Νεκωδα,

hyioì Raaia, hyioì Rasōn, hyioì Nekōda,

51
υἱοὶ Γηζαμ, υἱοὶ Οζι, υἱοὶ Φεση,

hyioì Gēzam, hyioì Ozi, hyioì Phesē,

52
υἱοὶ Βησι, υἱοὶ Μεϊνωμ, υἱοὶ Νεϕωσασιμ,

hyioì Bēsi, hyioì Meïnōm, hyioì Nephōsasim,

53
υἱοὶ Βακβουκ, υἱοὶ Αχιϕα, υἱοὶ Αρουρ,

hyioì Bakbouk, hyioì Achipha, hyioì Arour,

54
υἱοὶ Βασαλωθ, υἱοὶ Μεϊδα, υἱοὶ Αδασαν,

hyioì Basalōth, hyioì Meïda, hyioì Adasan,

55
υἱοὶ Βαρκους, υἱοὶ Σισαρα, υἱοὶ θημα,

hyioì Barkous, hyioì Sisara, hyioì thēma,

56
υἱοὶ Νισια, υἱοὶ Ατιϕα.

hyioì Nisia, hyioì Atipha.

57
υἱοὶ δούλων Σαλωμων· υἱοὶ Σουτι, υἱοὶ Σαϕαραθ, υἱοὶ Φεριδα,

hyioì doúlōn Salōmōn: hyioì Souti, hyioì Sapharath, hyioì Pherida,

58
υἱοὶ Ιεαλη, υἱοὶ Δορκων, υἱοὶ Γαδηλ,

hyioì Iealē, hyioì Dorkōn, hyioì Gadēl,

59
υἱοὶ Σαϕατια, υἱοὶ Ετηλ, υἱοὶ Φαχαραθ, υἱοὶ Σαβαϊμ, υἱοὶ Ημιμ.

hyioì Saphatia, hyioì Etēl, hyioì Phacharath, hyioì Sabaïm, hyioì Ēmim.

60
πάντες οἱ ναθινιμ καὶ υἱοὶ δούλων Σαλωμων τριακόσιοι ἐνενήκοντα δύο.

pántes hoi nathinim kaì hyioì doúlōn Salōmōn triakósioi enenḗkonta dýo.

61
καὶ οὗτοι ἀνέβησαν ἀπὸ θελμελεθ, Αρησα, Χαρουβ, Ηρων, Ιεμηρ καὶ οὐκ ἠδυνάσθησαν ἀπαγγεῖλαι οἴκους πατριῶν αὐτῶν καὶ σπέρμα αὐτῶν εἰ ἀπὸ Ισραηλ εἰσίν·

kaì hoûtoi anébēsan apò thelmeleth, Arēsa, Charoub, Ērōn, Iemēr kaì ouk ēdynásthēsan apangeîlai oíkous patriō̂n autō̂n kaì spérma autō̂n ei apò Israēl eisín:

62
υἱοὶ Δαλαια, υἱοὶ Τωβια, υἱοὶ Νεκωδα, ἑξακόσιοι τεσσαράκοντα δύο.

hyioì Dalaia, hyioì Tōbia, hyioì Nekōda, hexakósioi tessarákonta dýo.

63
καὶ ἀπὸ τῶν ἱερέων· υἱοὶ Εβια, υἱοὶ Ακως, υἱοὶ Βερζελλι, ὅτι ἔλαβεν ἀπὸ θυγατέρων Βερζελλι τοῦ Γαλααδίτου γυναῖκας καὶ ἐκλήθη ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν·

kaì apò tō̂n hieréōn: hyioì Ebia, hyioì Akōs, hyioì Berzelli, hóti élaben apò thygatérōn Berzelli toû Galaadítou gynaîkas kaì eklḗthē ep’ onómati autō̂n:

64
οὗτοι ἐζήτησαν γραϕὴν αὐτῶν τῆς συνοδίας, καὶ οὐχ εὑρέθη, καὶ ἠγχιστεύθησαν ἀπὸ τῆς ἱερατείας,

hoûtoi ezḗtēsan graphḕn autō̂n tē̂s synodías, kaì ouch heuréthē, kaì ēnchisteúthēsan apò tē̂s hierateías,

65
καὶ εἶπεν Αθερσαθα ἵνα μὴ ϕάγωσιν ἀπὸ τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων, ἕως ἀναστῇ ὁ ἱερεὺς ϕωτίσων.

kaì eîpen Athersatha hína mḕ phágōsin apò toû hagíou tō̂n hagíōn, héōs anastē̂i ho hiereùs phōtísōn.

66
καὶ ἐγένετο πᾶσα ἡ ἐκκλησία ὡς εἷς, τέσσαρες μυριάδες δισχίλιοι τριακόσιοι ἑξήκοντα

kaì egéneto pâsa hē ekklēsía hōs heîs, téssares myriádes dischílioi triakósioi hexḗkonta

67
πάρεξ δούλων αὐτῶν καὶ παιδισκῶν αὐτῶν, οὗτοι ἑπτακισχίλιοι τριακόσιοι τριάκοντα ἑπτά· καὶ ᾄδοντες καὶ ᾄδουσαι διακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε·

párex doúlōn autō̂n kaì paidiskō̂n autō̂n, hoûtoi heptakischílioi triakósioi triákonta heptá: kaì ā́idontes kaì ā́idousai diakósioi tessarákonta pénte:

68
ἵπποι ἑπτακόσιοι τριάκοντα ἕξ, ἡμίονοι διακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε,

híppoi heptakósioi triákonta héx, hēmíonoi diakósioi tessarákonta pénte,

69
κάμηλοι τετρακόσιοι τριάκοντα πέντε, ὄνοι ἑξακισχίλιοι ἑπτακόσιοι εἴκοσι.

kámēloi tetrakósioi triákonta pénte, ónoi hexakischílioi heptakósioi eíkosi.

70
καὶ ἀπὸ μέρους ἀρχηγῶν τῶν πατριῶν ἔδωκαν εἰς τὸ ἔργον τῷ Νεεμια εἰς θησαυρὸν χρυσοῦς χιλίους, ϕιάλας πεντήκοντα καὶ χοθωνωθ τῶν ἱερέων τριάκοντα.

kaì apò mérous archēgō̂n tō̂n patriō̂n édōkan eis tò érgon tō̂i Neemia eis thēsauròn chrysoûs chilíous, phiálas pentḗkonta kaì chothōnōth tō̂n hieréōn triákonta.

71
καὶ ἀπὸ ἀρχηγῶν τῶν πατριῶν ἔδωκαν εἰς θησαυρὸν τοῦ ἔργου χρυσίου δύο μυριάδας καὶ ἀργυρίου μνᾶς δισχιλίας διακοσίας,

kaì apò archēgō̂n tō̂n patriō̂n édōkan eis thēsauròn toû érgou chrysíou dýo myriádas kaì argyríou mnâs dischilías diakosías,

72
καὶ ἔδωκαν οἱ κατάλοιποι τοῦ λαοῦ χρυσίου δύο μυριάδας καὶ ἀργυρίου μνᾶς δισχιλίας διακοσίας καὶ χοθωνωθ τῶν ἱερέων ἑξήκοντα ἑπτά.

kaì édōkan hoi katáloipoi toû laoû chrysíou dýo myriádas kaì argyríou mnâs dischilías diakosías kaì chothōnōth tō̂n hieréōn hexḗkonta heptá.

73
καὶ ἐκάθισαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ ᾄδοντες καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ λαοῦ καὶ οἱ ναθινιμ καὶ πᾶς Ισραηλ ἐν πόλεσιν αὐτῶν. Καὶ ἔϕθασεν ὁ μὴν ὁ ἕβδομος – καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν πόλεσιν αὐτῶν –

kaì ekáthisan hoi hiereîs kaì hoi Leuîtai kaì hoi pylōroì kaì hoi ā́idontes kaì hoi apò toû laoû kaì hoi nathinim kaì pâs Israēl en pólesin autō̂n. Kaì éphthasen ho mḕn ho hébdomos – kaì hoi hyioì Israēl en pólesin autō̂n –