Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Ezra-Nehemiah 22

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ οὗτοι οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται οἱ ἀναβαίνοντες μετὰ Ζοροβαβελ υἱοῦ Σαλαθιηλ καὶ Ἰησοῦ· Σαραια, Ιερμια, Εσδρα,

Kaì hoûtoi hoi hiereîs kaì hoi Leuîtai hoi anabaínontes metà Zorobabel hyioû Salathiēl kaì Iēsoû: Saraia, Iermia, Esdra,

2
Αμαρια, Μαλουχ,

Amaria, Malouch,

2APP
Αττους,

Attous,

3
Σεχενια·

Sechenia:

3APP
Ρεουμ, Μαριμωθ,

Reoum, Marimōth,

4APP
Αδαιας, Γεννηθουι, Αβιας,

Adaias, Gennēthoui, Abias,

5APP
Μειμιν ,Μααδιας, Βαλγας,

Meimin ,Maadias, Balgas,

6APP
Σεμειας, Ιωιαριβ,

Semeias, Iōiarib,

7
οὗτοι ἄρχοντες τῶν ἱερέων καὶ ἀδελϕοὶ αὐτῶν ἐν ἡμέραις Ἰησοῦ.

hoûtoi árchontes tō̂n hieréōn kaì adelphoì autō̂n en hēmérais Iēsoû.

7aAPP
Σαλουαι, Αμουκ, Χελκιας,

Salouai, Amouk, Chelkias,

7bAPP
Ιδειας.

Ideias.

8
καὶ οἱ Λευῖται· Ιησου, Βανουι, Καδμιηλ, Σαραβια, Ιουδα, Μαχανια· ἐπὶ τῶν χειρῶν αὐτὸς καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ

kaì hoi Leuîtai: Iēsou, Banoui, Kadmiēl, Sarabia, Iouda, Machania: epì tō̂n cheirō̂n autòs kaì hoi adelphoì autoû

9
εἰς τὰς ἐϕημερίας.

eis tàs ephēmerías.

10
καὶ Ἰησοῦς ἐγέννησεν τὸν Ιωακιμ, καὶ Ιωακιμ ἐγέννησεν τὸν Ελιασιβ, καὶ Ελιασιβ τὸν Ιωδαε,

kaì Iēsoûs egénnēsen tòn Iōakim, kaì Iōakim egénnēsen tòn Eliasib, kaì Eliasib tòn Iōdae,

11
καὶ Ιωδαε ἐγέννησεν τὸν Ιωναθαν, καὶ Ιωναθαν ἐγέννησεν τὸν Ιαδου.

kaì Iōdae egénnēsen tòn Iōnathan, kaì Iōnathan egénnēsen tòn Iadou.

12
καὶ ἐν ἡμέραις Ιωακιμ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν· τῷ Σαραια Μαραια, τῷ Ιερμια Ανανια,

kaì en hēmérais Iōakim adelphoì autoû hoi hiereîs kaì hoi árchontes tō̂n patriō̂n: tō̂i Saraia Maraia, tō̂i Iermia Anania,

13
τῷ Εσδρα Μεσουλαμ, τῷ Αμαρια Ιωαναν,

tō̂i Esdra Mesoulam, tō̂i Amaria Iōanan,

14
τῷ Μαλουχ Ιωναθαν, τῷ Σεχενια Ιωσηϕ,

tō̂i Malouch Iōnathan, tō̂i Sechenia Iōsēph,

15
τῷ Αρεμ Αδνας, τῷ Μαριωθ Ελκαι,

tō̂i Arem Adnas, tō̂i Mariōth Elkai,

16
τῷ Αδδαι Ζαχαριας, τῷ Γαναθων Μοσολλαμ,

tō̂i Addai Zacharias, tō̂i Ganathōn Mosollam,

17
τῷ Αβια Ζεχρι, τῷ Βενιαμιν ἐν καιροῖς τῷ Φελητι,

tō̂i Abia Zechri, tō̂i Beniamin en kairoîs tō̂i Phelēti,

18
τῷ Βαλγα Σαμουε, τῷ Σεμεια Ιωναθαν,

tō̂i Balga Samoue, tō̂i Semeia Iōnathan,

19
τῷ Ιωιαριβ Μαθθαναι, τῷ Ιδια Οζι,

tō̂i Iōiarib Maththanai, tō̂i Idia Ozi,

20
τῷ Σαλλαι Καλλαι, τῷ Αμουκ Αβεδ,

tō̂i Sallai Kallai, tō̂i Amouk Abed,

21
τῷ Ελκια Ασαβιας, τῷ Ιεδεϊου Ναθαναηλ.

tō̂i Elkia Asabias, tō̂i Iedeïou Nathanaēl.

22
οἱ Λευῖται ἐν ἡμέραις Ελιασιβ, Ιωαδα καὶ Ιωαναν καὶ Ιδουα γεγραμμένοι ἄρχοντες πατριῶν, καὶ οἱ ἱερεῖς ἐν βασιλείᾳ Δαρείου τοῦ Πέρσου·

hoi Leuîtai en hēmérais Eliasib, Iōada kaì Iōanan kaì Idoua gegramménoi árchontes patriō̂n, kaì hoi hiereîs en basileíāi Dareíou toû Pérsou:

23
υἱοὶ Λευι ἄρχοντες τῶν πατριῶν γεγραμμένοι ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν καὶ ἕως ἡμερῶν Ιωαναν υἱοῦ Ελισουβ.

hyioì Leui árchontes tō̂n patriō̂n gegramménoi epì biblíōi lógōn tō̂n hēmerō̂n kaì héōs hēmerō̂n Iōanan hyioû Elisoub.

24
καὶ ἄρχοντες τῶν Λευιτῶν· Ασαβια καὶ Σαραβια καὶ Ιησου καὶ υἱοὶ Καδμιηλ καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτῶν κατεναντίον αὐτῶν εἰς ὑμνεῖν καὶ αἰνεῖν ἐν ἐντολῇ Δαυιδ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ ἐϕημερία πρὸς ἐϕημερίαν

kaì árchontes tō̂n Leuitō̂n: Asabia kaì Sarabia kaì Iēsou kaì hyioì Kadmiēl kaì hoi adelphoì autō̂n katenantíon autō̂n eis hymneîn kaì aineîn en entolē̂i Dauid anthrṓpou toû theoû ephēmería pròs ephēmerían

25
ἐν τῷ συναγαγεῖν με τοὺς πυλωροὺς

en tō̂i synagageîn me toùs pylōroùs

25APP
Μαθθανιας καὶ βακβακιας Οβδιας Μοσολλαμ Ταλμων Ακουβ φύλακες πυλωροὶ φυλακῆς

Maththanias kaì bakbakias Obdias Mosollam Talmōn Akoub phýlakes pylōroì phylakē̂s

26
ἐν ἡμέραις Ιωακιμ υἱοῦ Ἰησοῦ υἱοῦ Ιωσεδεκ καὶ ἐν ἡμέραις Νεεμια, καὶ Εσδρας ὁ ἱερεὺς ὁ γραμματεύς.

en hēmérais Iōakim hyioû Iēsoû hyioû Iōsedek kaì en hēmérais Neemia, kaì Esdras ho hiereùs ho grammateús.

27
Καὶ ἐν ἐγκαινίοις τείχους Ιερουσαλημ ἐζήτησαν τοὺς Λευίτας ἐν τοῖς τόποις αὐτῶν τοῦ ἐνέγκαι αὐτοὺς εἰς Ιερουσαλημ ποιῆσαι ἐγκαίνια καὶ εὐϕροσύνην ἐν θωδαθα καὶ ἐν ᾠδαῖς, κυμβαλίζοντες καὶ ψαλτήρια καὶ κινύραι.

Kaì en enkainíois teíchous Ierousalēm ezḗtēsan toùs Leuítas en toîs tópois autō̂n toû enénkai autoùs eis Ierousalēm poiē̂sai enkaínia kaì euphrosýnēn en thōdatha kaì en ōidaîs, kymbalízontes kaì psaltḗria kaì kinýrai.

28
καὶ συνήχθησαν οἱ υἱοὶ τῶν ᾀδόντων καὶ ἀπὸ τῆς περιχώρου κυκλόθεν εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἀπὸ ἐπαύλεων

kaì synḗchthēsan hoi hyioì tō̂n āidóntōn kaì apò tē̂s perichṓrou kyklóthen eis Ierousalēm kaì apò epaúleōn

29
καὶ ἀπὸ ἀγρῶν· ὅτι ἐπαύλεις ᾠκοδόμησαν ἑαυτοῖς οἱ ᾄδοντες ἐν Ιερουσαλημ.

kaì apò agrō̂n: hóti epaúleis ōikodómēsan heautoîs hoi ā́idontes en Ierousalēm.

30
καὶ ἐκαθαρίσθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ ἐκαθάρισαν τὸν λαὸν καὶ τοὺς πυλωροὺς καὶ τὸ τεῖχος.

kaì ekatharísthēsan hoi hiereîs kaì hoi Leuîtai kaì ekathárisan tòn laòn kaì toùs pylōroùs kaì tò teîchos.

31
καὶ ἀνήνεγκα τοὺς ἄρχοντας Ιουδα ἐπάνω τοῦ τείχους καὶ ἔστησα δύο περὶ αἰνέσεως μεγάλους, καὶ διῆλθον ἐκ δεξιῶν ἐπάνω τοῦ τείχους τῆς κοπρίας,

kaì anḗnenka toùs árchontas Iouda epánō toû teíchous kaì éstēsa dýo perì ainéseōs megálous, kaì diē̂lthon ek dexiō̂n epánō toû teíchous tē̂s koprías,

32
καὶ ἐπορεύθη ὀπίσω αὐτῶν Ωσαια καὶ ἥμισυ ἀρχόντων Ιουδα

kaì eporeúthē opísō autō̂n Ōsaia kaì hḗmisy archóntōn Iouda

33
καὶ Αζαριας, Εσδρας καὶ Μεσουλαμ,

kaì Azarias, Esdras kaì Mesoulam,

34
Ιουδα καὶ Βενιαμιν καὶ Σαμαια καὶ Ιερμια

Iouda kaì Beniamin kaì Samaia kaì Iermia

35
καὶ ἀπὸ υἱῶν τῶν ἱερέων ἐν σάλπιγξιν Ζαχαριας υἱὸς Ιωναθαν υἱὸς Σαμαια υἱὸς Μαθανια υἱὸς Μιχαια υἱὸς Ζακχουρ υἱὸς Ασαϕ

kaì apò hyiō̂n tō̂n hieréōn en sálpinxin Zacharias hyiòs Iōnathan hyiòs Samaia hyiòs Mathania hyiòs Michaia hyiòs Zakchour hyiòs Asaph

36
καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ Σαμαια καὶ Οζιηλ αἰνεῖν ἐν ᾠδαῖς Δαυιδ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ, καὶ Εσδρας ὁ γραμματεὺς ἔμπροσθεν αὐτῶν·

kaì adelphoì autoû Samaia kaì Oziēl aineîn en ōidaîs Dauid anthrṓpou toû theoû, kaì Esdras ho grammateùs émprosthen autō̂n:

37
ἐπὶ πύλης τοῦ αιν κατέναντι αὐτῶν ἀνέβησαν ἐπὶ κλίμακας πόλεως Δαυιδ ἐν ἀναβάσει τοῦ τείχους ἐπάνωθεν τοῦ οἴκου Δαυιδ καὶ ἕως πύλης τοῦ ὕδατος κατὰ ἀνατολάς.

epì pýlēs toû ain katénanti autō̂n anébēsan epì klímakas póleōs Dauid en anabásei toû teíchous epánōthen toû oíkou Dauid kaì héōs pýlēs toû hýdatos katà anatolás.

38
καὶ περὶ αἰνέσεως ἡ δευτέρα ἐπορεύετο συναντῶσα αὐτοῖς, καὶ ἐγὼ ὀπίσω αὐτῆς, καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ λαοῦ ἐπάνω τοῦ τείχους ὑπεράνω τοῦ πύργου τῶν θεννουριμ καὶ ἕως τοῦ τείχους τοῦ πλατέος

kaì perì ainéseōs hē deutéra eporeúeto synantō̂sa autoîs, kaì egṑ opísō autē̂s, kaì tò hḗmisy toû laoû epánō toû teíchous hyperánō toû pýrgou tō̂n thennourim kaì héōs toû teíchous toû platéos

39
καὶ ὑπεράνω τῆς πύλης Εϕραιμ καὶ ἐπὶ πύλην τῆς ισανα καὶ ἐπὶ πύλην τὴν ἰχθυηρὰν καὶ πύργῳ Ανανεηλ καὶ ἕως πύλης τῆς προβατικῆς καὶ ἔστησαν ἐν πύλῃ τῆς ϕυλακῆς.

kaì hyperánō tē̂s pýlēs Ephraim kaì epì pýlēn tē̂s isana kaì epì pýlēn tḕn ichthyēràn kaì pýrgōi Ananeēl kaì héōs pýlēs tē̂s probatikē̂s kaì éstēsan en pýlēi tē̂s phylakē̂s.

40
καὶ ἔστησαν αἱ δύο τῆς αἰνέσεως ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ, καὶ ἐγὼ καὶ τὸ ἥμισυ τῶν στρατηγῶν μετ’ ἐμοῦ

kaì éstēsan hai dýo tē̂s ainéseōs en oíkōi toû theoû, kaì egṑ kaì tò hḗmisy tō̂n stratēgō̂n met’ emoû

41
καὶ οἱ ἱερεῖς Ελιακιμ, Μαασιας, Βενιαμιν, Μιχαιας, Ελιωηναι, Ζαχαριας, Ανανιας ἐν σάλπιγξιν

kaì hoi hiereîs Eliakim, Maasias, Beniamin, Michaias, Eliōēnai, Zacharias, Ananias en sálpinxin

42
καὶ Μαασιας καὶ Σεμειας καὶ Ελεαζαρ καὶ Οζι καὶ Ιωαναν καὶ Μελχιας καὶ Αιλαμ καὶ Εζουρ, καὶ ἠκούσθησαν οἱ ᾄδοντες καὶ ἐπεσκέπησαν.

kaì Maasias kaì Semeias kaì Eleazar kaì Ozi kaì Iōanan kaì Melchias kaì Ailam kaì Ezour, kaì ēkoústhēsan hoi ā́idontes kaì epesképēsan.

43
καὶ ἔθυσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θυσιάσματα μεγάλα καὶ ηὐϕράνθησαν, ὅτι ὁ θεὸς ηὔϕρανεν αὐτοὺς μεγάλως· καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν ηὐϕράνθησαν, καὶ ἠκούσθη ἡ εὐϕροσύνη ἐν Ιερουσαλημ ἀπὸ μακρόθεν.

kaì éthysan en tē̂i hēmérāi ekeínēi thysiásmata megála kaì ēyphránthēsan, hóti ho theòs ēýphranen autoùs megálōs: kaì hai gynaîkes autō̂n kaì tà tékna autō̂n ēyphránthēsan, kaì ēkoústhē hē euphrosýnē en Ierousalēm apò makróthen.

44
Καὶ κατέστησαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἄνδρας ἐπὶ τῶν γαζοϕυλακίων τοῖς θησαυροῖς, ταῖς ἀπαρχαῖς καὶ ταῖς δεκάταις καὶ τοῖς συνηγμένοις ἐν αὐτοῖς ἄρχουσιν τῶν πόλεων, μερίδας τοῖς ἱερεῦσι καὶ τοῖς Λευίταις, ὅτι εὐϕροσύνη ἦν ἐν Ιουδα ἐπὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ ἐπὶ τοὺς Λευίτας τοὺς ἑστῶτας.

Kaì katéstēsan en tē̂i hēmérāi ekeínēi ándras epì tō̂n gazophylakíōn toîs thēsauroîs, taîs aparchaîs kaì taîs dekátais kaì toîs synēgménois en autoîs árchousin tō̂n póleōn, merídas toîs hiereûsi kaì toîs Leuítais, hóti euphrosýnē ē̂n en Iouda epì toùs hiereîs kaì epì toùs Leuítas toùs hestō̂tas.

45
καὶ ἐϕύλαξαν ϕυλακὰς θεοῦ αὐτῶν καὶ ϕυλακὰς τοῦ καθαρισμοῦ καὶ τοὺς ᾄδοντας καὶ τοὺς πυλωροὺς ὡς ἐντολαὶ Δαυιδ καὶ Σαλωμων υἱοῦ αὐτοῦ·

kaì ephýlaxan phylakàs theoû autō̂n kaì phylakàs toû katharismoû kaì toùs ā́idontas kaì toùs pylōroùs hōs entolaì Dauid kaì Salōmōn hyioû autoû:

46
ὅτι ἐν ἡμέραις Δαυιδ Ασαϕ ἀπ’ ἀρχῆς πρῶτος τῶν ᾀδόντων καὶ ὕμνον καὶ αἴνεσιν τῷ θεῷ,

hóti en hēmérais Dauid Asaph ap’ archē̂s prō̂tos tō̂n āidóntōn kaì hýmnon kaì aínesin tō̂i theō̂i,

47
καὶ πᾶς Ισραηλ ἐν ἡμέραις Ζοροβαβελ διδόντες μερίδας τῶν ᾀδόντων καὶ τῶν πυλωρῶν, λόγον ἡμέρας ἐν ἡμέρᾳ αὐτοῦ, καὶ ἁγιάζοντες τοῖς Λευίταις, καὶ οἱ Λευῖται ἁγιάζοντες τοῖς υἱοῖς Ααρων.

kaì pâs Israēl en hēmérais Zorobabel didóntes merídas tō̂n āidóntōn kaì tō̂n pylōrō̂n, lógon hēméras en hēmérāi autoû, kaì hagiázontes toîs Leuítais, kaì hoi Leuîtai hagiázontes toîs hyioîs Aarōn.