Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Ezra-Nehemiah 4

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἤκουσαν οἱ θλίβοντες Ιουδα καὶ Βενιαμιν ὅτι οἱ υἱοὶ τῆς ἀποικίας οἰκοδομοῦσιν οἶκον τῷ κυρίῳ θεῷ Ισραηλ,

Kaì ḗkousan hoi thlíbontes Iouda kaì Beniamin hóti hoi hyioì tē̂s apoikías oikodomoûsin oîkon tō̂i kyríōi theō̂i Israēl,

2
καὶ ἤγγισαν πρὸς Ζοροβαβελ καὶ πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῶν πατριῶν καὶ εἶπαν αὐτοῖς Οἰκοδομήσομεν μεθ’ ὑμῶν, ὅτι ὡς ὑμεῖς ἐκζητοῦμεν τῷ θεῷ ὑμῶν, καὶ αὐτῷ ἡμεῖς θυσιάζομεν ἀπὸ ἡμερῶν Ασαραδδων βασιλέως Ασσουρ τοῦ ἐνέγκαντος ἡμᾶς ὧδε.

kaì ḗngisan pròs Zorobabel kaì pròs toùs árchontas tō̂n patriō̂n kaì eîpan autoîs Oikodomḗsomen meth’ hymō̂n, hóti hōs hymeîs ekzētoûmen tō̂i theō̂i hymō̂n, kaì autō̂i hēmeîs thysiázomen apò hēmerō̂n Asaraddōn basiléōs Assour toû enénkantos hēmâs hō̂de.

3
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ζοροβαβελ καὶ ’Ιησοῦς καὶ οἱ κατάλοιποι τῶν ἀρχόντων τῶν πατριῶν τοῦ Ισραηλ Οὐχ ἡμῖν καὶ ὑμῖν τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ θεῷ ἡμῶν, ὅτι ἡμεῖς αὐτοὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ οἰκοδομήσομεν τῷ κυρίῳ θεῷ ἡμῶν, ὡς ἐνετείλατο ἡμῖν Κῦρος ὁ βασιλεὺς Περσῶν.

kaì eîpen pròs autoùs Zorobabel kaì ’Iēsoûs kaì hoi katáloipoi tō̂n archóntōn tō̂n patriō̂n toû Israēl Ouch hēmîn kaì hymîn toû oikodomē̂sai oîkon tō̂i theō̂i hēmō̂n, hóti hēmeîs autoì epì tò autò oikodomḗsomen tō̂i kyríōi theō̂i hēmō̂n, hōs eneteílato hēmîn Kŷros ho basileùs Persō̂n.

4
καὶ ἦν ὁ λαὸς τῆς γῆς ἐκλύων τὰς χεῖρας τοῦ λαοῦ Ιουδα καὶ ἐνεπόδιζον αὐτοὺς τοῦ οἰκοδομεῖν

kaì ē̂n ho laòs tē̂s gē̂s eklýōn tàs cheîras toû laoû Iouda kaì enepódizon autoùs toû oikodomeîn

5
καὶ μισθούμενοι ἐπ’ αὐτοὺς βουλευόμενοι τοῦ διασκεδάσαι βουλὴν αὐτῶν πάσας τὰς ἡμέρας Κύρου βασιλέως Περσῶν καὶ ἕως βασιλείας Δαρείου βασιλέως Περσῶν.

kaì misthoúmenoi ep’ autoùs bouleuómenoi toû diaskedásai boulḕn autō̂n pásas tàs hēméras Kýrou basiléōs Persō̂n kaì héōs basileías Dareíou basiléōs Persō̂n.

6
Καὶ ἐν βασιλείᾳ Ασουηρου ἐν ἀρχῇ βασιλείας αὐτοῦ ἔγραψαν ἐπιστολὴν ἐπὶ οἰκοῦντας Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ.

Kaì en basileíāi Asouērou en archē̂i basileías autoû égrapsan epistolḕn epì oikoûntas Iouda kaì Ierousalēm.

7
καὶ ἐν ἡμέραις Αρθασασθα ἔγραψεν ἐν εἰρήνῃ Μιθραδάτῃ Ταβεηλ σὺν καὶ τοῖς λοιποῖς συνδούλοις αὐτοῦ πρὸς Αρθασασθα βασιλέα Περσῶν· ἔγραψεν ὁ ϕορολόγος γραϕὴν Συριστὶ καὶ ἡρμηνευμένην.

kaì en hēmérais Arthasastha égrapsen en eirḗnēi Mithradátēi Tabeēl sỳn kaì toîs loipoîs syndoúlois autoû pròs Arthasastha basiléa Persō̂n: égrapsen ho phorológos graphḕn Syristì kaì hērmēneuménēn.

8
Ραουμ βααλταμ καὶ Σαμσαι ὁ γραμματεὺς ἔγραψαν ἐπιστολὴν μίαν κατὰ Ιερουσαλημ τῷ Αρθασασθα βασιλεῖ.

Raoum baaltam kaì Samsai ho grammateùs égrapsan epistolḕn mían katà Ierousalēm tō̂i Arthasastha basileî.

9
τάδε ἔκρινεν Ραουμ βααλταμ καὶ Σαμσαι ὁ γραμματεὺς καὶ οἱ κατάλοιποι σύνδουλοι ἡμῶν, Διναῖοι, Αϕαρσαθαχαῖοι, Ταρϕαλλαῖοι, Αϕαρσαῖοι, Αρχυαῖοι, Βαβυλώνιοι, Σουσαναχαῖοι (οἵ εἰσιν Ηλαμαῖοι)

táde ékrinen Raoum baaltam kaì Samsai ho grammateùs kaì hoi katáloipoi sýndouloi hēmō̂n, Dinaîoi, Apharsathachaîoi, Tarphallaîoi, Apharsaîoi, Archyaîoi, Babylṓnioi, Sousanachaîoi (hoí eisin Ēlamaîoi)

10
καὶ οἱ κατάλοιποι ἐθνῶν, ὧν ἀπῴκισεν Ασενναϕαρ ὁ μέγας καὶ ὁ τίμιος καὶ κατῴκισεν αὐτοὺς ἐν πόλεσιν τῆς Σομορων, καὶ τὸ κατάλοιπον πέραν τοῦ ποταμοῦ·

kaì hoi katáloipoi ethnō̂n, hō̂n apṓikisen Asennaphar ho mégas kaì ho tímios kaì katṓikisen autoùs en pólesin tē̂s Somorōn, kaì tò katáloipon péran toû potamoû:

11
αὕτη ἡ διαταγὴ τῆς ἐπιστολῆς, ἧς ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν Πρὸς Αρθασασθα βασιλέα παῖδές σου ἄνδρες πέραν τοῦ ποταμοῦ.

haútē hē diatagḕ tē̂s epistolē̂s, hē̂s apésteilan pròs autón Pròs Arthasastha basiléa paîdés sou ándres péran toû potamoû.

12
γνωστὸν ἔστω τῷ βασιλεῖ ὅτι οἱ Ιουδαῖοι ἀναβάντες ἀπὸ σοῦ ἐϕ’ ἡμᾶς ἤλθοσαν εἰς Ιερουσαλημ· τὴν πόλιν τὴν ἀποστάτιν καὶ πονηρὰν οἰκοδομοῦσιν, καὶ τὰ τείχη αὐτῆς κατηρτισμένοι εἰσίν, καὶ θεμελίους αὐτῆς ἀνύψωσαν.

gnōstòn éstō tō̂i basileî hóti hoi Ioudaîoi anabántes apò soû eph’ hēmâs ḗlthosan eis Ierousalēm: tḕn pólin tḕn apostátin kaì ponēràn oikodomoûsin, kaì tà teíchē autē̂s katērtisménoi eisín, kaì themelíous autē̂s anýpsōsan.

13
νῦν οὖν γνωστὸν ἔστω τῷ βασιλεῖ ὅτι ἐὰν ἡ πόλις ἐκείνη ἀνοικοδομηθῇ καὶ τὰ τείχη αὐτῆς καταρτισθῶσιν, ϕόροι οὐκ ἔσονταί σοι οὐδὲ δώσουσιν· καὶ τοῦτο βασιλεῖς κακοποιεῖ.

nŷn oûn gnōstòn éstō tō̂i basileî hóti eàn hē pólis ekeínē anoikodomēthē̂i kaì tà teíchē autē̂s katartisthō̂sin, phóroi ouk ésontaí soi oudè dṓsousin: kaì toûto basileîs kakopoieî.

14
καὶ ἀσχημοσύνην βασιλέως οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν ἰδεῖν· διὰ τοῦτο ἐπέμψαμεν καὶ ἐγνωρίσαμεν τῷ βασιλεῖ,

kaì aschēmosýnēn basiléōs ouk éxestin hēmîn ideîn: dià toûto epémpsamen kaì egnōrísamen tō̂i basileî,

15
ἵνα ἐπισκέψηται ἐν βιβλίῳ ὑπομνηματισμοῦ τῶν πατέρων σου, καὶ εὑρήσεις καὶ γνώσῃ ὅτι ἡ πόλις ἐκείνη πόλις ἀποστάτις καὶ κακοποιοῦσα βασιλεῖς καὶ χώρας, καὶ ϕυγάδια δούλων ἐν μέσῳ αὐτῆς ἀπὸ χρόνων αἰῶνος· διὰ ταῦτα ἡ πόλις αὕτη ἠρημώθη.

hína episképsētai en biblíōi hypomnēmatismoû tō̂n patérōn sou, kaì heurḗseis kaì gnṓsēi hóti hē pólis ekeínē pólis apostátis kaì kakopoioûsa basileîs kaì chṓras, kaì phygádia doúlōn en mésōi autē̂s apò chrónōn aiō̂nos: dià taûta hē pólis haútē ērēmṓthē.

16
γνωρίζομεν οὖν ἡμεῖς τῷ βασιλεῖ ὅτι ἐὰν ἡ πόλις ἐκείνη οἰκοδομηθῇ καὶ τὰ τείχη αὐτῆς καταρτισθῇ, οὐκ ἔστιν σοι εἰρήνη.

gnōrízomen oûn hēmeîs tō̂i basileî hóti eàn hē pólis ekeínē oikodomēthē̂i kaì tà teíchē autē̂s katartisthē̂i, ouk éstin soi eirḗnē.

17
Καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Ραουμ βααλταμ καὶ Σαμσαι γραμματέα καὶ τοὺς καταλοίπους συνδούλους αὐτῶν τοὺς οἰκοῦντας ἐν Σαμαρείᾳ καὶ τοὺς καταλοίπους πέραν τοῦ ποταμοῦ εἰρήνην καί ϕησιν

Kaì apésteilen ho basileùs pròs Raoum baaltam kaì Samsai grammatéa kaì toùs kataloípous syndoúlous autō̂n toùs oikoûntas en Samareíāi kaì toùs kataloípous péran toû potamoû eirḗnēn kaí phēsin

18
Ὁ ϕορολόγος, ὃν ἀπεστείλατε πρὸς ἡμᾶς, ἐκλήθη ἔμπροσθεν ἐμοῦ.

HO phorológos, hòn apesteílate pròs hēmâs, eklḗthē émprosthen emoû.

19
καὶ παρ’ ἐμοῦ ἐτέθη γνώμη καὶ ἐπεσκεψάμεθα καὶ εὕραμεν ὅτι ἡ πόλις ἐκείνη ἀϕ’ ἡμερῶν αἰῶνος ἐπὶ βασιλεῖς ἐπαίρεται, καὶ ἀποστάσεις καὶ ϕυγάδια γίνονται ἐν αὐτῇ,

kaì par’ emoû etéthē gnṓmē kaì epeskepsámetha kaì heúramen hóti hē pólis ekeínē aph’ hēmerō̂n aiō̂nos epì basileîs epaíretai, kaì apostáseis kaì phygádia gínontai en autē̂i,

20
καὶ βασιλεῖς ἰσχυροὶ γίνονται ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ ἐπικρατοῦντες ὅλης τῆς ἑσπέρας τοῦ ποταμοῦ, καὶ ϕόροι πλήρεις καὶ μέρος δίδοται αὐτοῖς.

kaì basileîs ischyroì gínontai epì Ierousalēm kaì epikratoûntes hólēs tē̂s hespéras toû potamoû, kaì phóroi plḗreis kaì méros dídotai autoîs.

21
καὶ νῦν θέτε γνώμην καταργῆσαι τοὺς ἄνδρας ἐκείνους, καὶ ἡ πόλις ἐκείνη οὐκ οἰκοδομηθήσεται ἔτι, ὅπως ἀπὸ τῆς γνώμης

kaì nŷn théte gnṓmēn katargē̂sai toùs ándras ekeínous, kaì hē pólis ekeínē ouk oikodomēthḗsetai éti, hópōs apò tē̂s gnṓmēs

22
πεϕυλαγμένοι ἦτε ἄνεσιν ποιῆσαι περὶ τούτου, μήποτε πληθυνθῇ ἀϕανισμὸς εἰς κακοποίησιν βασιλεῦσιν.

pephylagménoi ē̂te ánesin poiē̂sai perì toútou, mḗpote plēthynthē̂i aphanismòs eis kakopoíēsin basileûsin.

23
Τότε ὁ ϕορολόγος τοῦ Αρθασασθα βασιλέως ἀνέγνω ἐνώπιον Ραουμ καὶ Σαμσαι γραμματέως καὶ συνδούλων αὐτῶν· καὶ ἐπορεύθησαν σπουδῇ εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἐν Ιουδα καὶ κατήργησαν αὐτοὺς ἐν ἵπποις καὶ δυνάμει.

Tóte ho phorológos toû Arthasastha basiléōs anégnō enṓpion Raoum kaì Samsai grammatéōs kaì syndoúlōn autō̂n: kaì eporeúthēsan spoudē̂i eis Ierousalēm kaì en Iouda kaì katḗrgēsan autoùs en híppois kaì dynámei.

24
τότε ἤργησεν τὸ ἔργον οἴκου τοῦ θεοῦ τοῦ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἦν ἀργοῦν ἕως δευτέρου ἔτους τῆς βασιλείας Δαρείου τοῦ βασιλέως Περσῶν.

tóte ḗrgēsen tò érgon oíkou toû theoû toû en Ierousalēm kaì ē̂n argoûn héōs deutérou étous tē̂s basileías Dareíou toû basiléōs Persō̂n.