Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 11

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἦν πᾶσα ἡ γῆ χεῖλος ἕν, καὶ ϕωνὴ μία πᾶσιν.

Kaì ē̂n pâsa hē gē̂ cheîlos hén, kaì phōnḕ mía pâsin.

2
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κινῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ ἀνατολῶν εὗρον πεδίον ἐν γῇ Σεννααρ καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ.

kaì egéneto en tō̂i kinē̂sai autoùs apò anatolō̂n heûron pedíon en gē̂i Sennaar kaì katṓikēsan ekeî.

3
καὶ εἶπεν ἄνθρωπος τῷ πλησίον Δεῦτε πλινθεύσωμεν πλίνθους καὶ ὀπτήσωμεν αὐτὰς πυρί. καὶ ἐγένετο αὐτοῖς ἡ πλίνθος εἰς λίθον, καὶ ἄσϕαλτος ἦν αὐτοῖς ὁ πηλός.

kaì eîpen ánthrōpos tō̂i plēsíon Deûte plintheúsōmen plínthous kaì optḗsōmen autàs pyrí. kaì egéneto autoîs hē plínthos eis líthon, kaì ásphaltos ē̂n autoîs ho pēlós.

4
καὶ εἶπαν Δεῦτε οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πόλιν καὶ πύργον, οὗ ἡ κεϕαλὴ ἔσται ἕως τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ποιήσωμεν ἑαυτοῖς ὄνομα πρὸ τοῦ διασπαρῆναι ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς.

kaì eîpan Deûte oikodomḗsōmen heautoîs pólin kaì pýrgon, hoû hē kephalḕ éstai héōs toû ouranoû, kaì poiḗsōmen heautoîs ónoma prò toû diasparē̂nai epì prosṓpou pásēs tē̂s gē̂s.

5
καὶ κατέβη κύριος ἰδεῖν τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον, ὃν ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων.

kaì katébē kýrios ideîn tḕn pólin kaì tòn pýrgon, hòn ōikodómēsan hoi hyioì tō̂n anthrṓpōn.

6
καὶ εἶπεν κύριος ’Ιδοὺ γένος ἓν καὶ χεῖλος ἓν πάντων, καὶ τοῦτο ἤρξαντο ποιῆσαι, καὶ νῦν οὐκ ἐκλείψει ἐξ αὐτῶν πάντα, ὅσα ἂν ἐπιθῶνται ποιεῖν.

kaì eîpen kýrios ’Idoù génos hèn kaì cheîlos hèn pántōn, kaì toûto ḗrxanto poiē̂sai, kaì nŷn ouk ekleípsei ex autō̂n pánta, hósa àn epithō̂ntai poieîn.

7
δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωμεν ἐκεῖ αὐτῶν τὴν γλῶσσαν, ἵνα μὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος τὴν ϕωνὴν τοῦ πλησίον.

deûte kaì katabántes synchéōmen ekeî autō̂n tḕn glō̂ssan, hína mḕ akoúsōsin hékastos tḕn phōnḕn toû plēsíon.

8
καὶ διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος ἐκεῖθεν ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐπαύσαντο οἰκοδομοῦντες τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον.

kaì diéspeiren autoùs kýrios ekeîthen epì prósōpon pásēs tē̂s gē̂s, kaì epaúsanto oikodomoûntes tḕn pólin kaì tòn pýrgon.

9
διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς Σύγχυσις, ὅτι ἐκεῖ συνέχεεν κύριος τὰ χείλη πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐκεῖθεν διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος ὁ θεὸς ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.

dià toûto eklḗthē tò ónoma autē̂s Sýnchysis, hóti ekeî synécheen kýrios tà cheílē pásēs tē̂s gē̂s, kaì ekeîthen diéspeiren autoùs kýrios ho theòs epì prósōpon pásēs tē̂s gē̂s.

10
Καὶ αὗται αἱ γενέσεις Σημ· Σημ υἱὸς ἑκατὸν ἐτῶν, ὅτε ἐγέννησεν τὸν Αρϕαξαδ, δευτέρου ἔτους μετὰ τὸν κατακλυσμόν.

Kaì haûtai hai genéseis Sēm: Sēm hyiòs hekatòn etō̂n, hóte egénnēsen tòn Arphaxad, deutérou étous metà tòn kataklysmón.

11
καὶ ἔζησεν Σημ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Αρϕαξαδ πεντακόσια ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν. καὶ ἀπέθανεν.

kaì ézēsen Sēm metà tò gennē̂sai autòn tòn Arphaxad pentakósia étē kaì egénnēsen hyioùs kaì thygatéras kaì apéthanen. kaì apéthanen.

12
Καὶ ἔζησεν Αρϕαξαδ ἑκατὸν τριάκοντα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Καιναν.

Kaì ézēsen Arphaxad hekatòn triákonta pénte étē kaì egénnēsen tòn Kainan.

13
καὶ ἔζησεν Αρϕαξαδ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Καιναν ἔτη τετρακόσια τριάκοντα καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν. Καὶ ἔζησεν Καιναν ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Σαλα. καὶ ἔζησεν Καιναν μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Σαλα ἔτη τριακόσια τριάκοντα καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.

kaì ézēsen Arphaxad metà tò gennē̂sai autòn tòn Kainan étē tetrakósia triákonta kaì egénnēsen hyioùs kaì thygatéras kaì apéthanen. Kaì ézēsen Kainan hekatòn triákonta étē kaì egénnēsen tòn Sala. kaì ézēsen Kainan metà tò gennē̂sai autòn tòn Sala étē triakósia triákonta kaì egénnēsen hyioùs kaì thygatéras kaì apéthanen.

14
Καὶ ἔζησεν Σαλα ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Εβερ.

Kaì ézēsen Sala hekatòn triákonta étē kaì egénnēsen tòn Eber.

15
καὶ ἔζησεν Σαλα μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Εβερ τριακόσια τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.

kaì ézēsen Sala metà tò gennē̂sai autòn tòn Eber triakósia triákonta étē kaì egénnēsen hyioùs kaì thygatéras kaì apéthanen.

16
Καὶ ἔζησεν Εβερ ἑκατὸν τριάκοντα τέσσαρα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Φαλεκ.

Kaì ézēsen Eber hekatòn triákonta téssara étē kaì egénnēsen tòn Phalek.

17
καὶ ἔζησεν Εβερ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Φαλεκ ἔτη τριακόσια ἑβδομήκοντα καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.

kaì ézēsen Eber metà tò gennē̂sai autòn tòn Phalek étē triakósia hebdomḗkonta kaì egénnēsen hyioùs kaì thygatéras kaì apéthanen.

18
Καὶ ἔζησεν Φαλεκ ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Ραγαυ.

Kaì ézēsen Phalek hekatòn triákonta étē kaì egénnēsen tòn Ragau.

19
καὶ ἔζησεν Φαλεκ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ραγαυ διακόσια ἐννέα ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.

kaì ézēsen Phalek metà tò gennē̂sai autòn tòn Ragau diakósia ennéa étē kaì egénnēsen hyioùs kaì thygatéras kaì apéthanen.

20
Καὶ ἔζησεν Ραγαυ ἑκατὸν τριάκοντα δύο ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Σερουχ.

Kaì ézēsen Ragau hekatòn triákonta dýo étē kaì egénnēsen tòn Serouch.

21
καὶ ἔζησεν Ραγαυ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Σερουχ διακόσια ἑπτὰ ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.

kaì ézēsen Ragau metà tò gennē̂sai autòn tòn Serouch diakósia heptà étē kaì egénnēsen hyioùs kaì thygatéras kaì apéthanen.

22
Καὶ ἔζησεν Σερουχ ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Ναχωρ.

Kaì ézēsen Serouch hekatòn triákonta étē kaì egénnēsen tòn Nachōr.

23
καὶ ἔζησεν Σερουχ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ναχωρ ἔτη διακόσια καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.

kaì ézēsen Serouch metà tò gennē̂sai autòn tòn Nachōr étē diakósia kaì egénnēsen hyioùs kaì thygatéras kaì apéthanen.

24
Καὶ ἔζησεν Ναχωρ ἔτη ἑβδομήκοντα ἐννέα καὶ ἐγέννησεν τὸν θαρα.

Kaì ézēsen Nachōr étē hebdomḗkonta ennéa kaì egénnēsen tòn thara.

25
καὶ ἔζησεν Ναχωρ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν θαρα ἔτη ἑκατὸν εἴκοσι ἐννέα καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.

kaì ézēsen Nachōr metà tò gennē̂sai autòn tòn thara étē hekatòn eíkosi ennéa kaì egénnēsen hyioùs kaì thygatéras kaì apéthanen.

26
Καὶ ἔζησεν θαρα ἑβδομήκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Αβραμ καὶ τὸν Ναχωρ καὶ τὸν Αρραν.

Kaì ézēsen thara hebdomḗkonta étē kaì egénnēsen tòn Abram kaì tòn Nachōr kaì tòn Arran.

27
Αὗται δὲ αἱ γενέσεις θαρα· θαρα ἐγέννησεν τὸν Αβραμ καὶ τὸν Ναχωρ καὶ τὸν Αρραν, καὶ Αρραν ἐγέννησεν τὸν Λωτ.

Haûtai dè hai genéseis thara: thara egénnēsen tòn Abram kaì tòn Nachōr kaì tòn Arran, kaì Arran egénnēsen tòn Lōt.

28
καὶ ἀπέθανεν Αρραν ἐνώπιον θαρα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ, ᾗ ἐγενήθη, ἐν τῇ χώρᾳ τῶν Χαλδαίων.

kaì apéthanen Arran enṓpion thara toû patròs autoû en tē̂i gē̂i, hē̂i egenḗthē, en tē̂i chṓrāi tō̂n Chaldaíōn.

29
καὶ ἔλαβον Αβραμ καὶ Ναχωρ ἑαυτοῖς γυναῖκας· ὄνομα τῇ γυναικὶ Αβραμ Σαρα, καὶ ὄνομα τῇ γυναικὶ Ναχωρ Μελχα θυγάτηρ Αρραν, πατὴρ Μελχα καὶ πατὴρ Ιεσχα.

kaì élabon Abram kaì Nachōr heautoîs gynaîkas: ónoma tē̂i gynaikì Abram Sara, kaì ónoma tē̂i gynaikì Nachōr Melcha thygátēr Arran, patḕr Melcha kaì patḕr Iescha.

30
καὶ ἦν Σαρα στεῖρα καὶ οὐκ ἐτεκνοποίει.

kaì ē̂n Sara steîra kaì ouk eteknopoíei.

31
καὶ ἔλαβεν θαρα τὸν Αβραμ υἱὸν αὐτοῦ καὶ τὸν Λωτ υἱὸν Αρραν υἱὸν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ τὴν Σαραν τὴν νύμϕην αὐτοῦ γυναῖκα Αβραμ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐκ τῆς χώρας τῶν Χαλδαίων πορευθῆναι εἰς τὴν γῆν Χανααν καὶ ἦλθεν ἕως Χαρραν καὶ κατῴκησεν ἐκεῖ.

kaì élaben thara tòn Abram hyiòn autoû kaì tòn Lōt hyiòn Arran hyiòn toû hyioû autoû kaì tḕn Saran tḕn nýmphēn autoû gynaîka Abram toû hyioû autoû kaì exḗgagen autoùs ek tē̂s chṓras tō̂n Chaldaíōn poreuthē̂nai eis tḕn gē̂n Chanaan kaì ē̂lthen héōs Charran kaì katṓikēsen ekeî.

32
καὶ ἐγένοντο αἱ ἡμέραι θαρα ἐν Χαρραν διακόσια πέντε ἔτη, καὶ ἀπέθανεν θαρα ἐν Χαρραν.

kaì egénonto hai hēmérai thara en Charran diakósia pénte étē, kaì apéthanen thara en Charran.