Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 14

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εγένετο δὲ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῇ Αμαρϕαλ βασιλέως Σεννααρ, Αριωχ βασιλεὺς Ελλασαρ καὶ Χοδολλογομορ βασιλεὺς Αιλαμ καὶ θαργαλ βασιλεὺς ἐθνῶν

’Egéneto dè en tē̂i basileíāi tē̂i Amarphal basiléōs Sennaar, Ariōch basileùs Ellasar kaì Chodollogomor basileùs Ailam kaì thargal basileùs ethnō̂n

2
ἐποίησαν πόλεμον μετὰ Βαλλα βασιλέως Σοδομων καὶ μετὰ Βαρσα βασιλέως Γομορρας καὶ Σεννααρ βασιλέως Αδαμα καὶ Συμοβορ βασιλέως Σεβωιμ καὶ βασιλέως Βαλακ (αὕτη ἐστὶν Σηγωρ).

epoíēsan pólemon metà Balla basiléōs Sodomōn kaì metà Barsa basiléōs Gomorras kaì Sennaar basiléōs Adama kaì Symobor basiléōs Sebōim kaì basiléōs Balak (haútē estìn Sēgōr).

3
πάντες οὗτοι συνεϕώνησαν ἐπὶ τὴν ϕάραγγα τὴν ἁλυκήν (αὕτη ἡ θάλασσα τῶν ἁλῶν).

pántes hoûtoi synephṓnēsan epì tḕn pháranga tḕn halykḗn (haútē hē thálassa tō̂n halō̂n).

4
δώδεκα ἔτη ἐδούλευον τῷ Χοδολλογομορ, τῷ δὲ τρισκαιδεκάτῳ ἔτει ἀπέστησαν.

dṓdeka étē edoúleuon tō̂i Chodollogomor, tō̂i dè triskaidekátōi étei apéstēsan.

5
ἐν δὲ τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ ἔτει ἦλθεν Χοδολλογομορ καὶ οἱ βασιλεῖς οἱ μετ’ αὐτοῦ καὶ κατέκοψαν τοὺς γίγαντας τοὺς ἐν Ασταρωθ Καρναιν καὶ ἔθνη ἰσχυρὰ ἅμα αὐτοῖς καὶ τοὺς Ομμαίους τοὺς ἐν Σαυη τῇ πόλει

en dè tō̂i tessareskaidekátōi étei ē̂lthen Chodollogomor kaì hoi basileîs hoi met’ autoû kaì katékopsan toùs gígantas toùs en Astarōth Karnain kaì éthnē ischyrà háma autoîs kaì toùs Ommaíous toùs en Sauē tē̂i pólei

6
καὶ τοὺς Χορραίους τοὺς ἐν τοῖς ὄρεσιν Σηιρ ἕως τῆς τερεμίνθου τῆς Φαραν, ἥ ἐστιν ἐν τῇ ἐρήμῳ.

kaì toùs Chorraíous toùs en toîs óresin Sēir héōs tē̂s teremínthou tē̂s Pharan, hḗ estin en tē̂i erḗmōi.

7
καὶ ἀναστρέψαντες ἤλθοσαν ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς κρίσεως (αὕτη ἐστὶν Καδης) καὶ κατέκοψαν πάντας τοὺς ἄρχοντας Αμαληκ καὶ τοὺς Αμορραίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ασασανθαμαρ.

kaì anastrépsantes ḗlthosan epì tḕn pēgḕn tē̂s kríseōs (haútē estìn Kadēs) kaì katékopsan pántas toùs árchontas Amalēk kaì toùs Amorraíous toùs katoikoûntas en Asasanthamar.

8
ἐξῆλθεν δὲ βασιλεὺς Σοδομων καὶ βασιλεὺς Γομορρας καὶ βασιλεὺς Αδαμα καὶ βασιλεὺς Σεβωιμ καὶ βασιλεὺς Βαλακ (αὕτη ἐστὶν Σηγωρ) καὶ παρετάξαντο αὐτοῖς εἰς πόλεμον ἐν τῇ κοιλάδι τῇ ἁλυκῇ,

exē̂lthen dè basileùs Sodomōn kaì basileùs Gomorras kaì basileùs Adama kaì basileùs Sebōim kaì basileùs Balak (haútē estìn Sēgōr) kaì paretáxanto autoîs eis pólemon en tē̂i koiládi tē̂i halykē̂i,

9
πρὸς Χοδολλογομορ βασιλέα Αιλαμ καὶ θαργαλ βασιλέα ἐθνῶν καὶ Αμαρϕαλ βασιλέα Σεννααρ καὶ Αριωχ βασιλέα Ελλασαρ, οἱ τέσσαρες βασιλεῖς πρὸς τοὺς πέντε.

pròs Chodollogomor basiléa Ailam kaì thargal basiléa ethnō̂n kaì Amarphal basiléa Sennaar kaì Ariōch basiléa Ellasar, hoi téssares basileîs pròs toùs pénte.

10
ἡ δὲ κοιλὰς ἡ ἁλυκὴ ϕρέατα ϕρέατα ἀσϕάλτου· ἔϕυγεν δὲ βασιλεὺς Σοδομων καὶ βασιλεὺς Γομορρας καὶ ἐνέπεσαν ἐκεῖ, οἱ δὲ καταλειϕθέντες εἰς τὴν ὀρεινὴν ἔϕυγον.

hē dè koilàs hē halykḕ phréata phréata aspháltou: éphygen dè basileùs Sodomōn kaì basileùs Gomorras kaì enépesan ekeî, hoi dè kataleiphthéntes eis tḕn oreinḕn éphygon.

11
ἔλαβον δὲ τὴν ἵππον πᾶσαν τὴν Σοδομων καὶ Γομορρας καὶ πάντα τὰ βρώματα αὐτῶν καὶ ἀπῆλθον.

élabon dè tḕn híppon pâsan tḕn Sodomōn kaì Gomorras kaì pánta tà brṓmata autō̂n kaì apē̂lthon.

12
ἔλαβον δὲ καὶ τὸν Λωτ υἱὸν τοῦ ἀδελϕοῦ Αβραμ καὶ τὴν ἀποσκευὴν αὐτοῦ καὶ ἀπῴχοντο· ἦν γὰρ κατοικῶν ἐν Σοδομοις.

élabon dè kaì tòn Lōt hyiòn toû adelphoû Abram kaì tḕn aposkeuḕn autoû kaì apṓichonto: ē̂n gàr katoikō̂n en Sodomois.

13
Παραγενόμενος δὲ τῶν ἀνασωθέντων τις ἀπήγγειλεν Αβραμ τῷ περάτῃ· αὐτὸς δὲ κατῴκει πρὸς τῇ δρυὶ τῇ Μαμβρη ὁ Αμορις τοῦ ἀδελϕοῦ Εσχωλ καὶ ἀδελϕοῦ Αυναν, οἳ ἦσαν συνωμόται τοῦ Αβραμ.

Paragenómenos dè tō̂n anasōthéntōn tis apḗngeilen Abram tō̂i perátēi: autòs dè katṓikei pròs tē̂i dryì tē̂i Mambrē ho Amoris toû adelphoû Eschōl kaì adelphoû Aunan, hoì ē̂san synōmótai toû Abram.

14
ἀκούσας δὲ Αβραμ ὅτι ᾐχμαλώτευται Λωτ ὁ ἀδελϕὸς αὐτοῦ, ἠρίθμησεν τοὺς ἰδίους οἰκογενεῖς αὐτοῦ, τριακοσίους δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ κατεδίωξεν ὀπίσω αὐτῶν ἕως Δαν.

akoúsas dè Abram hóti ēichmalṓteutai Lōt ho adelphòs autoû, ēríthmēsen toùs idíous oikogeneîs autoû, triakosíous déka kaì oktṓ, kaì katedíōxen opísō autō̂n héōs Dan.

15
καὶ ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτοὺς τὴν νύκτα, αὐτὸς καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς καὶ ἐδίωξεν αὐτοὺς ἕως Χωβα, ἥ ἐστιν ἐν ἀριστερᾷ Δαμασκοῦ.

kaì epépesen ep’ autoùs tḕn nýkta, autòs kaì hoi paîdes autoû, kaì epátaxen autoùs kaì edíōxen autoùs héōs Chōba, hḗ estin en aristerā̂i Damaskoû.

16
καὶ ἀπέστρεψεν πᾶσαν τὴν ἵππον Σοδομων, καὶ Λωτ τὸν ἀδελϕὸν αὐτοῦ ἀπέστρεψεν καὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὸν λαόν.

kaì apéstrepsen pâsan tḕn híppon Sodomōn, kaì Lōt tòn adelphòn autoû apéstrepsen kaì tà hypárchonta autoû kaì tàs gynaîkas kaì tòn laón.

17
’Εξῆλθεν δὲ βασιλεὺς Σοδομων εἰς συνάντησιν αὐτῷ – μετὰ τὸ ἀναστρέψαι αὐτὸν ἀπὸ τῆς κοπῆς τοῦ Χοδολλογομορ καὶ τῶν βασιλέων τῶν μετ’ αὐτοῦ – εἰς τὴν κοιλάδα τὴν Σαυη (τοῦτο ἦν τὸ πεδίον βασιλέως).

’Exē̂lthen dè basileùs Sodomōn eis synántēsin autō̂i – metà tò anastrépsai autòn apò tē̂s kopē̂s toû Chodollogomor kaì tō̂n basiléōn tō̂n met’ autoû – eis tḕn koiláda tḕn Sauē (toûto ē̂n tò pedíon basiléōs).

18
καὶ Μελχισεδεκ βασιλεὺς Σαλημ ἐξήνεγκεν ἄρτους καὶ οἶνον· ἦν δὲ ἱερεὺς τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου.

kaì Melchisedek basileùs Salēm exḗnenken ártous kaì oînon: ē̂n dè hiereùs toû theoû toû hypsístou.

19
καὶ ηὐλόγησεν τὸν Αβραμ καὶ εἶπεν Εὐλογημένος Αβραμ τῷ θεῷ τῷ ὑψίστῳ, ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν,

kaì ēylógēsen tòn Abram kaì eîpen Eulogēménos Abram tō̂i theō̂i tō̂i hypsístōi, hòs éktisen tòn ouranòn kaì tḕn gē̂n,

20
καὶ εὐλογητὸς ὁ θεὸς ὁ ὕψιστος, ὃς παρέδωκεν τοὺς ἐχθρούς σου ὑποχειρίους σοι. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δεκάτην ἀπὸ πάντων.

kaì eulogētòs ho theòs ho hýpsistos, hòs parédōken toùs echthroús sou hypocheiríous soi. kaì édōken autō̂i dekátēn apò pántōn.

21
εἶπεν δὲ βασιλεὺς Σοδομων πρὸς Αβραμ Δός μοι τοὺς ἄνδρας, τὴν δὲ ἵππον λαβὲ σεαυτῷ

eîpen dè basileùs Sodomōn pròs Abram Dós moi toùs ándras, tḕn dè híppon labè seautō̂i

22
εἶπεν δὲ Αβραμ πρὸς βασιλέα Σοδομων ’Εκτενῶ τὴν χεῖρά μου πρὸς τὸν θεὸν τὸν ὕψιστον, ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν,

eîpen dè Abram pròs basiléa Sodomōn ’Ektenō̂ tḕn cheîrá mou pròs tòn theòn tòn hýpsiston, hòs éktisen tòn ouranòn kaì tḕn gē̂n,

23
εἰ ἀπὸ σπαρτίου ἕως σϕαιρωτῆρος ὑποδήματος λήμψομαι ἀπὸ πάντων τῶν σῶν, ἵνα μὴ εἴπῃς ὅτι ’Εγὼ ἐπλούτισα τὸν Αβραμ·

ei apò spartíou héōs sphairōtē̂ros hypodḗmatos lḗmpsomai apò pántōn tō̂n sō̂n, hína mḕ eípēis hóti ’Egṑ eploútisa tòn Abram:

24
πλὴν ὧν ἔϕαγον οἱ νεανίσκοι καὶ τῆς μερίδος τῶν ἀνδρῶν τῶν συμπορευθέντων μετ’ ἐμοῦ, Εσχωλ, Αυναν, Μαμβρη, οὗτοι λήμψονται μερίδα.

plḕn hō̂n éphagon hoi neanískoi kaì tē̂s merídos tō̂n andrō̂n tō̂n symporeuthéntōn met’ emoû, Eschōl, Aunan, Mambrē, hoûtoi lḗmpsontai merída.