Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 15

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Μετὰ δὲ τὰ ῥήματα ταῦτα ἐγενήθη ῥῆμα κυρίου πρὸς Αβραμ ἐν ὁράματι λέγων Μὴ ϕοβοῦ, Αβραμ· ἐγὼ ὑπερασπίζω σου· ὁ μισθός σου πολὺς ἔσται σϕόδρα.

Metà dè tà rhḗmata taûta egenḗthē rhē̂ma kyríou pròs Abram en horámati légōn Mḕ phoboû, Abram: egṑ hyperaspízō sou: ho misthós sou polỳs éstai sphódra.

2
λέγει δὲ Αβραμ Δέσποτα, τί μοι δώσεις; ἐγὼ δὲ ἀπολύομαι ἄτεκνος· ὁ δὲ υἱὸς Μασεκ τῆς οἰκογενοῦς μου, οὗτος Δαμασκὸς Ελιεζερ.

légei dè Abram Déspota, tí moi dṓseis? egṑ dè apolýomai áteknos: ho dè hyiòs Masek tē̂s oikogenoûs mou, hoûtos Damaskòs Eliezer.

3
καὶ εἶπεν Αβραμ ’Επειδὴ ἐμοὶ οὐκ ἔδωκας σπέρμα, ὁ δὲ οἰκογενής μου κληρονομήσει με.

kaì eîpen Abram ’Epeidḕ emoì ouk édōkas spérma, ho dè oikogenḗs mou klēronomḗsei me.

4
καὶ εὐθὺς ϕωνὴ κυρίου ἐγένετο πρὸς αὐτὸν λέγων Οὐ κληρονομήσει σε οὗτος, ἀλλ’ ὃς ἐξελεύσεται ἐκ σοῦ, οὗτος κληρονομήσει σε.

kaì euthỳs phōnḕ kyríou egéneto pròs autòn légōn Ou klēronomḗsei se hoûtos, all’ hòs exeleúsetai ek soû, hoûtos klēronomḗsei se.

5
ἐξήγαγεν δὲ αὐτὸν ἔξω καὶ εἶπεν αὐτῷ ’Ανάβλεψον δὴ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἀρίθμησον τοὺς ἀστέρας, εἰ δυνήσῃ ἐξαριθμῆσαι αὐτούς. καὶ εἶπεν Οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου.

exḗgagen dè autòn éxō kaì eîpen autō̂i ’Anáblepson dḕ eis tòn ouranòn kaì aríthmēson toùs astéras, ei dynḗsēi exarithmē̂sai autoús. kaì eîpen Hoútōs éstai tò spérma sou.

6
καὶ ἐπίστευσεν Αβραμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.

kaì epísteusen Abram tō̂i theō̂i, kaì elogísthē autō̂i eis dikaiosýnēn.

7
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτόν ’Εγὼ ὁ θεὸς ὁ ἐξαγαγών σε ἐκ χώρας Χαλδαίων ὥστε δοῦναί σοι τὴν γῆν ταύτην κληρονομῆσαι.

eîpen dè pròs autón ’Egṑ ho theòs ho exagagṓn se ek chṓras Chaldaíōn hṓste doûnaí soi tḕn gē̂n taútēn klēronomē̂sai.

8
εἶπεν δέ Δέσποτα κύριε, κατὰ τί γνώσομαι ὅτι κληρονομήσω αὐτήν;

eîpen dé Déspota kýrie, katà tí gnṓsomai hóti klēronomḗsō autḗn?

9
εἶπεν δὲ αὐτῷ Λαβέ μοι δάμαλιν τριετίζουσαν καὶ αἶγα τριετίζουσαν καὶ κριὸν τριετίζοντα καὶ τρυγόνα καὶ περιστεράν.

eîpen dè autō̂i Labé moi dámalin trietízousan kaì aîga trietízousan kaì kriòn trietízonta kaì trygóna kaì peristerán.

10
ἔλαβεν δὲ αὐτῷ πάντα ταῦτα καὶ διεῖλεν αὐτὰ μέσα καὶ ἔθηκεν αὐτὰ ἀντιπρόσωπα ἀλλήλοις, τὰ δὲ ὄρνεα οὐ διεῖλεν.

élaben dè autō̂i pánta taûta kaì dieîlen autà mésa kaì éthēken autà antiprósōpa allḗlois, tà dè órnea ou dieîlen.

11
κατέβη δὲ ὄρνεα ἐπὶ τὰ σώματα, τὰ διχοτομήματα αὐτῶν, καὶ συνεκάθισεν αὐτοῖς Αβραμ.

katébē dè órnea epì tà sṓmata, tà dichotomḗmata autō̂n, kaì synekáthisen autoîs Abram.

12
περὶ δὲ ἡλίου δυσμὰς ἔκστασις ἐπέπεσεν τῷ Αβραμ, καὶ ἰδοὺ ϕόβος σκοτεινὸς μέγας ἐπιπίπτει αὐτῷ.

perì dè hēlíou dysmàs ékstasis epépesen tō̂i Abram, kaì idoù phóbos skoteinòs mégas epipíptei autō̂i.

13
καὶ ἐρρέθη πρὸς Αβραμ Γινώσκων γνώσῃ ὅτι πάροικον ἔσται τὸ σπέρμα σου ἐν γῇ οὐκ ἰδίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτοὺς καὶ κακώσουσιν αὐτοὺς καὶ ταπεινώσουσιν αὐτοὺς τετρακόσια ἔτη.

kaì erréthē pròs Abram Ginṓskōn gnṓsēi hóti pároikon éstai tò spérma sou en gē̂i ouk idíāi, kaì doulṓsousin autoùs kaì kakṓsousin autoùs kaì tapeinṓsousin autoùs tetrakósia étē.

14
τὸ δὲ ἔθνος, ᾧ ἐὰν δουλεύσωσιν, κρινῶ ἐγώ· μετὰ δὲ ταῦτα ἐξελεύσονται ὧδε μετὰ ἀποσκευῆς πολλῆς.

tò dè éthnos, hō̂i eàn douleúsōsin, krinō̂ egṓ: metà dè taûta exeleúsontai hō̂de metà aposkeuē̂s pollē̂s.

15
σὺ δὲ ἀπελεύσῃ πρὸς τοὺς πατέρας σου μετ’ εἰρήνης, ταϕεὶς ἐν γήρει καλῷ.

sỳ dè apeleúsēi pròs toùs patéras sou met’ eirḗnēs, tapheìs en gḗrei kalō̂i.

16
τετάρτη δὲ γενεὰ ἀποστραϕήσονται ὧδε· οὔπω γὰρ ἀναπεπλήρωνται αἱ ἁμαρτίαι τῶν Αμορραίων ἕως τοῦ νῦν.

tetártē dè geneà apostraphḗsontai hō̂de: oúpō gàr anapeplḗrōntai hai hamartíai tō̂n Amorraíōn héōs toû nŷn.

17
ἐπεὶ δὲ ἐγίνετο ὁ ἥλιος πρὸς δυσμαῖς, ϕλὸξ ἐγένετο, καὶ ἰδοὺ κλίβανος καπνιζόμενος καὶ λαμπάδες πυρός, αἳ διῆλθον ἀνὰ μέσον τῶν διχοτομημάτων τούτων.

epeì dè egíneto ho hḗlios pròs dysmaîs, phlòx egéneto, kaì idoù klíbanos kapnizómenos kaì lampádes pyrós, haì diē̂lthon anà méson tō̂n dichotomēmátōn toútōn.

18
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ διέθετο κύριος τῷ Αβραμ διαθήκην λέγων Τῷ σπέρματί σου δώσω τὴν γῆν ταύτην ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Αἰγύπτου ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου, ποταμοῦ Εὐϕράτου,

en tē̂i hēmérāi ekeínēi diétheto kýrios tō̂i Abram diathḗkēn légōn Tō̂i spérmatí sou dṓsō tḕn gē̂n taútēn apò toû potamoû Aigýptou héōs toû potamoû toû megálou, potamoû Euphrátou,

19
τοὺς Καιναίους καὶ τοὺς Κενεζαίους καὶ τοὺς Κεδμωναίους

toùs Kainaíous kaì toùs Kenezaíous kaì toùs Kedmōnaíous

20
καὶ τοὺς Χετταίους καὶ τοὺς Φερεζαίους καὶ τοὺς Ραϕαϊν

kaì toùs Chettaíous kaì toùs Pherezaíous kaì toùs Raphaïn

21
καὶ τοὺς Αμορραίους καὶ τοὺς Χαναναίους καὶ τοὺς Ευαίους καὶ τοὺς Γεργεσαίους καὶ τοὺς Ιεβουσαίους.

kaì toùs Amorraíous kaì toùs Chananaíous kaì toùs Euaíous kaì toùs Gergesaíous kaì toùs Iebousaíous.