Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 33

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Αναβλέψας δὲ Ιακωβ εἶδεν καὶ ἰδοὺ Ησαυ ὁ ἀδελϕὸς αὐτοῦ ἐρχόμενος καὶ τετρακόσιοι ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ. καὶ ἐπιδιεῖλεν Ιακωβ τὰ παιδία ἐπὶ Λειαν καὶ Ραχηλ καὶ τὰς δύο παιδίσκας

’Anablépsas dè Iakōb eîden kaì idoù Ēsau ho adelphòs autoû erchómenos kaì tetrakósioi ándres met’ autoû. kaì epidieîlen Iakōb tà paidía epì Leian kaì Rachēl kaì tàs dýo paidískas

2
καὶ ἐποίησεν τὰς δύο παιδίσκας καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἐν πρώτοις καὶ Λειαν καὶ τὰ παιδία αὐτῆς ὀπίσω καὶ Ραχηλ καὶ Ιωσηϕ ἐσχάτους.

kaì epoíēsen tàs dýo paidískas kaì toùs hyioùs autō̂n en prṓtois kaì Leian kaì tà paidía autē̂s opísō kaì Rachēl kaì Iōsēph eschátous.

3
αὐτὸς δὲ προῆλθεν ἔμπροσθεν αὐτῶν καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν ἑπτάκις ἕως τοῦ ἐγγίσαι τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ.

autòs dè proē̂lthen émprosthen autō̂n kaì prosekýnēsen epì tḕn gē̂n heptákis héōs toû engísai toû adelphoû autoû.

4
καὶ προσέδραμεν Ησαυ εἰς συνάντησιν αὐτῷ καὶ περιλαβὼν αὐτὸν ἐϕίλησεν καὶ προσέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ ἔκλαυσαν ἀμϕότεροι.

kaì prosédramen Ēsau eis synántēsin autō̂i kaì perilabṑn autòn ephílēsen kaì prosépesen epì tòn tráchēlon autoû, kaì éklausan amphóteroi.

5
καὶ ἀναβλέψας εἶδεν τὰς γυναῖκας καὶ τὰ παιδία καὶ εἶπεν Τί ταῦτά σοί ἐστιν; ὁ δὲ εἶπεν Τὰ παιδία, οἷς ἠλέησεν ὁ θεὸς τὸν παῖδά σου.

kaì anablépsas eîden tàs gynaîkas kaì tà paidía kaì eîpen Tí taûtá soí estin? ho dè eîpen Tà paidía, hoîs ēléēsen ho theòs tòn paîdá sou.

6
καὶ προσήγγισαν αἱ παιδίσκαι καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν,

kaì prosḗngisan hai paidískai kaì tà tékna autō̂n kaì prosekýnēsan,

7
καὶ προσήγγισεν Λεια καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ προσεκύνησαν, καὶ μετὰ ταῦτα προσήγγισεν Ραχηλ καὶ Ιωσηϕ καὶ προσεκύνησαν.

kaì prosḗngisen Leia kaì tà tékna autē̂s kaì prosekýnēsan, kaì metà taûta prosḗngisen Rachēl kaì Iōsēph kaì prosekýnēsan.

8
καὶ εἶπεν Τί ταῦτά σοί ἐστιν, πᾶσαι αἱ παρεμβολαὶ αὗται, αἷς ἀπήντηκα; ὁ δὲ εἶπεν ῞Ινα εὕρῃ ὁ παῖς σου χάριν ἐναντίον σου, κύριε.

kaì eîpen Tí taûtá soí estin, pâsai hai parembolaì haûtai, haîs apḗntēka? ho dè eîpen ῞Ina heúrēi ho paîs sou chárin enantíon sou, kýrie.

9
εἶπεν δὲ Ησαυ ῎Εστιν μοι πολλά, ἄδελϕε· ἔστω σοι τὰ σά.

eîpen dè Ēsau ῎Estin moi pollá, ádelphe: éstō soi tà sá.

10
εἶπεν δὲ Ιακωβ Εἰ εὕρηκα χάριν ἐναντίον σου, δέξαι τὰ δῶρα διὰ τῶν ἐμῶν χειρῶν· ἕνεκεν τούτου εἶδον τὸ πρόσωπόν σου, ὡς ἄν τις ἴδοι πρόσωπον θεοῦ, καὶ εὐδοκήσεις με·

eîpen dè Iakōb Ei heúrēka chárin enantíon sou, déxai tà dō̂ra dià tō̂n emō̂n cheirō̂n: héneken toútou eîdon tò prósōpón sou, hōs án tis ídoi prósōpon theoû, kaì eudokḗseis me:

11
λαβὲ τὰς εὐλογίας μου, ἃς ἤνεγκά σοι, ὅτι ἠλέησέν με ὁ θεὸς καὶ ἔστιν μοι πάντα. καὶ ἐβιάσατο αὐτόν, καὶ ἔλαβεν.

labè tàs eulogías mou, hàs ḗnenká soi, hóti ēléēsén me ho theòs kaì éstin moi pánta. kaì ebiásato autón, kaì élaben.

12
καὶ εἶπεν ’Απάραντες πορευσόμεθα ἐπ’ εὐθεῖαν.

kaì eîpen ’Apárantes poreusómetha ep’ eutheîan.

13
εἶπεν δὲ αὐτῷ ‘Ο κύριός μου γινώσκει ὅτι τὰ παιδία ἁπαλώτερα καὶ τὰ πρόβατα καὶ αἱ βόες λοχεύονται ἐπ’ ἐμέ· ἐὰν οὖν καταδιώξω αὐτοὺς ἡμέραν μίαν, ἀποθανοῦνται πάντα τὰ κτήνη.

eîpen dè autō̂i ‘O kýriós mou ginṓskei hóti tà paidía hapalṓtera kaì tà próbata kaì hai bóes locheúontai ep’ emé: eàn oûn katadiṓxō autoùs hēméran mían, apothanoûntai pánta tà ktḗnē.

14
προελθέτω ὁ κύριός μου ἔμπροσθεν τοῦ παιδός, ἐγὼ δὲ ἐνισχύσω ἐν τῇ ὁδῷ κατὰ σχολὴν τῆς πορεύσεως τῆς ἐναντίον μου καὶ κατὰ πόδα τῶν παιδαρίων ἕως τοῦ με ἐλθεῖν πρὸς τὸν κύριόν μου εἰς Σηιρ.

proelthétō ho kýriós mou émprosthen toû paidós, egṑ dè enischýsō en tē̂i hodō̂i katà scholḕn tē̂s poreúseōs tē̂s enantíon mou kaì katà póda tō̂n paidaríōn héōs toû me eltheîn pròs tòn kýrión mou eis Sēir.

15
εἶπεν δὲ Ησαυ Καταλείψω μετὰ σοῦ ἀπὸ τοῦ λαοῦ τοῦ μετ’ ἐμοῦ. ὁ δὲ εἶπεν ῞Ινα τί τοῦτο; ἱκανὸν ὅτι εὗρον χάριν ἐναντίον σου, κύριε.

eîpen dè Ēsau Kataleípsō metà soû apò toû laoû toû met’ emoû. ho dè eîpen ῞Ina tí toûto? hikanòn hóti heûron chárin enantíon sou, kýrie.

16
ἀπέστρεψεν δὲ Ησαυ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἰς τὴν ὁδὸν αὐτοῦ εἰς Σηιρ.

apéstrepsen dè Ēsau en tē̂i hēmérāi ekeínēi eis tḕn hodòn autoû eis Sēir.

17
Καὶ Ιακωβ ἀπαίρει εἰς Σκηνάς· καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ ἐκεῖ οἰκίας καὶ τοῖς κτήνεσιν αὐτοῦ ἐποίησεν σκηνάς· διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Σκηναί.

Kaì Iakōb apaírei eis Skēnás: kaì epoíēsen heautō̂i ekeî oikías kaì toîs ktḗnesin autoû epoíēsen skēnás: dià toûto ekálesen tò ónoma toû tópou ekeínou Skēnaí.

18
καὶ ἦλθεν Ιακωβ εἰς Σαλημ πόλιν Σικιμων, ἥ ἐστιν ἐν γῇ Χανααν, ὅτε ἦλθεν ἐκ τῆς Μεσοποταμίας Συρίας, καὶ παρενέβαλεν κατὰ πρόσωπον τῆς πόλεως.

kaì ē̂lthen Iakōb eis Salēm pólin Sikimōn, hḗ estin en gē̂i Chanaan, hóte ē̂lthen ek tē̂s Mesopotamías Syrías, kaì parenébalen katà prósōpon tē̂s póleōs.

19
καὶ ἐκτήσατο τὴν μερίδα τοῦ ἀγροῦ, οὗ ἔστησεν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, παρὰ Εμμωρ πατρὸς Συχεμ ἑκατὸν ἀμνῶν

kaì ektḗsato tḕn merída toû agroû, hoû éstēsen ekeî tḕn skēnḕn autoû, parà Emmōr patròs Sychem hekatòn amnō̂n

20
καὶ ἔστησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον καὶ ἐπεκαλέσατο τὸν θεὸν Ισραηλ.

kaì éstēsen ekeî thysiastḗrion kaì epekalésato tòn theòn Israēl.