Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Genesis 38

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εγένετο δὲ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ κατέβη Ιουδας ἀπὸ τῶν ἀδελϕῶν αὐτοῦ καὶ ἀϕίκετο ἕως πρὸς ἄνθρωπόν τινα Οδολλαμίτην, ᾧ ὄνομα Ιρας.

’Egéneto dè en tō̂i kairō̂i ekeínōi katébē Ioudas apò tō̂n adelphō̂n autoû kaì aphíketo héōs pròs ánthrōpón tina Odollamítēn, hō̂i ónoma Iras.

2
καὶ εἶδεν ἐκεῖ Ιουδας θυγατέρα ἀνθρώπου Χαναναίου, ᾗ ὄνομα Σαυα, καὶ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτήν.

kaì eîden ekeî Ioudas thygatéra anthrṓpou Chananaíou, hē̂i ónoma Saua, kaì élaben autḕn kaì eisē̂lthen pròs autḗn.

3
καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν υἱὸν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ηρ.

kaì syllaboûsa éteken hyiòn kaì ekálesen tò ónoma autoû Ēr.

4
καὶ συλλαβοῦσα ἔτι ἔτεκεν υἱὸν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Αυναν.

kaì syllaboûsa éti éteken hyiòn kaì ekálesen tò ónoma autoû Aunan.

5
καὶ προσθεῖσα ἔτι ἔτεκεν υἱὸν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σηλωμ. αὐτὴ δὲ ἦν ἐν Χασβι, ἡνίκα ἔτεκεν αὐτούς.

kaì prostheîsa éti éteken hyiòn kaì ekálesen tò ónoma autoû Sēlōm. autḕ dè ē̂n en Chasbi, hēníka éteken autoús.

6
καὶ ἔλαβεν Ιουδας γυναῖκα Ηρ τῷ πρωτοτόκῳ αὐτοῦ, ᾗ ὄνομα θαμαρ.

kaì élaben Ioudas gynaîka Ēr tō̂i prōtotókōi autoû, hē̂i ónoma thamar.

7
ἐγένετο δὲ Ηρ πρωτότοκος Ιουδα πονηρὸς ἐναντίον κυρίου, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν ὁ θεός.

egéneto dè Ēr prōtótokos Iouda ponēròs enantíon kyríou, kaì apékteinen autòn ho theós.

8
εἶπεν δὲ Ιουδας τῷ Αυναν Εἴσελθε πρὸς τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελϕοῦ σου καὶ γάμβρευσαι αὐτὴν καὶ ἀνάστησον σπέρμα τῷ ἀδελϕῷ σου.

eîpen dè Ioudas tō̂i Aunan Eíselthe pròs tḕn gynaîka toû adelphoû sou kaì gámbreusai autḕn kaì anástēson spérma tō̂i adelphō̂i sou.

9
γνοὺς δὲ Αυναν ὅτι οὐκ αὐτῷ ἔσται τὸ σπέρμα, ἐγίνετο ὅταν εἰσήρχετο πρὸς τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ, ἐξέχεεν ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ μὴ δοῦναι σπέρμα τῷ ἀδελϕῷ αὐτοῦ.

gnoùs dè Aunan hóti ouk autō̂i éstai tò spérma, egíneto hótan eisḗrcheto pròs tḕn gynaîka toû adelphoû autoû, exécheen epì tḕn gē̂n toû mḕ doûnai spérma tō̂i adelphō̂i autoû.

10
πονηρὸν δὲ ἐϕάνη ἐναντίον τοῦ θεοῦ ὅτι ἐποίησεν τοῦτο, καὶ ἐθανάτωσεν καὶ τοῦτον.

ponēròn dè ephánē enantíon toû theoû hóti epoíēsen toûto, kaì ethanátōsen kaì toûton.

11
εἶπεν δὲ Ιουδας θαμαρ τῇ νύμϕῃ αὐτοῦ Κάθου χήρα ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός σου, ἕως μέγας γένηται Σηλωμ ὁ υἱός μου· εἶπεν γάρ Μήποτε ἀποθάνῃ καὶ οὗτος ὥσπερ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ. ἀπελθοῦσα δὲ θαμαρ ἐκάθητο ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς αὐτῆς.

eîpen dè Ioudas thamar tē̂i nýmphēi autoû Káthou chḗra en tō̂i oíkōi toû patrós sou, héōs mégas génētai Sēlōm ho hyiós mou: eîpen gár Mḗpote apothánēi kaì hoûtos hṓsper hoi adelphoì autoû. apelthoûsa dè thamar ekáthēto en tō̂i oíkōi toû patròs autē̂s.

12
’Επληθύνθησαν δὲ αἱ ἡμέραι καὶ ἀπέθανεν Σαυα ἡ γυνὴ Ιουδα· καὶ παρακληθεὶς Ιουδας ἀνέβη ἐπὶ τοὺς κείροντας τὰ πρόβατα αὐτοῦ, αὐτὸς καὶ Ιρας ὁ ποιμὴν αὐτοῦ ὁ Οδολλαμίτης, εἰς θαμνα.

’Eplēthýnthēsan dè hai hēmérai kaì apéthanen Saua hē gynḕ Iouda: kaì paraklētheìs Ioudas anébē epì toùs keírontas tà próbata autoû, autòs kaì Iras ho poimḕn autoû ho Odollamítēs, eis thamna.

13
καὶ ἀπηγγέλη θαμαρ τῇ νύμϕῃ αὐτοῦ λέγοντες ’Ιδοὺ ὁ πενθερός σου ἀναβαίνει εἰς θαμνα κεῖραι τὰ πρόβατα αὐτοῦ.

kaì apēngélē thamar tē̂i nýmphēi autoû légontes ’Idoù ho pentherós sou anabaínei eis thamna keîrai tà próbata autoû.

14
καὶ περιελομένη τὰ ἱμάτια τῆς χηρεύσεως ἀϕ’ ἑαυτῆς περιεβάλετο θέριστρον καὶ ἐκαλλωπίσατο καὶ ἐκάθισεν πρὸς ταῖς πύλαις Αιναν, ἥ ἐστιν ἐν παρόδῳ θαμνα· εἶδεν γὰρ ὅτι μέγας γέγονεν Σηλωμ, αὐτὸς δὲ οὐκ ἔδωκεν αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα.

kaì perieloménē tà himátia tē̂s chēreúseōs aph’ heautē̂s periebáleto théristron kaì ekallōpísato kaì ekáthisen pròs taîs pýlais Ainan, hḗ estin en paródōi thamna: eîden gàr hóti mégas gégonen Sēlōm, autòs dè ouk édōken autḕn autō̂i gynaîka.

15
καὶ ἰδὼν αὐτὴν Ιουδας ἔδοξεν αὐτὴν πόρνην εἶναι· κατεκαλύψατο γὰρ τὸ πρόσωπον αὐτῆς, καὶ οὐκ ἐπέγνω αὐτήν.

kaì idṑn autḕn Ioudas édoxen autḕn pórnēn eînai: katekalýpsato gàr tò prósōpon autē̂s, kaì ouk epégnō autḗn.

16
ἐξέκλινεν δὲ πρὸς αὐτὴν τὴν ὁδὸν καὶ εἶπεν αὐτῇ ῎Εασόν με εἰσελθεῖν πρὸς σέ· οὐ γὰρ ἔγνω ὅτι ἡ νύμϕη αὐτοῦ ἐστιν. ἡ δὲ εἶπεν Τί μοι δώσεις, ἐὰν εἰσέλθῃς πρός με;

exéklinen dè pròs autḕn tḕn hodòn kaì eîpen autē̂i ῎Easón me eiseltheîn pròs sé: ou gàr égnō hóti hē nýmphē autoû estin. hē dè eîpen Tí moi dṓseis, eàn eisélthēis prós me?

17
ὁ δὲ εἶπεν ’Εγώ σοι ἀποστελῶ ἔριϕον αἰγῶν ἐκ τῶν προβάτων. ἡ δὲ εἶπεν ’Εὰν δῷς ἀρραβῶνα ἕως τοῦ ἀποστεῖλαί σε.

ho dè eîpen ’Egṓ soi apostelō̂ ériphon aigō̂n ek tō̂n probátōn. hē dè eîpen ’Eàn dō̂is arrabō̂na héōs toû aposteîlaí se.

18
ὁ δὲ εἶπεν Τίνα τὸν ἀρραβῶνά σοι δώσω; ἡ δὲ εἶπεν Τὸν δακτύλιόν σου καὶ τὸν ὁρμίσκον καὶ τὴν ῥάβδον τὴν ἐν τῇ χειρί σου. καὶ ἔδωκεν αὐτῇ καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτήν, καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν ἐξ αὐτοῦ.

ho dè eîpen Tína tòn arrabō̂ná soi dṓsō? hē dè eîpen Tòn daktýlión sou kaì tòn hormískon kaì tḕn rhábdon tḕn en tē̂i cheirí sou. kaì édōken autē̂i kaì eisē̂lthen pròs autḗn, kaì en gastrì élaben ex autoû.

19
καὶ ἀναστᾶσα ἀπῆλθεν καὶ περιείλατο τὸ θέριστρον ἀϕ’ ἑαυτῆς καὶ ἐνεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆς χηρεύσεως αὐτῆς.

kaì anastâsa apē̂lthen kaì perieílato tò théristron aph’ heautē̂s kaì enedýsato tà himátia tē̂s chēreúseōs autē̂s.

20
ἀπέστειλεν δὲ Ιουδας τὸν ἔριϕον ἐξ αἰγῶν ἐν χειρὶ τοῦ ποιμένος αὐτοῦ τοῦ Οδολλαμίτου κομίσασθαι τὸν ἀρραβῶνα παρὰ τῆς γυναικός, καὶ οὐχ εὗρεν αὐτήν.

apésteilen dè Ioudas tòn ériphon ex aigō̂n en cheirì toû poiménos autoû toû Odollamítou komísasthai tòn arrabō̂na parà tē̂s gynaikós, kaì ouch heûren autḗn.

21
ἐπηρώτησεν δὲ τοὺς ἄνδρας τοὺς ἐκ τοῦ τόπου Ποῦ ἐστιν ἡ πόρνη ἡ γενομένη ἐν Αιναν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ; καὶ εἶπαν Οὐκ ἦν ἐνταῦθα πόρνη.

epērṓtēsen dè toùs ándras toùs ek toû tópou Poû estin hē pórnē hē genoménē en Ainan epì tē̂s hodoû? kaì eîpan Ouk ē̂n entaûtha pórnē.

22
καὶ ἀπεστράϕη πρὸς Ιουδαν καὶ εἶπεν Οὐχ εὗρον, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ ἐκ τοῦ τόπου λέγουσιν μὴ εἶναι ὧδε πόρνην.

kaì apestráphē pròs Ioudan kaì eîpen Ouch heûron, kaì hoi ánthrōpoi hoi ek toû tópou légousin mḕ eînai hō̂de pórnēn.

23
εἶπεν δὲ Ιουδας ’Εχέτω αὐτά, ἀλλὰ μήποτε καταγελασθῶμεν· ἐγὼ μὲν ἀπέσταλκα τὸν ἔριϕον τοῦτον, σὺ δὲ οὐχ εὕρηκας.

eîpen dè Ioudas ’Echétō autá, allà mḗpote katagelasthō̂men: egṑ mèn apéstalka tòn ériphon toûton, sỳ dè ouch heúrēkas.

24
’Εγένετο δὲ μετὰ τρίμηνον ἀπηγγέλη τῷ Ιουδα λέγοντες ’Εκπεπόρνευκεν θαμαρ ἡ νύμϕη σου καὶ ἰδοὺ ἐν γαστρὶ ἔχει ἐκ πορνείας. εἶπεν δὲ Ιουδας ’Εξαγάγετε αὐτήν, καὶ κατακαυθήτω.

’Egéneto dè metà trímēnon apēngélē tō̂i Iouda légontes ’Ekpepórneuken thamar hē nýmphē sou kaì idoù en gastrì échei ek porneías. eîpen dè Ioudas ’Exagágete autḗn, kaì katakauthḗtō.

25
αὐτὴ δὲ ἀγομένη ἀπέστειλεν πρὸς τὸν πενθερὸν αὐτῆς λέγουσα ’Εκ τοῦ ἀνθρώπου, τίνος ταῦτά ἐστιν, ἐγὼ ἐν γαστρὶ ἔχω. καὶ εἶπεν ’Επίγνωθι, τίνος ὁ δακτύλιος καὶ ὁ ὁρμίσκος καὶ ἡ ῥάβδος αὕτη.

autḕ dè agoménē apésteilen pròs tòn pentheròn autē̂s légousa ’Ek toû anthrṓpou, tínos taûtá estin, egṑ en gastrì échō. kaì eîpen ’Epígnōthi, tínos ho daktýlios kaì ho hormískos kaì hē rhábdos haútē.

26
ἐπέγνω δὲ Ιουδας καὶ εἶπεν Δεδικαίωται θαμαρ ἢ ἐγώ, οὗ εἵνεκεν οὐκ ἔδωκα αὐτὴν Σηλωμ τῷ υἱῷ μου. καὶ οὐ προσέθετο ἔτι τοῦ γνῶναι αὐτήν.

epégnō dè Ioudas kaì eîpen Dedikaíōtai thamar ḕ egṓ, hoû heíneken ouk édōka autḕn Sēlōm tō̂i hyiō̂i mou. kaì ou prosétheto éti toû gnō̂nai autḗn.

27
’Εγένετο δὲ ἡνίκα ἔτικτεν, καὶ τῇδε ἦν δίδυμα ἐν τῇ γαστρὶ αὐτῆς.

’Egéneto dè hēníka étikten, kaì tē̂ide ē̂n dídyma en tē̂i gastrì autē̂s.

28
ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τίκτειν αὐτὴν ὁ εἷς προεξήνεγκεν τὴν χεῖρα· λαβοῦσα δὲ ἡ μαῖα ἔδησεν ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ κόκκινον λέγουσα Οὗτος ἐξελεύσεται πρότερος.

egéneto dè en tō̂i tíktein autḕn ho heîs proexḗnenken tḕn cheîra: laboûsa dè hē maîa édēsen epì tḕn cheîra autoû kókkinon légousa Hoûtos exeleúsetai próteros.

29
ὡς δὲ ἐπισυνήγαγεν τὴν χεῖρα, καὶ εὐθὺς ἐξῆλθεν ὁ ἀδελϕὸς αὐτοῦ. ἡ δὲ εἶπεν Τί διεκόπη διὰ σὲ ϕραγμός; καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Φαρες.

hōs dè episynḗgagen tḕn cheîra, kaì euthỳs exē̂lthen ho adelphòs autoû. hē dè eîpen Tí diekópē dià sè phragmós? kaì ekálesen tò ónoma autoû Phares.

30
καὶ μετὰ τοῦτο ἐξῆλθεν ὁ ἀδελϕὸς αὐτοῦ, ἐϕ’ ᾧ ἦν ἐπὶ τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὸ κόκκινον· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ζαρα.

kaì metà toûto exē̂lthen ho adelphòs autoû, eph’ hō̂i ē̂n epì tē̂i cheirì autoû tò kókkinon: kaì ekálesen tò ónoma autoû Zara.