Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 39

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Ιωσηϕ δὲ κατήχθη εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἐκτήσατο αὐτὸν Πετεϕρης ὁ εὐνοῦχος Φαραω, ἀρχιμάγειρος, ἀνὴρ Αἰγύπτιος, ἐκ χειρὸς Ισμαηλιτῶν, οἳ κατήγαγον αὐτὸν ἐκεῖ.

Iōsēph dè katḗchthē eis Aígypton, kaì ektḗsato autòn Petephrēs ho eunoûchos Pharaō, archimágeiros, anḕr Aigýptios, ek cheiròs Ismaēlitō̂n, hoì katḗgagon autòn ekeî.

2
καὶ ἦν κύριος μετὰ Ιωσηϕ, καὶ ἦν ἀνὴρ ἐπιτυγχάνων καὶ ἐγένετο ἐν τῷ οἴκῳ παρὰ τῷ κυρίῳ τῷ Αἰγυπτίῳ.

kaì ē̂n kýrios metà Iōsēph, kaì ē̂n anḕr epitynchánōn kaì egéneto en tō̂i oíkōi parà tō̂i kyríōi tō̂i Aigyptíōi.

3
ᾔδει δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ ὅτι κύριος μετ’ αὐτοῦ καὶ ὅσα ἂν ποιῇ, κύριος εὐοδοῖ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ.

ḗidei dè ho kýrios autoû hóti kýrios met’ autoû kaì hósa àn poiē̂i, kýrios euodoî en taîs chersìn autoû.

4
καὶ εὗρεν Ιωσηϕ χάριν ἐναντίον τοῦ κυρίου αὐτοῦ, εὐηρέστει δὲ αὐτῷ, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἐπὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ πάντα, ὅσα ἦν αὐτῷ, ἔδωκεν διὰ χειρὸς Ιωσηϕ.

kaì heûren Iōsēph chárin enantíon toû kyríou autoû, euēréstei dè autō̂i, kaì katéstēsen autòn epì toû oíkou autoû kaì pánta, hósa ē̂n autō̂i, édōken dià cheiròs Iōsēph.

5
ἐγένετο δὲ μετὰ τὸ κατασταθῆναι αὐτὸν ἐπὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πάντα, ὅσα ἦν αὐτῷ, καὶ ηὐλόγησεν κύριος τὸν οἶκον τοῦ Αἰγυπτίου διὰ Ιωσηϕ, καὶ ἐγενήθη εὐλογία κυρίου ἐν πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτῷ ἐν τῷ οἴκῳ καὶ ἐν τῷ ἀγρῷ.

egéneto dè metà tò katastathē̂nai autòn epì toû oíkou autoû kaì epì pánta, hósa ē̂n autō̂i, kaì ēylógēsen kýrios tòn oîkon toû Aigyptíou dià Iōsēph, kaì egenḗthē eulogía kyríou en pâsin toîs hypárchousin autō̂i en tō̂i oíkōi kaì en tō̂i agrō̂i.

6
καὶ ἐπέτρεψεν πάντα, ὅσα ἦν αὐτῷ, εἰς χεῖρας Ιωσηϕ καὶ οὐκ ᾔδει τῶν καθ’ ἑαυτὸν οὐδὲν πλὴν τοῦ ἄρτου, οὗ ἤσθιεν αὐτός. Καὶ ἦν Ιωσηϕ καλὸς τῷ εἴδει καὶ ὡραῖος τῇ ὄψει σϕόδρα.

kaì epétrepsen pánta, hósa ē̂n autō̂i, eis cheîras Iōsēph kaì ouk ḗidei tō̂n kath’ heautòn oudèn plḕn toû ártou, hoû ḗsthien autós. Kaì ē̂n Iōsēph kalòs tō̂i eídei kaì hōraîos tē̂i ópsei sphódra.

7
καὶ ἐγένετο μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα καὶ ἐπέβαλεν ἡ γυνὴ τοῦ κυρίου αὐτοῦ τοὺς ὀϕθαλμοὺς αὐτῆς ἐπὶ Ιωσηϕ καὶ εἶπεν Κοιμήθητι μετ’ ἐμοῦ.

kaì egéneto metà tà rhḗmata taûta kaì epébalen hē gynḕ toû kyríou autoû toùs ophthalmoùs autē̂s epì Iōsēph kaì eîpen Koimḗthēti met’ emoû.

8
ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, εἶπεν δὲ τῇ γυναικὶ τοῦ κυρίου αὐτοῦ Εἰ ὁ κύριός μου οὐ γινώσκει δι’ ἐμὲ οὐδὲν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν αὐτῷ, ἔδωκεν εἰς τὰς χεῖράς μου

ho dè ouk ḗthelen, eîpen dè tē̂i gynaikì toû kyríou autoû Ei ho kýriós mou ou ginṓskei di’ emè oudèn en tō̂i oíkōi autoû kaì pánta, hósa estìn autō̂i, édōken eis tàs cheîrás mou

9
καὶ οὐχ ὑπερέχει ἐν τῇ οἰκίᾳ ταύτῃ οὐθὲν ἐμοῦ οὐδὲ ὑπεξῄρηται ἀπ’ ἐμοῦ οὐδὲν πλὴν σοῦ διὰ τὸ σὲ γυναῖκα αὐτοῦ εἶναι, καὶ πῶς ποιήσω τὸ ῥῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο καὶ ἁμαρτήσομαι ἐναντίον τοῦ θεοῦ;

kaì ouch hyperéchei en tē̂i oikíāi taútēi outhèn emoû oudè hypexḗirētai ap’ emoû oudèn plḕn soû dià tò sè gynaîka autoû eînai, kaì pō̂s poiḗsō tò rhē̂ma tò ponēròn toûto kaì hamartḗsomai enantíon toû theoû?

10
ἡνίκα δὲ ἐλάλει τῷ Ιωσηϕ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας, καὶ οὐχ ὑπήκουσεν αὐτῇ καθεύδειν μετ’ αὐτῆς τοῦ συγγενέσθαι αὐτῇ.

hēníka dè elálei tō̂i Iōsēph hēméran ex hēméras, kaì ouch hypḗkousen autē̂i katheúdein met’ autē̂s toû syngenésthai autē̂i.

11
ἐγένετο δὲ τοιαύτη τις ἡμέρα, εἰσῆλθεν Ιωσηϕ εἰς τὴν οἰκίαν ποιεῖν τὰ ἔργα αὐτοῦ, καὶ οὐθεὶς ἦν τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ ἔσω,

egéneto dè toiaútē tis hēméra, eisē̂lthen Iōsēph eis tḕn oikían poieîn tà érga autoû, kaì outheìs ē̂n tō̂n en tē̂i oikíāi ésō,

12
καὶ ἐπεσπάσατο αὐτὸν τῶν ἱματίων λέγουσα Κοιμήθητι μετ’ ἐμοῦ. καὶ καταλιπὼν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς ἔϕυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω.

kaì epespásato autòn tō̂n himatíōn légousa Koimḗthēti met’ emoû. kaì katalipṑn tà himátia autoû en taîs chersìn autē̂s éphygen kaì exē̂lthen éxō.

13
καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν ὅτι κατέλιπεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς καὶ ἔϕυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω,

kaì egéneto hōs eîden hóti katélipen tà himátia autoû en taîs chersìn autē̂s kaì éphygen kaì exē̂lthen éxō,

14
καὶ ἐκάλεσεν τοὺς ὄντας ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ εἶπεν αὐτοῖς λέγουσα ῎Ιδετε, εἰσήγαγεν ἡμῖν παῖδα Εβραῖον ἐμπαίζειν ἡμῖν· εἰσῆλθεν πρός με λέγων Κοιμήθητι μετ’ ἐμοῦ, καὶ ἐβόησα ϕωνῇ μεγάλῃ·

kaì ekálesen toùs óntas en tē̂i oikíāi kaì eîpen autoîs légousa ῎Idete, eisḗgagen hēmîn paîda Ebraîon empaízein hēmîn: eisē̂lthen prós me légōn Koimḗthēti met’ emoû, kaì ebóēsa phōnē̂i megálēi:

15
ἐν δὲ τῷ ἀκοῦσαι αὐτὸν ὅτι ὕψωσα τὴν ϕωνήν μου καὶ ἐβόησα, καταλιπὼν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ παρ’ ἐμοὶ ἔϕυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω.

en dè tō̂i akoûsai autòn hóti hýpsōsa tḕn phōnḗn mou kaì ebóēsa, katalipṑn tà himátia autoû par’ emoì éphygen kaì exē̂lthen éxō.

16
καὶ καταλιμπάνει τὰ ἱμάτια παρ’ ἑαυτῇ, ἕως ἦλθεν ὁ κύριος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.

kaì katalimpánei tà himátia par’ heautē̂i, héōs ē̂lthen ho kýrios eis tòn oîkon autoû.

17
καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα λέγουσα Εἰσῆλθεν πρός με ὁ παῖς ὁ Εβραῖος, ὃν εἰσήγαγες πρὸς ἡμᾶς, ἐμπαῖξαί μοι καὶ εἶπέν μοι Κοιμηθήσομαι μετὰ σοῦ· καὶ εἶπέν μοι Κοιμηθήσομαι μετὰ σοῦ·

kaì elálēsen autō̂i katà tà rhḗmata taûta légousa Eisē̂lthen prós me ho paîs ho Ebraîos, hòn eisḗgages pròs hēmâs, empaîxaí moi kaì eîpén moi Koimēthḗsomai metà soû: kaì eîpén moi Koimēthḗsomai metà soû:

18
ὡς δὲ ἤκουσεν ὅτι ὕψωσα τὴν ϕωνήν μου καὶ ἐβόησα, κατέλιπεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ παρ’ ἐμοὶ καὶ ἔϕυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω.

hōs dè ḗkousen hóti hýpsōsa tḕn phōnḗn mou kaì ebóēsa, katélipen tà himátia autoû par’ emoì kaì éphygen kaì exē̂lthen éxō.

19
ἐγένετο δὲ ὡς ἤκουσεν ὁ κύριος αὐτοῦ τὰ ῥήματα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, ὅσα ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν λέγουσα Οὕτως ἐποίησέν μοι ὁ παῖς σου, καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ.

egéneto dè hōs ḗkousen ho kýrios autoû tà rhḗmata tē̂s gynaikòs autoû, hósa elálēsen pròs autòn légousa Hoútōs epoíēsén moi ho paîs sou, kaì ethymṓthē orgē̂i.

20
καὶ λαβὼν ὁ κύριος Ιωσηϕ ἐνέβαλεν αὐτὸν εἰς τὸ ὀχύρωμα, εἰς τὸν τόπον, ἐν ᾧ οἱ δεσμῶται τοῦ βασιλέως κατέχονται ἐκεῖ ἐν τῷ ὀχυρώματι.

kaì labṑn ho kýrios Iōsēph enébalen autòn eis tò ochýrōma, eis tòn tópon, en hō̂i hoi desmō̂tai toû basiléōs katéchontai ekeî en tō̂i ochyrṓmati.

21
Καὶ ἦν κύριος μετὰ Ιωσηϕ καὶ κατέχεεν αὐτοῦ ἔλεος καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν ἐναντίον τοῦ ἀρχιδεσμοϕύλακος,

Kaì ē̂n kýrios metà Iōsēph kaì katécheen autoû éleos kaì édōken autō̂i chárin enantíon toû archidesmophýlakos,

22
καὶ ἔδωκεν ὁ ἀρχιδεσμοϕύλαξ τὸ δεσμωτήριον διὰ χειρὸς Ιωσηϕ καὶ πάντας τοὺς ἀπηγμένους, ὅσοι ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, καὶ πάντα, ὅσα ποιοῦσιν ἐκεῖ.

kaì édōken ho archidesmophýlax tò desmōtḗrion dià cheiròs Iōsēph kaì pántas toùs apēgménous, hósoi en tō̂i desmōtēríōi, kaì pánta, hósa poioûsin ekeî.

23
οὐκ ἦν ὁ ἀρχιδεσμοϕύλαξ τοῦ δεσμωτηρίου γινώσκων δι’ αὐτὸν οὐθέν· πάντα γὰρ ἦν διὰ χειρὸς Ιωσηϕ διὰ τὸ τὸν κύριον μετ’ αὐτοῦ εἶναι, καὶ ὅσα αὐτὸς ἐποίει, κύριος εὐώδου ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ.

ouk ē̂n ho archidesmophýlax toû desmōtēríou ginṓskōn di’ autòn outhén: pánta gàr ē̂n dià cheiròs Iōsēph dià tò tòn kýrion met’ autoû eînai, kaì hósa autòs epoíei, kýrios euṓdou en taîs chersìn autoû.