Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Genesis 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ηὐλόγησεν ὁ θεὸς τὸν Νωε καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτοῖς Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς.

Kaì ēylógēsen ho theòs tòn Nōe kaì toùs hyioùs autoû kaì eîpen autoîs Auxánesthe kaì plēthýnesthe kaì plērṓsate tḕn gē̂n kaì katakyrieúsate autē̂s.

2
καὶ ὁ τρόμος ὑμῶν καὶ ὁ ϕόβος ἔσται ἐπὶ πᾶσιν τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐπὶ πάντα τὰ κινούμενα ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἰχθύας τῆς θαλάσσης· ὑπὸ χεῖρας ὑμῖν δέδωκα.

kaì ho trómos hymō̂n kaì ho phóbos éstai epì pâsin toîs thēríois tē̂s gē̂s kaì epì pánta tà órnea toû ouranoû kaì epì pánta tà kinoúmena epì tē̂s gē̂s kaì epì pántas toùs ichthýas tē̂s thalássēs: hypò cheîras hymîn dédōka.

3
καὶ πᾶν ἑρπετόν, ὅ ἐστιν ζῶν, ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν· ὡς λάχανα χόρτου δέδωκα ὑμῖν τὰ πάντα.

kaì pân herpetón, hó estin zō̂n, hymîn éstai eis brō̂sin: hōs láchana chórtou dédōka hymîn tà pánta.

4
πλὴν κρέας ἐν αἵματι ψυχῆς οὐ ϕάγεσθε·

plḕn kréas en haímati psychē̂s ou phágesthe:

5
καὶ γὰρ τὸ ὑμέτερον αἷμα τῶν ψυχῶν ὑμῶν ἐκζητήσω, ἐκ χειρὸς πάντων τῶν θηρίων ἐκζητήσω αὐτὸ καὶ ἐκ χειρὸς ἀνθρώπου ἀδελϕοῦ ἐκζητήσω τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου.

kaì gàr tò hyméteron haîma tō̂n psychō̂n hymō̂n ekzētḗsō, ek cheiròs pántōn tō̂n thēríōn ekzētḗsō autò kaì ek cheiròs anthrṓpou adelphoû ekzētḗsō tḕn psychḕn toû anthrṓpou.

6
ὁ ἐκχέων αἷμα ἀνθρώπου ἀντὶ τοῦ αἵματος αὐτοῦ ἐκχυθήσεται, ὅτι ἐν εἰκόνι θεοῦ ἐποίησα τὸν ἄνθρωπον.

ho ekchéōn haîma anthrṓpou antì toû haímatos autoû ekchythḗsetai, hóti en eikóni theoû epoíēsa tòn ánthrōpon.

7
ὑμεῖς δὲ αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ πληθύνεσθε ἐπ’ αὐτῆς.

hymeîs dè auxánesthe kaì plēthýnesthe kaì plērṓsate tḕn gē̂n kaì plēthýnesthe ep’ autē̂s.

8
Καὶ εἶπεν ὁ θεὸς τῷ Νωε καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ λέγων

Kaì eîpen ho theòs tō̂i Nōe kaì toîs hyioîs autoû met’ autoû légōn

9
’Εγὼ ἰδοὺ ἀνίστημι τὴν διαθήκην μου ὑμῖν καὶ τῷ σπέρματι ὑμῶν μεθ’ ὑμᾶς

’Egṑ idoù anístēmi tḕn diathḗkēn mou hymîn kaì tō̂i spérmati hymō̂n meth’ hymâs

10
καὶ πάσῃ ψυχῇ τῇ ζώσῃ μεθ’ ὑμῶν ἀπὸ ὀρνέων καὶ ἀπὸ κτηνῶν καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς, ὅσα μεθ’ ὑμῶν, ἀπὸ πάντων τῶν ἐξελθόντων ἐκ τῆς κιβωτοῦ.

kaì pásēi psychē̂i tē̂i zṓsēi meth’ hymō̂n apò ornéōn kaì apò ktēnō̂n kaì pâsi toîs thēríois tē̂s gē̂s, hósa meth’ hymō̂n, apò pántōn tō̂n exelthóntōn ek tē̂s kibōtoû.

11
καὶ στήσω τὴν διαθήκην μου πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐκ ἀποθανεῖται πᾶσα σὰρξ ἔτι ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ κατακλυσμοῦ, καὶ οὐκ ἔσται ἔτι κατακλυσμὸς ὕδατος τοῦ καταϕθεῖραι πᾶσαν τὴν γῆν.

kaì stḗsō tḕn diathḗkēn mou pròs hymâs, kaì ouk apothaneîtai pâsa sàrx éti apò toû hýdatos toû kataklysmoû, kaì ouk éstai éti kataklysmòs hýdatos toû kataphtheîrai pâsan tḕn gē̂n.

12
καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς πρὸς Νωε Τοῦτο τὸ σημεῖον τῆς διαθήκης, ὃ ἐγὼ δίδωμι ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον πάσης ψυχῆς ζώσης, ἥ ἐστιν μεθ’ ὑμῶν, εἰς γενεὰς αἰωνίους·

kaì eîpen kýrios ho theòs pròs Nōe Toûto tò sēmeîon tē̂s diathḗkēs, hò egṑ dídōmi anà méson emoû kaì hymō̂n kaì anà méson pásēs psychē̂s zṓsēs, hḗ estin meth’ hymō̂n, eis geneàs aiōníous:

13
τὸ τόξον μου τίθημι ἐν τῇ νεϕέλῃ, καὶ ἔσται εἰς σημεῖον διαθήκης ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ τῆς γῆς.

tò tóxon mou títhēmi en tē̂i nephélēi, kaì éstai eis sēmeîon diathḗkēs anà méson emoû kaì tē̂s gē̂s.

14
καὶ ἔσται ἐν τῷ συννεϕεῖν με νεϕέλας ἐπὶ τὴν γῆν ὀϕθήσεται τὸ τόξον μου ἐν τῇ νεϕέλῃ,

kaì éstai en tō̂i synnepheîn me nephélas epì tḕn gē̂n ophthḗsetai tò tóxon mou en tē̂i nephélēi,

15
καὶ μνησθήσομαι τῆς διαθήκης μου, ἥ ἐστιν ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον πάσης ψυχῆς ζώσης ἐν πάσῃ σαρκί, καὶ οὐκ ἔσται ἔτι τὸ ὕδωρ εἰς κατακλυσμὸν ὥστε ἐξαλεῖψαι πᾶσαν σάρκα.

kaì mnēsthḗsomai tē̂s diathḗkēs mou, hḗ estin anà méson emoû kaì hymō̂n kaì anà méson pásēs psychē̂s zṓsēs en pásēi sarkí, kaì ouk éstai éti tò hýdōr eis kataklysmòn hṓste exaleîpsai pâsan sárka.

16
καὶ ἔσται τὸ τόξον μου ἐν τῇ νεϕέλῃ, καὶ ὄψομαι τοῦ μνησθῆναι διαθήκην αἰώνιον ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον πάσης ψυχῆς ζώσης ἐν πάσῃ σαρκί, ἥ ἐστιν ἐπὶ τῆς γῆς.

kaì éstai tò tóxon mou en tē̂i nephélēi, kaì ópsomai toû mnēsthē̂nai diathḗkēn aiṓnion anà méson emoû kaì anà méson pásēs psychē̂s zṓsēs en pásēi sarkí, hḗ estin epì tē̂s gē̂s.

17
καὶ εἶπεν ὁ θεὸς τῷ Νωε Τοῦτο τὸ σημεῖον τῆς διαθήκης, ἧς διεθέμην ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον πάσης σαρκός, ἥ ἐστιν ἐπὶ τῆς γῆς.

kaì eîpen ho theòs tō̂i Nōe Toûto tò sēmeîon tē̂s diathḗkēs, hē̂s diethémēn anà méson emoû kaì anà méson pásēs sarkós, hḗ estin epì tē̂s gē̂s.

18
῏Ησαν δὲ οἱ υἱοὶ Νωε οἱ ἐξελθόντες ἐκ τῆς κιβωτοῦ Σημ, Χαμ, Ιαϕεθ· Χαμ ἦν πατὴρ Χανααν.

᾿̂Ēsan dè hoi hyioì Nōe hoi exelthóntes ek tē̂s kibōtoû Sēm, Cham, Iapheth: Cham ē̂n patḕr Chanaan.

19
τρεῖς οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ Νωε· ἀπὸ τούτων διεσπάρησαν ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.

treîs hoûtoí eisin hoi hyioì Nōe: apò toútōn diespárēsan epì pâsan tḕn gē̂n.

20
Καὶ ἤρξατο Νωε ἄνθρωπος γεωργὸς γῆς καὶ ἐϕύτευσεν ἀμπελῶνα.

Kaì ḗrxato Nōe ánthrōpos geōrgòs gē̂s kaì ephýteusen ampelō̂na.

21
καὶ ἔπιεν ἐκ τοῦ οἴνου καὶ ἐμεθύσθη καὶ ἐγυμνώθη ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ.

kaì épien ek toû oínou kaì emethýsthē kaì egymnṓthē en tō̂i oíkōi autoû.

22
καὶ εἶδεν Χαμ ὁ πατὴρ Χανααν τὴν γύμνωσιν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐξελθὼν ἀνήγγειλεν τοῖς δυσὶν ἀδελϕοῖς αὐτοῦ ἔξω.

kaì eîden Cham ho patḕr Chanaan tḕn gýmnōsin toû patròs autoû kaì exelthṑn anḗngeilen toîs dysìn adelphoîs autoû éxō.

23
καὶ λαβόντες Σημ καὶ Ιαϕεθ τὸ ἱμάτιον ἐπέθεντο ἐπὶ τὰ δύο νῶτα αὐτῶν καὶ ἐπορεύθησαν ὀπισθοϕανῶς καὶ συνεκάλυψαν τὴν γύμνωσιν τοῦ πατρὸς αὐτῶν, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῶν ὀπισθοϕανές, καὶ τὴν γύμνωσιν τοῦ πατρὸς αὐτῶν οὐκ εἶδον.

kaì labóntes Sēm kaì Iapheth tò himátion epéthento epì tà dýo nō̂ta autō̂n kaì eporeúthēsan opisthophanō̂s kaì synekálypsan tḕn gýmnōsin toû patròs autō̂n, kaì tò prósōpon autō̂n opisthophanés, kaì tḕn gýmnōsin toû patròs autō̂n ouk eîdon.

24
ἐξένηψεν δὲ Νωε ἀπὸ τοῦ οἴνου καὶ ἔγνω ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ νεώτερος,

exénēpsen dè Nōe apò toû oínou kaì égnō hósa epoíēsen autō̂i ho hyiòs autoû ho neṓteros,

25
καὶ εἶπεν ’Επικατάρατος Χανααν· παῖς οἰκέτης ἔσται τοῖς ἀδελϕοῖς αὐτοῦ.

kaì eîpen ’Epikatáratos Chanaan: paîs oikétēs éstai toîs adelphoîs autoû.

26
καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τοῦ Σημ, καὶ ἔσται Χανααν παῖς αὐτοῦ.

kaì eîpen Eulogētòs kýrios ho theòs toû Sēm, kaì éstai Chanaan paîs autoû.

27
πλατύναι ὁ θεὸς τῷ Ιαϕεθ καὶ κατοικησάτω ἐν τοῖς οἴκοις τοῦ Σημ, καὶ γενηθήτω Χανααν παῖς αὐτῶν.

platýnai ho theòs tō̂i Iapheth kaì katoikēsátō en toîs oíkois toû Sēm, kaì genēthḗtō Chanaan paîs autō̂n.

28
῎Εζησεν δὲ Νωε μετὰ τὸν κατακλυσμὸν τριακόσια πεντήκοντα ἔτη.

῎Ezēsen dè Nōe metà tòn kataklysmòn triakósia pentḗkonta étē.

29
καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Νωε ἐννακόσια πεντήκοντα ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.

kaì egénonto pâsai hai hēmérai Nōe ennakósia pentḗkonta étē, kaì apéthanen.