Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Habaquq 3

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Προσευχὴ Αμβακουμ τοῦ προϕήτου μετὰ ᾠδῆς.

Proseuchḕ Ambakoum toû prophḗtou metà ōidē̂s.

2
Κύριε, εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου καὶ ἐϕοβήθην, κατενόησα τὰ ἔργα σου καὶ ἐξέστην. ἐν μέσῳ δύο ζῴων γνωσθήσῃ, ἐν τῷ ἐγγίζειν τὰ ἔτη ἐπιγνωσθήσῃ, ἐν τῷ παρεῖναι τὸν καιρὸν ἀναδειχθήσῃ, ἐν τῷ ταραχθῆναι τὴν ψυχήν μου ἐν ὀργῇ ἐλέους μνησθήσῃ.

Kýrie, eisakḗkoa tḕn akoḗn sou kaì ephobḗthēn, katenóēsa tà érga sou kaì exéstēn. en mésōi dýo zṓiōn gnōsthḗsēi, en tō̂i engízein tà étē epignōsthḗsēi, en tō̂i pareînai tòn kairòn anadeichthḗsēi, en tō̂i tarachthē̂nai tḕn psychḗn mou en orgē̂i eléous mnēsthḗsēi.

3
ὁ θεὸς ἐκ θαιμαν ἥξει, καὶ ὁ ἅγιος ἐξ ὄρους κατασκίου δασέος. διάψαλμα. ἐκάλυψεν οὐρανοὺς ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ, καὶ αἰνέσεως αὐτοῦ πλήρης ἡ γῆ.

ho theòs ek thaiman hḗxei, kaì ho hágios ex órous kataskíou daséos. diápsalma. ekálypsen ouranoùs hē aretḕ autoû, kaì ainéseōs autoû plḗrēs hē gē̂.

4
καὶ ϕέγγος αὐτοῦ ὡς ϕῶς ἔσται, κέρατα ἐν χερσὶν αὐτοῦ, καὶ ἔθετο ἀγάπησιν κραταιὰν ἰσχύος αὐτοῦ.

kaì phéngos autoû hōs phō̂s éstai, kérata en chersìn autoû, kaì étheto agápēsin krataiàn ischýos autoû.

5
πρὸ προσώπου αὐτοῦ πορεύσεται λόγος, καὶ ἐξελεύσεται, ἐν πεδίλοις οἱ πόδες αὐτοῦ.

prò prosṓpou autoû poreúsetai lógos, kaì exeleúsetai, en pedílois hoi pódes autoû.

6
ἔστη, καὶ ἐσαλεύθη ἡ γῆ· ἐπέβλεψεν, καὶ διετάκη ἔθνη. διεθρύβη τὰ ὄρη βίᾳ, ἐτάκησαν βουνοὶ αἰώνιοι.

éstē, kaì esaleúthē hē gē̂: epéblepsen, kaì dietákē éthnē. diethrýbē tà órē bíāi, etákēsan bounoì aiṓnioi.

7
πορείας αἰωνίας αὐτοῦ ἀντὶ κόπων εἶδον· σκηνώματα Αἰθιόπων πτοηθήσονται καὶ αἱ σκηναὶ γῆς Μαδιαμ.

poreías aiōnías autoû antì kópōn eîdon: skēnṓmata Aithiópōn ptoēthḗsontai kaì hai skēnaì gē̂s Madiam.

8
μὴ ἐν ποταμοῖς ὠργίσθης, κύριε, ἢ ἐν ποταμοῖς ὁ θυμός σου, ἢ ἐν θαλάσσῃ τὸ ὅρμημά σου; ὅτι ἐπιβήσῃ ἐπὶ τοὺς ἵππους σου, καὶ ἡ ἱππασία σου σωτηρία.

mḕ en potamoîs ōrgísthēs, kýrie, ḕ en potamoîs ho thymós sou, ḕ en thalássēi tò hórmēmá sou? hóti epibḗsēi epì toùs híppous sou, kaì hē hippasía sou sōtēría.

9
ἐντείνων ἐντενεῖς τὸ τόξον σου ἐπὶ τὰ σκῆπτρα, λέγει κύριος. διάψαλμα. ποταμῶν ῥαγήσεται γῆ.

enteínōn enteneîs tò tóxon sou epì tà skē̂ptra, légei kýrios. diápsalma. potamō̂n rhagḗsetai gē̂.

10
ὄψονταί σε καὶ ὠδινήσουσιν λαοί, σκορπίζων ὕδατα πορείας αὐτοῦ· ἔδωκεν ἡ ἄβυσσος ϕωνὴν αὐτῆς, ὕψος ϕαντασίας αὐτῆς.

ópsontaí se kaì ōdinḗsousin laoí, skorpízōn hýdata poreías autoû: édōken hē ábyssos phōnḕn autē̂s, hýpsos phantasías autē̂s.

11
ἐπήρθη ὁ ἥλιος, καὶ ἡ σελήνη ἔστη ἐν τῇ τάξει αὐτῆς· εἰς ϕῶς βολίδες σου πορεύσονται, εἰς ϕέγγος ἀστραπῆς ὅπλων σου.

epḗrthē ho hḗlios, kaì hē selḗnē éstē en tē̂i táxei autē̂s: eis phō̂s bolídes sou poreúsontai, eis phéngos astrapē̂s hóplōn sou.

12
ἐν ἀπειλῇ ὀλιγώσεις γῆν καὶ ἐν θυμῷ κατάξεις ἔθνη.

en apeilē̂i oligṓseis gē̂n kaì en thymō̂i katáxeis éthnē.

13
ἐξῆλθες εἰς σωτηρίαν λαοῦ σου τοῦ σῶσαι τοὺς χριστούς σου· ἔβαλες εἰς κεϕαλὰς ἀνόμων θάνατον, ἐξήγειρας δεσμοὺς ἕως τραχήλου. διάψαλμα.

exē̂lthes eis sōtērían laoû sou toû sō̂sai toùs christoús sou: ébales eis kephalàs anómōn thánaton, exḗgeiras desmoùs héōs trachḗlou. diápsalma.

14
διέκοψας ἐν ἐκστάσει κεϕαλὰς δυναστῶν, σεισθήσονται ἐν αὐτῇ· διανοίξουσιν χαλινοὺς αὐτῶν ὡς ἔσθων πτωχὸς λάθρᾳ.

diékopsas en ekstásei kephalàs dynastō̂n, seisthḗsontai en autē̂i: dianoíxousin chalinoùs autō̂n hōs ésthōn ptōchòs láthrāi.

15
καὶ ἐπεβίβασας εἰς θάλασσαν τοὺς ἵππους σου ταράσσοντας ὕδωρ πολύ.

kaì epebíbasas eis thálassan toùs híppous sou tarássontas hýdōr polý.

16
ἐϕυλαξάμην, καὶ ἐπτοήθη ἡ κοιλία μου ἀπὸ ϕωνῆς προσευχῆς χειλέων μου, καὶ εἰσῆλθεν τρόμος εἰς τὰ ὀστᾶ μου, καὶ ὑποκάτωθέν μου ἐταράχθη ἡ ἕξις μου. ἀναπαύσομαι ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως τοῦ ἀναβῆναι εἰς λαὸν παροικίας μου.

ephylaxámēn, kaì eptoḗthē hē koilía mou apò phōnē̂s proseuchē̂s cheiléōn mou, kaì eisē̂lthen trómos eis tà ostâ mou, kaì hypokátōthén mou etaráchthē hē héxis mou. anapaúsomai en hēmérāi thlípseōs toû anabē̂nai eis laòn paroikías mou.

17
διότι συκῆ οὐ καρποϕορήσει, καὶ οὐκ ἔσται γενήματα ἐν ταῖς ἀμπέλοις· ψεύσεται ἔργον ἐλαίας, καὶ τὰ πεδία οὐ ποιήσει βρῶσιν· ἐξέλιπον ἀπὸ βρώσεως πρόβατα, καὶ οὐχ ὑπάρχουσιν βόες ἐπὶ ϕάτναις.

dióti sykē̂ ou karpophorḗsei, kaì ouk éstai genḗmata en taîs ampélois: pseúsetai érgon elaías, kaì tà pedía ou poiḗsei brō̂sin: exélipon apò brṓseōs próbata, kaì ouch hypárchousin bóes epì phátnais.

18
ἐγὼ δὲ ἐν τῷ κυρίῳ ἀγαλλιάσομαι, χαρήσομαι ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου.

egṑ dè en tō̂i kyríōi agalliásomai, charḗsomai epì tō̂i theō̂i tō̂i sōtē̂rí mou.

19
κύριος ὁ θεὸς δύναμίς μου καὶ τάξει τοὺς πόδας μου εἰς συντέλειαν· ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἐπιβιβᾷ με τοῦ νικῆσαι ἐν τῇ ᾠδῇ αὐτοῦ.

kýrios ho theòs dýnamís mou kaì táxei toùs pódas mou eis syntéleian: epì tà hypsēlà epibibā̂i me toû nikē̂sai en tē̂i ōidē̂i autoû.