Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Osée 10

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
῎Αμπελος εὐκληματοῦσα Ισραηλ, ὁ καρπὸς αὐτῆς εὐθηνῶν· κατὰ τὸ πλῆθος τῶν καρπῶν αὐτοῦ ἐπλήθυνεν τὰ θυσιαστήρια, κατὰ τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς αὐτοῦ ᾠκοδόμησεν στήλας.

῎Ampelos euklēmatoûsa Israēl, ho karpòs autē̂s euthēnō̂n: katà tò plē̂thos tō̂n karpō̂n autoû eplḗthynen tà thysiastḗria, katà tà agathà tē̂s gē̂s autoû ōikodómēsen stḗlas.

2
ἐμέρισαν καρδίας αὐτῶν, νῦν ἀϕανισθήσονται· αὐτὸς κατασκάψει τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν, ταλαιπωρήσουσιν αἱ στῆλαι αὐτῶν.

emérisan kardías autō̂n, nŷn aphanisthḗsontai: autòs kataskápsei tà thysiastḗria autō̂n, talaipōrḗsousin hai stē̂lai autō̂n.

3
διότι νῦν ἐροῦσιν Οὐκ ἔστιν βασιλεὺς ἡμῖν, ὅτι οὐκ ἐϕοβήθημεν τὸν κύριον, ὁ δὲ βασιλεὺς τί ποιήσει ἡμῖν;

dióti nŷn eroûsin Ouk éstin basileùs hēmîn, hóti ouk ephobḗthēmen tòn kýrion, ho dè basileùs tí poiḗsei hēmîn?

4
λαλῶν ῥήματα προϕάσεις ψευδεῖς διαθήσεται διαθήκην· ἀνατελεῖ ὡς ἄγρωστις κρίμα ἐπὶ χέρσον ἀγροῦ.

lalō̂n rhḗmata propháseis pseudeîs diathḗsetai diathḗkēn: anateleî hōs ágrōstis kríma epì chérson agroû.

5
τῷ μόσχῳ τοῦ οἴκου Ων παροικήσουσιν οἱ κατοικοῦντες Σαμάρειαν, ὅτι ἐπένθησεν ὁ λαὸς αὐτοῦ ἐπ’ αὐτόν· καὶ καθὼς παρεπίκραναν αὐτόν, ἐπιχαροῦνται ἐπὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ, ὅτι μετῳκίσθη ἀπ’ αὐτοῦ.

tō̂i móschōi toû oíkou Ōn paroikḗsousin hoi katoikoûntes Samáreian, hóti epénthēsen ho laòs autoû ep’ autón: kaì kathṑs parepíkranan autón, epicharoûntai epì tḕn dóxan autoû, hóti metōikísthē ap’ autoû.

6
καὶ αὐτὸν εἰς ’Ασσυρίους δήσαντες ἀπήνεγκαν ξένια τῷ βασιλεῖ Ιαριμ· ἐν δόματι Εϕραιμ δέξεται, καὶ αἰσχυνθήσεται Ισραηλ ἐν τῇ βουλῇ αὐτοῦ.

kaì autòn eis ’Assyríous dḗsantes apḗnenkan xénia tō̂i basileî Iarim: en dómati Ephraim déxetai, kaì aischynthḗsetai Israēl en tē̂i boulē̂i autoû.

7
ἀπέρριψεν Σαμάρεια βασιλέα αὐτῆς ὡς ϕρύγανον ἐπὶ προσώπου ὕδατος.

apérripsen Samáreia basiléa autē̂s hōs phrýganon epì prosṓpou hýdatos.

8
καὶ ἐξαρθήσονται βωμοὶ Ων, ἁμαρτήματα τοῦ Ισραηλ· ἄκανθαι καὶ τρίβολοι ἀναβήσονται ἐπὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν· καὶ ἐροῦσιν τοῖς ὄρεσιν Καλύψατε ἡμᾶς, καὶ τοῖς βουνοῖς Πέσατε ἐϕ’ ἡμᾶς.

kaì exarthḗsontai bōmoì Ōn, hamartḗmata toû Israēl: ákanthai kaì tríboloi anabḗsontai epì tà thysiastḗria autō̂n: kaì eroûsin toîs óresin Kalýpsate hēmâs, kaì toîs bounoîs Pésate eph’ hēmâs.

9
’Αϕ’ οὗ οἱ βουνοί, ἥμαρτεν Ισραηλ, ἐκεῖ ἔστησαν· οὐ μὴ καταλάβῃ αὐτοὺς ἐν τῷ βουνῷ πόλεμος ἐπὶ τὰ τέκνα ἀδικίας;

’Aph’ hoû hoi bounoí, hḗmarten Israēl, ekeî éstēsan: ou mḕ katalábēi autoùs en tō̂i bounō̂i pólemos epì tà tékna adikías?

10
ἦλθεν παιδεῦσαι αὐτούς, καὶ συναχθήσονται ἐπ’ αὐτοὺς λαοὶ ἐν τῷ παιδεύεσθαι αὐτοὺς ἐν ταῖς δυσὶν ἀδικίαις αὐτῶν.

ē̂lthen paideûsai autoús, kaì synachthḗsontai ep’ autoùs laoì en tō̂i paideúesthai autoùs en taîs dysìn adikíais autō̂n.

11
Εϕραιμ δάμαλις δεδιδαγμένη ἀγαπᾶν νεῖκος, ἐγὼ δὲ ἐπελεύσομαι ἐπὶ τὸ κάλλιστον τοῦ τραχήλου αὐτῆς· ἐπιβιβῶ Εϕραιμ καὶ παρασιωπήσομαι Ιουδαν, ἐνισχύσει αὐτῷ Ιακωβ.

Ephraim dámalis dedidagménē agapân neîkos, egṑ dè epeleúsomai epì tò kálliston toû trachḗlou autē̂s: epibibō̂ Ephraim kaì parasiōpḗsomai Ioudan, enischýsei autō̂i Iakōb.

12
σπείρατε ἑαυτοῖς εἰς δικαιοσύνην, τρυγήσατε εἰς καρπὸν ζωῆς, ϕωτίσατε ἑαυτοῖς ϕῶς γνώσεως, ἐκζητήσατε τὸν κύριον ἕως τοῦ ἐλθεῖν γενήματα δικαιοσύνης ὑμῖν.

speírate heautoîs eis dikaiosýnēn, trygḗsate eis karpòn zōē̂s, phōtísate heautoîs phō̂s gnṓseōs, ekzētḗsate tòn kýrion héōs toû eltheîn genḗmata dikaiosýnēs hymîn.

13
ἵνα τί παρεσιωπήσατε ἀσέβειαν καὶ τὰς ἀδικίας αὐτῆς ἐτρυγήσατε, ἐϕάγετε καρπὸν ψευδῆ; ὅτι ἤλπισας ἐν τοῖς ἅρμασίν σου, ἐν πλήθει δυνάμεώς σου.

hína tí paresiōpḗsate asébeian kaì tàs adikías autē̂s etrygḗsate, ephágete karpòn pseudē̂? hóti ḗlpisas en toîs hármasín sou, en plḗthei dynámeṓs sou.

14
καὶ ἐξαναστήσεται ἀπώλεια ἐν τῷ λαῷ σου, καὶ πάντα τὰ περιτετειχισμένα σου οἰχήσεται· ὡς ἄρχων Σαλαμαν ἐκ τοῦ οἴκου Ιεροβααλ ἐν ἡμέραις πολέμου μητέρα ἐπὶ τέκνοις ἠδάϕισαν.

kaì exanastḗsetai apṓleia en tō̂i laō̂i sou, kaì pánta tà periteteichisména sou oichḗsetai: hōs árchōn Salaman ek toû oíkou Ierobaal en hēmérais polémou mētéra epì téknois ēdáphisan.

15
οὕτως ποιήσω ὑμῖν, οἶκος τοῦ Ισραηλ, ἀπὸ προσώπου κακιῶν ὑμῶν· ὄρθρου ἀπερρίϕησαν, ἀπερρίϕη βασιλεὺς Ισραηλ.

hoútōs poiḗsō hymîn, oîkos toû Israēl, apò prosṓpou kakiō̂n hymō̂n: órthrou aperríphēsan, aperríphē basileùs Israēl.