Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Osée 12

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εκύκλωσέν με ἐν ψεύδει Εϕραιμ καὶ ἐν ἀσεβείαις οἶκος Ισραηλ καὶ Ιουδα. νῦν ἔγνω αὐτοὺς ὁ θεός, καὶ λαὸς ἅγιος κεκλήσεται θεοῦ.

’Ekýklōsén me en pseúdei Ephraim kaì en asebeíais oîkos Israēl kaì Iouda. nŷn égnō autoùs ho theós, kaì laòs hágios keklḗsetai theoû.

2
ὁ δὲ Εϕραιμ πονηρὸν πνεῦμα, ἐδίωξεν καύσωνα ὅλην τὴν ἡμέραν· κενὰ καὶ μάταια ἐπλήθυνεν καὶ διαθήκην μετὰ ’Ασσυρίων διέθετο, καὶ ἔλαιον εἰς Αἴγυπτον ἐνεπορεύετο.

ho dè Ephraim ponēròn pneûma, edíōxen kaúsōna hólēn tḕn hēméran: kenà kaì mátaia eplḗthynen kaì diathḗkēn metà ’Assyríōn diétheto, kaì élaion eis Aígypton eneporeúeto.

3
καὶ κρίσις τῷ κυρίῳ πρὸς Ιουδαν τοῦ ἐκδικῆσαι τὸν Ιακωβ κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ, καὶ κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ ἀνταποδώσει αὐτῷ.

kaì krísis tō̂i kyríōi pròs Ioudan toû ekdikē̂sai tòn Iakōb katà tàs hodoùs autoû, kaì katà tà epitēdeúmata autoû antapodṓsei autō̂i.

4
ἐν τῇ κοιλίᾳ ἐπτέρνισεν τὸν ἀδελϕὸν αὐτοῦ καὶ ἐν κόποις αὐτοῦ ἐνίσχυσεν πρὸς θεὸν

en tē̂i koilíāi eptérnisen tòn adelphòn autoû kaì en kópois autoû eníschysen pròs theòn

5
καὶ ἐνίσχυσεν μετὰ ἀγγέλου καὶ ἠδυνάσθη· ἔκλαυσαν καὶ ἐδεήθησάν μου, ἐν τῷ οἴκῳ Ων εὕροσάν με, καὶ ἐκεῖ ἐλαλήθη πρὸς αὐτόν.

kaì eníschysen metà angélou kaì ēdynásthē: éklausan kaì edeḗthēsán mou, en tō̂i oíkōi Ōn heúrosán me, kaì ekeî elalḗthē pròs autón.

6
ὁ δὲ κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ἔσται μνημόσυνον αὐτοῦ.

ho dè kýrios ho theòs ho pantokrátōr éstai mnēmósynon autoû.

7
καὶ σὺ ἐν θεῷ σου ἐπιστρέψεις· ἔλεον καὶ κρίμα ϕυλάσσου καὶ ἔγγιζε πρὸς τὸν θεόν σου διὰ παντός.

kaì sỳ en theō̂i sou epistrépseis: éleon kaì kríma phylássou kaì éngize pròs tòn theón sou dià pantós.

8
Χανααν ἐν χειρὶ αὐτοῦ ζυγὸς ἀδικίας, καταδυναστεύειν ἠγάπησε.

Chanaan en cheirì autoû zygòs adikías, katadynasteúein ēgápēse.

9
καὶ εἶπεν Εϕραιμ Πλὴν πεπλούτηκα, εὕρηκα ἀναψυχὴν ἐμαυτῷ. πάντες οἱ πόνοι αὐτοῦ οὐχ εὑρεθήσονται αὐτῷ δι’ ἀδικίας, ἃς ἥμαρτεν.

kaì eîpen Ephraim Plḕn peploútēka, heúrēka anapsychḕn emautō̂i. pántes hoi pónoi autoû ouch heurethḗsontai autō̂i di’ adikías, hàs hḗmarten.

10
ἐγὼ δὲ κύριος ὁ θεός σου ἀνήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἔτι κατοικιῶ σε ἐν σκηναῖς καθὼς ἡμέρᾳ ἑορτῆς.

egṑ dè kýrios ho theós sou anḗgagón se ek gē̂s Aigýptou, éti katoikiō̂ se en skēnaîs kathṑs hēmérāi heortē̂s.

11
καὶ λαλήσω πρὸς προϕήτας, καὶ ἐγὼ ὁράσεις ἐπλήθυνα καὶ ἐν χερσὶν προϕητῶν ὡμοιώθην.

kaì lalḗsō pròs prophḗtas, kaì egṑ horáseis eplḗthyna kaì en chersìn prophētō̂n hōmoiṓthēn.

12
εἰ μὴ Γαλααδ ἔστιν· ἄρα ψευδεῖς ἦσαν ἐν Γαλγαλ ἄρχοντες θυσιάζοντες, καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν ὡς χελῶναι ἐπὶ χέρσον ἀγροῦ.

ei mḕ Galaad éstin: ára pseudeîs ē̂san en Galgal árchontes thysiázontes, kaì tà thysiastḗria autō̂n hōs chelō̂nai epì chérson agroû.

13
καὶ ἀνεχώρησεν Ιακωβ εἰς πεδίον Συρίας, καὶ ἐδούλευσεν Ισραηλ ἐν γυναικὶ καὶ ἐν γυναικὶ ἐϕυλάξατο.

kaì anechṓrēsen Iakōb eis pedíon Syrías, kaì edoúleusen Israēl en gynaikì kaì en gynaikì ephyláxato.

14
καὶ ἐν προϕήτῃ ἀνήγαγεν κύριος τὸν Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου, καὶ ἐν προϕήτῃ διεϕυλάχθη.

kaì en prophḗtēi anḗgagen kýrios tòn Israēl ex Aigýptou, kaì en prophḗtēi diephyláchthē.

15
ἐθύμωσεν Εϕραιμ καὶ παρώργισεν, καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπ’ αὐτὸν ἐκχυθήσεται, καὶ τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ ἀνταποδώσει αὐτῷ κύριος.

ethýmōsen Ephraim kaì parṓrgisen, kaì tò haîma autoû ep’ autòn ekchythḗsetai, kaì tòn oneidismòn autoû antapodṓsei autō̂i kýrios.