Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Osée 13

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Κατὰ τὸν λόγον Εϕραιμ δικαιώματα αὐτὸς ἔλαβεν ἐν τῷ Ισραηλ καὶ ἔθετο αὐτὰ τῇ Βααλ καὶ ἀπέθανεν.

Katà tòn lógon Ephraim dikaiṓmata autòs élaben en tō̂i Israēl kaì étheto autà tē̂i Baal kaì apéthanen.

2
καὶ προσέθετο τοῦ ἁμαρτάνειν ἔτι, καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς χώνευμα ἐκ τοῦ ἀργυρίου αὐτῶν κατ’ εἰκόνα εἰδώλων, ἔργα τεκτόνων συντετελεσμένα αὐτοῖς· αὐτοὶ λέγουσιν θύσατε ἀνθρώπους, μόσχοι γὰρ ἐκλελοίπασιν.

kaì prosétheto toû hamartánein éti, kaì epoíēsan heautoîs chṓneuma ek toû argyríou autō̂n kat’ eikóna eidṓlōn, érga tektónōn syntetelesména autoîs: autoì légousin thýsate anthrṓpous, móschoi gàr ekleloípasin.

3
διὰ τοῦτο ἔσονται ὡς νεϕέλη πρωινὴ καὶ ὡς δρόσος ὀρθρινὴ πορευομένη, ὥσπερ χνοῦς ἀποϕυσώμενος ἀϕ’ ἅλωνος καὶ ὡς ἀτμὶς ἀπὸ ἀκρίδων.

dià toûto ésontai hōs nephélē prōinḕ kaì hōs drósos orthrinḕ poreuoménē, hṓsper chnoûs apophysṓmenos aph’ hálōnos kaì hōs atmìs apò akrídōn.

4
ἐγὼ δὲ κύριος ὁ θεός σου στερεῶν οὐρανὸν καὶ κτίζων γῆν, οὗ αἱ χεῖρες ἔκτισαν πᾶσαν τὴν στρατιὰν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ οὐ παρέδειξά σοι αὐτὰ τοῦ πορεύεσθαι ὀπίσω αὐτῶν· καὶ ἐγὼ ἀνήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, καὶ θεὸν πλὴν ἐμοῦ οὐ γνώσῃ, καὶ σῴζων οὐκ ἔστιν πάρεξ ἐμοῦ.

egṑ dè kýrios ho theós sou stereō̂n ouranòn kaì ktízōn gē̂n, hoû hai cheîres éktisan pâsan tḕn stratiàn toû ouranoû, kaì ou parédeixá soi autà toû poreúesthai opísō autō̂n: kaì egṑ anḗgagón se ek gē̂s Aigýptou, kaì theòn plḕn emoû ou gnṓsēi, kaì sṓizōn ouk éstin párex emoû.

5
ἐγὼ ἐποίμαινόν σε ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν γῇ ἀοικήτῳ

egṑ epoímainón se en tē̂i erḗmōi en gē̂i aoikḗtōi

6
κατὰ τὰς νομὰς αὐτῶν. καὶ ἐνεπλήσθησαν εἰς πλησμονήν, καὶ ὑψώθησαν αἱ καρδίαι αὐτῶν· ἕνεκα τούτου ἐπελάθοντό μου.

katà tàs nomàs autō̂n. kaì eneplḗsthēsan eis plēsmonḗn, kaì hypsṓthēsan hai kardíai autō̂n: héneka toútou epeláthontó mou.

7
καὶ ἔσομαι αὐτοῖς ὡς πανθὴρ καὶ ὡς πάρδαλις κατὰ τὴν ὁδὸν ’Ασσυρίων·

kaì ésomai autoîs hōs panthḕr kaì hōs párdalis katà tḕn hodòn ’Assyríōn:

8
ἀπαντήσομαι αὐτοῖς ὡς ἄρκος ἀπορουμένη καὶ διαρρήξω συγκλεισμὸν καρδίας αὐτῶν, καὶ καταϕάγονται αὐτοὺς ἐκεῖ σκύμνοι δρυμοῦ, θηρία ἀγροῦ διασπάσει αὐτούς.

apantḗsomai autoîs hōs árkos aporouménē kaì diarrḗxō synkleismòn kardías autō̂n, kaì kataphágontai autoùs ekeî skýmnoi drymoû, thēría agroû diaspásei autoús.

9
τῇ διαϕθορᾷ σου, Ισραηλ, τίς βοηθήσει;

tē̂i diaphthorā̂i sou, Israēl, tís boēthḗsei?

10
ποῦ ὁ βασιλεύς σου οὗτος; καὶ διασωσάτω σε ἐν πάσαις ταῖς πόλεσίν σου· κρινάτω σε ὃν εἶπας Δός μοι βασιλέα καὶ ἄρχοντα.

poû ho basileús sou hoûtos? kaì diasōsátō se en pásais taîs pólesín sou: krinátō se hòn eîpas Dós moi basiléa kaì árchonta.

11
καὶ ἔδωκά σοι βασιλέα ἐν ὀργῇ μου καὶ ἔσχον ἐν τῷ θυμῷ μου

kaì édōká soi basiléa en orgē̂i mou kaì éschon en tō̂i thymō̂i mou

12
συστροϕὴν ἀδικίας. Εϕραιμ, ἐγκεκρυμμένη ἡ ἁμαρτία αὐτοῦ.

systrophḕn adikías. Ephraim, enkekrymménē hē hamartía autoû.

13
ὠδῖνες ὡς τικτούσης ἥξουσιν αὐτῷ· οὗτος ὁ υἱός σου οὐ ϕρόνιμος, διότι οὐ μὴ ὑποστῇ ἐν συντριβῇ τέκνων.

ōdînes hōs tiktoúsēs hḗxousin autō̂i: hoûtos ho hyiós sou ou phrónimos, dióti ou mḕ hypostē̂i en syntribē̂i téknōn.

14
ἐκ χειρὸς ᾅδου ῥύσομαι αὐτοὺς καὶ ἐκ θανάτου λυτρώσομαι αὐτούς· ποῦ ἡ δίκη σου, θάνατε; ποῦ τὸ κέντρον σου, ᾅδη; παράκλησις κέκρυπται ἀπὸ ὀϕθαλμῶν μου.

ek cheiròs hā́idou rhýsomai autoùs kaì ek thanátou lytrṓsomai autoús: poû hē díkē sou, thánate? poû tò kéntron sou, hā́idē? paráklēsis kékryptai apò ophthalmō̂n mou.

15
διότι οὗτος ἀνὰ μέσον ἀδελϕῶν διαστελεῖ. ἐπάξει ἄνεμον καύσωνα κύριος ἐκ τῆς ἐρήμου ἐπ’ αὐτόν, καὶ ἀναξηρανεῖ τὰς ϕλέβας αὐτοῦ, ἐξερημώσει τὰς πηγὰς αὐτοῦ· αὐτὸς καταξηρανεῖ τὴν γῆν αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἐπιθυμητὰ αὐτοῦ.

dióti hoûtos anà méson adelphō̂n diasteleî. epáxei ánemon kaúsōna kýrios ek tē̂s erḗmou ep’ autón, kaì anaxēraneî tàs phlébas autoû, exerēmṓsei tàs pēgàs autoû: autòs kataxēraneî tḕn gē̂n autoû kaì pánta tà skeúē tà epithymētà autoû.