Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaïe 11

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐξελεύσεται ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ιεσσαι, καὶ ἄνθος ἐκ τῆς ῥίζης ἀναβήσεται.

Kaì exeleúsetai rhábdos ek tē̂s rhízēs Iessai, kaì ánthos ek tē̂s rhízēs anabḗsetai.

2
καὶ ἀναπαύσεται ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα τοῦ θεοῦ, πνεῦμα σοϕίας καὶ συνέσεως, πνεῦμα βουλῆς καὶ ἰσχύος, πνεῦμα γνώσεως καὶ εὐσεβείας·

kaì anapaúsetai ep’ autòn pneûma toû theoû, pneûma sophías kaì synéseōs, pneûma boulē̂s kaì ischýos, pneûma gnṓseōs kaì eusebeías:

3
ἐμπλήσει αὐτὸν πνεῦμα ϕόβου θεοῦ. οὐ κατὰ τὴν δόξαν κρινεῖ οὐδὲ κατὰ τὴν λαλιὰν ἐλέγξει,

emplḗsei autòn pneûma phóbou theoû. ou katà tḕn dóxan krineî oudè katà tḕn laliàn elénxei,

4
ἀλλὰ κρινεῖ ταπεινῷ κρίσιν καὶ ἐλέγξει τοὺς ταπεινοὺς τῆς γῆς· καὶ πατάξει γῆν τῷ λόγῳ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ ἐν πνεύματι διὰ χειλέων ἀνελεῖ ἀσεβῆ·

allà krineî tapeinō̂i krísin kaì elénxei toùs tapeinoùs tē̂s gē̂s: kaì patáxei gē̂n tō̂i lógōi toû stómatos autoû kaì en pneúmati dià cheiléōn aneleî asebē̂:

5
καὶ ἔσται δικαιοσύνῃ ἐζωσμένος τὴν ὀσϕὺν αὐτοῦ καὶ ἀληθείᾳ εἰλημένος τὰς πλευράς.

kaì éstai dikaiosýnēi ezōsménos tḕn osphỳn autoû kaì alētheíāi eilēménos tàs pleurás.

6
καὶ συμβοσκηθήσεται λύκος μετὰ ἀρνός, καὶ πάρδαλις συναναπαύσεται ἐρίϕῳ, καὶ μοσχάριον καὶ ταῦρος καὶ λέων ἅμα βοσκηθήσονται, καὶ παιδίον μικρὸν ἄξει αὐτούς·

kaì symboskēthḗsetai lýkos metà arnós, kaì párdalis synanapaúsetai eríphōi, kaì moschárion kaì taûros kaì léōn háma boskēthḗsontai, kaì paidíon mikròn áxei autoús:

7
καὶ βοῦς καὶ ἄρκος ἅμα βοσκηθήσονται, καὶ ἅμα τὰ παιδία αὐτῶν ἔσονται, καὶ λέων καὶ βοῦς ἅμα ϕάγονται ἄχυρα.

kaì boûs kaì árkos háma boskēthḗsontai, kaì háma tà paidía autō̂n ésontai, kaì léōn kaì boûs háma phágontai áchyra.

8
καὶ παιδίον νήπιον ἐπὶ τρώγλην ἀσπίδων καὶ ἐπὶ κοίτην ἐκγόνων ἀσπίδων τὴν χεῖρα ἐπιβαλεῖ.

kaì paidíon nḗpion epì trṓglēn aspídōn kaì epì koítēn ekgónōn aspídōn tḕn cheîra epibaleî.

9
καὶ οὐ μὴ κακοποιήσωσιν οὐδὲ μὴ δύνωνται ἀπολέσαι οὐδένα ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου, ὅτι ἐνεπλήσθη ἡ σύμπασα τοῦ γνῶναι τὸν κύριον ὡς ὕδωρ πολὺ κατακαλύψαι θαλάσσας.

kaì ou mḕ kakopoiḗsōsin oudè mḕ dýnōntai apolésai oudéna epì tò óros tò hágión mou, hóti eneplḗsthē hē sýmpasa toû gnō̂nai tòn kýrion hōs hýdōr polỳ katakalýpsai thalássas.

10
Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἡ ῥίζα τοῦ Ιεσσαι καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν, ἐπ’ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν, καὶ ἔσται ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῦ τιμή.

Kaì éstai en tē̂i hēmérāi ekeínēi hē rhíza toû Iessai kaì ho anistámenos árchein ethnō̂n, ep’ autō̂i éthnē elpioûsin, kaì éstai hē anápausis autoû timḗ.

11
καὶ ἔσται τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ προσθήσει κύριος τοῦ δεῖξαι τὴν χεῖρα αὐτοῦ τοῦ ζηλῶσαι τὸ καταλειϕθὲν ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ, ὃ ἂν καταλειϕθῇ ἀπὸ τῶν ’Ασσυρίων καὶ ἀπὸ Αἰγύπτου καὶ Βαβυλωνίας καὶ Αἰθιοπίας καὶ ἀπὸ Αιλαμιτῶν καὶ ἀπὸ ἡλίου ἀνατολῶν καὶ ἐξ ’Αραβίας.

kaì éstai tē̂i hēmérāi ekeínēi prosthḗsei kýrios toû deîxai tḕn cheîra autoû toû zēlō̂sai tò kataleiphthèn hypóloipon toû laoû, hò àn kataleiphthē̂i apò tō̂n ’Assyríōn kaì apò Aigýptou kaì Babylōnías kaì Aithiopías kaì apò Ailamitō̂n kaì apò hēlíou anatolō̂n kaì ex ’Arabías.

12
καὶ ἀρεῖ σημεῖον εἰς τὰ ἔθνη καὶ συνάξει τοὺς ἀπολομένους Ισραηλ καὶ τοὺς διεσπαρμένους τοῦ Ιουδα συνάξει ἐκ τῶν τεσσάρων πτερύγων τῆς γῆς.

kaì areî sēmeîon eis tà éthnē kaì synáxei toùs apoloménous Israēl kaì toùs diesparménous toû Iouda synáxei ek tō̂n tessárōn pterýgōn tē̂s gē̂s.

13
καὶ ἀϕαιρεθήσεται ὁ ζῆλος Εϕραιμ, καὶ οἱ ἐχθροὶ Ιουδα ἀπολοῦνται· Εϕραιμ οὐ ζηλώσει Ιουδαν, καὶ Ιουδας οὐ θλίψει Εϕραιμ.

kaì aphairethḗsetai ho zē̂los Ephraim, kaì hoi echthroì Iouda apoloûntai: Ephraim ou zēlṓsei Ioudan, kaì Ioudas ou thlípsei Ephraim.

14
καὶ πετασθήσονται ἐν πλοίοις ἀλλοϕύλων θάλασσαν, ἅμα προνομεύσουσιν καὶ τοὺς ἀϕ’ ἡλίου ἀνατολῶν καὶ Ιδουμαίαν· καὶ ἐπὶ Μωαβ πρῶτον τὰς χεῖρας ἐπιβαλοῦσιν, οἱ δὲ υἱοὶ Αμμων πρῶτοι ὑπακούσονται.

kaì petasthḗsontai en ploíois allophýlōn thálassan, háma pronomeúsousin kaì toùs aph’ hēlíou anatolō̂n kaì Idoumaían: kaì epì Mōab prō̂ton tàs cheîras epibaloûsin, hoi dè hyioì Ammōn prō̂toi hypakoúsontai.

15
καὶ ἐρημώσει κύριος τὴν θάλασσαν Αἰγύπτου καὶ ἐπιβαλεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν πνεύματι βιαίῳ καὶ πατάξει ἑπτὰ ϕάραγγας ὥστε διαπορεύεσθαι αὐτὸν ἐν ὑποδήμασιν·

kaì erēmṓsei kýrios tḕn thálassan Aigýptou kaì epibaleî tḕn cheîra autoû epì tòn potamòn pneúmati biaíōi kaì patáxei heptà phárangas hṓste diaporeúesthai autòn en hypodḗmasin:

16
καὶ ἔσται δίοδος τῷ καταλειϕθέντι μου λαῷ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ ἔσται τῷ Ισραηλ ὡς ἡ ἡμέρα ὅτε ἐξῆλθεν ἐκ γῆς Αἰγύπτου.

kaì éstai díodos tō̂i kataleiphthénti mou laō̂i en Aigýptōi, kaì éstai tō̂i Israēl hōs hē hēméra hóte exē̂lthen ek gē̂s Aigýptou.