Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaiah 11:11

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
11
καὶ ἔσται τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ προσθήσει κύριος τοῦ δεῖξαι τὴν χεῖρα αὐτοῦ τοῦ ζηλῶσαι τὸ καταλειϕθὲν ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ, ὃ ἂν καταλειϕθῇ ἀπὸ τῶν ’Ασσυρίων καὶ ἀπὸ Αἰγύπτου καὶ Βαβυλωνίας καὶ Αἰθιοπίας καὶ ἀπὸ Αιλαμιτῶν καὶ ἀπὸ ἡλίου ἀνατολῶν καὶ ἐξ ’Αραβίας.

kaì éstai tē̂i hēmérāi ekeínēi prosthḗsei kýrios toû deîxai tḕn cheîra autoû toû zēlō̂sai tò kataleiphthèn hypóloipon toû laoû, hò àn kataleiphthē̂i apò tō̂n ’Assyríōn kaì apò Aigýptou kaì Babylōnías kaì Aithiopías kaì apò Ailamitō̂n kaì apò hēlíou anatolō̂n kaì ex ’Arabías.