Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaiah 12:1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Εὐλογήσω σε, κύριε, διότι ὠργίσθης μοι καὶ ἀπέστρεψας τὸν θυμόν σου καὶ ἠλέησάς με.

Kaì ereîs en tē̂i hēmérāi ekeínēi Eulogḗsō se, kýrie, dióti ōrgísthēs moi kaì apéstrepsas tòn thymón sou kaì ēléēsás me.