Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaïe 2

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
‘Ο λόγος ὁ γενόμενος παρὰ κυρίου πρὸς Ησαιαν υἱὸν Αμως περὶ τῆς Ιουδαίας καὶ περὶ Ιερουσαλημ.

‘O lógos ho genómenos parà kyríou pròs Ēsaian hyiòn Amōs perì tē̂s Ioudaías kaì perì Ierousalēm.

2
῞Οτι ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἐμϕανὲς τὸ ὄρος κυρίου καὶ ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ ἐπ’ ἄκρων τῶν ὀρέων καὶ ὑψωθήσεται ὑπεράνω τῶν βουνῶν· καὶ ἥξουσιν ἐπ’ αὐτὸ πάντα τὰ ἔθνη,

῞Oti éstai en taîs eschátais hēmérais emphanès tò óros kyríou kaì ho oîkos toû theoû ep’ ákrōn tō̂n oréōn kaì hypsōthḗsetai hyperánō tō̂n bounō̂n: kaì hḗxousin ep’ autò pánta tà éthnē,

3
καὶ πορεύσονται ἔθνη πολλὰ καὶ ἐροῦσιν Δεῦτε καὶ ἀναβῶμεν εἰς τὸ ὄρος κυρίου καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ Ιακωβ, καὶ ἀναγγελεῖ ἡμῖν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ πορευσόμεθα ἐν αὐτῇ· ἐκ γὰρ Σιων ἐξελεύσεται νόμος καὶ λόγος κυρίου ἐξ Ιερουσαλημ.

kaì poreúsontai éthnē pollà kaì eroûsin Deûte kaì anabō̂men eis tò óros kyríou kaì eis tòn oîkon toû theoû Iakōb, kaì anangeleî hēmîn tḕn hodòn autoû, kaì poreusómetha en autē̂i: ek gàr Siōn exeleúsetai nómos kaì lógos kyríou ex Ierousalēm.

4
καὶ κρινεῖ ἀνὰ μέσον τῶν ἐθνῶν καὶ ἐλέγξει λαὸν πολύν, καὶ συγκόψουσιν τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἰς ἄροτρα καὶ τὰς ζιβύνας αὐτῶν εἰς δρέπανα, καὶ οὐ λήμψεται ἔτι ἔθνος ἐπ’ ἔθνος μάχαιραν, καὶ οὐ μὴ μάθωσιν ἔτι πολεμεῖν.

kaì krineî anà méson tō̂n ethnō̂n kaì elénxei laòn polýn, kaì synkópsousin tàs machaíras autō̂n eis árotra kaì tàs zibýnas autō̂n eis drépana, kaì ou lḗmpsetai éti éthnos ep’ éthnos máchairan, kaì ou mḕ máthōsin éti polemeîn.

5
Καὶ νῦν, ὁ οἶκος τοῦ Ιακωβ, δεῦτε πορευθῶμεν τῷ ϕωτὶ κυρίου.

Kaì nŷn, ho oîkos toû Iakōb, deûte poreuthō̂men tō̂i phōtì kyríou.

6
ἀνῆκεν γὰρ τὸν λαὸν αὐτοῦ τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ, ὅτι ἐνεπλήσθη ὡς τὸ ἀπ’ ἀρχῆς ἡ χώρα αὐτῶν κληδονισμῶν ὡς ἡ τῶν ἀλλοϕύλων, καὶ τέκνα πολλὰ ἀλλόϕυλα ἐγενήθη αὐτοῖς.

anē̂ken gàr tòn laòn autoû tòn oîkon toû Israēl, hóti eneplḗsthē hōs tò ap’ archē̂s hē chṓra autō̂n klēdonismō̂n hōs hē tō̂n allophýlōn, kaì tékna pollà allóphyla egenḗthē autoîs.

7
ἐνεπλήσθη γὰρ ἡ χώρα αὐτῶν ἀργυρίου καὶ χρυσίου, καὶ οὐκ ἦν ἀριθμὸς τῶν θησαυρῶν αὐτῶν· καὶ ἐνεπλήσθη ἡ γῆ ἵππων, καὶ οὐκ ἦν ἀριθμὸς τῶν ἁρμάτων αὐτῶν·

eneplḗsthē gàr hē chṓra autō̂n argyríou kaì chrysíou, kaì ouk ē̂n arithmòs tō̂n thēsaurō̂n autō̂n: kaì eneplḗsthē hē gē̂ híppōn, kaì ouk ē̂n arithmòs tō̂n harmátōn autō̂n:

8
καὶ ἐνεπλήσθη ἡ γῆ βδελυγμάτων τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν, καὶ προσεκύνησαν οἷς ἐποίησαν οἱ δάκτυλοι αὐτῶν·

kaì eneplḗsthē hē gē̂ bdelygmátōn tō̂n érgōn tō̂n cheirō̂n autō̂n, kaì prosekýnēsan hoîs epoíēsan hoi dáktyloi autō̂n:

9
καὶ ἔκυψεν ἄνθρωπος, καὶ ἐταπεινώθη ἀνήρ, καὶ οὐ μὴ ἀνήσω αὐτούς.

kaì ékypsen ánthrōpos, kaì etapeinṓthē anḗr, kaì ou mḕ anḗsō autoús.

10
καὶ νῦν εἰσέλθετε εἰς τὰς πέτρας καὶ κρύπτεσθε εἰς τὴν γῆν ἀπὸ προσώπου τοῦ ϕόβου κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, ὅταν ἀναστῇ θραῦσαι τὴν γῆν.

kaì nŷn eisélthete eis tàs pétras kaì krýptesthe eis tḕn gē̂n apò prosṓpou toû phóbou kyríou kaì apò tē̂s dóxēs tē̂s ischýos autoû, hótan anastē̂i thraûsai tḕn gē̂n.

11
οἱ γὰρ ὀϕθαλμοὶ κυρίου ὑψηλοί, ὁ δὲ ἄνθρωπος ταπεινός· καὶ ταπεινωθήσεται τὸ ὕψος τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὑψωθήσεται κύριος μόνος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.

hoi gàr ophthalmoì kyríou hypsēloí, ho dè ánthrōpos tapeinós: kaì tapeinōthḗsetai tò hýpsos tō̂n anthrṓpōn, kaì hypsōthḗsetai kýrios mónos en tē̂i hēmérāi ekeínēi.

12
ἡμέρα γὰρ κυρίου σαβαωθ ἐπὶ πάντα ὑβριστὴν καὶ ὑπερήϕανον καὶ ἐπὶ πάντα ὑψηλὸν καὶ μετέωρον, καὶ ταπεινωθήσονται,

hēméra gàr kyríou sabaōth epì pánta hybristḕn kaì hyperḗphanon kaì epì pánta hypsēlòn kaì metéōron, kaì tapeinōthḗsontai,

13
καὶ ἐπὶ πᾶσαν κέδρον τοῦ Λιβάνου τῶν ὑψηλῶν καὶ μετεώρων καὶ ἐπὶ πᾶν δένδρον βαλάνου Βασαν

kaì epì pâsan kédron toû Libánou tō̂n hypsēlō̂n kaì meteṓrōn kaì epì pân déndron balánou Basan

14
καὶ ἐπὶ πᾶν ὄρος καὶ ἐπὶ πάντα βουνὸν ὑψηλὸν

kaì epì pân óros kaì epì pánta bounòn hypsēlòn

15
καὶ ἐπὶ πάντα πύργον ὑψηλὸν καὶ ἐπὶ πᾶν τεῖχος ὑψηλὸν

kaì epì pánta pýrgon hypsēlòn kaì epì pân teîchos hypsēlòn

16
καὶ ἐπὶ πᾶν πλοῖον θαλάσσης καὶ ἐπὶ πᾶσαν θέαν πλοίων κάλλους·

kaì epì pân ploîon thalássēs kaì epì pâsan théan ploíōn kállous:

17
καὶ ταπεινωθήσεται πᾶς ἄνθρωπος, καὶ πεσεῖται ὕψος ἀνθρώπων, καὶ ὑψωθήσεται κύριος μόνος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.

kaì tapeinōthḗsetai pâs ánthrōpos, kaì peseîtai hýpsos anthrṓpōn, kaì hypsōthḗsetai kýrios mónos en tē̂i hēmérāi ekeínēi.

18
καὶ τὰ χειροποίητα πάντα κατακρύψουσιν

kaì tà cheiropoíēta pánta katakrýpsousin

19
εἰσενέγκαντες εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς σχισμὰς τῶν πετρῶν καὶ εἰς τὰς τρώγλας τῆς γῆς ἀπὸ προσώπου τοῦ ϕόβου κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, ὅταν ἀναστῇ θραῦσαι τὴν γῆν.

eisenénkantes eis tà spḗlaia kaì eis tàs schismàs tō̂n petrō̂n kaì eis tàs trṓglas tē̂s gē̂s apò prosṓpou toû phóbou kyríou kaì apò tē̂s dóxēs tē̂s ischýos autoû, hótan anastē̂i thraûsai tḕn gē̂n.

20
τῇ γὰρ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκβαλεῖ ἄνθρωπος τὰ βδελύγματα αὐτοῦ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χρυσᾶ, ἃ ἐποίησαν προσκυνεῖν, τοῖς ματαίοις καὶ ταῖς νυκτερίσιν

tē̂i gàr hēmérāi ekeínēi ekbaleî ánthrōpos tà bdelýgmata autoû tà argyrâ kaì tà chrysâ, hà epoíēsan proskyneîn, toîs mataíois kaì taîs nykterísin

21
τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὰς τρώγλας τῆς στερεᾶς πέτρας καὶ εἰς τὰς σχισμὰς τῶν πετρῶν ἀπὸ προσώπου τοῦ ϕόβου κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, ὅταν ἀναστῇ θραῦσαι τὴν γῆν.

toû eiseltheîn eis tàs trṓglas tē̂s stereâs pétras kaì eis tàs schismàs tō̂n petrō̂n apò prosṓpou toû phóbou kyríou kaì apò tē̂s dóxēs tē̂s ischýos autoû, hótan anastē̂i thraûsai tḕn gē̂n.