Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaïe 22

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Τὸ ῥῆμα τῆς ϕάραγγος Σιων. Τί ἐγένετό σοι νῦν, ὅτι ἀνέβητε πάντες εἰς δώματα

Tò rhē̂ma tē̂s phárangos Siōn. Tí egénetó soi nŷn, hóti anébēte pántes eis dṓmata

2
μάταια; ἐνεπλήσθη ἡ πόλις βοώντων· οἱ τραυματίαι σου οὐ τραυματίαι μαχαίρας, οὐδὲ οἱ νεκροί σου νεκροὶ πολέμου.

mátaia? eneplḗsthē hē pólis boṓntōn: hoi traumatíai sou ou traumatíai machaíras, oudè hoi nekroí sou nekroì polémou.

3
πάντες οἱ ἄρχοντές σου πεϕεύγασιν, καὶ οἱ ἁλόντες σκληρῶς δεδεμένοι εἰσίν, καὶ οἱ ἰσχύοντες ἐν σοὶ πόρρω πεϕεύγασιν.

pántes hoi árchontés sou pepheúgasin, kaì hoi halóntes sklērō̂s dedeménoi eisín, kaì hoi ischýontes en soì pórrō pepheúgasin.

4
διὰ τοῦτο εἶπα ῎Αϕετέ με πικρῶς κλαύσομαι, μὴ κατισχύσητε παρακαλεῖν με ἐπὶ τὸ σύντριμμα τῆς θυγατρὸς τοῦ γένους μου.

dià toûto eîpa ῎Apheté me pikrō̂s klaúsomai, mḕ katischýsēte parakaleîn me epì tò sýntrimma tē̂s thygatròs toû génous mou.

5
ὅτι ἡμέρα ταραχῆς καὶ ἀπωλείας καὶ καταπατήματος καὶ πλάνησις παρὰ κυρίου σαβαωθ ἐν ϕάραγγι Σιων· πλανῶνται ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, πλανῶνται ἐπὶ τὰ ὄρη.

hóti hēméra tarachē̂s kaì apōleías kaì katapatḗmatos kaì plánēsis parà kyríou sabaōth en phárangi Siōn: planō̂ntai apò mikroû héōs megálou, planō̂ntai epì tà órē.

6
οἱ δὲ Αιλαμῖται ἔλαβον ϕαρέτρας, ἀναβάται ἄνθρωποι ἐϕ’ ἵπποις καὶ συναγωγὴ παρατάξεως.

hoi dè Ailamîtai élabon pharétras, anabátai ánthrōpoi eph’ híppois kaì synagōgḕ paratáxeōs.

7
καὶ ἔσονται αἱ ἐκλεκταὶ ϕάραγγές σου πλησθήσονται ἁρμάτων, οἱ δὲ ἱππεῖς ἐμϕράξουσι τὰς πύλας σου·

kaì ésontai hai eklektaì phárangés sou plēsthḗsontai harmátōn, hoi dè hippeîs emphráxousi tàs pýlas sou:

8
καὶ ἀνακαλύψουσιν τὰς πύλας Ιουδα καὶ ἐμβλέψονται τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἰς τοὺς ἐκλεκτοὺς οἴκους τῆς πόλεως

kaì anakalýpsousin tàs pýlas Iouda kaì emblépsontai tē̂i hēmérāi ekeínēi eis toùs eklektoùs oíkous tē̂s póleōs

9
καὶ ἀνακαλύψουσιν τὰ κρυπτὰ τῶν οἴκων τῆς ἄκρας Δαυιδ. καὶ εἴδοσαν ὅτι πλείους εἰσὶν καὶ ὅτι ἀπέστρεψαν τὸ ὕδωρ τῆς ἀρχαίας κολυμβήθρας εἰς τὴν πόλιν

kaì anakalýpsousin tà kryptà tō̂n oíkōn tē̂s ákras Dauid. kaì eídosan hóti pleíous eisìn kaì hóti apéstrepsan tò hýdōr tē̂s archaías kolymbḗthras eis tḕn pólin

10
καὶ ὅτι καθείλοσαν τοὺς οἴκους Ιερουσαλημ εἰς ὀχύρωμα τοῦ τείχους τῇ πόλει.

kaì hóti katheílosan toùs oíkous Ierousalēm eis ochýrōma toû teíchous tē̂i pólei.

11
καὶ ἐποιήσατε ἑαυτοῖς ὕδωρ ἀνὰ μέσον τῶν δύο τειχέων ἐσώτερον τῆς κολυμβήθρας τῆς ἀρχαίας καὶ οὐκ ἐνεβλέψατε εἰς τὸν ἀπ’ ἀρχῆς ποιήσαντα αὐτὴν καὶ τὸν κτίσαντα αὐτὴν οὐκ εἴδετε.

kaì epoiḗsate heautoîs hýdōr anà méson tō̂n dýo teichéōn esṓteron tē̂s kolymbḗthras tē̂s archaías kaì ouk eneblépsate eis tòn ap’ archē̂s poiḗsanta autḕn kaì tòn ktísanta autḕn ouk eídete.

12
καὶ ἐκάλεσεν κύριος σαβαωθ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κλαυθμὸν καὶ κοπετὸν καὶ ξύρησιν καὶ ζῶσιν σάκκων,

kaì ekálesen kýrios sabaōth en tē̂i hēmérāi ekeínēi klauthmòn kaì kopetòn kaì xýrēsin kaì zō̂sin sákkōn,

13
αὐτοὶ δὲ ἐποιήσαντο εὐϕροσύνην καὶ ἀγαλλίαμα σϕάζοντες μόσχους καὶ θύοντες πρόβατα ὥστε ϕαγεῖν κρέα καὶ πιεῖν οἶνον λέγοντες Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν.

autoì dè epoiḗsanto euphrosýnēn kaì agallíama spházontes móschous kaì thýontes próbata hṓste phageîn kréa kaì pieîn oînon légontes Phágōmen kaì píōmen, aúrion gàr apothnḗiskomen.

14
καὶ ἀνακεκαλυμμένα ταῦτά ἐστιν ἐν τοῖς ὠσὶν κυρίου σαβαωθ, ὅτι οὐκ ἀϕεθήσεται ὑμῖν αὕτη ἡ ἁμαρτία, ἕως ἂν ἀποθάνητε.

kaì anakekalymména taûtá estin en toîs ōsìn kyríou sabaōth, hóti ouk aphethḗsetai hymîn haútē hē hamartía, héōs àn apothánēte.

15
Τάδε λέγει κύριος σαβαωθ Πορεύου εἰς τὸ παστοϕόριον πρὸς Σομναν τὸν ταμίαν καὶ εἰπὸν αὐτῷ

Táde légei kýrios sabaōth Poreúou eis tò pastophórion pròs Somnan tòn tamían kaì eipòn autō̂i

16
Τί σὺ ὧδε καὶ τί σοί ἐστιν ὧδε, ὅτι ἐλατόμησας σεαυτῷ ὧδε μνημεῖον καὶ ἐποίησας σεαυτῷ ἐν ὑψηλῷ μνημεῖον καὶ ἔγραψας σεαυτῷ ἐν πέτρᾳ σκηνήν;

Tí sỳ hō̂de kaì tí soí estin hō̂de, hóti elatómēsas seautō̂i hō̂de mnēmeîon kaì epoíēsas seautō̂i en hypsēlō̂i mnēmeîon kaì égrapsas seautō̂i en pétrāi skēnḗn?

17
ἰδοὺ δὴ κύριος σαβαωθ ἐκβαλεῖ καὶ ἐκτρίψει ἄνδρα καὶ ἀϕελεῖ τὴν στολήν σου

idoù dḕ kýrios sabaōth ekbaleî kaì ektrípsei ándra kaì apheleî tḕn stolḗn sou

18
καὶ τὸν στέϕανόν σου τὸν ἔνδοξον καὶ ῥίψει σε εἰς χώραν μεγάλην καὶ ἀμέτρητον, καὶ ἐκεῖ ἀποθανῇ· καὶ θήσει τὸ ἅρμα σου τὸ καλὸν εἰς ἀτιμίαν καὶ τὸν οἶκον τοῦ ἄρχοντός σου εἰς καταπάτημα,

kaì tòn stéphanón sou tòn éndoxon kaì rhípsei se eis chṓran megálēn kaì amétrēton, kaì ekeî apothanē̂i: kaì thḗsei tò hárma sou tò kalòn eis atimían kaì tòn oîkon toû árchontós sou eis katapátēma,

19
καὶ ἀϕαιρεθήσῃ ἐκ τῆς οἰκονομίας σου καὶ ἐκ τῆς στάσεώς σου.

kaì aphairethḗsēi ek tē̂s oikonomías sou kaì ek tē̂s stáseṓs sou.

20
καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καλέσω τὸν παῖδά μου Ελιακιμ τὸν τοῦ Χελκιου

kaì éstai en tē̂i hēmérāi ekeínēi kalésō tòn paîdá mou Eliakim tòn toû Chelkiou

21
καὶ ἐνδύσω αὐτὸν τὴν στολήν σου καὶ τὸν στέϕανόν σου δώσω αὐτῷ καὶ τὸ κράτος καὶ τὴν οἰκονομίαν σου δώσω εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ, καὶ ἔσται ὡς πατὴρ τοῖς ἐνοικοῦσιν ἐν Ιερουσαλημ καὶ τοῖς ἐνοικοῦσιν ἐν Ιουδα.

kaì endýsō autòn tḕn stolḗn sou kaì tòn stéphanón sou dṓsō autō̂i kaì tò krátos kaì tḕn oikonomían sou dṓsō eis tàs cheîras autoû, kaì éstai hōs patḕr toîs enoikoûsin en Ierousalēm kaì toîs enoikoûsin en Iouda.

22LXX
καὶ δώσω τὴν δόξαν Δαυιδ αὐτῷ, καὶ ἄρξει, καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἀντιλέγων.

kaì dṓsō tḕn dóxan Dauid autō̂i, kaì árxei, kaì ouk éstai ho antilégōn.

23
καὶ στήσω αὐτὸν ἄρχοντα ἐν τόπῳ πιστῷ, καὶ ἔσται εἰς θρόνον δόξης τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.

kaì stḗsō autòn árchonta en tópōi pistō̂i, kaì éstai eis thrónon dóxēs toû oíkou toû patròs autoû.

24
καὶ ἔσται πεποιθὼς ἐπ’ αὐτὸν πᾶς ἔνδοξος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου καὶ ἔσονται ἐπικρεμάμενοι αὐτῷ.

kaì éstai pepoithṑs ep’ autòn pâs éndoxos en tō̂i oíkōi toû patròs autoû apò mikroû héōs megálou kaì ésontai epikremámenoi autō̂i.

25
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃτάδε λέγει κύριος σαβαωθ – κινηθήσεται ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐστηριγμένος ἐν τόπῳ πιστῷ καὶ πεσεῖται, καὶ ἀϕαιρεθήσεται ἡ δόξα ἡ ἐπ’ αὐτόν, ὅτι κύριος ἐλάλησεν.

en tē̂i hēmérāi ekeínēitáde légei kýrios sabaōth – kinēthḗsetai ho ánthrōpos ho estērigménos en tópōi pistō̂i kaì peseîtai, kaì aphairethḗsetai hē dóxa hē ep’ autón, hóti kýrios elálēsen.