Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaïe 36

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο τοῦ τεσσαρεσκαιδεκάτου ἔτους βασιλεύοντος Εζεκιου ἀνέβη Σενναχηριμ βασιλεὺς ’Ασσυρίων ἐπὶ τὰς πόλεις τῆς Ιουδαίας τὰς ὀχυρὰς καὶ ἔλαβεν αὐτάς.

Kaì egéneto toû tessareskaidekátou étous basileúontos Ezekiou anébē Sennachērim basileùs ’Assyríōn epì tàs póleis tē̂s Ioudaías tàs ochyràs kaì élaben autás.

2
καὶ ἀπέστειλεν βασιλεὺς ’Ασσυρίων Ραψακην ἐκ Λαχις εἰς Ιερουσαλημ πρὸς τὸν βασιλέα Εζεκιαν μετὰ δυνάμεως πολλῆς, καὶ ἔστη ἐν τῷ ὑδραγωγῷ τῆς κολυμβήθρας τῆς ἄνω ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ ἀγροῦ τοῦ γναϕέως.

kaì apésteilen basileùs ’Assyríōn Rapsakēn ek Lachis eis Ierousalēm pròs tòn basiléa Ezekian metà dynámeōs pollē̂s, kaì éstē en tō̂i hydragōgō̂i tē̂s kolymbḗthras tē̂s ánō en tē̂i hodō̂i toû agroû toû gnaphéōs.

3
καὶ ἐξῆλθεν πρὸς αὐτὸν Ελιακιμ ὁ τοῦ Χελκιου ὁ οἰκονόμος καὶ Σομνας ὁ γραμματεὺς καὶ Ιωαχ ὁ τοῦ Ασαϕ ὁ ὑπομνηματογράϕος.

kaì exē̂lthen pròs autòn Eliakim ho toû Chelkiou ho oikonómos kaì Somnas ho grammateùs kaì Iōach ho toû Asaph ho hypomnēmatográphos.

4
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ραψακης Εἴπατε Εζεκια Τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας βασιλεὺς ’Ασσυρίων Τί πεποιθὼς εἶ;

kaì eîpen autoîs Rapsakēs Eípate Ezekia Táde légei ho basileùs ho mégas basileùs ’Assyríōn Tí pepoithṑs eî?

5
μὴ ἐν βουλῇ ἢ λόγοις χειλέων παράταξις γίνεται; καὶ νῦν ἐπὶ τίνι πέποιθας ὅτι ἀπειθεῖς μοι;

mḕ en boulē̂i ḕ lógois cheiléōn parátaxis gínetai? kaì nŷn epì tíni pépoithas hóti apeitheîs moi?

6
ἰδοὺ πεποιθὼς εἶ ἐπὶ τὴν ῥάβδον τὴν καλαμίνην τὴν τεθλασμένην ταύτην, ἐπ’ Αἴγυπτον· ὃς ἂν ἐπ’ αὐτὴν ἐπιστηρισθῇ, εἰσελεύσεται εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ· οὕτως ἐστὶν Φαραω βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ’ αὐτῷ.

idoù pepoithṑs eî epì tḕn rhábdon tḕn kalamínēn tḕn tethlasménēn taútēn, ep’ Aígypton: hòs àn ep’ autḕn epistēristhē̂i, eiseleúsetai eis tḕn cheîra autoû: hoútōs estìn Pharaō basileùs Aigýptou kaì pántes hoi pepoithótes ep’ autō̂i.

7
εἰ δὲ λέγετε ’Επὶ κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν πεποίθαμεν,

ei dè légete ’Epì kýrion tòn theòn hēmō̂n pepoíthamen,

8
νῦν μείχθητε τῷ κυρίῳ μου τῷ βασιλεῖ ’Ασσυρίων, καὶ δώσω ὑμῖν δισχιλίαν ἵππον, εἰ δυνήσεσθε δοῦναι ἀναβάτας ἐπ’ αὐτούς.

nŷn meíchthēte tō̂i kyríōi mou tō̂i basileî ’Assyríōn, kaì dṓsō hymîn dischilían híppon, ei dynḗsesthe doûnai anabátas ep’ autoús.

9
καὶ πῶς δύνασθε ἀποστρέψαι εἰς πρόσωπον τοπάρχου ἑνός; οἰκέται εἰσὶν οἱ πεποιθότες ἐπ’ Αἰγυπτίοις εἰς ἵππον καὶ ἀναβάτην.

kaì pō̂s dýnasthe apostrépsai eis prósōpon topárchou henós? oikétai eisìn hoi pepoithótes ep’ Aigyptíois eis híppon kaì anabátēn.

10
καὶ νῦν μὴ ἄνευ κυρίου ἀνέβημεν ἐπὶ τὴν χώραν ταύτην πολεμῆσαι αὐτήν;

kaì nŷn mḕ áneu kyríou anébēmen epì tḕn chṓran taútēn polemē̂sai autḗn?

11
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ελιακιμ καὶ Σομνας καὶ Ιωαχ Λάλησον πρὸς τοὺς παῖδάς σου Συριστί, ἀκούομεν γὰρ ἡμεῖς, καὶ μὴ λάλει πρὸς ἡμᾶς Ιουδαϊστί· καὶ ἵνα τί λαλεῖς εἰς τὰ ὦτα τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐπὶ τῷ τείχει;

kaì eîpen pròs autòn Eliakim kaì Somnas kaì Iōach Lálēson pròs toùs paîdás sou Syristí, akoúomen gàr hēmeîs, kaì mḕ lálei pròs hēmâs Ioudaïstí: kaì hína tí laleîs eis tà ō̂ta tō̂n anthrṓpōn tō̂n epì tō̂i teíchei?

12
καὶ εἶπεν Ραψακης πρὸς αὐτούς Μὴ πρὸς τὸν κύριον ὑμῶν ἢ πρὸς ὑμᾶς ἀπέσταλκέν με ὁ κύριός μου λαλῆσαι τοὺς λόγους τούτους; οὐχὶ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους τοὺς καθημένους ἐπὶ τῷ τείχει, ἵνα ϕάγωσιν κόπρον καὶ πίωσιν οὖρον μεθ’ ὑμῶν ἅμα;

kaì eîpen Rapsakēs pròs autoús Mḕ pròs tòn kýrion hymō̂n ḕ pròs hymâs apéstalkén me ho kýriós mou lalē̂sai toùs lógous toútous? ouchì pròs toùs anthrṓpous toùs kathēménous epì tō̂i teíchei, hína phágōsin kópron kaì píōsin oûron meth’ hymō̂n háma?

13
καὶ ἔστη Ραψακης καὶ ἐβόησεν ϕωνῇ μεγάλῃ Ιουδαϊστὶ καὶ εἶπεν ’Ακούσατε τοὺς λόγους τοῦ βασιλέως τοῦ μεγάλου βασιλέως ’Ασσυρίων

kaì éstē Rapsakēs kaì ebóēsen phōnē̂i megálēi Ioudaïstì kaì eîpen ’Akoúsate toùs lógous toû basiléōs toû megálou basiléōs ’Assyríōn

14
Τάδε λέγει ὁ βασιλεύς Μὴ ἀπατάτω ὑμᾶς Εζεκιας λόγοις, οἳ οὐ δυνήσονται ῥύσασθαι ὑμᾶς·

Táde légei ho basileús Mḕ apatátō hymâs Ezekias lógois, hoì ou dynḗsontai rhýsasthai hymâs:

15
καὶ μὴ λεγέτω ὑμῖν Εζεκιας ὅτι ‘Ρύσεται ὑμᾶς ὁ θεός, καὶ οὐ μὴ παραδοθῇ ἡ πόλις αὕτη ἐν χειρὶ βασιλέως ’Ασσυρίων·

kaì mḕ legétō hymîn Ezekias hóti ‘Rýsetai hymâs ho theós, kaì ou mḕ paradothē̂i hē pólis haútē en cheirì basiléōs ’Assyríōn:

16
μὴ ἀκούετε Εζεκιου. τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς ’Ασσυρίων Εἰ βούλεσθε εὐλογηθῆναι, ἐκπορεύεσθε πρός με καὶ ϕάγεσθε ἕκαστος τὴν ἄμπελον αὐτοῦ καὶ τὰς συκᾶς καὶ πίεσθε ὕδωρ τοῦ λάκκου ὑμῶν,

mḕ akoúete Ezekiou. táde légei ho basileùs ’Assyríōn Ei boúlesthe eulogēthē̂nai, ekporeúesthe prós me kaì phágesthe hékastos tḕn ámpelon autoû kaì tàs sykâs kaì píesthe hýdōr toû lákkou hymō̂n,

17
ἕως ἂν ἔλθω καὶ λάβω ὑμᾶς εἰς γῆν ὡς ἡ γῆ ὑμῶν, γῆ σίτου καὶ οἴνου καὶ ἄρτων καὶ ἀμπελώνων.

héōs àn élthō kaì lábō hymâs eis gē̂n hōs hē gē̂ hymō̂n, gē̂ sítou kaì oínou kaì ártōn kaì ampelṓnōn.

18
μὴ ὑμᾶς ἀπατάτω Εζεκιας λέγων ‘Ο θεὸς ὑμῶν ῥύσεται ὑμᾶς. μὴ ἐρρύσαντο οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ χώραν ἐκ χειρὸς βασιλέως ’Ασσυρίων;

mḕ hymâs apatátō Ezekias légōn ‘O theòs hymō̂n rhýsetai hymâs. mḕ errýsanto hoi theoì tō̂n ethnō̂n hékastos tḕn heautoû chṓran ek cheiròs basiléōs ’Assyríōn?

19
ποῦ ἐστιν ὁ θεὸς Αιμαθ καὶ Αρϕαθ; καὶ ποῦ ὁ θεὸς τῆς πόλεως Σεπϕαριμ; μὴ ἐδύναντο ῥύσασθαι Σαμάρειαν ἐκ χειρός μου;

poû estin ho theòs Aimath kaì Arphath? kaì poû ho theòs tē̂s póleōs Seppharim? mḕ edýnanto rhýsasthai Samáreian ek cheirós mou?

20
τίς τῶν θεῶν πάντων τῶν ἐθνῶν τούτων ἐρρύσατο τὴν γῆν αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρός μου, ὅτι ῥύσεται ὁ θεὸς Ιερουσαλημ ἐκ χειρός μου;

tís tō̂n theō̂n pántōn tō̂n ethnō̂n toútōn errýsato tḕn gē̂n autoû ek tē̂s cheirós mou, hóti rhýsetai ho theòs Ierousalēm ek cheirós mou?

21
καὶ ἐσιώπησαν, καὶ οὐδεὶς ἀπεκρίθη αὐτῷ λόγον διὰ τὸ προστάξαι τὸν βασιλέα μηδένα ἀποκριθῆναι.

kaì esiṓpēsan, kaì oudeìs apekríthē autō̂i lógon dià tò prostáxai tòn basiléa mēdéna apokrithē̂nai.

22
Καὶ εἰσῆλθεν Ελιακιμ ὁ τοῦ Χελκιου ὁ οἰκονόμος καὶ Σομνας ὁ γραμματεὺς τῆς δυνάμεως καὶ Ιωαχ ὁ τοῦ Ασαϕ ὁ ὑπομνηματογράϕος πρὸς Εζεκιαν ἐσχισμένοι τοὺς χιτῶνας καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ τοὺς λόγους Ραψακου.

Kaì eisē̂lthen Eliakim ho toû Chelkiou ho oikonómos kaì Somnas ho grammateùs tē̂s dynámeōs kaì Iōach ho toû Asaph ho hypomnēmatográphos pròs Ezekian eschisménoi toùs chitō̂nas kaì apḗngeilan autō̂i toùs lógous Rapsakou.