Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaïe 39

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπέστειλεν Μαρωδαχ υἱὸς τοῦ Λααδαν ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλωνίας ἐπιστολὰς καὶ πρέσβεις καὶ δῶρα Εζεκια· ἤκουσεν γὰρ ὅτι ἐμαλακίσθη ἕως θανάτου καὶ ἀνέστη.

’En tō̂i kairō̂i ekeínōi apésteilen Marōdach hyiòs toû Laadan ho basileùs tē̂s Babylōnías epistolàs kaì présbeis kaì dō̂ra Ezekia: ḗkousen gàr hóti emalakísthē héōs thanátou kaì anéstē.

2
καὶ ἐχάρη ἐπ’ αὐτοῖς Εζεκιας χαρὰν μεγάλην καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς τὸν οἶκον τοῦ νεχωθα καὶ τῆς στακτῆς καὶ τῶν θυμιαμάτων καὶ τοῦ μύρου καὶ τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου καὶ πάντας τοὺς οἴκους τῶν σκευῶν τῆς γάζης καὶ πάντα, ὅσα ἦν ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτοῦ· καὶ οὐκ ἦν οὐθέν, ὃ οὐκ ἔδειξεν Εζεκιας ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ.

kaì echárē ep’ autoîs Ezekias charàn megálēn kaì édeixen autoîs tòn oîkon toû nechōtha kaì tē̂s staktē̂s kaì tō̂n thymiamátōn kaì toû mýrou kaì toû argyríou kaì toû chrysíou kaì pántas toùs oíkous tō̂n skeuō̂n tē̂s gázēs kaì pánta, hósa ē̂n en toîs thēsauroîs autoû: kaì ouk ē̂n outhén, hò ouk édeixen Ezekias en tō̂i oíkōi autoû.

3
καὶ ἦλθεν Ησαιας ὁ προϕήτης πρὸς τὸν βασιλέα Εζεκιαν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Τί λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι οὗτοι καὶ πόθεν ἥκασιν πρὸς σέ; καὶ εἶπεν Εζεκιας ’Εκ γῆς πόρρωθεν ἥκασιν πρός με, ἐκ Βαβυλῶνος.

kaì ē̂lthen Ēsaias ho prophḗtēs pròs tòn basiléa Ezekian kaì eîpen pròs autón Tí légousin hoi ánthrōpoi hoûtoi kaì póthen hḗkasin pròs sé? kaì eîpen Ezekias ’Ek gē̂s pórrōthen hḗkasin prós me, ek Babylō̂nos.

4
καὶ εἶπεν Ησαιας Τί εἴδοσαν ἐν τῷ οἴκῳ σου; καὶ εἶπεν Εζεκιας Πάντα τὰ ἐν τῷ οἴκῳ μου εἴδοσαν, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷ οἴκῳ μου ὃ οὐκ εἴδοσαν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν τοῖς θησαυροῖς μου.

kaì eîpen Ēsaias Tí eídosan en tō̂i oíkōi sou? kaì eîpen Ezekias Pánta tà en tō̂i oíkōi mou eídosan, kaì ouk éstin en tō̂i oíkōi mou hò ouk eídosan, allà kaì tà en toîs thēsauroîs mou.

5
καὶ εἶπεν αὐτῷ Ησαιας ῎Ακουσον τὸν λόγον κυρίου σαβαωθ

kaì eîpen autō̂i Ēsaias ῎Akouson tòn lógon kyríou sabaōth

6
’Ιδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ λήμψονται πάντα τὰ ἐν τῷ οἴκῳ σου, καὶ ὅσα συνήγαγον οἱ πατέρες σου ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, εἰς Βαβυλῶνα ἥξει, καὶ οὐδὲν οὐ μὴ καταλίπωσιν· εἶπεν δὲ ὁ θεὸς

’Idoù hēmérai érchontai, légei kýrios, kaì lḗmpsontai pánta tà en tō̂i oíkōi sou, kaì hósa synḗgagon hoi patéres sou héōs tē̂s hēméras taútēs, eis Babylō̂na hḗxei, kaì oudèn ou mḕ katalípōsin: eîpen dè ho theòs

7
ὅτι καὶ ἀπὸ τῶν τέκνων σου, ὧν ἐγέννησας, λήμψονται καὶ ποιήσουσιν σπάδοντας ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως τῶν Βαβυλωνίων.

hóti kaì apò tō̂n téknōn sou, hō̂n egénnēsas, lḗmpsontai kaì poiḗsousin spádontas en tō̂i oíkōi toû basiléōs tō̂n Babylōníōn.

8
καὶ εἶπεν Εζεκιας πρὸς Ησαιαν ’Αγαθὸς ὁ λόγος κυρίου, ὃν ἐλάλησεν· γενέσθω δὴ εἰρήνη καὶ δικαιοσύνη ἐν ταῖς ἡμέραις μου.

kaì eîpen Ezekias pròs Ēsaian ’Agathòs ho lógos kyríou, hòn elálēsen: genésthō dḕ eirḗnē kaì dikaiosýnē en taîs hēmérais mou.