Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaïe 55

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Οἱ διψῶντες, πορεύεσθε ἐϕ’ ὕδωρ, καὶ ὅσοι μὴ ἔχετε ἀργύριον, βαδίσαντες ἀγοράσατε καὶ πίετε ἄνευ ἀργυρίου καὶ τιμῆς οἴνου καὶ στέαρ.

Hoi dipsō̂ntes, poreúesthe eph’ hýdōr, kaì hósoi mḕ échete argýrion, badísantes agorásate kaì píete áneu argyríou kaì timē̂s oínou kaì stéar.

2
ἵνα τί τιμᾶσθε ἀργυρίου, καὶ τὸν μόχθον ὑμῶν οὐκ εἰς πλησμονήν; ἀκούσατέ μου καὶ ϕάγεσθε ἀγαθά, καὶ ἐντρυϕήσει ἐν ἀγαθοῖς ἡ ψυχὴ ὑμῶν.

hína tí timâsthe argyríou, kaì tòn móchthon hymō̂n ouk eis plēsmonḗn? akoúsaté mou kaì phágesthe agathá, kaì entryphḗsei en agathoîs hē psychḕ hymō̂n.

3
προσέχετε τοῖς ὠτίοις ὑμῶν καὶ ἐπακολουθήσατε ταῖς ὁδοῖς μου· ἐπακούσατέ μου, καὶ ζήσεται ἐν ἀγαθοῖς ἡ ψυχὴ ὑμῶν· καὶ διαθήσομαι ὑμῖν διαθήκην αἰώνιον, τὰ ὅσια Δαυιδ τὰ πιστά.

proséchete toîs ōtíois hymō̂n kaì epakolouthḗsate taîs hodoîs mou: epakoúsaté mou, kaì zḗsetai en agathoîs hē psychḕ hymō̂n: kaì diathḗsomai hymîn diathḗkēn aiṓnion, tà hósia Dauid tà pistá.

4
ἰδοὺ μαρτύριον ἐν ἔθνεσιν δέδωκα αὐτόν, ἄρχοντα καὶ προστάσσοντα ἔθνεσιν.

idoù martýrion en éthnesin dédōka autón, árchonta kaì prostássonta éthnesin.

5
ἔθνη, ἃ οὐκ ᾔδεισάν σε, ἐπικαλέσονταί σε, καὶ λαοί, οἳ οὐκ ἐπίστανταί σε, ἐπὶ σὲ καταϕεύξονται ἕνεκεν τοῦ θεοῦ σου τοῦ ἁγίου Ισραηλ, ὅτι ἐδόξασέν σε.

éthnē, hà ouk ḗideisán se, epikalésontaí se, kaì laoí, hoì ouk epístantaí se, epì sè katapheúxontai héneken toû theoû sou toû hagíou Israēl, hóti edóxasén se.

6
Ζητήσατε τὸν θεὸν καὶ ἐν τῷ εὑρίσκειν αὐτὸν ἐπικαλέσασθε· ἡνίκα δ’ ἂν ἐγγίζῃ ὑμῖν,

Zētḗsate tòn theòn kaì en tō̂i heurískein autòn epikalésasthe: hēníka d’ àn engízēi hymîn,

7
ἀπολιπέτω ὁ ἀσεβὴς τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ ἀνὴρ ἄνομος τὰς βουλὰς αὐτοῦ καὶ ἐπιστραϕήτω ἐπὶ κύριον, καὶ ἐλεηθήσεται, ὅτι ἐπὶ πολὺ ἀϕήσει τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν.

apolipétō ho asebḕs tàs hodoùs autoû kaì anḕr ánomos tàs boulàs autoû kaì epistraphḗtō epì kýrion, kaì eleēthḗsetai, hóti epì polỳ aphḗsei tàs hamartías hymō̂n.

8
οὐ γάρ εἰσιν αἱ βουλαί μου ὥσπερ αἱ βουλαὶ ὑμῶν οὐδὲ ὥσπερ αἱ ὁδοὶ ὑμῶν αἱ ὁδοί μου, λέγει κύριος·

ou gár eisin hai boulaí mou hṓsper hai boulaì hymō̂n oudè hṓsper hai hodoì hymō̂n hai hodoí mou, légei kýrios:

9
ἀλλ’ ὡς ἀπέχει ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τῆς γῆς, οὕτως ἀπέχει ἡ ὁδός μου ἀπὸ τῶν ὁδῶν ὑμῶν καὶ τὰ διανοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς διανοίας μου.

all’ hōs apéchei ho ouranòs apò tē̂s gē̂s, hoútōs apéchei hē hodós mou apò tō̂n hodō̂n hymō̂n kaì tà dianoḗmata hymō̂n apò tē̂s dianoías mou.

10
ὡς γὰρ ἐὰν καταβῇ ὑετὸς ἢ χιὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ οὐ μὴ ἀποστραϕῇ, ἕως ἂν μεθύσῃ τὴν γῆν, καὶ ἐκτέκῃ καὶ ἐκβλαστήσῃ καὶ δῷ σπέρμα τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν,

hōs gàr eàn katabē̂i hyetòs ḕ chiṑn ek toû ouranoû kaì ou mḕ apostraphē̂i, héōs àn methýsēi tḕn gē̂n, kaì ektékēi kaì ekblastḗsēi kaì dō̂i spérma tō̂i speíronti kaì árton eis brō̂sin,

11
οὕτως ἔσται τὸ ῥῆμά μου, ὃ ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ τοῦ στόματός μου, οὐ μὴ ἀποστραϕῇ, ἕως ἂν συντελεσθῇ ὅσα ἠθέλησα καὶ εὐοδώσω τὰς ὁδούς σου καὶ τὰ ἐντάλματά μου.

hoútōs éstai tò rhē̂má mou, hò eàn exélthēi ek toû stómatós mou, ou mḕ apostraphē̂i, héōs àn syntelesthē̂i hósa ēthélēsa kaì euodṓsō tàs hodoús sou kaì tà entálmatá mou.

12
ἐν γὰρ εὐϕροσύνῃ ἐξελεύσεσθε καὶ ἐν χαρᾷ διδαχθήσεσθε· τὰ γὰρ ὄρη καὶ οἱ βουνοὶ ἐξαλοῦνται προσδεχόμενοι ὑμᾶς ἐν χαρᾷ, καὶ πάντα τὰ ξύλα τοῦ ἀγροῦ ἐπικροτήσει τοῖς κλάδοις,

en gàr euphrosýnēi exeleúsesthe kaì en charā̂i didachthḗsesthe: tà gàr órē kaì hoi bounoì exaloûntai prosdechómenoi hymâs en charā̂i, kaì pánta tà xýla toû agroû epikrotḗsei toîs kládois,

13
καὶ ἀντὶ τῆς στοιβῆς ἀναβήσεται κυπάρισσος, ἀντὶ δὲ τῆς κονύζης ἀναβήσεται μυρσίνη· καὶ ἔσται κύριος εἰς ὄνομα καὶ εἰς σημεῖον αἰώνιον καὶ οὐκ ἐκλείψει.

kaì antì tē̂s stoibē̂s anabḗsetai kypárissos, antì dè tē̂s konýzēs anabḗsetai myrsínē: kaì éstai kýrios eis ónoma kaì eis sēmeîon aiṓnion kaì ouk ekleípsei.