Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Isaiah 63:7

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Τίς οὗτος ὁ παραγινόμενος ἐξ Εδωμ, ἐρύθημα ἱματίων ἐκ Βοσορ, οὕτως ὡραῖος ἐν στολῇ βίᾳ μετὰ ἰσχύος; ἐγὼ διαλέγομαι δικαιοσύνην καὶ κρίσιν σωτηρίου.

Tís hoûtos ho paraginómenos ex Edōm, erýthēma himatíōn ek Bosor, hoútōs hōraîos en stolē̂i bíāi metà ischýos? egṑ dialégomai dikaiosýnēn kaì krísin sōtēríou.

2
διὰ τί σου ἐρυθρὰ τὰ ἱμάτια καὶ τὰ ἐνδύματά σου ὡς ἀπὸ πατητοῦ ληνοῦ;

dià tí sou erythrà tà himátia kaì tà endýmatá sou hōs apò patētoû lēnoû?

3
πλήρης καταπεπατημένης, καὶ τῶν ἐθνῶν οὐκ ἔστιν ἀνὴρ μετ’ ἐμοῦ, καὶ κατεπάτησα αὐτοὺς ἐν θυμῷ καὶ κατέθλασα αὐτοὺς ὡς γῆν καὶ κατήγαγον τὸ αἷμα αὐτῶν εἰς γῆν.

plḗrēs katapepatēménēs, kaì tō̂n ethnō̂n ouk éstin anḕr met’ emoû, kaì katepátēsa autoùs en thymō̂i kaì katéthlasa autoùs hōs gē̂n kaì katḗgagon tò haîma autō̂n eis gē̂n.

4
ἡμέρα γὰρ ἀνταποδόσεως ἐπῆλθεν αὐτοῖς, καὶ ἐνιαυτὸς λυτρώσεως πάρεστιν.

hēméra gàr antapodóseōs epē̂lthen autoîs, kaì eniautòs lytrṓseōs párestin.

5
καὶ ἐπέβλεψα, καὶ οὐδεὶς βοηθός· καὶ προσενόησα, καὶ οὐθεὶς ἀντελαμβάνετο· καὶ ἐρρύσατο αὐτοὺς ὁ βραχίων μου, καὶ ὁ θυμός μου ἐπέστη.

kaì epéblepsa, kaì oudeìs boēthós: kaì prosenóēsa, kaì outheìs antelambáneto: kaì errýsato autoùs ho brachíōn mou, kaì ho thymós mou epéstē.

6
καὶ κατεπάτησα αὐτοὺς τῇ ὀργῇ μου καὶ κατήγαγον τὸ αἷμα αὐτῶν εἰς γῆν.

kaì katepátēsa autoùs tē̂i orgē̂i mou kaì katḗgagon tò haîma autō̂n eis gē̂n.

7
Τὸν ἔλεον κυρίου ἐμνήσθην, τὰς ἀρετὰς κυρίου ἐν πᾶσιν, οἷς ὁ κύριος ἡμῖν ἀνταποδίδωσιν· κύριος κριτὴς ἀγαθὸς τῷ οἴκῳ Ισραηλ, ἐπάγει ἡμῖν κατὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ.

Tòn éleon kyríou emnḗsthēn, tàs aretàs kyríou en pâsin, hoîs ho kýrios hēmîn antapodídōsin: kýrios kritḕs agathòs tō̂i oíkōi Israēl, epágei hēmîn katà tò éleos autoû kaì katà tò plē̂thos tē̂s dikaiosýnēs autoû.

8
καὶ εἶπεν Οὐχ ὁ λαός μου τέκνα οὐ μὴ ἀθετήσωσιν; καὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς σωτηρίαν

kaì eîpen Ouch ho laós mou tékna ou mḕ athetḗsōsin? kaì egéneto autoîs eis sōtērían

9
ἐκ πάσης θλίψεως. οὐ πρέσβυς οὐδὲ ἄγγελος, ἀλλ’ αὐτὸς κύριος ἔσωσεν αὐτοὺς διὰ τὸ ἀγαπᾶν αὐτοὺς καὶ ϕείδεσθαι αὐτῶν· αὐτὸς ἐλυτρώσατο αὐτοὺς καὶ ἀνέλαβεν αὐτοὺς καὶ ὕψωσεν αὐτοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τοῦ αἰῶνος.

ek pásēs thlípseōs. ou présbys oudè ángelos, all’ autòs kýrios ésōsen autoùs dià tò agapân autoùs kaì pheídesthai autō̂n: autòs elytrṓsato autoùs kaì anélaben autoùs kaì hýpsōsen autoùs pásas tàs hēméras toû aiō̂nos.

10
αὐτοὶ δὲ ἠπείθησαν καὶ παρώξυναν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον αὐτοῦ· καὶ ἐστράϕη αὐτοῖς εἰς ἔχθραν, καὶ αὐτὸς ἐπολέμησεν αὐτούς.

autoì dè ēpeíthēsan kaì parṓxynan tò pneûma tò hágion autoû: kaì estráphē autoîs eis échthran, kaì autòs epolémēsen autoús.

11
καὶ ἐμνήσθη ἡμερῶν αἰωνίων ὁ ἀναβιβάσας ἐκ τῆς γῆς τὸν ποιμένα τῶν προβάτων· ποῦ ἐστιν ὁ θεὶς ἐν αὐτοῖς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον;

kaì emnḗsthē hēmerō̂n aiōníōn ho anabibásas ek tē̂s gē̂s tòn poiména tō̂n probátōn: poû estin ho theìs en autoîs tò pneûma tò hágion?

12
ὁ ἀγαγὼν τῇ δεξιᾷ Μωυσῆν, ὁ βραχίων τῆς δόξης αὐτοῦ; κατίσχυσεν ὕδωρ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ ποιῆσαι αὐτῷ ὄνομα αἰώνιον.

ho agagṑn tē̂i dexiā̂i Mōysē̂n, ho brachíōn tē̂s dóxēs autoû? katíschysen hýdōr apò prosṓpou autoû poiē̂sai autō̂i ónoma aiṓnion.

13
ἤγαγεν αὐτοὺς διὰ τῆς ἀβύσσου ὡς ἵππον δι’ ἐρήμου, καὶ οὐκ ἐκοπίασαν.

ḗgagen autoùs dià tē̂s abýssou hōs híppon di’ erḗmou, kaì ouk ekopíasan.

14
καὶ ὡς κτήνη διὰ πεδίου, κατέβη πνεῦμα παρὰ κυρίου καὶ ὡδήγησεν αὐτούς· οὕτως ἤγαγες τὸν λαόν σου ποιῆσαι σεαυτῷ ὄνομα δόξης.

kaì hōs ktḗnē dià pedíou, katébē pneûma parà kyríou kaì hōdḗgēsen autoús: hoútōs ḗgages tòn laón sou poiē̂sai seautō̂i ónoma dóxēs.

15
’Επίστρεψον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἰδὲ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἁγίου σου καὶ δόξης· ποῦ ἐστιν ὁ ζῆλός σου καὶ ἡ ἰσχύς σου; ποῦ ἐστιν τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου καὶ τῶν οἰκτιρμῶν σου, ὅτι ἀνέσχου ἡμῶν;

’Epístrepson ek toû ouranoû kaì idè ek toû oíkou toû hagíou sou kaì dóxēs: poû estin ho zē̂lós sou kaì hē ischýs sou? poû estin tò plē̂thos toû eléous sou kaì tō̂n oiktirmō̂n sou, hóti anéschou hēmō̂n?

16
σὺ γὰρ ἡμῶν εἶ πατήρ, ὅτι Αβρααμ οὐκ ἔγνω ἡμᾶς, καὶ Ισραηλ οὐκ ἐπέγνω ἡμᾶς, ἀλλὰ σύ, κύριε, πατὴρ ἡμῶν· ῥῦσαι ἡμᾶς, ἀπ’ ἀρχῆς τὸ ὄνομά σου ἐϕ’ ἡμᾶς ἐστιν.

sỳ gàr hēmō̂n eî patḗr, hóti Abraam ouk égnō hēmâs, kaì Israēl ouk epégnō hēmâs, allà sý, kýrie, patḕr hēmō̂n: rhŷsai hēmâs, ap’ archē̂s tò ónomá sou eph’ hēmâs estin.

17
τί ἐπλάνησας ἡμᾶς, κύριε, ἀπὸ τῆς ὁδοῦ σου, ἐσκλήρυνας ἡμῶν τὰς καρδίας τοῦ μὴ ϕοβεῖσθαί σε; ἐπίστρεψον διὰ τοὺς δούλους σου, διὰ τὰς ϕυλὰς τῆς κληρονομίας σου,

tí eplánēsas hēmâs, kýrie, apò tē̂s hodoû sou, esklḗrynas hēmō̂n tàs kardías toû mḕ phobeîsthaí se? epístrepson dià toùs doúlous sou, dià tàs phylàs tē̂s klēronomías sou,

18
ἵνα μικρὸν κληρονομήσωμεν τοῦ ὄρους τοῦ ἁγίου σου, οἱ ὑπεναντίοι ἡμῶν κατεπάτησαν τὸ ἁγίασμά σου.

hína mikròn klēronomḗsōmen toû órous toû hagíou sou, hoi hypenantíoi hēmō̂n katepátēsan tò hagíasmá sou.

19
ἐγενόμεθα ὡς τὸ ἀπ’ ἀρχῆς, ὅτε οὐκ ἦρξας ἡμῶν οὐδὲ ἐπεκλήθη τὸ ὄνομά σου ἐϕ’ ἡμᾶς. ἐὰν ἀνοίξῃς τὸν οὐρανόν, τρόμος λήμψεται ἀπὸ σοῦ ὄρη, καὶ τακήσονται,

egenómetha hōs tò ap’ archē̂s, hóte ouk ē̂rxas hēmō̂n oudè epeklḗthē tò ónomá sou eph’ hēmâs. eàn anoíxēis tòn ouranón, trómos lḗmpsetai apò soû órē, kaì takḗsontai,