Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaiah 7:16

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
16
διότι πρὶν ἢ γνῶναι τὸ παιδίον ἀγαθὸν ἢ κακὸν ἀπειθεῖ πονηρίᾳ τοῦ ἐκλέξασθαι τὸ ἀγαθόν, καὶ καταλειϕθήσεται ἡ γῆ, ἣν σὺ ϕοβῇ ἀπὸ προσώπου τῶν δύο βασιλέων.

dióti prìn ḕ gnō̂nai tò paidíon agathòn ḕ kakòn apeitheî ponēríāi toû ekléxasthai tò agathón, kaì kataleiphthḗsetai hē gē̂, hḕn sỳ phobē̂i apò prosṓpou tō̂n dýo basiléōn.