Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaiah 7:17

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
17
ἀλλὰ ἐπάξει ὁ θεὸς ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου ἡμέρας, αἳ οὔπω ἥκασιν ἀϕ’ ἧς ἡμέρας ἀϕεῖλεν Εϕραιμ ἀπὸ Ιουδα, τὸν βασιλέα τῶν ’Ασσυρίων.

allà epáxei ho theòs epì sè kaì epì tòn laón sou kaì epì tòn oîkon toû patrós sou hēméras, haì oúpō hḗkasin aph’ hē̂s hēméras apheîlen Ephraim apò Iouda, tòn basiléa tō̂n ’Assyríōn.