Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaiah 7:20

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
20
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ξυρήσει κύριος τῷ ξυρῷ τῷ μεγάλῳ καὶ μεμεθυσμένῳ, ὅ ἐστιν πέραν τοῦ ποταμοῦ βασιλέως ’Ασσυρίων, τὴν κεϕαλὴν καὶ τὰς τρίχας τῶν ποδῶν καὶ τὸν πώγωνα ἀϕελεῖ.

en tē̂i hēmérāi ekeínēi xyrḗsei kýrios tō̂i xyrō̂i tō̂i megálōi kaì memethysménōi, hó estin péran toû potamoû basiléōs ’Assyríōn, tḕn kephalḕn kaì tàs tríchas tō̂n podō̂n kaì tòn pṓgōna apheleî.