Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Job 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
῎Ανθρωπός τις ἦν ἐν χώρᾳ τῇ Αυσίτιδι, ᾧ ὄνομα Ιωβ, καὶ ἦν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ἀληθινός, ἄμεμπτος, δίκαιος, θεοσεβής, ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς πονηροῦ πράγματος.

῎Anthrōpós tis ē̂n en chṓrāi tē̂i Ausítidi, hō̂i ónoma Iōb, kaì ē̂n ho ánthrōpos ekeînos alēthinós, ámemptos, díkaios, theosebḗs, apechómenos apò pantòs ponēroû prágmatos.

2
ἐγένοντο δὲ αὐτῷ υἱοὶ ἑπτὰ καὶ θυγατέρες τρεῖς.

egénonto dè autō̂i hyioì heptà kaì thygatéres treîs.

3
καὶ ἦν τὰ κτήνη αὐτοῦ πρόβατα ἑπτακισχίλια, κάμηλοι τρισχίλιαι, ζεύγη βοῶν πεντακόσια, ὄνοι θήλειαι νομάδες πεντακόσιαι, καὶ ὑπηρεσία πολλὴ σϕόδρα καὶ ἔργα μεγάλα ἦν αὐτῷ ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ ἦν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος εὐγενὴς τῶν ἀϕ’ ἡλίου ἀνατολῶν.

kaì ē̂n tà ktḗnē autoû próbata heptakischília, kámēloi trischíliai, zeúgē boō̂n pentakósia, ónoi thḗleiai nomádes pentakósiai, kaì hypēresía pollḕ sphódra kaì érga megála ē̂n autō̂i epì tē̂s gē̂s: kaì ē̂n ho ánthrōpos ekeînos eugenḕs tō̂n aph’ hēlíou anatolō̂n.

4
συμπορευόμενοι δὲ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους ἐποιοῦσαν πότον καθ’ ἑκάστην ἡμέραν συμπαραλαμβάνοντες ἅμα καὶ τὰς τρεῖς ἀδελϕὰς αὐτῶν ἐσθίειν καὶ πίνειν μετ’ αὐτῶν.

symporeuómenoi dè hoi hyioì autoû pròs allḗlous epoioûsan póton kath’ hekástēn hēméran symparalambánontes háma kaì tàs treîs adelphàs autō̂n esthíein kaì pínein met’ autō̂n.

5
καὶ ὡς ἂν συνετελέσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ πότου, ἀπέστελλεν Ιωβ καὶ ἐκαθάριζεν αὐτοὺς ἀνιστάμενος τὸ πρωὶ καὶ προσέϕερεν περὶ αὐτῶν θυσίας κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν καὶ μόσχον ἕνα περὶ ἁμαρτίας περὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν· ἔλεγεν γὰρ Ιωβ Μήποτε οἱ υἱοί μου ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν κακὰ ἐνενόησαν πρὸς θεόν. οὕτως οὖν ἐποίει Ιωβ πάσας τὰς ἡμέρας.

kaì hōs àn synetelésthēsan hai hēmérai toû pótou, apéstellen Iōb kaì ekathárizen autoùs anistámenos tò prōì kaì prosépheren perì autō̂n thysías katà tòn arithmòn autō̂n kaì móschon héna perì hamartías perì tō̂n psychō̂n autō̂n: élegen gàr Iōb Mḗpote hoi hyioí mou en tē̂i dianoíāi autō̂n kakà enenóēsan pròs theón. hoútōs oûn epoíei Iōb pásas tàs hēméras.

6
Καὶ ὡς ἐγένετο ἡ ἡμέρα αὕτη, καὶ ἰδοὺ ἦλθον οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ παραστῆναι ἐνώπιον τοῦ κυρίου, καὶ ὁ διάβολος ἦλθεν μετ’ αὐτῶν.

Kaì hōs egéneto hē hēméra haútē, kaì idoù ē̂lthon hoi ángeloi toû theoû parastē̂nai enṓpion toû kyríou, kaì ho diábolos ē̂lthen met’ autō̂n.

7
καὶ εἶπεν ὁ κύριος τῷ διαβόλῳ Πόθεν παραγέγονας; καὶ ἀποκριθεὶς ὁ διάβολος τῷ κυρίῳ εἶπεν Περιελθὼν τὴν γῆν καὶ ἐμπεριπατήσας τὴν ὑπ’ οὐρανὸν πάρειμι.

kaì eîpen ho kýrios tō̂i diabólōi Póthen paragégonas? kaì apokritheìs ho diábolos tō̂i kyríōi eîpen Perielthṑn tḕn gē̂n kaì emperipatḗsas tḕn hyp’ ouranòn páreimi.

8
καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ κύριος Προσέσχες τῇ διανοίᾳ σου κατὰ τοῦ παιδός μου Ιωβ, ὅτι οὐκ ἔστιν κατ’ αὐτὸν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ἄνθρωπος ἄμεμπτος, ἀληθινός, θεοσεβής, ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς πονηροῦ πράγματος;

kaì eîpen autō̂i ho kýrios Prosésches tē̂i dianoíāi sou katà toû paidós mou Iōb, hóti ouk éstin kat’ autòn tō̂n epì tē̂s gē̂s ánthrōpos ámemptos, alēthinós, theosebḗs, apechómenos apò pantòs ponēroû prágmatos?

9
ἀπεκρίθη δὲ ὁ διάβολος καὶ εἶπεν ἐναντίον τοῦ κυρίου Μὴ δωρεὰν σέβεται Ιωβ τὸν θεόν;

apekríthē dè ho diábolos kaì eîpen enantíon toû kyríou Mḕ dōreàn sébetai Iōb tòn theón?

10
οὐ σὺ περιέϕραξας τὰ ἔξω αὐτοῦ καὶ τὰ ἔσω τῆς οἰκίας αὐτοῦ καὶ τὰ ἔξω πάντων τῶν ὄντων αὐτῷ κύκλῳ; τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ εὐλόγησας καὶ τὰ κτήνη αὐτοῦ πολλὰ ἐποίησας ἐπὶ τῆς γῆς.

ou sỳ periéphraxas tà éxō autoû kaì tà ésō tē̂s oikías autoû kaì tà éxō pántōn tō̂n óntōn autō̂i kýklōi? tà érga tō̂n cheirō̂n autoû eulógēsas kaì tà ktḗnē autoû pollà epoíēsas epì tē̂s gē̂s.

11
ἀλλὰ ἀπόστειλον τὴν χεῖρά σου καὶ ἅψαι πάντων, ὧν ἔχει· εἰ μὴν εἰς πρόσωπόν σε εὐλογήσει.

allà apósteilon tḕn cheîrá sou kaì hápsai pántōn, hō̂n échei: ei mḕn eis prósōpón se eulogḗsei.

12
τότε εἶπεν ὁ κύριος τῷ διαβόλῳ ’Ιδοὺ πάντα, ὅσα ἔστιν αὐτῷ, δίδωμι ἐν τῇ χειρί σου, ἀλλὰ αὐτοῦ μὴ ἅψῃ. καὶ ἐξῆλθεν ὁ διάβολος παρὰ τοῦ κυρίου.

tóte eîpen ho kýrios tō̂i diabólōi ’Idoù pánta, hósa éstin autō̂i, dídōmi en tē̂i cheirí sou, allà autoû mḕ hápsēi. kaì exē̂lthen ho diábolos parà toû kyríou.

13
Καὶ ἦν ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, οἱ υἱοὶ Ιωβ καὶ αἱ θυγατέρες αὐτοῦ ἔπινον οἶνον ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτῶν τοῦ πρεσβυτέρου.

Kaì ē̂n hōs hē hēméra haútē, hoi hyioì Iōb kaì hai thygatéres autoû épinon oînon en tē̂i oikíāi toû adelphoû autō̂n toû presbytérou.

14
καὶ ἰδοὺ ἄγγελος ἦλθεν πρὸς Ιωβ καὶ εἶπεν αὐτῷ Τὰ ζεύγη τῶν βοῶν ἠροτρία, καὶ αἱ θήλειαι ὄνοι ἐβόσκοντο ἐχόμεναι αὐτῶν·

kaì idoù ángelos ē̂lthen pròs Iōb kaì eîpen autō̂i Tà zeúgē tō̂n boō̂n ērotría, kaì hai thḗleiai ónoi ebóskonto echómenai autō̂n:

15
καὶ ἐλθόντες οἱ αἰχμαλωτεύοντες ᾐχμαλώτευσαν αὐτὰς καὶ τοὺς παῖδας ἀπέκτειναν ἐν μαχαίραις· σωθεὶς δὲ ἐγὼ μόνος ἦλθον τοῦ ἀπαγγεῖλαί σοι.

kaì elthóntes hoi aichmalōteúontes ēichmalṓteusan autàs kaì toùs paîdas apékteinan en machaírais: sōtheìs dè egṑ mónos ē̂lthon toû apangeîlaí soi.

16
῎Ετι τούτου λαλοῦντος ἦλθεν ἕτερος ἄγγελος καὶ εἶπεν πρὸς Ιωβ Πῦρ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέκαυσεν τὰ πρόβατα καὶ τοὺς ποιμένας κατέϕαγεν ὁμοίως· καὶ σωθεὶς ἐγὼ μόνος ἦλθον τοῦ ἀπαγγεῖλαί σοι.

῎Eti toútou laloûntos ē̂lthen héteros ángelos kaì eîpen pròs Iōb Pŷr épesen ek toû ouranoû kaì katékausen tà próbata kaì toùs poiménas katéphagen homoíōs: kaì sōtheìs egṑ mónos ē̂lthon toû apangeîlaí soi.

17
῎Ετι τούτου λαλοῦντος ἦλθεν ἕτερος ἄγγελος καὶ εἶπεν πρὸς Ιωβ Οἱ ἱππεῖς ἐποίησαν ἡμῖν κεϕαλὰς τρεῖς καὶ ἐκύκλωσαν τὰς καμήλους καὶ ᾐχμαλώτευσαν αὐτὰς καὶ τοὺς παῖδας ἀπέκτειναν ἐν μαχαίραις· ἐσώθην δὲ ἐγὼ μόνος καὶ ἦλθον τοῦ ἀπαγγεῖλαί σοι.

῎Eti toútou laloûntos ē̂lthen héteros ángelos kaì eîpen pròs Iōb Hoi hippeîs epoíēsan hēmîn kephalàs treîs kaì ekýklōsan tàs kamḗlous kaì ēichmalṓteusan autàs kaì toùs paîdas apékteinan en machaírais: esṓthēn dè egṑ mónos kaì ē̂lthon toû apangeîlaí soi.

18
῎Ετι τούτου λαλοῦντος ἄλλος ἄγγελος ἔρχεται λέγων τῷ Ιωβ Τῶν υἱῶν σου καὶ τῶν θυγατέρων σου ἐσθιόντων καὶ πινόντων παρὰ τῷ ἀδελϕῷ αὐτῶν τῶν πρεσβυτέρῳ

῎Eti toútou laloûntos állos ángelos érchetai légōn tō̂i Iōb Tō̂n hyiō̂n sou kaì tō̂n thygatérōn sou esthióntōn kaì pinóntōn parà tō̂i adelphō̂i autō̂n tō̂n presbytérōi

19
ἐξαίϕνης πνεῦμα μέγα ἐπῆλθεν ἐκ τῆς ἐρήμου καὶ ἥψατο τῶν τεσσάρων γωνιῶν τῆς οἰκίας, καὶ ἔπεσεν ἡ οἰκία ἐπὶ τὰ παιδία σου, καὶ ἐτελεύτησαν· ἐσώθην δὲ ἐγὼ μόνος καὶ ἦλθον τοῦ ἀπαγγεῖλαί σοι.

exaíphnēs pneûma méga epē̂lthen ek tē̂s erḗmou kaì hḗpsato tō̂n tessárōn gōniō̂n tē̂s oikías, kaì épesen hē oikía epì tà paidía sou, kaì eteleútēsan: esṓthēn dè egṑ mónos kaì ē̂lthon toû apangeîlaí soi.

20
Οὕτως ἀναστὰς Ιωβ διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐκείρατο τὴν κόμην τῆς κεϕαλῆς αὐτοῦ καὶ πεσὼν χαμαὶ προσεκύνησεν καὶ εἶπεν

Hoútōs anastàs Iōb diérrēxen tà himátia autoû kaì ekeírato tḕn kómēn tē̂s kephalē̂s autoû kaì pesṑn chamaì prosekýnēsen kaì eîpen

21
Αὐτὸς γυμνὸς ἐξῆλθον ἐκ κοιλίας μητρός μου, γυμνὸς καὶ ἀπελεύσομαι ἐκεῖ· ὁ κύριος ἔδωκεν, ὁ κύριος ἀϕείλατο· ὡς τῷ κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτως καὶ ἐγένετο· εἴη τὸ ὄνομα κυρίου εὐλογημένον.

Autòs gymnòs exē̂lthon ek koilías mētrós mou, gymnòs kaì apeleúsomai ekeî: ho kýrios édōken, ho kýrios apheílato: hōs tō̂i kyríōi édoxen, hoútōs kaì egéneto: eíē tò ónoma kyríou eulogēménon.

22
’Εν τούτοις πᾶσιν τοῖς συμβεβηκόσιν αὐτῷ οὐδὲν ἥμαρτεν Ιωβ ἐναντίον τοῦ κυρίου καὶ οὐκ ἔδωκεν ἀϕροσύνην τῷ θεῷ.

’En toútois pâsin toîs symbebēkósin autō̂i oudèn hḗmarten Iōb enantíon toû kyríou kaì ouk édōken aphrosýnēn tō̂i theō̂i.