Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Job 12:6

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
6
οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ μηδεὶς πεποιθέτω πονηρὸς ὢν ἀθῷος ἔσεσθαι, ὅσοι παροργίζουσιν τὸν κύριον, ὡς οὐχὶ καὶ ἔτασις αὐτῶν ἔσται.

ou mḕn dè allà mēdeìs pepoithétō ponēròs ṑn athō̂ios ésesthai, hósoi parorgízousin tòn kýrion, hōs ouchì kaì étasis autō̂n éstai.