Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Job 24:2

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
διὰ τί δὲ κύριον ἔλαθον ὧραι,

dià tí dè kýrion élathon hō̂rai,

2
ἀσεβεῖς δὲ ὅριον ὑπερέβησαν ποίμνιον σὺν ποιμένι ἁρπάσαντες;

asebeîs dè hórion hyperébēsan poímnion sỳn poiméni harpásantes?

3
ὑποζύγιον ὀρϕανῶν ἀπήγαγον καὶ βοῦν χήρας ἠνεχύρασαν.

hypozýgion orphanō̂n apḗgagon kaì boûn chḗras ēnechýrasan.

4
ἐξέκλιναν ἀδυνάτους ἐξ ὁδοῦ δικαίας, * ὁμοθυμαδὸν ἐκρύβησαν πραεῖς γῆς.⊥

exéklinan adynátous ex hodoû dikaías, * homothymadòn ekrýbēsan praeîs gē̂s.⊥

5
ἀπέβησαν δὲ ὥσπερ ὄνοι ἐν ἀγρῷ ὑπὲρ ἐμοῦ ἐξελθόντες τὴν ἑαυτῶν πρᾶξιν· * ἡδύνθη αὐτῷ ἄρτος εἰς νεωτέρους.⊥

apébēsan dè hṓsper ónoi en agrō̂i hypèr emoû exelthóntes tḕn heautō̂n prâxin: * hēdýnthē autō̂i ártos eis neōtérous.⊥

6
ἀγρὸν πρὸ ὥρας οὐκ αὐτῶν ὄντα ἐθέρισαν· ἀδύνατοι δὲ ἀμπελῶνας ἀσεβῶν ἀμισθὶ καὶ ἀσιτὶ ἠργάσαντο.

agròn prò hṓras ouk autō̂n ónta ethérisan: adýnatoi dè ampelō̂nas asebō̂n amisthì kaì asitì ērgásanto.

7
γυμνοὺς πολλοὺς ἐκοίμισαν ἄνευ ἱματίων, ἀμϕίασιν δὲ ψυχῆς αὐτῶν ἀϕείλαντο.

gymnoùs polloùs ekoímisan áneu himatíōn, amphíasin dè psychē̂s autō̂n apheílanto.

8
* ἀπὸ ψεκάδων ὀρέων ὑγραίνονται,⊥ παρὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτοὺς σκέπην πέτραν περιεβάλοντο.

* apò psekádōn oréōn hygraínontai,⊥ parà tò mḕ échein autoùs sképēn pétran periebálonto.

9
ἥρπασαν ὀρϕανὸν ἀπὸ μαστοῦ, ἐκπεπτωκότα δὲ ἐταπείνωσαν.

hḗrpasan orphanòn apò mastoû, ekpeptōkóta dè etapeínōsan.

10
γυμνοὺς δὲ ἐκοίμισαν ἀδίκως, πεινώντων δὲ τὸν ψωμὸν ἀϕείλαντο.

gymnoùs dè ekoímisan adíkōs, peinṓntōn dè tòn psōmòn apheílanto.

11
ἐν στενοῖς ἀδίκως ἐνήδρευσαν, ὁδὸν δὲ δικαίαν οὐκ ᾔδεισαν.

en stenoîs adíkōs enḗdreusan, hodòn dè dikaían ouk ḗideisan.

12
οἳ ἐκ πόλεως καὶ οἴκων ἰδίων ἐξεβάλλοντο, ψυχὴ δὲ νηπίων ἐστέναξεν μέγα, αὐτὸς δὲ διὰ τί τούτων ἐπισκοπὴν οὐ πεποίηται;

hoì ek póleōs kaì oíkōn idíōn exebállonto, psychḕ dè nēpíōn esténaxen méga, autòs dè dià tí toútōn episkopḕn ou pepoíētai?

13
ἐπὶ γῆς ὄντων αὐτῶν καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν, ὁδὸν δὲ δικαιοσύνης οὐκ ᾔδεισαν οὐδὲ ἀτραποὺς αὐτῆς ἐπορεύθησαν.

epì gē̂s óntōn autō̂n kaì ouk epégnōsan, hodòn dè dikaiosýnēs ouk ḗideisan oudè atrapoùs autē̂s eporeúthēsan.

14
γνοὺς δὲ αὐτῶν τὰ ἔργα παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς σκότος, * καὶ νυκτὸς ἔσται ὡς κλέπτης.

gnoùs dè autō̂n tà érga parédōken autoùs eis skótos, * kaì nyktòs éstai hōs kléptēs.

15
* καὶ ὀϕθαλμὸς μοιχοῦ ἐϕύλαξεν σκότος * λέγων Οὐ προσνοήσει με ὀϕθαλμός, * καὶ ἀποκρυβὴν προσώπου ἔθετο.

* kaì ophthalmòs moichoû ephýlaxen skótos * légōn Ou prosnoḗsei me ophthalmós, * kaì apokrybḕn prosṓpou étheto.

16
* διώρυξεν ἐν σκότει οἰκίας· * ἡμέρας ἐσϕράγισαν ἑαυτούς, * οὐκ ἐπέγνωσαν ϕῶς·

* diṓryxen en skótei oikías: * hēméras esphrágisan heautoús, * ouk epégnōsan phō̂s:

17
* ὅτι ὁμοθυμαδὸν τὸ πρωὶ αὐτοῖς σκιὰ θανάτου, * ὅτι ἐπιγνώσεται ταραχὰς σκιᾶς θανάτου.

* hóti homothymadòn tò prōì autoîs skià thanátou, * hóti epignṓsetai tarachàs skiâs thanátou.

18
* ἐλαϕρός ἐστιν ἐπὶ πρόσωπον ὕδατος·⊥ καταραθείη ἡ μερὶς αὐτῶν ἐπὶ γῆς.

* elaphrós estin epì prósōpon hýdatos:⊥ kataratheíē hē merìs autō̂n epì gē̂s.

19
ἀναϕανείη δὲ τὰ ϕυτὰ αὐτῶν ἐπὶ γῆς ξηρά· ἀγκαλίδα γὰρ ὀρϕανῶν ἥρπασαν.

anaphaneíē dè tà phytà autō̂n epì gē̂s xērá: ankalída gàr orphanō̂n hḗrpasan.

20
εἶτ’ ἀνεμνήσθη αὐτοῦ ἡ ἁμαρτία, ὥσπερ δὲ ὁμίχλη δρόσου ἀϕανὴς ἐγένετο· ἀποδοθείη δὲ αὐτῷ ἃ ἔπραξεν, συντριβείη δὲ πᾶς ἄδικος ἴσα ξύλῳ ἀνιάτῳ.

eît’ anemnḗsthē autoû hē hamartía, hṓsper dè homíchlē drósou aphanḕs egéneto: apodotheíē dè autō̂i hà épraxen, syntribeíē dè pâs ádikos ísa xýlōi aniátōi.

21
στεῖραν γὰρ οὐκ εὖ ἐποίησεν καὶ γύναιον οὐκ ἠλέησεν,

steîran gàr ouk eû epoíēsen kaì gýnaion ouk ēléēsen,

22
θυμῷ δὲ κατέστρεψεν ἀδυνάτους. ἀναστὰς τοιγαροῦν οὐ μὴ πιστεύσῃ κατὰ τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς·

thymō̂i dè katéstrepsen adynátous. anastàs toigaroûn ou mḕ pisteúsēi katà tē̂s heautoû zōē̂s:

23
μαλακισθεὶς μὴ ἐλπιζέτω ὑγιασθῆναι, ἀλλὰ πεσεῖται νόσῳ.

malakistheìs mḕ elpizétō hygiasthē̂nai, allà peseîtai nósōi.

24
πολλοὺς γὰρ ἐκάκωσεν τὸ ὕψωμα αὐτοῦ· ἐμαράνθη δὲ ὥσπερ μολόχη ἐν καύματι ἢ ὥσπερ στάχυς ἀπὸ καλάμης αὐτόματος ἀποπεσών.

polloùs gàr ekákōsen tò hýpsōma autoû: emaránthē dè hṓsper molóchē en kaúmati ḕ hṓsper stáchys apò kalámēs autómatos apopesṓn.

25
εἰ δὲ μή, τίς ἐστιν ὁ ϕάμενος ψευδῆ με λέγειν * καὶ θήσει εἰς οὐδὲν τὰ ῥήματά μου;⊥

ei dè mḗ, tís estin ho phámenos pseudē̂ me légein * kaì thḗsei eis oudèn tà rhḗmatá mou?⊥