Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Job 31

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
* διαθήκην ἐθέμην τοῖς ὀϕθαλμοῖς μου * καὶ οὐ συνήσω ἐπὶ παρθένον.

* diathḗkēn ethémēn toîs ophthalmoîs mou * kaì ou synḗsō epì parthénon.

2
* καὶ τί ἐμέρισεν ὁ θεὸς ἀπάνωθεν * καὶ κληρονομία ἱκανοῦ ἐξ ὑψίστων;

* kaì tí emérisen ho theòs apánōthen * kaì klēronomía hikanoû ex hypsístōn?

3
* οὐχὶ ἀπώλεια τῷ ἀδίκῳ * καὶ ἀπαλλοτρίωσις τοῖς ποιοῦσιν ἀνομίαν;

* ouchì apṓleia tō̂i adíkōi * kaì apallotríōsis toîs poioûsin anomían?

4
* οὐχὶ αὐτὸς ὄψεται ὁδόν μου * καὶ πάντα τὰ διαβήματά μου ἐξαριθμήσεται;⊥

* ouchì autòs ópsetai hodón mou * kaì pánta tà diabḗmatá mou exarithmḗsetai?⊥

5
εἰ δὲ ἤμην πεπορευμένος μετὰ γελοιαστῶν, εἰ δὲ καὶ ἐσπούδασεν ὁ πούς μου εἰς δόλον,

ei dè ḗmēn peporeuménos metà geloiastō̂n, ei dè kaì espoúdasen ho poús mou eis dólon,

6
ἱσταίη με ἄρα ἐν ζυγῷ δικαίῳ, οἶδεν δὲ ὁ κύριος τὴν ἀκακίαν μου.

histaíē me ára en zygō̂i dikaíōi, oîden dè ho kýrios tḕn akakían mou.

7
εἰ ἐξέκλινεν ὁ πούς μου ἐκ τῆς ὁδοῦ, εἰ δὲ καὶ τῷ ὀϕθαλμῷ ἐπηκολούθησεν ἡ καρδία μου, εἰ δὲ καὶ ταῖς χερσίν μου ἡψάμην δώρων,

ei exéklinen ho poús mou ek tē̂s hodoû, ei dè kaì tō̂i ophthalmō̂i epēkoloúthēsen hē kardía mou, ei dè kaì taîs chersín mou hēpsámēn dṓrōn,

8
σπείραιμι ἄρα καὶ ἄλλοι ϕάγοισαν, ἄρριζος δὲ γενοίμην ἐπὶ γῆς.

speíraimi ára kaì álloi phágoisan, árrizos dè genoímēn epì gē̂s.

9
εἰ ἐξηκολούθησεν ἡ καρδία μου γυναικὶ ἀνδρὸς ἑτέρου, εἰ καὶ ἐγκάθετος ἐγενόμην ἐπὶ θύραις αὐτῆς,

ei exēkoloúthēsen hē kardía mou gynaikì andròs hetérou, ei kaì enkáthetos egenómēn epì thýrais autē̂s,

10
ἀρέσαι ἄρα καὶ ἡ γυνή μου ἑτέρῳ, τὰ δὲ νήπιά μου ταπεινωθείη·

arésai ára kaì hē gynḗ mou hetérōi, tà dè nḗpiá mou tapeinōtheíē:

11
θυμὸς γὰρ ὀργῆς ἀκατάσχετος τὸ μιᾶναι ἀνδρὸς γυναῖκα·

thymòs gàr orgē̂s akatáschetos tò miânai andròs gynaîka:

12
πῦρ γάρ ἐστιν καιόμενον ἐπὶ πάντων τῶν μερῶν, οὗ δ’ ἂν ἐπέλθῃ, ἐκ ῥιζῶν ἀπώλεσεν.

pŷr gár estin kaiómenon epì pántōn tō̂n merō̂n, hoû d’ àn epélthēi, ek rhizō̂n apṓlesen.

13
εἰ δὲ καὶ ἐϕαύλισα κρίμα θεράποντός μου ἢ θεραπαίνης κρινομένων αὐτῶν πρός με,

ei dè kaì ephaúlisa kríma therápontós mou ḕ therapaínēs krinoménōn autō̂n prós me,

14
τί γὰρ ποιήσω, ἐὰν ἔτασίν μου ποιήσηται ὁ κύριος; ἐὰν δὲ καὶ ἐπισκοπήν, τίνα ἀπόκρισιν ποιήσομαι;

tí gàr poiḗsō, eàn étasín mou poiḗsētai ho kýrios? eàn dè kaì episkopḗn, tína apókrisin poiḗsomai?

15
πότερον οὐχ ὡς καὶ ἐγὼ ἐγενόμην ἐν γαστρί, καὶ ἐκεῖνοι γεγόνασιν; γεγόναμεν δὲ ἐν τῇ αὐτῇ κοιλίᾳ.

póteron ouch hōs kaì egṑ egenómēn en gastrí, kaì ekeînoi gegónasin? gegónamen dè en tē̂i autē̂i koilíāi.

16
ἀδύνατοι δὲ χρείαν, ἥν ποτ’ εἶχον, οὐκ ἀπέτυχον, χήρας δὲ τὸν ὀϕθαλμὸν οὐκ ἐξέτηξα.

adýnatoi dè chreían, hḗn pot’ eîchon, ouk apétychon, chḗras dè tòn ophthalmòn ouk exétēxa.

17
εἰ δὲ καὶ τὸν ψωμόν μου ἔϕαγον μόνος καὶ οὐχὶ ὀρϕανῷ μετέδωκα·

ei dè kaì tòn psōmón mou éphagon mónos kaì ouchì orphanō̂i metédōka:

18
* ὅτι ἐκ νεότητός μου ἐξέτρεϕον ὡς πατὴρ * καὶ ἐκ γαστρὸς μητρός μου ὡδήγησα·⊥

* hóti ek neótētós mou exétrephon hōs patḕr * kaì ek gastròs mētrós mou hōdḗgēsa:⊥

19
εἰ δὲ καὶ ὑπερεῖδον γυμνὸν ἀπολλύμενον καὶ οὐκ ἠμϕίασα,

ei dè kaì hypereîdon gymnòn apollýmenon kaì ouk ēmphíasa,

20
ἀδύνατοι δὲ εἰ μὴ εὐλόγησάν με, ἀπὸ δὲ κουρᾶς ἀμνῶν μου ἐθερμάνθησαν οἱ ὦμοι αὐτῶν,

adýnatoi dè ei mḕ eulógēsán me, apò dè kourâs amnō̂n mou ethermánthēsan hoi ō̂moi autō̂n,

21
εἰ ἐπῆρα ὀρϕανῷ χεῖρα πεποιθὼς ὅτι πολλή μοι βοήθεια περίεστιν,

ei epē̂ra orphanō̂i cheîra pepoithṑs hóti pollḗ moi boḗtheia períestin,

22
ἀποσταίη ἄρα ὁ ὦμός μου ἀπὸ τῆς κλειδός, ὁ δὲ βραχίων μου ἀπὸ τοῦ ἀγκῶνός μου συντριβείη.

apostaíē ára ho ō̂mós mou apò tē̂s kleidós, ho dè brachíōn mou apò toû ankō̂nós mou syntribeíē.

23
ϕόβος γὰρ κυρίου συνέσχεν με, * καὶ ἀπὸ τοῦ λήμματος αὐτοῦ οὐχ ὑποίσω.

phóbos gàr kyríou synéschen me, * kaì apò toû lḗmmatos autoû ouch hypoísō.

24
* εἰ ἔταξα χρυσίον ἰσχύν μου,⊥ εἰ δὲ καὶ λίθῳ πολυτελεῖ ἐπεποίθησα,

* ei étaxa chrysíon ischýn mou,⊥ ei dè kaì líthōi polyteleî epepoíthēsa,

25
εἰ δὲ καὶ εὐϕράνθην πολλοῦ πλούτου μοι γενομένου, εἰ δὲ καὶ ἐπ’ ἀναριθμήτοις ἐθέμην χεῖρά μου,

ei dè kaì euphránthēn polloû ploútou moi genoménou, ei dè kaì ep’ anarithmḗtois ethémēn cheîrá mou,

26
ἦ οὐχ ὁρῶ μὲν ἥλιον τὸν ἐπιϕαύσκοντα ἐκλείποντα, σελήνην δὲ ϕθίνουσαν; οὐ γὰρ ἐπ’ αὐτοῖς ἐστιν.

ē̂ ouch horō̂ mèn hḗlion tòn epiphaúskonta ekleíponta, selḗnēn dè phthínousan? ou gàr ep’ autoîs estin.

27
* καὶ εἰ ἠπατήθη λάθρᾳ ἡ καρδία μου,⊥ εἰ δὲ καὶ χεῖρά μου ἐπιθεὶς ἐπὶ στόματί μου ἐϕίλησα,

* kaì ei ēpatḗthē láthrāi hē kardía mou,⊥ ei dè kaì cheîrá mou epitheìs epì stómatí mou ephílēsa,

28
καὶ τοῦτό μοι ἄρα ἀνομία ἡ μεγίστη λογισθείη, ὅτι ἐψευσάμην ἐναντίον κυρίου τοῦ ὑψίστου.

kaì toûtó moi ára anomía hē megístē logistheíē, hóti epseusámēn enantíon kyríou toû hypsístou.

29
εἰ δὲ καὶ ἐπιχαρὴς ἐγενόμην πτώματι ἐχθρῶν μου καὶ εἶπεν ἡ καρδία μου Εὖγε,

ei dè kaì epicharḕs egenómēn ptṓmati echthrō̂n mou kaì eîpen hē kardía mou Eûge,

30
ἀκούσαι ἄρα τὸ οὖς μου τὴν κατάραν μου, θρυληθείην δὲ ἄρα ὑπὸ λαοῦ μου κακούμενος.

akoúsai ára tò oûs mou tḕn katáran mou, thrylētheíēn dè ára hypò laoû mou kakoúmenos.

31
εἰ δὲ καὶ πολλάκις εἶπον αἱ θεράπαιναί μου Τίς ἂν δῴη ἡμῖν τῶν σαρκῶν αὐτοῦ πλησθῆναι; λίαν μου χρηστοῦ ὄντος·

ei dè kaì pollákis eîpon hai therápainaí mou Tís àn dṓiē hēmîn tō̂n sarkō̂n autoû plēsthē̂nai? lían mou chrēstoû óntos:

32
ἔξω δὲ οὐκ ηὐλίζετο ξένος, ἡ δὲ θύρα μου παντὶ ἐλθόντι ἀνέῳκτο.

éxō dè ouk ēylízeto xénos, hē dè thýra mou pantì elthónti anéōikto.

33
εἰ δὲ καὶ ἁμαρτὼν ἀκουσίως ἔκρυψα τὴν ἁμαρτίαν μου,

ei dè kaì hamartṑn akousíōs ékrypsa tḕn hamartían mou,

34
οὐ γὰρ διετράπην πολυοχλίαν πλήθους τοῦ μὴ ἐξαγορεῦσαι ἐνώπιον αὐτῶν, εἰ δὲ καὶ εἴασα ἀδύνατον ἐξελθεῖν θύραν μου κόλπῳ κενῷ,

ou gàr dietrápēn polyochlían plḗthous toû mḕ exagoreûsai enṓpion autō̂n, ei dè kaì eíasa adýnaton exeltheîn thýran mou kólpōi kenō̂i,

35
* τίς δῴη ἀκούοντά μου;⊥ χεῖρα δὲ κυρίου εἰ μὴ ἐδεδοίκειν, συγγραϕὴν δέ, ἣν εἶχον κατά τινος,

* tís dṓiē akoúontá mou?⊥ cheîra dè kyríou ei mḕ ededoíkein, syngraphḕn dé, hḕn eîchon katá tinos,

36
ἐπ’ ὤμοις ἂν περιθέμενος στέϕανον ἀνεγίνωσκον,

ep’ ṓmois àn perithémenos stéphanon anegínōskon,

37
καὶ εἰ μὴ ῥήξας αὐτὴν ἀπέδωκα οὐθὲν λαβὼν παρὰ χρεοϕειλέτου,

kaì ei mḕ rhḗxas autḕn apédōka outhèn labṑn parà chreopheilétou,

38
εἰ ἐπ’ ἐμοί ποτε ἡ γῆ ἐστέναξεν, εἰ δὲ καὶ οἱ αὔλακες αὐτῆς ἔκλαυσαν ὁμοθυμαδόν,

ei ep’ emoí pote hē gē̂ esténaxen, ei dè kaì hoi aúlakes autē̂s éklausan homothymadón,

39
εἰ δὲ καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῆς ἔϕαγον μόνος ἄνευ τιμῆς, εἰ δὲ καὶ ψυχὴν κυρίου τῆς γῆς ἐκβαλὼν ἐλύπησα,

ei dè kaì tḕn ischỳn autē̂s éphagon mónos áneu timē̂s, ei dè kaì psychḕn kyríou tē̂s gē̂s ekbalṑn elýpēsa,

40
ἀντὶ πυροῦ ἄρα ἐξέλθοι μοι κνίδη, ἀντὶ δὲ κριθῆς βάτος. Καὶ ἐπαύσατο Ιωβ ῥήμασιν.

antì pyroû ára exélthoi moi knídē, antì dè krithē̂s bátos. Kaì epaúsato Iōb rhḗmasin.