Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Job 38

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι Ελιουν τῆς λέξεως εἶπεν ὁ κύριος τῷ Ιωβ διὰ λαίλαπος καὶ νεϕῶν

Metà dè tò paúsasthai Elioun tē̂s léxeōs eîpen ho kýrios tō̂i Iōb dià laílapos kaì nephō̂n

2
Τίς οὗτος ὁ κρύπτων με βουλήν, συνέχων δὲ ῥήματα ἐν καρδίᾳ, ἐμὲ δὲ οἴεται κρύπτειν;

Tís hoûtos ho krýptōn me boulḗn, synéchōn dè rhḗmata en kardíāi, emè dè oíetai krýptein?

3
ζῶσαι ὥσπερ ἀνὴρ τὴν ὀσϕύν σου, ἐρωτήσω δέ σε, σὺ δέ μοι ἀποκρίθητι.

zō̂sai hṓsper anḕr tḕn osphýn sou, erōtḗsō dé se, sỳ dé moi apokríthēti.

4
ποῦ ἦς ἐν τῷ θεμελιοῦν με τὴν γῆν; ἀπάγγειλον δέ μοι, εἰ ἐπίστῃ σύνεσιν.

poû ē̂s en tō̂i themelioûn me tḕn gē̂n? apángeilon dé moi, ei epístēi sýnesin.

5
τίς ἔθετο τὰ μέτρα αὐτῆς, εἰ οἶδας; ἢ τίς ὁ ἐπαγαγὼν σπαρτίον ἐπ’ αὐτῆς;

tís étheto tà métra autē̂s, ei oîdas? ḕ tís ho epagagṑn spartíon ep’ autē̂s?

6
ἐπὶ τίνος οἱ κρίκοι αὐτῆς πεπήγασιν; τίς δέ ἐστιν ὁ βαλὼν λίθον γωνιαῖον ἐπ’ αὐτῆς;

epì tínos hoi kríkoi autē̂s pepḗgasin? tís dé estin ho balṑn líthon gōniaîon ep’ autē̂s?

7
ὅτε ἐγενήθησαν ἄστρα, ᾔνεσάν με ϕωνῇ μεγάλῃ πάντες ἄγγελοί μου.

hóte egenḗthēsan ástra, ḗinesán me phōnē̂i megálēi pántes ángeloí mou.

8
ἔϕραξα δὲ θάλασσαν πύλαις, ὅτε ἐμαίμασσεν ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτῆς ἐκπορευομένη·

éphraxa dè thálassan pýlais, hóte emaímassen ek koilías mētròs autē̂s ekporeuoménē:

9
ἐθέμην δὲ αὐτῇ νέϕος ἀμϕίασιν, ὁμίχλῃ δὲ αὐτὴν ἐσπαργάνωσα·

ethémēn dè autē̂i néphos amphíasin, homíchlēi dè autḕn espargánōsa:

10
ἐθέμην δὲ αὐτῇ ὅρια περιθεὶς κλεῖθρα καὶ πύλας·

ethémēn dè autē̂i hória peritheìs kleîthra kaì pýlas:

11
εἶπα δὲ αὐτῇ Μέχρι τούτου ἐλεύσῃ καὶ οὐχ ὑπερβήσῃ, ἀλλ’ ἐν σεαυτῇ συντριβήσεταί σου τὰ κύματα.

eîpa dè autē̂i Méchri toútou eleúsēi kaì ouch hyperbḗsēi, all’ en seautē̂i syntribḗsetaí sou tà kýmata.

12
ἦ ἐπὶ σοῦ συντέταχα ϕέγγος πρωινόν, ἑωσϕόρος δὲ εἶδεν τὴν ἑαυτοῦ τάξιν

ē̂ epì soû syntétacha phéngos prōinón, heōsphóros dè eîden tḕn heautoû táxin

13
ἐπιλαβέσθαι πτερύγων γῆς, ἐκτινάξαι ἀσεβεῖς ἐξ αὐτῆς;

epilabésthai pterýgōn gē̂s, ektináxai asebeîs ex autē̂s?

14
ἦ σὺ λαβὼν γῆν πηλὸν ἔπλασας ζῷον καὶ λαλητὸν αὐτὸν ἔθου ἐπὶ γῆς;

ē̂ sỳ labṑn gē̂n pēlòn éplasas zō̂ion kaì lalētòn autòn éthou epì gē̂s?

15
ἀϕεῖλας δὲ ἀπὸ ἀσεβῶν τὸ ϕῶς, βραχίονα δὲ ὑπερηϕάνων συνέτριψας;

apheîlas dè apò asebō̂n tò phō̂s, brachíona dè hyperēphánōn synétripsas?

16
ἦλθες δὲ ἐπὶ πηγὴν θαλάσσης, ἐν δὲ ἴχνεσιν ἀβύσσου περιεπάτησας;

ē̂lthes dè epì pēgḕn thalássēs, en dè íchnesin abýssou periepátēsas?

17
ἀνοίγονται δέ σοι ϕόβῳ πύλαι θανάτου, πυλωροὶ δὲ ᾅδου ἰδόντες σε ἔπτηξαν;

anoígontai dé soi phóbōi pýlai thanátou, pylōroì dè hā́idou idóntes se éptēxan?

18
νενουθέτησαι δὲ τὸ εὖρος τῆς ὑπ’ οὐρανόν; ἀνάγγειλον δή μοι πόση τίς ἐστιν.

nenouthétēsai dè tò eûros tē̂s hyp’ ouranón? anángeilon dḗ moi pósē tís estin.

19
ποίᾳ δὲ γῇ αὐλίζεται τὸ ϕῶς, σκότους δὲ ποῖος ὁ τόπος;

poíāi dè gē̂i aulízetai tò phō̂s, skótous dè poîos ho tópos?

20
εἰ ἀγάγοις με εἰς ὅρια αὐτῶν; εἰ δὲ καὶ ἐπίστασαι τρίβους αὐτῶν;

ei agágois me eis hória autō̂n? ei dè kaì epístasai tríbous autō̂n?

21
οἶδα ἄρα ὅτι τότε γεγέννησαι, ἀριθμὸς δὲ ἐτῶν σου πολύς.

oîda ára hóti tóte gegénnēsai, arithmòs dè etō̂n sou polýs.

22
ἦλθες δὲ ἐπὶ θησαυροὺς χιόνος, θησαυροὺς δὲ χαλάζης ἑόρακας.

ē̂lthes dè epì thēsauroùs chiónos, thēsauroùs dè chalázēs heórakas.

23
ἀπόκειται δέ σοι εἰς ὥραν ἐχθρῶν, εἰς ἡμέραν πολέμου καὶ μάχης.

apókeitai dé soi eis hṓran echthrō̂n, eis hēméran polémou kaì máchēs.

24
πόθεν δὲ ἐκπορεύεται πάχνη ἢ διασκεδάννυται νότος εἰς τὴν ὑπ’ οὐρανόν;

póthen dè ekporeúetai páchnē ḕ diaskedánnytai nótos eis tḕn hyp’ ouranón?

25
τίς δὲ ἡτοίμασεν ὑετῷ λάβρῳ ῥύσιν, ὁδὸν δὲ κυδοιμῶν

tís dè hētoímasen hyetō̂i lábrōi rhýsin, hodòn dè kydoimō̂n

26
* τοῦ ὑετίσαι ἐπὶ γῆν, οὗ οὐκ ἀνήρ, * ἔρημον, οὗ οὐχ ὑπάρχει ἄνθρωπος ἐν αὐτῇ,

* toû hyetísai epì gē̂n, hoû ouk anḗr, * érēmon, hoû ouch hypárchei ánthrōpos en autē̂i,

27
* τοῦ χορτάσαι ἄβατον καὶ ἀοίκητον * καὶ τοῦ ἐκβλαστῆσαι ἔξοδον χλόης;⊥

* toû chortásai ábaton kaì aoíkēton * kaì toû ekblastē̂sai éxodon chlóēs?⊥

28
τίς ἐστιν ὑετοῦ πατήρ; τίς δέ ἐστιν ὁ τετοκὼς βώλους δρόσου;

tís estin hyetoû patḗr? tís dé estin ho tetokṑs bṓlous drósou?

29
ἐκ γαστρὸς δὲ τίνος ἐκπορεύεται ὁ κρύσταλλος; πάχνην δὲ ἐν οὐρανῷ τίς τέτοκεν,

ek gastròs dè tínos ekporeúetai ho krýstallos? páchnēn dè en ouranō̂i tís tétoken,

30
ἣ καταβαίνει ὥσπερ ὕδωρ ῥέον; πρόσωπον δὲ ἀβύσσου τίς ἔπηξεν;

hḕ katabaínei hṓsper hýdōr rhéon? prósōpon dè abýssou tís épēxen?

31
συνῆκας δὲ δεσμὸν Πλειάδος καὶ ϕραγμὸν ’Ωρίωνος ἤνοιξας;

synē̂kas dè desmòn Pleiádos kaì phragmòn ’Ōríōnos ḗnoixas?

32
* ἦ διανοίξεις μαζουρωθ ἐν καιρῷ αὐτοῦ * καὶ ῞Εσπερον ἐπὶ κόμης αὐτοῦ ἄξεις αὐτά;⊥

* ē̂ dianoíxeis mazourōth en kairō̂i autoû * kaì ῞Esperon epì kómēs autoû áxeis autá?⊥

33
ἐπίστασαι δὲ τροπὰς οὐρανοῦ ἢ τὰ ὑπ’ οὐρανὸν ὁμοθυμαδὸν γινόμενα;

epístasai dè tropàs ouranoû ḕ tà hyp’ ouranòn homothymadòn ginómena?

34
καλέσεις δὲ νέϕος ϕωνῇ, καὶ τρόμῳ ὕδατος λάβρῳ ὑπακούσεταί σου;

kaléseis dè néphos phōnē̂i, kaì trómōi hýdatos lábrōi hypakoúsetaí sou?

35
ἀποστελεῖς δὲ κεραυνοὺς καὶ πορεύσονται; ἐροῦσιν δέ σοι Τί ἐστιν;

aposteleîs dè keraunoùs kaì poreúsontai? eroûsin dé soi Tí estin?

36
τίς δὲ ἔδωκεν γυναιξὶν ὑϕάσματος σοϕίαν ἢ ποικιλτικὴν ἐπιστήμην;

tís dè édōken gynaixìn hyphásmatos sophían ḕ poikiltikḕn epistḗmēn?

37
τίς δὲ ὁ ἀριθμῶν νέϕη σοϕίᾳ, οὐρανὸν δὲ εἰς γῆν ἔκλινεν;

tís dè ho arithmō̂n néphē sophíāi, ouranòn dè eis gē̂n éklinen?

38
κέχυται δὲ ὥσπερ γῆ κονία, κεκόλληκα δὲ αὐτὸν ὥσπερ λίθῳ κύβον.

kéchytai dè hṓsper gē̂ konía, kekóllēka dè autòn hṓsper líthōi kýbon.

39
θηρεύσεις δὲ λέουσιν βοράν, ψυχὰς δὲ δρακόντων ἐμπλήσεις;

thēreúseis dè léousin borán, psychàs dè drakóntōn emplḗseis?

40
δεδοίκασιν γὰρ ἐν κοίταις αὐτῶν, κάθηνται δὲ ἐν ὕλαις ἐνεδρεύοντες.

dedoíkasin gàr en koítais autō̂n, káthēntai dè en hýlais enedreúontes.

41
τίς δὲ ἡτοίμασεν κόρακι βοράν; νεοσσοὶ γὰρ αὐτοῦ πρὸς κύριον κεκράγασιν πλανώμενοι τὰ σῖτα ζητοῦντες.

tís dè hētoímasen kóraki borán? neossoì gàr autoû pròs kýrion kekrágasin planṓmenoi tà sîta zētoûntes.