Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Job 40

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
* Καὶ ἀπεκρίθη κύριος ὁ θεὸς τῷ Ιωβ καὶ εἶπεν

* Kaì apekríthē kýrios ho theòs tō̂i Iōb kaì eîpen

2
* Μὴ κρίσιν μετὰ ἱκανοῦ ἐκκλινεῖ, * ἐλέγχων θεὸν ἀποκριθήσεται αὐτήν;⊥

* Mḕ krísin metà hikanoû ekklineî, * elénchōn theòn apokrithḗsetai autḗn?⊥

3
‘Υπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει τῷ κυρίῳ

‘Ypolabṑn dè Iōb légei tō̂i kyríōi

4
Τί ἔτι ἐγὼ κρίνομαι νουθετούμενος καὶ ἐλέγχων κύριον ἀκούων τοιαῦτα οὐθὲν ὤν; ἐγὼ δὲ τίνα ἀπόκρισιν δῶ πρὸς ταῦτα; χεῖρα θήσω ἐπὶ στόματί μου·

Tí éti egṑ krínomai nouthetoúmenos kaì elénchōn kýrion akoúōn toiaûta outhèn ṓn? egṑ dè tína apókrisin dō̂ pròs taûta? cheîra thḗsō epì stómatí mou:

5
ἅπαξ λελάληκα, ἐπὶ δὲ τῷ δευτέρῳ οὐ προσθήσω.

hápax lelálēka, epì dè tō̂i deutérōi ou prosthḗsō.

6
῎Ετι δὲ ὑπολαβὼν ὁ κύριος εἶπεν τῷ Ιωβ ἐκ τοῦ νέϕους

῎Eti dè hypolabṑn ho kýrios eîpen tō̂i Iōb ek toû néphous

7
Μή, ἀλλὰ ζῶσαι ὥσπερ ἀνὴρ τὴν ὀσϕύν σου, ἐρωτήσω δέ σε, σὺ δέ μοι ἀποκρίθητι·

Mḗ, allà zō̂sai hṓsper anḕr tḕn osphýn sou, erōtḗsō dé se, sỳ dé moi apokríthēti:

8
μὴ ἀποποιοῦ μου τὸ κρίμα. οἴει δέ με ἄλλως σοι κεχρηματικέναι ἢ ἵνα ἀναϕανῇς δίκαιος;

mḕ apopoioû mou tò kríma. oíei dé me állōs soi kechrēmatikénai ḕ hína anaphanē̂is díkaios?

9
ἦ βραχίων σοί ἐστιν κατὰ τοῦ κυρίου, ἢ ϕωνῇ κατ’ αὐτὸν βροντᾷς;

ē̂ brachíōn soí estin katà toû kyríou, ḕ phōnē̂i kat’ autòn brontā̂is?

10
ἀνάλαβε δὴ ὕψος καὶ δύναμιν, δόξαν δὲ καὶ τιμὴν ἀμϕίεσαι·

análabe dḕ hýpsos kaì dýnamin, dóxan dè kaì timḕn amphíesai:

11
ἀπόστειλον δὲ ἀγγέλους ὀργῇ, πᾶν δὲ ὑβριστὴν ταπείνωσον,

apósteilon dè angélous orgē̂i, pân dè hybristḕn tapeínōson,

12
ὑπερήϕανον δὲ σβέσον, σῆψον δὲ ἀσεβεῖς παραχρῆμα,

hyperḗphanon dè sbéson, sē̂pson dè asebeîs parachrē̂ma,

13
κρύψον δὲ εἰς γῆν ἔξω ὁμοθυμαδόν, τὰ δὲ πρόσωπα αὐτῶν ἀτιμίας ἔμπλησον·

krýpson dè eis gē̂n éxō homothymadón, tà dè prósōpa autō̂n atimías émplēson:

14
ὁμολογήσω ἄρα ὅτι δύναται ἡ δεξιά σου σῶσαι.

homologḗsō ára hóti dýnatai hē dexiá sou sō̂sai.

15
ἀλλὰ δὴ ἰδοὺ θηρία παρὰ σοί· χόρτον ἴσα βουσὶν ἐσθίει.

allà dḕ idoù thēría parà soí: chórton ísa bousìn esthíei.

16
ἰδοὺ δὴ ἰσχὺς αὐτοῦ ἐπ’ ὀσϕύι, ἡ δὲ δύναμις ἐπ’ ὀμϕαλοῦ γαστρός·

idoù dḕ ischỳs autoû ep’ osphýi, hē dè dýnamis ep’ omphaloû gastrós:

17
ἔστησεν οὐρὰν ὡς κυπάρισσον, τὰ δὲ νεῦρα αὐτοῦ συμπέπλεκται·

éstēsen ouràn hōs kypárisson, tà dè neûra autoû sympéplektai:

18
αἱ πλευραὶ αὐτοῦ πλευραὶ χάλκειαι, ἡ δὲ ῥάχις αὐτοῦ σίδηρος χυτός.

hai pleuraì autoû pleuraì chálkeiai, hē dè rháchis autoû sídēros chytós.

19
τοῦτ’ ἔστιν ἀρχὴ πλάσματος κυρίου, πεποιημένον ἐγκαταπαίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ.

toût’ éstin archḕ plásmatos kyríou, pepoiēménon enkatapaízesthai hypò tō̂n angélōn autoû.

20
ἐπελθὼν δὲ ἐπ’ ὄρος ἀκρότομον ἐποίησεν χαρμονὴν τετράποσιν ἐν τῷ ταρτάρῳ·

epelthṑn dè ep’ óros akrótomon epoíēsen charmonḕn tetráposin en tō̂i tartárōi:

21
ὑπὸ παντοδαπὰ δένδρα κοιμᾶται παρὰ πάπυρον καὶ κάλαμον καὶ βούτομον·

hypò pantodapà déndra koimâtai parà pápyron kaì kálamon kaì boútomon:

22
σκιάζονται δὲ ἐν αὐτῷ δένδρα μεγάλα σὺν ῥαδάμνοις καὶ κλῶνες ἄγνου.

skiázontai dè en autō̂i déndra megála sỳn rhadámnois kaì klō̂nes ágnou.

23
ἐὰν γένηται πλήμμυρα, οὐ μὴ αἰσθηθῇ, * πέποιθεν ὅτι προσκρούσει ὁ Ιορδάνης εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ.

eàn génētai plḗmmyra, ou mḕ aisthēthē̂i, * pépoithen hóti proskroúsei ho Iordánēs eis tò stóma autoû.

24
* ἐν τῷ ὀϕθαλμῷ αὐτοῦ δέξεται αὐτόν, * ἐνσκολιευόμενος τρήσει ῥῖνα;⊥

* en tō̂i ophthalmō̂i autoû déxetai autón, * enskolieuómenos trḗsei rhîna?⊥

25
ἄξεις δὲ δράκοντα ἐν ἀγκίστρῳ, περιθήσεις δὲ ϕορβεὰν περὶ ῥῖνα αὐτοῦ;

áxeis dè drákonta en ankístrōi, perithḗseis dè phorbeàn perì rhîna autoû?

26
* εἰ δήσεις κρίκον ἐν τῷ μυκτῆρι αὐτοῦ,⊥ ψελίῳ δὲ τρυπήσεις τὸ χεῖλος αὐτοῦ;

* ei dḗseis kríkon en tō̂i myktē̂ri autoû,⊥ pselíōi dè trypḗseis tò cheîlos autoû?

27
λαλήσει δέ σοι δεήσει, ἱκετηρίᾳ μαλακῶς;

lalḗsei dé soi deḗsei, hiketēríāi malakō̂s?

28
θήσεται δὲ διαθήκην μετὰ σοῦ, λήμψῃ δὲ αὐτὸν δοῦλον αἰώνιον;

thḗsetai dè diathḗkēn metà soû, lḗmpsēi dè autòn doûlon aiṓnion?

29
παίξῃ δὲ ἐν αὐτῷ ὥσπερ ὀρνέῳ ἢ δήσεις αὐτὸν ὥσπερ στρουθίον παιδίῳ;

paíxēi dè en autō̂i hṓsper ornéōi ḕ dḗseis autòn hṓsper strouthíon paidíōi?

30
ἐνσιτοῦνται δὲ ἐν αὐτῷ ἔθνη, μεριτεύονται δὲ αὐτὸν Φοινίκων γένη;

ensitoûntai dè en autō̂i éthnē, meriteúontai dè autòn Phoiníkōn génē?

31
πᾶν δὲ πλωτὸν συνελθὸν οὐ μὴ ἐνέγκωσιν βύρσαν μίαν οὐρᾶς αὐτοῦ * καὶ ἐν πλοίοις ἁλιέων κεϕαλὴν αὐτοῦ.⊥

pân dè plōtòn synelthòn ou mḕ enénkōsin býrsan mían ourâs autoû * kaì en ploíois haliéōn kephalḕn autoû.⊥

32
ἐπιθήσεις δὲ αὐτῷ χεῖρα μνησθεὶς πόλεμον τὸν γινόμενον ἐν σώματι αὐτοῦ, καὶ μηκέτι γινέσθω.

epithḗseis dè autō̂i cheîra mnēstheìs pólemon tòn ginómenon en sṓmati autoû, kaì mēkéti ginésthō.