Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Judith 14

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ιουδιθ ’Ακούσατε δή μου, ἀδελϕοί, καὶ λαβόντες τὴν κεϕαλὴν ταύτην κρεμάσατε αὐτὴν ἐπὶ τῆς ἐπάλξεως τοῦ τείχους ὑμῶν.

Kaì eîpen pròs autoùs Ioudith ’Akoúsate dḗ mou, adelphoí, kaì labóntes tḕn kephalḕn taútēn kremásate autḕn epì tē̂s epálxeōs toû teíchous hymō̂n.

2
καὶ ἔσται ἡνίκα ἐὰν διαϕαύσῃ ὁ ὄρθρος καὶ ἐξέλθῃ ὁ ἥλιος ἐπὶ τὴν γῆν, ἀναλήμψεσθε ἕκαστος τὰ σκεύη τὰ πολεμικὰ ὑμῶν καὶ ἐξελεύσεσθε πᾶς ἀνὴρ ἰσχύων ἔξω τῆς πόλεως καὶ δώσετε ἀρχηγὸν εἰς αὐτοὺς ὡς καταβαίνοντες ἐπὶ τὸ πεδίον εἰς τὴν προϕυλακὴν υἱῶν Ασσουρ, καὶ οὐ καταβήσεσθε.

kaì éstai hēníka eàn diaphaúsēi ho órthros kaì exélthēi ho hḗlios epì tḕn gē̂n, analḗmpsesthe hékastos tà skeúē tà polemikà hymō̂n kaì exeleúsesthe pâs anḕr ischýōn éxō tē̂s póleōs kaì dṓsete archēgòn eis autoùs hōs katabaínontes epì tò pedíon eis tḕn prophylakḕn hyiō̂n Assour, kaì ou katabḗsesthe.

3
καὶ ἀναλαβόντες οὗτοι τὰς πανοπλίας αὐτῶν πορεύσονται εἰς τὴν παρεμβολὴν αὐτῶν καὶ ἐγεροῦσι τοὺς στρατηγοὺς τῆς δυνάμεως Ασσουρ· καὶ συνδραμοῦνται ἐπὶ τὴν σκηνὴν Ολοϕέρνου καὶ οὐχ εὑρήσουσιν αὐτόν, καὶ ἐπιπεσεῖται ἐπ’ αὐτοὺς ϕόβος, καὶ ϕεύξονται ἀπὸ προσώπου ὑμῶν.

kaì analabóntes hoûtoi tàs panoplías autō̂n poreúsontai eis tḕn parembolḕn autō̂n kaì egeroûsi toùs stratēgoùs tē̂s dynámeōs Assour: kaì syndramoûntai epì tḕn skēnḕn Olophérnou kaì ouch heurḗsousin autón, kaì epipeseîtai ep’ autoùs phóbos, kaì pheúxontai apò prosṓpou hymō̂n.

4
καὶ ἐπακολουθήσαντες ὑμεῖς καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες πᾶν ὅριον Ισραηλ καταστρώσατε αὐτοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν.

kaì epakolouthḗsantes hymeîs kaì pántes hoi katoikoûntes pân hórion Israēl katastrṓsate autoùs en taîs hodoîs autō̂n.

5
πρὸ δὲ τοῦ ποιῆσαι ταῦτα καλέσατέ μοι Αχιωρ τὸν Αμμανίτην, ἵνα ἰδὼν ἐπιγνοῖ τὸν ἐκϕαυλίσαντα τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ καὶ αὐτὸν ὡς εἰς θάνατον ἀποστείλαντα εἰς ἡμᾶς.

prò dè toû poiē̂sai taûta kalésaté moi Achiōr tòn Ammanítēn, hína idṑn epignoî tòn ekphaulísanta tòn oîkon toû Israēl kaì autòn hōs eis thánaton aposteílanta eis hēmâs.

6
καὶ ἐκάλεσαν τὸν Αχιωρ ἐκ τοῦ οἴκου Οζια· ὡς δὲ ἦλθεν καὶ εἶδεν τὴν κεϕαλὴν Ολοϕέρνου ἐν χειρὶ ἀνδρὸς ἑνὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ λαοῦ, ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐξελύθη τὸ πνεῦμα αὐτοῦ.

kaì ekálesan tòn Achiōr ek toû oíkou Ozia: hōs dè ē̂lthen kaì eîden tḕn kephalḕn Olophérnou en cheirì andròs henòs en tē̂i ekklēsíāi toû laoû, épesen epì prósōpon, kaì exelýthē tò pneûma autoû.

7
ὡς δὲ ἀνέλαβον αὐτόν, προσέπεσεν τοῖς ποσὶν Ιουδιθ καὶ προσεκύνησεν τῷ προσώπῳ αὐτῆς καὶ εἶπεν Εὐλογημένη σὺ ἐν παντὶ σκηνώματι Ιουδα καὶ ἐν παντὶ ἔθνει, οἵτινες ἀκούσαντες τὸ ὄνομά σου ταραχθήσονται·

hōs dè anélabon autón, prosépesen toîs posìn Ioudith kaì prosekýnēsen tō̂i prosṓpōi autē̂s kaì eîpen Eulogēménē sỳ en pantì skēnṓmati Iouda kaì en pantì éthnei, hoítines akoúsantes tò ónomá sou tarachthḗsontai:

8
καὶ νῦν ἀνάγγειλόν μοι ὅσα ἐποίησας ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις. καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ Ιουδιθ ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ πάντα, ὅσα ἦν πεποιηκυῖα ἀϕ’ ἧς ἡμέρας ἐξῆλθεν ἕως οὗ ἐλάλει αὐτοῖς.

kaì nŷn anángeilón moi hósa epoíēsas en taîs hēmérais taútais. kaì apḗngeilen autō̂i Ioudith en mésōi toû laoû pánta, hósa ē̂n pepoiēkyîa aph’ hē̂s hēméras exē̂lthen héōs hoû elálei autoîs.

9
ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλοῦσα, ἠλάλαξεν ὁ λαὸς ϕωνῇ μεγάλῃ καὶ ἔδωκεν ϕωνὴν εὐϕρόσυνον ἐν τῇ πόλει αὐτῶν.

hōs dè epaúsato laloûsa, ēlálaxen ho laòs phōnē̂i megálēi kaì édōken phōnḕn euphrósynon en tē̂i pólei autō̂n.

10
ἰδὼν δὲ Αχιωρ πάντα, ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς τοῦ Ισραηλ, ἐπίστευσεν τῷ θεῷ σϕόδρα καὶ περιετέμετο τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ καὶ προσετέθη εἰς τὸν οἶκον Ισραηλ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

idṑn dè Achiōr pánta, hósa epoíēsen ho theòs toû Israēl, epísteusen tō̂i theō̂i sphódra kaì perietémeto tḕn sárka tē̂s akrobystías autoû kaì prosetéthē eis tòn oîkon Israēl héōs tē̂s hēméras taútēs.

11
‘Ηνίκα δὲ ὁ ὄρθρος ἀνέβη, καὶ ἐκρέμασαν τὴν κεϕαλὴν Ολοϕέρνου ἐκ τοῦ τείχους, καὶ ἀνέλαβεν πᾶς ἀνὴρ τὰ ὅπλα αὐτοῦ καὶ ἐξήλθοσαν κατὰ σπείρας ἐπὶ τὰς ἀναβάσεις τοῦ ὄρους.

‘Ēníka dè ho órthros anébē, kaì ekrémasan tḕn kephalḕn Olophérnou ek toû teíchous, kaì anélaben pâs anḕr tà hópla autoû kaì exḗlthosan katà speíras epì tàs anabáseis toû órous.

12
οἱ δὲ υἱοὶ Ασσουρ ὡς εἶδον αὐτούς, διέπεμψαν ἐπὶ τοὺς ἡγουμένους αὐτῶν· οἱ δὲ ἦλθον ἐπὶ τοὺς στρατηγοὺς καὶ χιλιάρχους καὶ ἐπὶ πάντα ἄρχοντα αὐτῶν.

hoi dè hyioì Assour hōs eîdon autoús, diépempsan epì toùs hēgouménous autō̂n: hoi dè ē̂lthon epì toùs stratēgoùs kaì chiliárchous kaì epì pánta árchonta autō̂n.

13
καὶ παρεγένοντο ἐπὶ τὴν σκηνὴν Ολοϕέρνου καὶ εἶπαν τῷ ὄντι ἐπὶ πάντων τῶν αὐτοῦ ῎Εγειρον δὴ τὸν κύριον ἡμῶν, ὅτι ἐτόλμησαν οἱ δοῦλοι καταβαίνειν ἐϕ’ ἡμᾶς εἰς πόλεμον, ἵνα ἐξολεθρευθῶσιν εἰς τέλος.

kaì paregénonto epì tḕn skēnḕn Olophérnou kaì eîpan tō̂i ónti epì pántōn tō̂n autoû ῎Egeiron dḕ tòn kýrion hēmō̂n, hóti etólmēsan hoi doûloi katabaínein eph’ hēmâs eis pólemon, hína exolethreuthō̂sin eis télos.

14
καὶ εἰσῆλθεν Βαγώας καὶ ἔκρουσε τὴν αὐλαίαν τῆς σκηνῆς· ὑπενόει γὰρ καθεύδειν αὐτὸν μετὰ Ιουδιθ.

kaì eisē̂lthen Bagṓas kaì ékrouse tḕn aulaían tē̂s skēnē̂s: hypenóei gàr katheúdein autòn metà Ioudith.

15
ὡς δ’ οὐθεὶς ἐπήκουσεν, διαστείλας εἰσῆλθεν εἰς τὸν κοιτῶνα καὶ εὗρεν αὐτὸν ἐπὶ τῆς χελωνίδος ἐρριμμένον νεκρόν, καὶ ἡ κεϕαλὴ αὐτοῦ ἀϕῄρητο ἀπ’ αὐτοῦ.

hōs d’ outheìs epḗkousen, diasteílas eisē̂lthen eis tòn koitō̂na kaì heûren autòn epì tē̂s chelōnídos errimménon nekrón, kaì hē kephalḕ autoû aphḗirēto ap’ autoû.

16
καὶ ἐβόησεν ϕωνῇ μεγάλῃ μετὰ κλαυθμοῦ καὶ στεναγμοῦ καὶ βοῆς ἰσχυρᾶς καὶ διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ.

kaì ebóēsen phōnē̂i megálēi metà klauthmoû kaì stenagmoû kaì boē̂s ischyrâs kaì diérrēxen tà himátia autoû.

17
καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν σκηνήν, οὗ ἦν Ιουδιθ καταλύουσα, καὶ οὐχ εὗρεν αὐτήν· καὶ ἐξεπήδησεν εἰς τὸν λαὸν καὶ ἐβόησεν

kaì eisē̂lthen eis tḕn skēnḗn, hoû ē̂n Ioudith katalýousa, kaì ouch heûren autḗn: kaì exepḗdēsen eis tòn laòn kaì ebóēsen

18
’Ηθέτησαν οἱ δοῦλοι, ἐποίησεν αἰσχύνην μία γυνὴ τῶν Εβραίων εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως Ναβουχοδονοσορ· ὅτι ἰδοὺ Ολοϕέρνης χαμαί, καὶ ἡ κεϕαλὴ οὐκ ἔστιν ἐπ’ αὐτῷ.

’Ēthétēsan hoi doûloi, epoíēsen aischýnēn mía gynḕ tō̂n Ebraíōn eis tòn oîkon toû basiléōs Nabouchodonosor: hóti idoù Olophérnēs chamaí, kaì hē kephalḕ ouk éstin ep’ autō̂i.

19
ὡς δὲ ἤκουσαν ταῦτα τὰ ῥήματα οἱ ἄρχοντες τῆς δυνάμεως Ασσουρ, τοὺς χιτῶνας αὐτῶν διέρρηξαν, καὶ ἐταράχθη αὐτῶν ἡ ψυχὴ σϕόδρα, καὶ ἐγένετο αὐτῶν κραυγὴ καὶ βοὴ μεγάλη σϕόδρα ἐν μέσῳ τῆς παρεμβολῆς.

hōs dè ḗkousan taûta tà rhḗmata hoi árchontes tē̂s dynámeōs Assour, toùs chitō̂nas autō̂n diérrēxan, kaì etaráchthē autō̂n hē psychḕ sphódra, kaì egéneto autō̂n kraugḕ kaì boḕ megálē sphódra en mésōi tē̂s parembolē̂s.