Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Judith 15

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ ὡς ἤκουσαν οἱ ἐν τοῖς σκηνώμασιν ὄντες, ἐξέστησαν ἐπὶ τὸ γεγονός,

kaì hōs ḗkousan hoi en toîs skēnṓmasin óntes, exéstēsan epì tò gegonós,

2
καὶ ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτοὺς τρόμος καὶ ϕόβος, καὶ οὐκ ἦν ἄνθρωπος μένων κατὰ πρόσωπον τοῦ πλησίον ἔτι, ἀλλ’ ἐκχυθέντες ὁμοθυμαδὸν ἔϕευγον ἐπὶ πᾶσαν ὁδὸν τοῦ πεδίου καὶ τῆς ὀρεινῆς·

kaì epépesen ep’ autoùs trómos kaì phóbos, kaì ouk ē̂n ánthrōpos ménōn katà prósōpon toû plēsíon éti, all’ ekchythéntes homothymadòn épheugon epì pâsan hodòn toû pedíou kaì tē̂s oreinē̂s:

3
καὶ οἱ παρεμβεβληκότες ἐν τῇ ὀρεινῇ κύκλῳ Βαιτυλουα καὶ ἐτράπησαν εἰς ϕυγήν. καὶ τότε οἱ υἱοὶ Ισραηλ, πᾶς ἀνὴρ πολεμιστὴς ἐξ αὐτῶν, ἐξεχύθησαν ἐπ’ αὐτούς.

kaì hoi parembeblēkótes en tē̂i oreinē̂i kýklōi Baityloua kaì etrápēsan eis phygḗn. kaì tóte hoi hyioì Israēl, pâs anḕr polemistḕs ex autō̂n, exechýthēsan ep’ autoús.

4
καὶ ἀπέστειλεν Οζιας εἰς Βαιτομασθαιμ καὶ Βηβαι καὶ Χωβαι καὶ Κωλα καὶ εἰς πᾶν ὅριον Ισραηλ τοὺς ἀπαγγέλλοντας ὑπὲρ τῶν συντετελεσμένων καὶ ἵνα πάντες ἐπεκχυθῶσιν τοῖς πολεμίοις εἰς τὴν ἀναίρεσιν αὐτῶν.

kaì apésteilen Ozias eis Baitomasthaim kaì Bēbai kaì Chōbai kaì Kōla kaì eis pân hórion Israēl toùs apangéllontas hypèr tō̂n syntetelesménōn kaì hína pántes epekchythō̂sin toîs polemíois eis tḕn anaíresin autō̂n.

5
ὡς δὲ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ, πάντες ὁμοθυμαδὸν ἐπέπεσον ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἔκοπτον αὐτοὺς ἕως Χωβα. ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἐξ Ιερουσαλημ παρεγενήθησαν καὶ ἐκ πάσης τῆς ὀρεινῆς, ἀνήγγειλαν γὰρ αὐτοῖς τὰ γεγονότα τῇ παρεμβολῇ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶ οἱ ἐν Γαλααδ καὶ οἱ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ὑπερεκέρασαν αὐτοὺς πληγῇ μεγάλῃ, ἕως οὗ παρῆλθον Δαμασκὸν καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς.

hōs dè ḗkousan hoi hyioì Israēl, pántes homothymadòn epépeson ep’ autoùs kaì ékopton autoùs héōs Chōba. hōsaútōs dè kaì hoi ex Ierousalēm paregenḗthēsan kaì ek pásēs tē̂s oreinē̂s, anḗngeilan gàr autoîs tà gegonóta tē̂i parembolē̂i tō̂n echthrō̂n autō̂n: kaì hoi en Galaad kaì hoi en tē̂i Galilaíāi hyperekérasan autoùs plēgē̂i megálēi, héōs hoû parē̂lthon Damaskòn kaì tà hória autē̂s.

6
οἱ δὲ λοιποὶ οἱ κατοικοῦντες Βαιτυλουα ἐπέπεσαν τῇ παρεμβολῇ Ασσουρ καὶ ἐπρονόμευσαν αὐτοὺς καὶ ἐπλούτησαν σϕόδρα.

hoi dè loipoì hoi katoikoûntes Baityloua epépesan tē̂i parembolē̂i Assour kaì epronómeusan autoùs kaì eploútēsan sphódra.

7
οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ἀναστρέψαντες ἀπὸ τῆς κοπῆς ἐκυρίευσαν τῶν λοιπῶν, καὶ αἱ κῶμαι καὶ ἐπαύλεις ἐν τῇ ὀρεινῇ καὶ πεδινῇ ἐκράτησαν πολλῶν λαϕύρων, ἦν γὰρ πλῆθος πολὺ σϕόδρα.

hoi dè hyioì Israēl anastrépsantes apò tē̂s kopē̂s ekyríeusan tō̂n loipō̂n, kaì hai kō̂mai kaì epaúleis en tē̂i oreinē̂i kaì pedinē̂i ekrátēsan pollō̂n laphýrōn, ē̂n gàr plē̂thos polỳ sphódra.

8
Καὶ Ιωακιμ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας καὶ ἡ γερουσία τῶν υἱῶν Ισραηλ οἱ κατοικοῦντες ἐν Ιερουσαλημ ἦλθον τοῦ θεάσασθαι τὰ ἀγαθά, ἃ ἐποίησεν κύριος τῷ Ισραηλ, καὶ τοῦ ἰδεῖν τὴν Ιουδιθ καὶ λαλῆσαι μετ’ αὐτῆς εἰρήνην.

Kaì Iōakim ho hiereùs ho mégas kaì hē gerousía tō̂n hyiō̂n Israēl hoi katoikoûntes en Ierousalēm ē̂lthon toû theásasthai tà agathá, hà epoíēsen kýrios tō̂i Israēl, kaì toû ideîn tḕn Ioudith kaì lalē̂sai met’ autē̂s eirḗnēn.

9
ὡς δὲ εἰσῆλθον πρὸς αὐτήν, εὐλόγησαν αὐτὴν πάντες ὁμοθυμαδὸν καὶ εἶπαν πρὸς αὐτήν Σὺ ὕψωμα Ιερουσαλημ, σὺ γαυρίαμα μέγα τοῦ Ισραηλ, σὺ καύχημα μέγα τοῦ γένους ἡμῶν·

hōs dè eisē̂lthon pròs autḗn, eulógēsan autḕn pántes homothymadòn kaì eîpan pròs autḗn Sỳ hýpsōma Ierousalēm, sỳ gauríama méga toû Israēl, sỳ kaúchēma méga toû génous hēmō̂n:

10
ἐποίησας ταῦτα πάντα ἐν χειρί σου, ἐποίησας τὰ ἀγαθὰ μετὰ Ισραηλ, καὶ εὐδόκησεν ἐπ’ αὐτοῖς ὁ θεός· εὐλογημένη γίνου παρὰ τῷ παντοκράτορι κυρίῳ εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον.

epoíēsas taûta pánta en cheirí sou, epoíēsas tà agathà metà Israēl, kaì eudókēsen ep’ autoîs ho theós: eulogēménē gínou parà tō̂i pantokrátori kyríōi eis tòn aiō̂na chrónon.

11
καὶ ἐλαϕύρευσεν πᾶς ὁ λαὸς τὴν παρεμβολὴν ἐϕ’ ἡμέρας τριάκοντα· καὶ ἔδωκαν τῇ Ιουδιθ τὴν σκηνὴν Ολοϕέρνου καὶ πάντα τὰ ἀργυρώματα καὶ τὰς κλίνας καὶ τὰ ὁλκεῖα καὶ πάντα τὰ κατασκευάσματα αὐτοῦ, καὶ λαβοῦσα αὐτὴ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὴν ἡμίονον αὐτῆς καὶ ἔζευξεν τὰς ἁμάξας αὐτῆς καὶ ἐσώρευσεν αὐτὰ ἐπ’ αὐτῶν.

kaì elaphýreusen pâs ho laòs tḕn parembolḕn eph’ hēméras triákonta: kaì édōkan tē̂i Ioudith tḕn skēnḕn Olophérnou kaì pánta tà argyrṓmata kaì tàs klínas kaì tà holkeîa kaì pánta tà kataskeuásmata autoû, kaì laboûsa autḕ epéthēken epì tḕn hēmíonon autē̂s kaì ézeuxen tàs hamáxas autē̂s kaì esṓreusen autà ep’ autō̂n.

12
καὶ συνέδραμεν πᾶσα γυνὴ Ισραηλ τοῦ ἰδεῖν αὐτὴν καὶ εὐλόγησαν αὐτὴν καὶ ἐποίησαν αὐτῇ χορὸν ἐξ αὐτῶν, καὶ ἔλαβεν θύρσους ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς καὶ ἔδωκεν ταῖς γυναιξὶν ταῖς μετ’ αὐτῆς·

kaì synédramen pâsa gynḕ Israēl toû ideîn autḕn kaì eulógēsan autḕn kaì epoíēsan autē̂i choròn ex autō̂n, kaì élaben thýrsous en taîs chersìn autē̂s kaì édōken taîs gynaixìn taîs met’ autē̂s:

13
καὶ ἐστεϕανώσαντο τὴν ἐλαίαν, αὐτὴ καὶ αἱ μετ’ αὐτῆς, καὶ προῆλθεν παντὸς τοῦ λαοῦ ἐν χορείᾳ ἡγουμένη πασῶν τῶν γυναικῶν, καὶ ἠκολούθει πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ ἐνωπλισμένοι μετὰ στεϕάνων καὶ ὕμνουν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν.

kaì estephanṓsanto tḕn elaían, autḕ kaì hai met’ autē̂s, kaì proē̂lthen pantòs toû laoû en choreíāi hēgouménē pasō̂n tō̂n gynaikō̂n, kaì ēkoloúthei pâs anḕr Israēl enōplisménoi metà stephánōn kaì hýmnoun en tō̂i stómati autō̂n.

14
καὶ ἐξῆρχεν Ιουδιθ τὴν ἐξομολόγησιν ταύτην ἐν παντὶ Ισραηλ, καὶ ὑπερεϕώνει πᾶς ὁ λαὸς τὴν αἴνεσιν ταύτην

kaì exē̂rchen Ioudith tḕn exomológēsin taútēn en pantì Israēl, kaì hyperephṓnei pâs ho laòs tḕn aínesin taútēn