Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Judith 6

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ ὡς κατέπαυσεν ὁ θόρυβος τῶν ἀνδρῶν τῶν κύκλῳ τῆς συνεδρίας, καὶ εἶπεν Ολοϕέρνης ἀρχιστράτηγος δυνάμεως Ασσουρ πρὸς Αχιωρ ἐναντίον παντὸς τοῦ δήμου ἀλλοϕύλων καὶ πρὸς πάντας υἱοὺς Μωαβ

kaì hōs katépausen ho thórybos tō̂n andrō̂n tō̂n kýklōi tē̂s synedrías, kaì eîpen Olophérnēs archistrátēgos dynámeōs Assour pròs Achiōr enantíon pantòs toû dḗmou allophýlōn kaì pròs pántas hyioùs Mōab

2
Καὶ τίς εἶ σύ, Αχιωρ καὶ οἱ μισθωτοὶ τοῦ Εϕραιμ, ὅτι ἐπροϕήτευσας ἐν ἡμῖν καθὼς σήμερον καὶ εἶπας τὸ γένος Ισραηλ μὴ πολεμῆσαι, ὅτι ὁ θεὸς αὐτῶν ὑπερασπιεῖ αὐτῶν; καὶ τίς θεὸς εἰ μὴ Ναβουχοδονοσορ; οὗτος ἀποστελεῖ τὸ κράτος αὐτοῦ καὶ ἐξολεθρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς, καὶ οὐ ῥύσεται αὐτοὺς ὁ θεὸς αὐτῶν·

Kaì tís eî sý, Achiōr kaì hoi misthōtoì toû Ephraim, hóti eprophḗteusas en hēmîn kathṑs sḗmeron kaì eîpas tò génos Israēl mḕ polemē̂sai, hóti ho theòs autō̂n hyperaspieî autō̂n? kaì tís theòs ei mḕ Nabouchodonosor? hoûtos aposteleî tò krátos autoû kaì exolethreúsei autoùs apò prosṓpou tē̂s gē̂s, kaì ou rhýsetai autoùs ho theòs autō̂n:

3
ἀλλ’ ἡμεῖς οἱ δοῦλοι αὐτοῦ πατάξομεν αὐτοὺς ὡς ἄνθρωπον ἕνα, καὶ οὐχ ὑποστήσονται τὸ κράτος τῶν ἵππων ἡμῶν.

all’ hēmeîs hoi doûloi autoû patáxomen autoùs hōs ánthrōpon héna, kaì ouch hypostḗsontai tò krátos tō̂n híppōn hēmō̂n.

4
κατακαύσομεν γὰρ αὐτοὺς ἐν αὐτοῖς, καὶ τὰ ὄρη αὐτῶν μεθυσθήσεται ἐν τῷ αἵματι αὐτῶν, καὶ τὰ πεδία αὐτῶν πληρωθήσεται τῶν νεκρῶν αὐτῶν, καὶ οὐκ ἀντιστήσεται τὸ ἴχνος τῶν ποδῶν αὐτῶν κατὰ πρόσωπον ἡμῶν, ἀλλὰ ἀπωλείᾳ ἀπολοῦνται, λέγει ὁ βασιλεὺς Ναβουχοδονοσορ ὁ κύριος πάσης τῆς γῆς· εἶπεν γάρ, οὐ ματαιωθήσεται τὰ ῥήματα τῶν λόγων αὐτοῦ.

katakaúsomen gàr autoùs en autoîs, kaì tà órē autō̂n methysthḗsetai en tō̂i haímati autō̂n, kaì tà pedía autō̂n plērōthḗsetai tō̂n nekrō̂n autō̂n, kaì ouk antistḗsetai tò íchnos tō̂n podō̂n autō̂n katà prósōpon hēmō̂n, allà apōleíāi apoloûntai, légei ho basileùs Nabouchodonosor ho kýrios pásēs tē̂s gē̂s: eîpen gár, ou mataiōthḗsetai tà rhḗmata tō̂n lógōn autoû.

5
σὺ δέ, Αχιωρ μισθωτὲ τοῦ Αμμων, ὃς ἐλάλησας τοὺς λόγους τούτους ἐν ἡμέρᾳ ἀδικίας σου, οὐκ ὄψει ἔτι τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης, ἕως οὗ ἐκδικήσω τὸ γένος τῶν ἐξ Αἰγύπτου·

sỳ dé, Achiōr misthōtè toû Ammōn, hòs elálēsas toùs lógous toútous en hēmérāi adikías sou, ouk ópsei éti tò prósōpón mou apò tē̂s hēméras taútēs, héōs hoû ekdikḗsō tò génos tō̂n ex Aigýptou:

6
καὶ τότε διελεύσεται ὁ σίδηρος τῆς στρατιᾶς μου καὶ ὁ λαὸς τῶν θεραπόντων μου τὰς πλευράς σου, καὶ πεσῇ ἐν τοῖς τραυματίαις αὐτῶν, ὅταν ἐπιστρέψω.

kaì tóte dieleúsetai ho sídēros tē̂s stratiâs mou kaì ho laòs tō̂n therapóntōn mou tàs pleurás sou, kaì pesē̂i en toîs traumatíais autō̂n, hótan epistrépsō.

7
καὶ ἀποκαταστήσουσίν σε οἱ δοῦλοί μου εἰς τὴν ὀρεινὴν καὶ θήσουσίν σε ἐν μιᾷ τῶν πόλεων τῶν ἀναβάσεων,

kaì apokatastḗsousín se hoi doûloí mou eis tḕn oreinḕn kaì thḗsousín se en miā̂i tō̂n póleōn tō̂n anabáseōn,

8
καὶ οὐκ ἀπολῇ ἕως οὗ ἐξολεθρευθῇς μετ’ αὐτῶν.

kaì ouk apolē̂i héōs hoû exolethreuthē̂is met’ autō̂n.

9
καὶ εἴπερ ἐλπίζεις τῇ καρδίᾳ σου ὅτι οὐ συλλημϕθήσονται, μὴ συμπεσέτω σου τὸ πρόσωπον· ἐλάλησα, καὶ οὐδὲν διαπεσεῖται τῶν ῥημάτων μου.

kaì eíper elpízeis tē̂i kardíāi sou hóti ou syllēmphthḗsontai, mḕ sympesétō sou tò prósōpon: elálēsa, kaì oudèn diapeseîtai tō̂n rhēmátōn mou.

10
καὶ προσέταξεν Ολοϕέρνης τοῖς δούλοις αὐτοῦ, οἳ ἦσαν παρεστηκότες ἐν τῇ σκηνῇ αὐτοῦ, συλλαβεῖν τὸν Αχιωρ καὶ ἀποκαταστῆσαι αὐτὸν εἰς Βαιτυλουα καὶ παραδοῦναι εἰς χεῖρας υἱῶν Ισραηλ.

kaì prosétaxen Olophérnēs toîs doúlois autoû, hoì ē̂san parestēkótes en tē̂i skēnē̂i autoû, syllabeîn tòn Achiōr kaì apokatastē̂sai autòn eis Baityloua kaì paradoûnai eis cheîras hyiō̂n Israēl.

11
καὶ συνέλαβον αὐτὸν οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς εἰς τὸ πεδίον καὶ ἀπῆραν ἐκ μέσου τῆς πεδινῆς εἰς τὴν ὀρεινὴν καὶ παρεγένοντο ἐπὶ τὰς πηγάς, αἳ ἦσαν ὑποκάτω Βαιτυλουα.

kaì synélabon autòn hoi doûloi autoû kaì ḗgagon autòn éxō tē̂s parembolē̂s eis tò pedíon kaì apē̂ran ek mésou tē̂s pedinē̂s eis tḕn oreinḕn kaì paregénonto epì tàs pēgás, haì ē̂san hypokátō Baityloua.

12
καὶ ὡς εἶδαν αὐτοὺς οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως ἐπὶ τὴν κορυϕὴν τοῦ ὄρους, ἀνέλαβον τὰ ὅπλα αὐτῶν καὶ ἀπῆλθον ἔξω τῆς πόλεως ἐπὶ τὴν κορυϕὴν τοῦ ὄρους, καὶ πᾶς ἀνὴρ σϕενδονήτης διεκράτησαν τὴν ἀνάβασιν αὐτῶν καὶ ἔβαλλον ἐν λίθοις ἐπ’ αὐτούς.

kaì hōs eîdan autoùs hoi ándres tē̂s póleōs epì tḕn koryphḕn toû órous, anélabon tà hópla autō̂n kaì apē̂lthon éxō tē̂s póleōs epì tḕn koryphḕn toû órous, kaì pâs anḕr sphendonḗtēs diekrátēsan tḕn anábasin autō̂n kaì éballon en líthois ep’ autoús.

13
καὶ ὑποδύσαντες ὑποκάτω τοῦ ὄρους ἔδησαν τὸν Αχιωρ καὶ ἀϕῆκαν ἐρριμμένον ὑπὸ τὴν ῥίζαν τοῦ ὄρους καὶ ἀπῴχοντο πρὸς τὸν κύριον αὐτῶν.

kaì hypodýsantes hypokátō toû órous édēsan tòn Achiōr kaì aphē̂kan errimménon hypò tḕn rhízan toû órous kaì apṓichonto pròs tòn kýrion autō̂n.

14
καταβάντες δὲ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐκ τῆς πόλεως αὐτῶν ἐπέστησαν αὐτῷ καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον εἰς τὴν Βαιτυλουα καὶ κατέστησαν αὐτὸν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας τῆς πόλεως αὐτῶν,

katabántes dè hoi hyioì Israēl ek tē̂s póleōs autō̂n epéstēsan autō̂i kaì lýsantes autòn apḗgagon eis tḕn Baityloua kaì katéstēsan autòn epì toùs árchontas tē̂s póleōs autō̂n,

15
οἳ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, Οζιας ὁ τοῦ Μιχα ἐκ τῆς ϕυλῆς Συμεων καὶ Χαβρις ὁ τοῦ Γοθονιηλ καὶ Χαρμις υἱὸς Μελχιηλ.

hoì ē̂san en taîs hēmérais ekeínais, Ozias ho toû Micha ek tē̂s phylē̂s Symeōn kaì Chabris ho toû Gothoniēl kaì Charmis hyiòs Melchiēl.

16
καὶ συνεκάλεσαν πάντας τοὺς πρεσβυτέρους τῆς πόλεως, καὶ συνέδραμον πᾶς νεανίσκος αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες εἰς τὴν ἐκκλησίαν, καὶ ἔστησαν τὸν Αχιωρ ἐν μέσῳ παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτῶν, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν Οζιας τὸ συμβεβηκός.

kaì synekálesan pántas toùs presbytérous tē̂s póleōs, kaì synédramon pâs neanískos autō̂n kaì hai gynaîkes eis tḕn ekklēsían, kaì éstēsan tòn Achiōr en mésōi pantòs toû laoû autō̂n, kaì epērṓtēsen autòn Ozias tò symbebēkós.

17
καὶ ἀποκριθεὶς ἀπήγγειλεν αὐτοῖς τὰ ῥήματα τῆς συνεδρίας Ολοϕέρνου καὶ πάντα τὰ ῥήματα, ὅσα ἐλάλησεν ἐν μέσῳ τῶν ἀρχόντων υἱῶν Ασσουρ, καὶ ὅσα ἐμεγαλορρημόνησεν Ολοϕέρνης εἰς τὸν οἶκον Ισραηλ.

kaì apokritheìs apḗngeilen autoîs tà rhḗmata tē̂s synedrías Olophérnou kaì pánta tà rhḗmata, hósa elálēsen en mésōi tō̂n archóntōn hyiō̂n Assour, kaì hósa emegalorrēmónēsen Olophérnēs eis tòn oîkon Israēl.

18
καὶ πεσόντες ὁ λαὸς προσεκύνησαν τῷ θεῷ καὶ ἐβόησαν λέγοντες

kaì pesóntes ho laòs prosekýnēsan tō̂i theō̂i kaì ebóēsan légontes

19
Κύριε ὁ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ, κάτιδε ἐπὶ τὰς ὑπερηϕανίας αὐτῶν καὶ ἐλέησον τὴν ταπείνωσιν τοῦ γένους ἡμῶν καὶ ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸ πρόσωπον τῶν ἡγιασμένων σοι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ.

Kýrie ho theòs toû ouranoû, kátide epì tàs hyperēphanías autō̂n kaì eléēson tḕn tapeínōsin toû génous hēmō̂n kaì epíblepson epì tò prósōpon tō̂n hēgiasménōn soi en tē̂i hēmérāi taútēi.

20
καὶ παρεκάλεσαν τὸν Αχιωρ καὶ ἐπῄνεσαν αὐτὸν σϕόδρα,

kaì parekálesan tòn Achiōr kaì epḗinesan autòn sphódra,

21
καὶ παρέλαβεν αὐτὸν Οζιας ἐκ τῆς ἐκκλησίας εἰς οἶκον αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν πότον τοῖς πρεσβυτέροις, καὶ ἐπεκαλέσαντο τὸν θεὸν Ισραηλ εἰς βοήθειαν ὅλην τὴν νύκτα ἐκείνην.

kaì parélaben autòn Ozias ek tē̂s ekklēsías eis oîkon autoû kaì epoíēsen póton toîs presbytérois, kaì epekalésanto tòn theòn Israēl eis boḗtheian hólēn tḕn nýkta ekeínēn.