Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges 14

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ κατέβη Σαμψων εἰς θαμναθα καὶ εἶδεν γυναῖκα ἐν θαμναθα ἐκ τῶν θυγατέρων τῶν ἀλλοϕύλων καὶ ἤρεσεν ἐνώπιον αὐτοῦ.

Kaì katébē Sampsōn eis thamnatha kaì eîden gynaîka en thamnatha ek tō̂n thygatérōn tō̂n allophýlōn kaì ḗresen enṓpion autoû.

2
καὶ ἀνέβη καὶ ἀπήγγειλεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ εἶπεν Γυναῖκα ἑώρακα ἐν θαμναθα ἀπὸ τῶν θυγατέρων τῶν ἀλλοϕύλων, καὶ νῦν λάβετέ μοι αὐτὴν εἰς γυναῖκα.

kaì anébē kaì apḗngeilen tō̂i patrì autoû kaì tē̂i mētrì autoû kaì eîpen Gynaîka heṓraka en thamnatha apò tō̂n thygatérōn tō̂n allophýlōn, kaì nŷn lábeté moi autḕn eis gynaîka.

3
καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ Μὴ οὐκ ἔστιν ἀπὸ τῶν θυγατέρων τῶν ἀδελϕῶν σου καὶ ἐν παντὶ τῷ λαῷ μου γυνή, ὅτι σὺ πορεύῃ λαβεῖν γυναῖκα ἐκ τῶν ἀλλοϕύλων τῶν ἀπεριτμήτων; καὶ εἶπεν Σαμψων πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ Ταύτην λαβέ μοι, ὅτι ἤρεσεν ἐν ὀϕθαλμοῖς μου.

kaì eîpen autō̂i ho patḕr autoû kaì hē mḗtēr autoû Mḕ ouk éstin apò tō̂n thygatérōn tō̂n adelphō̂n sou kaì en pantì tō̂i laō̂i mou gynḗ, hóti sỳ poreúēi labeîn gynaîka ek tō̂n allophýlōn tō̂n aperitmḗtōn? kaì eîpen Sampsōn pròs tòn patéra autoû Taútēn labé moi, hóti ḗresen en ophthalmoîs mou.

4
καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι παρὰ κυρίου ἐστίν, ὅτι ἀνταπόδομα αὐτὸς ἐκζητεῖ ἐκ τῶν ἀλλοϕύλων· καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀλλόϕυλοι ἐκυρίευον τῶν υἱῶν Ισραηλ.

kaì ho patḕr autoû kaì hē mḗtēr autoû ouk égnōsan hóti parà kyríou estín, hóti antapódoma autòs ekzēteî ek tō̂n allophýlōn: kaì en tō̂i kairō̂i ekeínōi allóphyloi ekyríeuon tō̂n hyiō̂n Israēl.

5
καὶ κατέβη Σαμψων καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἰς θαμναθα. καὶ ἐξέκλινεν εἰς ἀμπελῶνα θαμναθα, καὶ ἰδοὺ σκύμνος λεόντων ὠρυόμενος εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ·

kaì katébē Sampsōn kaì ho patḕr autoû kaì hē mḗtēr autoû eis thamnatha. kaì exéklinen eis ampelō̂na thamnatha, kaì idoù skýmnos leóntōn ōryómenos eis apántēsin autoû:

6
καὶ κατηύθυνεν ἐπ’ αὐτὸν πνεύμα κυρίου, καὶ διέσπασεν αὐτόν, ὡσεὶ διασπάσαι ἔριϕον αἰγῶν, καὶ οὐδὲν ἦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἀπήγγειλεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ οὐδὲ τῇ μητρὶ ἃ ἐποίησεν.

kaì katēýthynen ep’ autòn pneúma kyríou, kaì diéspasen autón, hōseì diaspásai ériphon aigō̂n, kaì oudèn ē̂n en tē̂i cheirì autoû. kaì ouk apḗngeilen tō̂i patrì autoû oudè tē̂i mētrì hà epoíēsen.

7
καὶ κατέβησαν καὶ ἐλάλησαν τῇ γυναικί, καὶ ἤρεσεν ἐνώπιον Σαμψων.

kaì katébēsan kaì elálēsan tē̂i gynaikí, kaì ḗresen enṓpion Sampsōn.

8
καὶ ἐπέστρεψεν μεθ’ ἡμέρας λαβεῖν αὐτὴν καὶ ἐξέκλινεν ἰδεῖν τὸ πτῶμα τοῦ λέοντος, καὶ ἰδοὺ συστροϕὴ μελισσῶν ἐν τῷ στόματι τοῦ λέοντος καὶ μέλι ἦν.

kaì epéstrepsen meth’ hēméras labeîn autḕn kaì exéklinen ideîn tò ptō̂ma toû léontos, kaì idoù systrophḕ melissō̂n en tō̂i stómati toû léontos kaì méli ē̂n.

9
καὶ ἐξεῖλεν αὐτὸ εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη πορευόμενος καὶ ἔσθων· καὶ ἐπορεύθη πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ ἔϕαγον· καὶ οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι ἐκ τῆς ἕξεως τοῦ λέοντος ἐξεῖλεν τὸ μέλι.

kaì exeîlen autò eis tò stóma autoû kaì eporeúthē poreuómenos kaì ésthōn: kaì eporeúthē pròs tòn patéra autoû kaì pròs tḕn mētéra autoû kaì édōken autoîs, kaì éphagon: kaì ouk apḗngeilen autoîs hóti ek tē̂s héxeōs toû léontos exeîlen tò méli.

10
καὶ κατέβη ὁ πατὴρ αὐτοῦ πρὸς τὴν γυναῖκα· καὶ ἐποίησεν ἐκεῖ Σαμψων πότον ἡμέρας ἑπτά, ὅτι οὕτως ἐποίουν οἱ νεανίσκοι.

kaì katébē ho patḕr autoû pròs tḕn gynaîka: kaì epoíēsen ekeî Sampsōn póton hēméras heptá, hóti hoútōs epoíoun hoi neanískoi.

11
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ϕοβεῖσθαι αὐτοὺς αὐτὸν προσκατέστησαν αὐτῷ ἑταίρους τριάκοντα, καὶ ἦσαν μετ’ αὐτοῦ.

kaì egéneto en tō̂i phobeîsthai autoùs autòn proskatéstēsan autō̂i hetaírous triákonta, kaì ē̂san met’ autoû.

12
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων Προβαλῶ ὑμῖν πρόβλημα, καὶ ἐὰν ἀπαγγείλητέ μοι τὸ πρόβλημα ἐν ταῖς ἑπτὰ ἡμέραις τοῦ πότου, δώσω ὑμῖν τριάκοντα σινδόνας καὶ τριάκοντα στολάς·

kaì eîpen autoîs Sampsōn Probalō̂ hymîn próblēma, kaì eàn apangeílēté moi tò próblēma en taîs heptà hēmérais toû pótou, dṓsō hymîn triákonta sindónas kaì triákonta stolás:

13
καὶ ἐὰν μὴ δυνασθῆτε ἀπαγγεῖλαί μοι, καὶ δώσετε ὑμεῖς ἐμοὶ τριάκοντα σινδόνας καὶ τριάκοντα στολὰς ἱματίων. καὶ εἶπαν αὐτῷ Προβαλοῦ τὸ πρόβλημά σου, καὶ ἀκουσόμεθα αὐτοῦ.

kaì eàn mḕ dynasthē̂te apangeîlaí moi, kaì dṓsete hymeîs emoì triákonta sindónas kaì triákonta stolàs himatíōn. kaì eîpan autō̂i Probaloû tò próblēmá sou, kaì akousómetha autoû.

14
καὶ εἶπεν αὐτοῖς ’Εκ τοῦ ἔσθοντος ἐξῆλθεν βρῶσις, καὶ ἐξ ἰσχυροῦ ἐξῆλθεν γλυκύ. καὶ οὐκ ἠδυνάσθησαν ἀπαγγεῖλαι τὸ πρόβλημα ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας.

kaì eîpen autoîs ’Ek toû ésthontos exē̂lthen brō̂sis, kaì ex ischyroû exē̂lthen glyký. kaì ouk ēdynásthēsan apangeîlai tò próblēma epì treîs hēméras.

15
καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ καὶ εἶπαν τῇ γυναικὶ Σαμψων ’Απάτησον δὴ τὸν ἄνδρα σου καὶ ἀπαγγειλάτω σοι τὸ πρόβλημα, μήποτε ἐμπυρίσωμέν σε καὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου ἐν πυρί· ἦ πτωχεῦσαι ἐκαλέσατε ἡμᾶς;

kaì egéneto en tē̂i hēmérāi tē̂i tetártēi kaì eîpan tē̂i gynaikì Sampsōn ’Apátēson dḕ tòn ándra sou kaì apangeilátō soi tò próblēma, mḗpote empyrísōmén se kaì tòn oîkon toû patrós sou en pyrí: ē̂ ptōcheûsai ekalésate hēmâs?

16
καὶ ἔκλαυσεν ἡ γυνὴ Σαμψων ἐπ’ αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ Μεμίσηκάς με καὶ οὐκ ἠγάπηκάς με, ὅτι τὸ πρόβλημα, ὃ προεβάλου τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ μου, κἀμοὶ οὐκ ἀπήγγειλας αὐτό. καὶ εἶπεν αὐτῇ Σαμψων ’Ιδοὺ τῷ πατρί μου καὶ τῇ μητρί μου οὐκ ἀπήγγειλα αὐτό, καὶ σοὶ ἀπαγγελῶ;

kaì éklausen hē gynḕ Sampsōn ep’ autòn kaì eîpen autō̂i Memísēkás me kaì ouk ēgápēkás me, hóti tò próblēma, hò proebálou toîs hyioîs toû laoû mou, kamoì ouk apḗngeilas autó. kaì eîpen autē̂i Sampsōn ’Idoù tō̂i patrí mou kaì tē̂i mētrí mou ouk apḗngeila autó, kaì soì apangelō̂?

17
καὶ ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτὸν ἐπὶ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας, ἐν αἷς ἦν ἐν αὐταῖς ὁ πότος· καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῇ, ὅτι παρηνώχλησεν αὐτόν· καὶ αὐτὴ ἀπήγγειλεν τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ αὐτῆς.

kaì éklausen ep’ autòn epì tàs heptà hēméras, en haîs ē̂n en autaîs ho pótos: kaì egéneto en tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi kaì apḗngeilen autē̂i, hóti parēnṓchlēsen autón: kaì autḕ apḗngeilen toîs hyioîs toû laoû autē̂s.

18
καὶ εἶπαν αὐτῷ οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ πρὶν δῦναι τὸν ἥλιον Τί γλυκύτερον μέλιτος, καὶ τί ἰσχυρότερον λέοντος; καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων Εἰ μὴ κατεδαμάσατέ μου τὴν δάμαλιν, οὐκ ἂν εὕρετε τὸ πρόβλημά μου.

kaì eîpan autō̂i hoi ándres tē̂s póleōs en tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi prìn dŷnai tòn hḗlion Tí glykýteron mélitos, kaì tí ischyróteron léontos? kaì eîpen autoîs Sampsōn Ei mḕ katedamásaté mou tḕn dámalin, ouk àn heúrete tò próblēmá mou.

19
καὶ κατεύθυνεν ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου, καὶ κατέβη εἰς ’Ασκαλῶνα καὶ ἔπαισεν ἐκεῖθεν τριάκοντα ἄνδρας καὶ ἔλαβεν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἔδωκεν τοῖς ἀπαγγείλασιν τὸ πρόβλημα. καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ Σαμψων καὶ ἀνέβη εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.

kaì kateúthynen ep’ autòn pneûma kyríou, kaì katébē eis ’Askalō̂na kaì épaisen ekeîthen triákonta ándras kaì élaben tàs stolàs autō̂n kaì édōken toîs apangeílasin tò próblēma. kaì ethymṓthē orgē̂i Sampsōn kaì anébē eis tòn oîkon toû patròs autoû.

20
καὶ συνῴκησεν ἡ γυνὴ Σαμψων τῷ νυμϕαγωγῷ αὐτοῦ, ὃς ἦν ἑταῖρος αὐτοῦ.

kaì synṓikēsen hē gynḕ Sampsōn tō̂i nymphagōgō̂i autoû, hòs ē̂n hetaîros autoû.