Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges 4

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ προσέθεντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἔναντι κυρίου.

Kaì proséthento hoi hyioì Israēl poiē̂sai tò ponēròn énanti kyríou.

2
καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς κύριος ἐν χειρὶ Ιαβιν βασιλέως Χανααν, ὃς ἐβασίλευσεν ἐν Ασωρ· καὶ ὁ ἄρχων τῆς δυνάμεως αὐτοῦ Σισαρα, καὶ αὐτὸς κατῴκει ἐν Αρισωθ τῶν ἐθνῶν.

kaì apédoto autoùs kýrios en cheirì Iabin basiléōs Chanaan, hòs ebasíleusen en Asōr: kaì ho árchōn tē̂s dynámeōs autoû Sisara, kaì autòs katṓikei en Arisōth tō̂n ethnō̂n.

3
καὶ ἐκέκραξαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον, ὅτι ἐννακόσια ἅρματα σιδηρᾶ ἦν αὐτῷ, καὶ αὐτὸς ἔθλιψεν τὸν Ισραηλ κατὰ κράτος εἴκοσι ἔτη.

kaì ekékraxan hoi hyioì Israēl pròs kýrion, hóti ennakósia hármata sidērâ ē̂n autō̂i, kaì autòs éthlipsen tòn Israēl katà krátos eíkosi étē.

4
Καὶ Δεββωρα γυνὴ προϕῆτις γυνὴ Λαϕιδωθ, αὐτὴ ἔκρινεν τὸν Ισραηλ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ.

Kaì Debbōra gynḕ prophē̂tis gynḕ Laphidōth, autḕ ékrinen tòn Israēl en tō̂i kairō̂i ekeínōi.

5
καὶ αὐτὴ ἐκάθητο ὑπὸ ϕοίνικα Δεββωρα ἀνὰ μέσον Ραμα καὶ ἀνὰ μέσον Βαιθηλ ἐν ὄρει Εϕραιμ, καὶ ἀνέβαινον πρὸς αὐτὴν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐκεῖ τοῦ κρίνεσθαι.

kaì autḕ ekáthēto hypò phoínika Debbōra anà méson Rama kaì anà méson Baithēl en órei Ephraim, kaì anébainon pròs autḕn hoi hyioì Israēl ekeî toû krínesthai.

6
καὶ ἀπέστειλεν Δεββωρα καὶ ἐκάλεσεν τὸν Βαρακ υἱὸν Αβινεεμ ἐκ Κεδες Νεϕθαλι καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Οὐχὶ σοὶ ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ καὶ ἀπελεύσῃ εἰς ὄρος θαβωρ καὶ λήμψῃ μετὰ σεαυτοῦ δέκα χιλιάδας ἀνδρῶν ἀπὸ τῶν υἱῶν Νεϕθαλι καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ζαβουλων;

kaì apésteilen Debbōra kaì ekálesen tòn Barak hyiòn Abineem ek Kedes Nephthali kaì eîpen pròs autón Ouchì soì eneteílato kýrios ho theòs Israēl kaì apeleúsēi eis óros thabōr kaì lḗmpsēi metà seautoû déka chiliádas andrō̂n apò tō̂n hyiō̂n Nephthali kaì apò tō̂n hyiō̂n Zaboulōn?

7
καὶ ἀπάξω πρὸς σὲ εἰς τὸν χειμάρρουν Κισων τὸν Σισαρα ἄρχοντα τῆς δυνάμεως Ιαβιν καὶ τὰ ἅρματα αὐτοῦ καὶ τὸ πλῆθος αὐτοῦ καὶ παραδώσω αὐτὸν ἐν τῇ χειρί σου.

kaì apáxō pròs sè eis tòn cheimárroun Kisōn tòn Sisara árchonta tē̂s dynámeōs Iabin kaì tà hármata autoû kaì tò plē̂thos autoû kaì paradṓsō autòn en tē̂i cheirí sou.

8
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Βαρακ ’Εὰν πορευθῇς μετ’ ἐμοῦ, πορεύσομαι, καὶ ἐὰν μὴ πορευθῇς μετ’ ἐμοῦ, οὐ πορεύσομαι· ὅτι οὐκ οἶδα τὴν ἡμέραν, ἐν ᾗ εὐοδοῖ κύριος τὸν ἄγγελον μετ’ ἐμοῦ.

kaì eîpen pròs autḕn Barak ’Eàn poreuthē̂is met’ emoû, poreúsomai, kaì eàn mḕ poreuthē̂is met’ emoû, ou poreúsomai: hóti ouk oîda tḕn hēméran, en hē̂i euodoî kýrios tòn ángelon met’ emoû.

9
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Δεββωρα Πορευομένη πορεύσομαι μετὰ σοῦ· πλὴν γίνωσκε ὅτι οὐκ ἔσται τὸ προτέρημά σου εἰς τὴν ὁδόν, ἣν σὺ πορεύῃ, ὅτι ἐν χειρὶ γυναικὸς ἀποδώσεται κύριος τὸν Σισαρα. καὶ ἀνέστη Δεββωρα καὶ ἐπορεύθη μετὰ τοῦ Βαρακ εἰς Κεδες.

kaì eîpen pròs autòn Debbōra Poreuoménē poreúsomai metà soû: plḕn gínōske hóti ouk éstai tò protérēmá sou eis tḕn hodón, hḕn sỳ poreúēi, hóti en cheirì gynaikòs apodṓsetai kýrios tòn Sisara. kaì anéstē Debbōra kaì eporeúthē metà toû Barak eis Kedes.

10
καὶ παρήγγειλεν Βαρακ τῷ Ζαβουλων καὶ τῷ Νεϕθαλι εἰς Κεδες, καὶ ἀνέβησαν κατὰ πόδας αὐτοῦ δέκα χιλιάδες ἀνδρῶν· καὶ Δεββωρα ἀνέβη μετ’ αὐτοῦ.

kaì parḗngeilen Barak tō̂i Zaboulōn kaì tō̂i Nephthali eis Kedes, kaì anébēsan katà pódas autoû déka chiliádes andrō̂n: kaì Debbōra anébē met’ autoû.

11
καὶ οἱ πλησίον τοῦ Κιναίου ἐχωρίσθησαν ἀπὸ τῶν υἱῶν Ιωβαβ γαμβροῦ Μωυσῆ, καὶ ἔπηξεν τὴν σκηνὴν αὐτοῦ πρὸς δρῦν ἀναπαυομένων, ἥ ἐστιν ἐχόμενα Κεδες.

kaì hoi plēsíon toû Kinaíou echōrísthēsan apò tō̂n hyiō̂n Iōbab gambroû Mōysē̂, kaì épēxen tḕn skēnḕn autoû pròs drŷn anapauoménōn, hḗ estin echómena Kedes.

12
Καὶ ἀνήγγειλαν τῷ Σισαρα ὅτι ἀνέβη Βαρακ υἱὸς Αβινεεμ ἐπ’ ὄρος θαβωρ.

Kaì anḗngeilan tō̂i Sisara hóti anébē Barak hyiòs Abineem ep’ óros thabōr.

13
καὶ ἐκάλεσεν Σισαρα πάντα τὰ ἅρματα αὐτοῦ (ὅτι ἐννακόσια ἅρματα σιδηρᾶ ἦν αὐτῷ) καὶ πάντα τὸν λαὸν τὸν μετ’ αὐτοῦ ἀπὸ Αρισωθ τῶν ἐθνῶν εἰς τὸν χειμάρρουν Κισων.

kaì ekálesen Sisara pánta tà hármata autoû (hóti ennakósia hármata sidērâ ē̂n autō̂i) kaì pánta tòn laòn tòn met’ autoû apò Arisōth tō̂n ethnō̂n eis tòn cheimárroun Kisōn.

14
καὶ εἶπεν Δεββωρα πρὸς Βαρακ ’Ανάστηθι, ὅτι αὕτη ἡ ἡμέρα, ἐν ᾗ παρέδωκεν κύριος τὸν Σισαρα ἐν χειρί σου· οὐκ ἰδοὺ κύριος ἐλεύσεται ἔμπροσθέν σου; καὶ κατέβη Βαρακ ἀπὸ τοῦ ὄρους θαβωρ καὶ δέκα χιλιάδες ἀνδρῶν ὀπίσω αὐτοῦ.

kaì eîpen Debbōra pròs Barak ’Anástēthi, hóti haútē hē hēméra, en hē̂i parédōken kýrios tòn Sisara en cheirí sou: ouk idoù kýrios eleúsetai émprosthén sou? kaì katébē Barak apò toû órous thabōr kaì déka chiliádes andrō̂n opísō autoû.

15
καὶ ἐξέστησεν κύριος τὸν Σισαρα καὶ πάντα τὰ ἅρματα αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν παρεμβολὴν αὐτοῦ ἐν στόματι ῥομϕαίας ἐνώπιον Βαρακ· καὶ κατέβη Σισαρα ἀπὸ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ καὶ ἔϕυγεν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ.

kaì exéstēsen kýrios tòn Sisara kaì pánta tà hármata autoû kaì pâsan tḕn parembolḕn autoû en stómati rhomphaías enṓpion Barak: kaì katébē Sisara apò toû hármatos autoû kaì éphygen toîs posìn autoû.

16
καὶ Βαρακ διώκων ὀπίσω τῶν ἁρμάτων καὶ ὀπίσω τῆς παρεμβολῆς ἕως δρυμοῦ τῶν ἐθνῶν· καὶ ἔπεσεν πᾶσα ἡ παρεμβολὴ Σισαρα ἐν στόματι ῥομϕαίας, οὐ κατελείϕθη ἕως ἑνός.

kaì Barak diṓkōn opísō tō̂n harmátōn kaì opísō tē̂s parembolē̂s héōs drymoû tō̂n ethnō̂n: kaì épesen pâsa hē parembolḕ Sisara en stómati rhomphaías, ou kateleíphthē héōs henós.

17
καὶ Σισαρα ἀνεχώρησεν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ εἰς σκηνὴν Ιαηλ γυναικὸς Χαβερ τοῦ Κιναίου, ὅτι εἰρήνη ἀνὰ μέσον Ιαβιν βασιλέως Ασωρ καὶ ἀνὰ μέσον οἴκου Χαβερ τοῦ Κιναίου.

kaì Sisara anechṓrēsen toîs posìn autoû eis skēnḕn Iaēl gynaikòs Chaber toû Kinaíou, hóti eirḗnē anà méson Iabin basiléōs Asōr kaì anà méson oíkou Chaber toû Kinaíou.

18
καὶ ἐξῆλθεν Ιαηλ εἰς ἀπάντησιν Σισαρα καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν ῎Εκνευσον, κύριέ μου, ἔκνευσον πρός με, μὴ ϕοβοῦ· καὶ ἐξένευσεν πρὸς αὐτὴν εἰς τὴν σκηνήν, καὶ συνεκάλυψεν αὐτὸν ἐν τῇ δέρρει αὐτῆς.

kaì exē̂lthen Iaēl eis apántēsin Sisara kaì eîpen pròs autón ῎Ekneuson, kýrié mou, ékneuson prós me, mḕ phoboû: kaì exéneusen pròs autḕn eis tḕn skēnḗn, kaì synekálypsen autòn en tē̂i dérrei autē̂s.

19
καὶ εἶπεν Σισαρα πρὸς αὐτήν Πότισόν με δὴ μικρὸν ὕδωρ, ὅτι ἐδίψησα· καὶ ἤνοιξεν τὸν ἀσκὸν τοῦ γάλακτος καὶ ἐπότισεν αὐτὸν καὶ συνεκάλυψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ.

kaì eîpen Sisara pròs autḗn Pótisón me dḕ mikròn hýdōr, hóti edípsēsa: kaì ḗnoixen tòn askòn toû gálaktos kaì epótisen autòn kaì synekálypsen tò prósōpon autoû.

20
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν Στῆθι ἐν τῇ θύρᾳ τῆς σκηνῆς, καὶ ἔσται ἐάν τις ἔλθῃ πρὸς σὲ καὶ ἐρωτήσῃ σε καὶ εἴπῃ σοι ῎Εστιν ἐνταῦθα ἀνήρ; καὶ ἐρεῖς Οὐκ ἔστιν· καὶ συνεκάλυψεν αὐτὸν ἐν τῇ δέρρει αὐτῆς.

kaì eîpen pròs autḗn Stē̂thi en tē̂i thýrāi tē̂s skēnē̂s, kaì éstai eán tis élthēi pròs sè kaì erōtḗsēi se kaì eípēi soi ῎Estin entaûtha anḗr? kaì ereîs Ouk éstin: kaì synekálypsen autòn en tē̂i dérrei autē̂s.

21
καὶ ἔλαβεν Ιαηλ γυνὴ Χαβερ τὸν πάσσαλον τῆς σκηνῆς καὶ ἔθηκεν τὴν σϕῦραν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὸν ἡσυχῇ καὶ ἐνέκρουσεν τὸν πάσσαλον ἐν τῇ γνάθῳ αὐτοῦ καὶ διήλασεν ἐν τῇ γῇ, καὶ αὐτὸς ἀπεσκάρισεν ἀνὰ μέσον τῶν γονάτων αὐτῆς καὶ ἐξέψυξεν καὶ ἀπέθανεν.

kaì élaben Iaēl gynḕ Chaber tòn pássalon tē̂s skēnē̂s kaì éthēken tḕn sphŷran en tē̂i cheirì autē̂s kaì eisē̂lthen pròs autòn hēsychē̂i kaì enékrousen tòn pássalon en tē̂i gnáthōi autoû kaì diḗlasen en tē̂i gē̂i, kaì autòs apeskárisen anà méson tō̂n gonátōn autē̂s kaì exépsyxen kaì apéthanen.

22
καὶ ἰδοὺ Βαρακ διώκων τὸν Σισαρα, καὶ ἐξῆλθεν Ιαηλ εἰς ἀπαντὴν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Δεῦρο καὶ δείξω σοι τὸν ἄνδρα, ὃν σὺ ζητεῖς. καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτήν, καὶ ἰδοὺ Σισαρα πεπτωκὼς νεκρός, καὶ ὁ πάσσαλος ἐν τῇ γνάθῳ αὐτοῦ.

kaì idoù Barak diṓkōn tòn Sisara, kaì exē̂lthen Iaēl eis apantḕn autoû kaì eîpen autō̂i Deûro kaì deíxō soi tòn ándra, hòn sỳ zēteîs. kaì eisē̂lthen pròs autḗn, kaì idoù Sisara peptōkṑs nekrós, kaì ho pássalos en tē̂i gnáthōi autoû.

23
καὶ ἐταπείνωσεν κύριος ὁ θεὸς τὸν Ιαβιν βασιλέα Χανααν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐνώπιον υἱῶν Ισραηλ.

kaì etapeínōsen kýrios ho theòs tòn Iabin basiléa Chanaan en tē̂i hēmérāi ekeínēi enṓpion hyiō̂n Israēl.

24
καὶ ἐπορεύθη χεὶρ τῶν υἱῶν Ισραηλ πορευομένη καὶ σκληρυνομένη ἐπὶ Ιαβιν βασιλέα Χανααν, ἕως ἐξωλέθρευσαν αὐτόν.

kaì eporeúthē cheìr tō̂n hyiō̂n Israēl poreuoménē kaì sklērynoménē epì Iabin basiléa Chanaan, héōs exōléthreusan autón.