Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Juges (B) 21

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ὤμοσαν ἐν Μασσηϕα λέγοντες ’Ανὴρ ἐξ ἡμῶν οὐ δώσει θυγατέρα αὐτοῦ τῷ Βενιαμιν εἰς γυναῖκα.

Kaì hoi hyioì Israēl ṓmosan en Massēpha légontes ’Anḕr ex hēmō̂n ou dṓsei thygatéra autoû tō̂i Beniamin eis gynaîka.

2
καὶ ἦλθεν ὁ λαὸς εἰς Βαιθηλ καὶ ἐκάθισαν ἐκεῖ ἕως ἑσπέρας ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ἦραν ϕωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν κλαυθμὸν μέγαν

kaì ē̂lthen ho laòs eis Baithēl kaì ekáthisan ekeî héōs hespéras enṓpion toû theoû kaì ē̂ran phōnḕn autō̂n kaì éklausan klauthmòn mégan

3
καὶ εἶπαν Εἰς τί, κύριε θεὲ Ισραηλ, ἐγενήθη αὕτη, τοῦ ἐπισκεπῆναι σήμερον ἀπὸ Ισραηλ ϕυλὴν μίαν;

kaì eîpan Eis tí, kýrie theè Israēl, egenḗthē haútē, toû episkepē̂nai sḗmeron apò Israēl phylḕn mían?

4
καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον καὶ ὤρθρισεν ὁ λαὸς καὶ ᾠκοδόμησαν ἐκεῖ θυσιαστήριον καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώσεις καὶ τελείας.

kaì egéneto tē̂i epaúrion kaì ṓrthrisen ho laòs kaì ōikodómēsan ekeî thysiastḗrion kaì anḗnenkan holokautṓseis kaì teleías.

5
καὶ εἶπον οἱ υἱοὶ Ισραηλ Τίς οὐκ ἀνέβη ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἀπὸ πασῶν ϕυλῶν Ισραηλ πρὸς κύριον; ὅτι ὁ ὅρκος μέγας ἦν τοῖς οὐκ ἀναβεβηκόσιν πρὸς κύριον εἰς Μασσηϕα λέγοντες θανάτῳ θανατωθήσεται.

kaì eîpon hoi hyioì Israēl Tís ouk anébē en tē̂i ekklēsíāi apò pasō̂n phylō̂n Israēl pròs kýrion? hóti ho hórkos mégas ē̂n toîs ouk anabebēkósin pròs kýrion eis Massēpha légontes thanátōi thanatōthḗsetai.

6
καὶ παρεκλήθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς Βενιαμιν ἀδελϕὸν αὐτῶν καὶ εἶπαν ’Εξεκόπη σήμερον ϕυλὴ μία ἀπὸ Ισραηλ·

kaì pareklḗthēsan hoi hyioì Israēl pròs Beniamin adelphòn autō̂n kaì eîpan ’Exekópē sḗmeron phylḕ mía apò Israēl:

7
τί ποιήσωμεν αὐτοῖς τοῖς περισσοῖς τοῖς ὑπολειϕθεῖσιν εἰς γυναῖκας; καὶ ἡμεῖς ὠμόσαμεν ἐν κυρίῳ τοῦ μὴ δοῦναι αὐτοῖς ἀπὸ τῶν θυγατέρων ἡμῶν εἰς γυναῖκας.

tí poiḗsōmen autoîs toîs perissoîs toîs hypoleiphtheîsin eis gynaîkas? kaì hēmeîs ōmósamen en kyríōi toû mḕ doûnai autoîs apò tō̂n thygatérōn hēmō̂n eis gynaîkas.

8
καὶ εἶπαν Τίς εἷς ἀπὸ ϕυλῶν Ισραηλ, ὃς οὐκ ἀνέβη πρὸς κύριον εἰς Μασσηϕα; καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦλθεν ἀνὴρ εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπὸ Ιαβις Γαλααδ εἰς τὴν ἐκκλησίαν.

kaì eîpan Tís heîs apò phylō̂n Israēl, hòs ouk anébē pròs kýrion eis Massēpha? kaì idoù ouk ē̂lthen anḕr eis tḕn parembolḕn apò Iabis Galaad eis tḕn ekklēsían.

9
καὶ ἐπεσκέπη ὁ λαός, καὶ οὐκ ἦν ἐκεῖ ἀνὴρ ἀπὸ οἰκούντων Ιαβις Γαλααδ.

kaì epesképē ho laós, kaì ouk ē̂n ekeî anḕr apò oikoúntōn Iabis Galaad.

10
καὶ ἀπέστειλεν ἐκεῖ ἡ συναγωγὴ δώδεκα χιλιάδας ἀνδρῶν ἀπὸ υἱῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐνετείλαντο αὐτοῖς λέγοντες Πορεύεσθε καὶ πατάξατε τοὺς οἰκοῦντας Ιαβις Γαλααδ ἐν στόματι ῥομϕαίας.

kaì apésteilen ekeî hē synagōgḕ dṓdeka chiliádas andrō̂n apò hyiō̂n tē̂s dynámeōs kaì eneteílanto autoîs légontes Poreúesthe kaì patáxate toùs oikoûntas Iabis Galaad en stómati rhomphaías.

11
καὶ τοῦτο ποιήσετε· πᾶν ἄρσεν καὶ πᾶσαν γυναῖκα εἰδυῖαν κοίτην ἄρσενος ἀναθεματιεῖτε, τὰς δὲ παρθένους περιποιήσεσθε. καὶ ἐποίησαν οὕτως.

kaì toûto poiḗsete: pân ársen kaì pâsan gynaîka eidyîan koítēn ársenos anathematieîte, tàs dè parthénous peripoiḗsesthe. kaì epoíēsan hoútōs.

12
καὶ εὗρον ἀπὸ οἰκούντων Ιαβις Γαλααδ τετρακοσίας νεάνιδας παρθένους, αἵτινες οὐκ ἔγνωσαν ἄνδρα εἰς κοίτην ἄρσενος, καὶ ἤνεγκαν αὐτὰς εἰς τὴν παρεμβολὴν εἰς Σηλων τὴν ἐν γῇ Χανααν.

kaì heûron apò oikoúntōn Iabis Galaad tetrakosías neánidas parthénous, haítines ouk égnōsan ándra eis koítēn ársenos, kaì ḗnenkan autàs eis tḕn parembolḕn eis Sēlōn tḕn en gē̂i Chanaan.

13
καὶ ἀπέστειλεν πᾶσα ἡ συναγωγὴ καὶ ἐλάλησαν πρὸς τοὺς υἱοὺς Βενιαμιν ἐν τῇ πέτρᾳ Ρεμμων καὶ ἐκάλεσαν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην.

kaì apésteilen pâsa hē synagōgḕ kaì elálēsan pròs toùs hyioùs Beniamin en tē̂i pétrāi Remmōn kaì ekálesan autoùs eis eirḗnēn.

14
καὶ ἐπέστρεψεν Βενιαμιν πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, καὶ ἔδωκαν αὐτοῖς οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὰς γυναῖκας, ἃς ἐζωοποίησαν ἀπὸ τῶν θυγατέρων Ιαβις Γαλααδ· καὶ ἤρεσεν αὐτοῖς οὕτως.

kaì epéstrepsen Beniamin pròs toùs hyioùs Israēl en tō̂i kairō̂i ekeínōi, kaì édōkan autoîs hoi hyioì Israēl tàs gynaîkas, hàs ezōopoíēsan apò tō̂n thygatérōn Iabis Galaad: kaì ḗresen autoîs hoútōs.

15
Καὶ ὁ λαὸς παρεκλήθη ἐπὶ τῷ Βενιαμιν, ὅτι ἐποίησεν κύριος διακοπὴν ἐν ταῖς ϕυλαῖς Ισραηλ.

Kaì ho laòs pareklḗthē epì tō̂i Beniamin, hóti epoíēsen kýrios diakopḕn en taîs phylaîs Israēl.

16
καὶ εἶπον οἱ πρεσβύτεροι τῆς συναγωγῆς Τί ποιήσωμεν τοῖς περισσοῖς εἰς γυναῖκας; ὅτι ἠϕανίσθη ἀπὸ Βενιαμιν γυνή.

kaì eîpon hoi presbýteroi tē̂s synagōgē̂s Tí poiḗsōmen toîs perissoîs eis gynaîkas? hóti ēphanísthē apò Beniamin gynḗ.

17
καὶ εἶπαν Κληρονομία διασῳζομένων τῷ Βενιαμιν, καὶ οὐκ ἐξαλειϕθήσεται ϕυλὴ ἀπὸ Ισραηλ·

kaì eîpan Klēronomía diasōizoménōn tō̂i Beniamin, kaì ouk exaleiphthḗsetai phylḕ apò Israēl:

18
ὅτι ἡμεῖς οὐ δυνησόμεθα δοῦναι αὐτοῖς γυναῖκας ἀπὸ τῶν θυγατέρων ἡμῶν, ὅτι ὠμόσαμεν ἐν υἱοῖς Ισραηλ λέγοντες ’Επικατάρατος ὁ διδοὺς γυναῖκα τῷ Βενιαμιν.

hóti hēmeîs ou dynēsómetha doûnai autoîs gynaîkas apò tō̂n thygatérōn hēmō̂n, hóti ōmósamen en hyioîs Israēl légontes ’Epikatáratos ho didoùs gynaîka tō̂i Beniamin.

19
καὶ εἶπαν ’Ιδοὺ δὴ ἑορτὴ κυρίου ἐν Σηλων ἀϕ’ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας, ἥ ἐστιν ἀπὸ βορρᾶ τῆς Βαιθηλ κατ’ ἀνατολὰς ἡλίου ἐπὶ τῆς ὁδοῦ τῆς ἀναβαινούσης ἀπὸ Βαιθηλ εἰς Συχεμ καὶ ἀπὸ νότου τῆς Λεβωνα.

kaì eîpan ’Idoù dḕ heortḕ kyríou en Sēlōn aph’ hēmerō̂n eis hēméras, hḗ estin apò borrâ tē̂s Baithēl kat’ anatolàs hēlíou epì tē̂s hodoû tē̂s anabainoúsēs apò Baithēl eis Sychem kaì apò nótou tē̂s Lebōna.

20
καὶ ἐνετείλαντο τοῖς υἱοῖς Βενιαμιν λέγοντες Πορεύεσθε ἐνεδρεύσατε ἐν τοῖς ἀμπελῶσιν·

kaì eneteílanto toîs hyioîs Beniamin légontes Poreúesthe enedreúsate en toîs ampelō̂sin:

21
καὶ ὄψεσθε καὶ ἰδοὺ ἐὰν ἐξέλθωσιν αἱ θυγατέρες τῶν οἰκούντων Σηλων χορεύειν ἐν τοῖς χοροῖς, καὶ ἐξελεύσεσθε ἐκ τῶν ἀμπελώνων καὶ ἁρπάσατε ἑαυτοῖς ἀνὴρ γυναῖκα ἀπὸ τῶν θυγατέρων Σηλων καὶ πορεύεσθε εἰς γῆν Βενιαμιν.

kaì ópsesthe kaì idoù eàn exélthōsin hai thygatéres tō̂n oikoúntōn Sēlōn choreúein en toîs choroîs, kaì exeleúsesthe ek tō̂n ampelṓnōn kaì harpásate heautoîs anḕr gynaîka apò tō̂n thygatérōn Sēlōn kaì poreúesthe eis gē̂n Beniamin.

22
καὶ ἔσται ὅταν ἔλθωσιν οἱ πατέρες αὐτῶν ἢ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτῶν κρίνεσθαι πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐροῦμεν αὐτοῖς ῎Ελεος ποιήσατε ἡμῖν αὐτάς, ὅτι οὐκ ἐλάβομεν ἀνὴρ γυναῖκα αὐτοῦ ἐν τῇ παρατάξει, ὅτι οὐχ ὑμεῖς ἐδώκατε αὐτοῖς· ὡς καιρὸς πλημμελήσατε.

kaì éstai hótan élthōsin hoi patéres autō̂n ḕ hoi adelphoì autō̂n krínesthai pròs hymâs, kaì eroûmen autoîs ῎Eleos poiḗsate hēmîn autás, hóti ouk elábomen anḕr gynaîka autoû en tē̂i paratáxei, hóti ouch hymeîs edṓkate autoîs: hōs kairòs plēmmelḗsate.

23
καὶ ἐποίησαν οὕτως οἱ υἱοὶ Βενιαμιν καὶ ἔλαβον γυναῖκας εἰς ἀριθμὸν αὐτῶν ἀπὸ τῶν χορευουσῶν, ὧν ἥρπασαν· καὶ ἐπορεύθησαν καὶ ὑπέστρεψαν εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτῶν καὶ ᾠκοδόμησαν τὰς πόλεις καὶ ἐκάθισαν ἐν αὐταῖς.

kaì epoíēsan hoútōs hoi hyioì Beniamin kaì élabon gynaîkas eis arithmòn autō̂n apò tō̂n choreuousō̂n, hō̂n hḗrpasan: kaì eporeúthēsan kaì hypéstrepsan eis tḕn klēronomían autō̂n kaì ōikodómēsan tàs póleis kaì ekáthisan en autaîs.

24
καὶ περιεπάτησαν ἐκεῖθεν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνὴρ εἰς ϕυλὴν αὐτοῦ καὶ εἰς συγγένειαν αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλθον ἐκεῖθεν, ἀνὴρ εἰς κληρονομίαν αὐτοῦ.

kaì periepátēsan ekeîthen hoi hyioì Israēl en tō̂i kairō̂i ekeínōi, anḕr eis phylḕn autoû kaì eis syngéneian autoû, kaì exē̂lthon ekeîthen, anḕr eis klēronomían autoû.

25
ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις οὐκ ἦν βασιλεὺς ἐν Ισραηλ· ἀνὴρ τὸ εὐθὲς ἐνώπιον αὐτοῦ ἐποίει.

en dè taîs hēmérais ekeínais ouk ē̂n basileùs en Israēl: anḕr tò euthès enṓpion autoû epoíei.