Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Judges B 5

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ᾖσαν Δεββωρα καὶ Βαρακ υἱὸς Αβινεεμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγοντες

Kaì ē̂isan Debbōra kaì Barak hyiòs Abineem en tē̂i hēmérāi ekeínēi légontes

2
’Απεκαλύϕθη ἀποκάλυμμα ἐν Ισραηλ· ἐν τῷ ἑκουσιασθῆναι λαὸν εὐλογεῖτε κύριον.

’Apekalýphthē apokálymma en Israēl: en tō̂i hekousiasthē̂nai laòn eulogeîte kýrion.

3
ἀκούσατε, βασιλεῖς, καὶ ἐνωτίσασθε, σατράπαι· ἐγώ εἰμι τῷ κυρίῳ, ἐγώ εἰμι ᾄσομαι, ψαλῶ τῷ κυρίῳ τῷ θεῷ Ισραηλ.

akoúsate, basileîs, kaì enōtísasthe, satrápai: egṓ eimi tō̂i kyríōi, egṓ eimi ā́isomai, psalō̂ tō̂i kyríōi tō̂i theō̂i Israēl.

4
κύριε, ἐν τῇ ἐξόδῳ σου ἐν Σηιρ, ἐν τῷ ἀπαίρειν σε ἐξ ἀγροῦ Εδωμ γῆ ἐσείσθη, καὶ ὁ οὐρανὸς ἔσταξεν δρόσους, καὶ αἱ νεϕέλαι ἔσταξαν ὕδωρ·

kýrie, en tē̂i exódōi sou en Sēir, en tō̂i apaírein se ex agroû Edōm gē̂ eseísthē, kaì ho ouranòs éstaxen drósous, kaì hai nephélai éstaxan hýdōr:

5
ὄρη ἐσαλεύθησαν ἀπὸ προσώπου κυρίου Ελωι, τοῦτο Σινα ἀπὸ προσώπου κυρίου θεοῦ Ισραηλ.

órē esaleúthēsan apò prosṓpou kyríou Elōi, toûto Sina apò prosṓpou kyríou theoû Israēl.

6
ἐν ἡμέραις Σαμεγαρ υἱοῦ Αναθ, ἐν ἡμέραις Ιαηλ ἐξέλιπον ὁδοὺς καὶ ἐπορεύθησαν ἀτραπούς, ἐπορεύθησαν ὁδοὺς διεστραμμένας·

en hēmérais Samegar hyioû Anath, en hēmérais Iaēl exélipon hodoùs kaì eporeúthēsan atrapoús, eporeúthēsan hodoùs diestramménas:

7
ἐξέλιπον δυνατοὶ ἐν Ισραηλ, ἐξέλιπον, ἕως οὗ ἀναστῇ Δεββωρα, ἕως οὗ ἀναστῇ μήτηρ ἐν Ισραηλ.

exélipon dynatoì en Israēl, exélipon, héōs hoû anastē̂i Debbōra, héōs hoû anastē̂i mḗtēr en Israēl.

8
ἐξελέξαντο θεοὺς καινούς· τότε ἐπολέμησαν πόλεις ἀρχόντων· θυρεὸς ἐὰν ὀϕθῇ καὶ λόγχη ἐν τεσσαράκοντα χιλιάσιν ἐν Ισραηλ.

exeléxanto theoùs kainoús: tóte epolémēsan póleis archóntōn: thyreòs eàn ophthē̂i kaì lónchē en tessarákonta chiliásin en Israēl.

9
ἡ καρδία μου εἰς τὰ διατεταγμένα τῷ Ισραηλ· οἱ ἑκουσιαζόμενοι ἐν λαῷ, εὐλογεῖτε κύριον.

hē kardía mou eis tà diatetagména tō̂i Israēl: hoi hekousiazómenoi en laō̂i, eulogeîte kýrion.

10
ἐπιβεβηκότες ἐπὶ ὄνου θηλείας μεσημβρίας, καθήμενοι ἐπὶ κριτηρίου καὶ πορευόμενοι ἐπὶ ὁδοὺς συνέδρων ἐϕ’ ὁδῷ,

epibebēkótes epì ónou thēleías mesēmbrías, kathḗmenoi epì kritēríou kaì poreuómenoi epì hodoùs synédrōn eph’ hodō̂i,

11
διηγεῖσθε ἀπὸ ϕωνῆς ἀνακρουομένων ἀνὰ μέσον ὑδρευομένων· ἐκεῖ δώσουσιν δικαιοσύνας κυρίῳ, δικαιοσύνας αὔξησον ἐν Ισραηλ. τότε κατέβη εἰς τὰς πόλεις λαὸς κυρίου.

diēgeîsthe apò phōnē̂s anakrouoménōn anà méson hydreuoménōn: ekeî dṓsousin dikaiosýnas kyríōi, dikaiosýnas aúxēson en Israēl. tóte katébē eis tàs póleis laòs kyríou.

12
ἐξεγείρου ἐξεγείρου, Δεββωρα, ἐξεγείρου ἐξεγείρου, λάλησον ᾠδήν· ἀνάστα, Βαρακ, καὶ αἰχμαλώτισον αἰχμαλωσίαν σου, υἱὸς Αβινεεμ.

exegeírou exegeírou, Debbōra, exegeírou exegeírou, lálēson ōidḗn: anásta, Barak, kaì aichmalṓtison aichmalōsían sou, hyiòs Abineem.

13
τότε κατέβη κατάλειμμα τοῖς ἰσχυροῖς, λαὸς κυρίου κατέβη αὐτῷ ἐν τοῖς κραταιοῖς.

tóte katébē katáleimma toîs ischyroîs, laòs kyríou katébē autō̂i en toîs krataioîs.

14
ἐξ ἐμοῦ Εϕραιμ ἐξερρίζωσεν αὐτοὺς ἐν τῷ Αμαληκ· ὀπίσω σου Βενιαμιν ἐν τοῖς λαοῖς σου. ἐν ἐμοὶ Μαχιρ κατέβησαν ἐξερευνῶντες καὶ ἀπὸ Ζαβουλων ἕλκοντες ἐν ῥάβδῳ διηγήσεως γραμματέως.

ex emoû Ephraim exerrízōsen autoùs en tō̂i Amalēk: opísō sou Beniamin en toîs laoîs sou. en emoì Machir katébēsan exereunō̂ntes kaì apò Zaboulōn hélkontes en rhábdōi diēgḗseōs grammatéōs.

15
καὶ ἀρχηγοὶ ἐν Ισσαχαρ μετὰ Δεββωρας καὶ Βαρακ, οὕτως Βαρακ ἐν κοιλάσιν ἀπέστειλεν ἐν ποσὶν αὐτοῦ. εἰς τὰς μερίδας Ρουβην μεγάλοι ἐξικνούμενοι καρδίαν.

kaì archēgoì en Issachar metà Debbōras kaì Barak, hoútōs Barak en koilásin apésteilen en posìn autoû. eis tàs merídas Roubēn megáloi exiknoúmenoi kardían.

16
εἰς τί ἐκάθισαν ἀνὰ μέσον τῆς διγομίας τοῦ ἀκοῦσαι συρισμοῦ ἀγγέλων; εἰς διαιρέσεις Ρουβην μεγάλοι ἐξετασμοὶ καρδίας.

eis tí ekáthisan anà méson tē̂s digomías toû akoûsai syrismoû angélōn? eis diairéseis Roubēn megáloi exetasmoì kardías.

17
Γαλααδ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐσκήνωσεν· καὶ Δαν εἰς τί παροικεῖ πλοίοις; Ασηρ ἐκάθισεν παραλίαν θαλασσῶν καὶ ἐπὶ διεξόδοις αὐτοῦ σκηνώσει.

Galaad en tō̂i péran toû Iordánou eskḗnōsen: kaì Dan eis tí paroikeî ploíois? Asēr ekáthisen paralían thalassō̂n kaì epì diexódois autoû skēnṓsei.

18
Ζαβουλων λαὸς ὠνείδισεν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον καὶ Νεϕθαλι ἐπὶ ὕψη ἀγροῦ.

Zaboulōn laòs ōneídisen psychḕn autoû eis thánaton kaì Nephthali epì hýpsē agroû.

19
ἦλθον αὐτῶν βασιλεῖς, παρετάξαντο, τότε ἐπολέμησαν βασιλεῖς Χανααν ἐν θανααχ ἐπὶ ὕδατι Μεγεδδω· δῶρον ἀργυρίου οὐκ ἔλαβον.

ē̂lthon autō̂n basileîs, paretáxanto, tóte epolémēsan basileîs Chanaan en thanaach epì hýdati Megeddō: dō̂ron argyríou ouk élabon.

20
ἐξ οὐρανοῦ παρετάξαντο οἱ ἀστέρες, ἐκ τρίβων αὐτῶν παρετάξαντο μετὰ Σισαρα.

ex ouranoû paretáxanto hoi astéres, ek tríbōn autō̂n paretáxanto metà Sisara.

21
χειμάρρους Κισων ἐξέσυρεν αὐτούς, χειμάρρους ἀρχαίων, χειμάρρους Κισων· καταπατήσει αὐτὸν ψυχή μου δυνατή.

cheimárrous Kisōn exésyren autoús, cheimárrous archaíōn, cheimárrous Kisōn: katapatḗsei autòn psychḗ mou dynatḗ.

22
τότε ἐνεποδίσθησαν πτέρναι ἵππου, σπουδῇ ἔσπευσαν ἰσχυροὶ αὐτοῦ.

tóte enepodísthēsan ptérnai híppou, spoudē̂i éspeusan ischyroì autoû.

23
καταρᾶσθε Μηρωζ, εἶπεν ἄγγελος κυρίου, καταρᾶσθε, ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κατοικῶν αὐτήν, ὅτι οὐκ ἤλθοσαν εἰς βοήθειαν κυρίου, εἰς βοήθειαν ἐν δυνατοῖς.

katarâsthe Mērōz, eîpen ángelos kyríou, katarâsthe, epikatáratos pâs ho katoikō̂n autḗn, hóti ouk ḗlthosan eis boḗtheian kyríou, eis boḗtheian en dynatoîs.

24
εὐλογηθείη ἐν γυναιξὶν Ιαηλ γυνὴ Χαβερ τοῦ Κιναίου, ἀπὸ γυναικῶν ἐν σκηναῖς εὐλογηθείη.

eulogētheíē en gynaixìn Iaēl gynḕ Chaber toû Kinaíou, apò gynaikō̂n en skēnaîs eulogētheíē.

25
ὕδωρ ᾔτησεν, γάλα ἔδωκεν, ἐν λεκάνῃ ὑπερεχόντων προσήνεγκεν βούτυρον.

hýdōr ḗitēsen, gála édōken, en lekánēi hyperechóntōn prosḗnenken boútyron.

26
χεῖρα αὐτῆς ἀριστερὰν εἰς πάσσαλον ἐξέτεινεν καὶ δεξιὰν αὐτῆς εἰς σϕῦραν κοπιώντων καὶ ἐσϕυροκόπησεν Σισαρα, διήλωσεν κεϕαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν, διήλωσεν κρόταϕον αὐτοῦ.

cheîra autē̂s aristeràn eis pássalon exéteinen kaì dexiàn autē̂s eis sphŷran kopiṓntōn kaì esphyrokópēsen Sisara, diḗlōsen kephalḕn autoû kaì epátaxen, diḗlōsen krótaphon autoû.

27
ἀνὰ μέσον τῶν ποδῶν αὐτῆς κατεκυλίσθη, ἔπεσεν καὶ ἐκοιμήθη· ἀνὰ μέσον τῶν ποδῶν αὐτῆς κατακλιθεὶς ἔπεσεν· καθὼς κατεκλίθη, ἐκεῖ ἔπεσεν ἐξοδευθείς.

anà méson tō̂n podō̂n autē̂s katekylísthē, épesen kaì ekoimḗthē: anà méson tō̂n podō̂n autē̂s kataklitheìs épesen: kathṑs kateklíthē, ekeî épesen exodeutheís.

28
διὰ τῆς θυρίδος παρέκυψεν μήτηρ Σισαρα ἐκτὸς τοῦ τοξικοῦ, διότι ᾐσχύνθη ἅρμα αὐτοῦ, διότι ἐχρόνισαν πόδες ἁρμάτων αὐτοῦ.

dià tē̂s thyrídos parékypsen mḗtēr Sisara ektòs toû toxikoû, dióti ēischýnthē hárma autoû, dióti echrónisan pódes harmátōn autoû.

29
αἱ σοϕαὶ ἄρχουσαι αὐτῆς ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτήν, καὶ αὐτὴ ἀπέστρεψεν λόγους αὐτῆς ἑαυτῇ

hai sophaì árchousai autē̂s apekríthēsan pròs autḗn, kaì autḕ apéstrepsen lógous autē̂s heautē̂i

30
Οὐχ εὑρήσουσιν αὐτὸν διαμερίζοντα σκῦλα; οἰκτίρμων οἰκτιρήσει εἰς κεϕαλὴν ἀνδρός· σκῦλα βαμμάτων τῷ Σισαρα, σκῦλα βαμμάτων ποικιλίας, βάμματα ποικιλτῶν αὐτά, τῷ τραχήλῳ αὐτοῦ σκῦλα.

Ouch heurḗsousin autòn diamerízonta skŷla? oiktírmōn oiktirḗsei eis kephalḕn andrós: skŷla bammátōn tō̂i Sisara, skŷla bammátōn poikilías, bámmata poikiltō̂n autá, tō̂i trachḗlōi autoû skŷla.

31
οὕτως ἀπόλοιντο πάντες οἱ ἐχθροί σου, κύριε· καὶ οἱ ἀγαπῶντες αὐτὸν ὡς ἔξοδος ἡλίου ἐν δυνάμει αὐτοῦ. Καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ τεσσαράκοντα ἔτη.

hoútōs apólointo pántes hoi echthroí sou, kýrie: kaì hoi agapō̂ntes autòn hōs éxodos hēlíou en dynámei autoû. Kaì hēsýchasen hē gē̂ tessarákonta étē.