Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Josué 11

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
‘Ως δὲ ἤκουσεν Ιαβιν βασιλεὺς Ασωρ, ἀπέστειλεν πρὸς Ιωβαβ βασιλέα Μαρρων καὶ πρὸς βασιλέα Συμοων καὶ πρὸς βασιλέα Αζιϕ

‘Ōs dè ḗkousen Iabin basileùs Asōr, apésteilen pròs Iōbab basiléa Marrōn kaì pròs basiléa Symoōn kaì pròs basiléa Aziph

2
καὶ πρὸς τοὺς βασιλεῖς τοὺς κατὰ Σιδῶνα τὴν μεγάλην, εἰς τὴν ὀρεινὴν καὶ εἰς τὴν Ραβα ἀπέναντι Κενερωθ καὶ εἰς τὸ πεδίον καὶ εἰς Ναϕεδδωρ

kaì pròs toùs basileîs toùs katà Sidō̂na tḕn megálēn, eis tḕn oreinḕn kaì eis tḕn Raba apénanti Kenerōth kaì eis tò pedíon kaì eis Napheddōr

3
καὶ εἰς τοὺς παραλίους Χαναναίους ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ εἰς τοὺς παραλίους Αμορραίους καὶ Ευαίους καὶ Ιεβουσαίους καὶ Φερεζαίους τοὺς ἐν τῷ ὄρει καὶ τοὺς Χετταίους τοὺς ὑπὸ τὴν Αερμων εἰς γῆν Μασσηϕα.

kaì eis toùs paralíous Chananaíous apò anatolō̂n kaì eis toùs paralíous Amorraíous kaì Euaíous kaì Iebousaíous kaì Pherezaíous toùs en tō̂i órei kaì toùs Chettaíous toùs hypò tḕn Aermōn eis gē̂n Massēpha.

4
καὶ ἐξῆλθον αὐτοὶ καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν μετ’ αὐτῶν ὥσπερ ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης τῷ πλήθει καὶ ἵπποι καὶ ἅρματα πολλὰ σϕόδρα.

kaì exē̂lthon autoì kaì hoi basileîs autō̂n met’ autō̂n hṓsper hē ámmos tē̂s thalássēs tō̂i plḗthei kaì híppoi kaì hármata pollà sphódra.

5
καὶ συνῆλθον πάντες οἱ βασιλεῖς οὗτοι καὶ παρεγένοντο ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ τοῦ ὕδατος Μαρρων πολεμῆσαι τὸν Ισραηλ.

kaì synē̂lthon pántes hoi basileîs hoûtoi kaì paregénonto epì tò autò kaì parenébalon epì toû hýdatos Marrōn polemē̂sai tòn Israēl.

6
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς ’Ιησοῦν Μὴ ϕοβηθῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ὅτι αὔριον ταύτην τὴν ὥραν ἐγὼ παραδίδωμι τετροπωμένους αὐτοὺς ἐναντίον τοῦ Ισραηλ· τοὺς ἵππους αὐτῶν νευροκοπήσεις καὶ τὰ ἅρματα αὐτῶν κατακαύσεις ἐν πυρί.

kaì eîpen kýrios pròs ’Iēsoûn Mḕ phobēthē̂is apò prosṓpou autō̂n, hóti aúrion taútēn tḕn hṓran egṑ paradídōmi tetropōménous autoùs enantíon toû Israēl: toùs híppous autō̂n neurokopḗseis kaì tà hármata autō̂n katakaúseis en pyrí.

7
καὶ ἦλθεν ’Ιησοῦς καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ πολεμιστὴς ἐπ’ αὐτοὺς ἐπὶ τὸ ὕδωρ Μαρρων ἐξάπινα καὶ ἐπέπεσαν ἐπ’ αὐτοὺς ἐν τῇ ὀρεινῇ.

kaì ē̂lthen ’Iēsoûs kaì pâs ho laòs ho polemistḕs ep’ autoùs epì tò hýdōr Marrōn exápina kaì epépesan ep’ autoùs en tē̂i oreinē̂i.

8
καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος ὑποχειρίους Ισραηλ, καὶ κόπτοντες αὐτοὺς κατεδίωκον ἕως Σιδῶνος τῆς μεγάλης καὶ ἕως Μασερων καὶ ἕως τῶν πεδίων Μασσωχ κατ’ ἀνατολὰς καὶ κατέκοψαν αὐτοὺς ἕως τοῦ μὴ καταλειϕθῆναι αὐτῶν διασεσῳσμένον.

kaì parédōken autoùs kýrios hypocheiríous Israēl, kaì kóptontes autoùs katedíōkon héōs Sidō̂nos tē̂s megálēs kaì héōs Maserōn kaì héōs tō̂n pedíōn Massōch kat’ anatolàs kaì katékopsan autoùs héōs toû mḕ kataleiphthē̂nai autō̂n diasesōisménon.

9
καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς ’Ιησοῦς ὃν τρόπον ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος· τοὺς ἵππους αὐτῶν ἐνευροκόπησεν καὶ τὰ ἅρματα αὐτῶν ἐνέπρησεν ἐν πυρί.

kaì epoíēsen autoîs ’Iēsoûs hòn trópon eneteílato autō̂i kýrios: toùs híppous autō̂n eneurokópēsen kaì tà hármata autō̂n enéprēsen en pyrí.

10
Καὶ ἀπεστράϕη ’Ιησοῦς ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ κατελάβετο Ασωρ καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς· ἦν δὲ Ασωρ τὸ πρότερον ἄρχουσα πασῶν τῶν βασιλειῶν τούτων.

Kaì apestráphē ’Iēsoûs en tō̂i kairō̂i ekeínōi kaì katelábeto Asōr kaì tòn basiléa autē̂s: ē̂n dè Asōr tò próteron árchousa pasō̂n tō̂n basileiō̂n toútōn.

11
καὶ ἀπέκτειναν πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ ἐν ξίϕει καὶ ἐξωλέθρευσαν πάντας, καὶ οὐ κατελείϕθη ἐν αὐτῇ ἐμπνέον· καὶ τὴν Ασωρ ἐνέπρησαν ἐν πυρί.

kaì apékteinan pân empnéon en autē̂i en xíphei kaì exōléthreusan pántas, kaì ou kateleíphthē en autē̂i empnéon: kaì tḕn Asōr enéprēsan en pyrí.

12
καὶ πάσας τὰς πόλεις τῶν βασιλέων καὶ τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἔλαβεν ’Ιησοῦς καὶ ἀνεῖλεν αὐτοὺς ἐν στόματι ξίϕους, καὶ ἐξωλέθρευσαν αὐτούς, ὃν τρόπον συνέταξεν Μωυσῆς ὁ παῖς κυρίου.

kaì pásas tàs póleis tō̂n basiléōn kaì toùs basileîs autō̂n élaben ’Iēsoûs kaì aneîlen autoùs en stómati xíphous, kaì exōléthreusan autoús, hòn trópon synétaxen Mōysē̂s ho paîs kyríou.

13
ἀλλὰ πάσας τὰς πόλεις τὰς κεχωματισμένας οὐκ ἐνέπρησεν Ισραηλ, πλὴν Ασωρ μόνην ἐνέπρησεν ’Ιησοῦς.

allà pásas tàs póleis tàs kechōmatisménas ouk enéprēsen Israēl, plḕn Asōr mónēn enéprēsen ’Iēsoûs.

14
καὶ πάντα τὰ σκῦλα αὐτῆς ἐπρονόμευσαν ἑαυτοῖς οἱ υἱοὶ Ισραηλ, αὐτοὺς δὲ πάντας ἐξωλέθρευσαν ἐν στόματι ξίϕους, ἕως ἀπώλεσεν αὐτούς, οὐ κατέλιπον ἐξ αὐτῶν οὐδὲ ἓν ἐμπνέον.

kaì pánta tà skŷla autē̂s epronómeusan heautoîs hoi hyioì Israēl, autoùs dè pántas exōléthreusan en stómati xíphous, héōs apṓlesen autoús, ou katélipon ex autō̂n oudè hèn empnéon.

15
ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ τῷ παιδὶ αὐτοῦ, καὶ Μωυσῆς ὡσαύτως ἐνετείλατο τῷ ’Ιησοῖ, καὶ οὕτως ἐποίησεν ’Ιησοῦς, οὐ παρέβη οὐδὲν ἀπὸ πάντων, ὧν συνέταξεν αὐτῷ Μωυσῆς.

hòn trópon synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i tō̂i paidì autoû, kaì Mōysē̂s hōsaútōs eneteílato tō̂i ’Iēsoî, kaì hoútōs epoíēsen ’Iēsoûs, ou parébē oudèn apò pántōn, hō̂n synétaxen autō̂i Mōysē̂s.

16
Καὶ ἔλαβεν ’Ιησοῦς πᾶσαν τὴν γῆν τὴν ὀρεινὴν καὶ πᾶσαν τὴν Ναγεβ καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Γοσομ καὶ τὴν πεδινὴν καὶ τὴν πρὸς δυσμαῖς καὶ τὸ ὄρος Ισραηλ καὶ τὰ ταπεινά,

Kaì élaben ’Iēsoûs pâsan tḕn gē̂n tḕn oreinḕn kaì pâsan tḕn Nageb kaì pâsan tḕn gē̂n Gosom kaì tḕn pedinḕn kaì tḕn pròs dysmaîs kaì tò óros Israēl kaì tà tapeiná,

17
τὰ πρὸς τῷ ὄρει ἀπὸ ὄρους Αχελ καὶ ὃ προσαναβαίνει εἰς Σηιρ καὶ ἕως Βααλγαδ καὶ τὰ πεδία τοῦ Λιβάνου ὑπὸ τὸ ὄρος τὸ Αερμων καὶ πάντας τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἔλαβεν καὶ ἀνεῖλεν αὐτοὺς καὶ ἀπέκτεινεν.

tà pròs tō̂i órei apò órous Achel kaì hò prosanabaínei eis Sēir kaì héōs Baalgad kaì tà pedía toû Libánou hypò tò óros tò Aermōn kaì pántas toùs basileîs autō̂n élaben kaì aneîlen autoùs kaì apékteinen.

18
καὶ πλείους ἡμέρας ἐποίησεν ’Ιησοῦς πρὸς τοὺς βασιλεῖς τούτους τὸν πόλεμον,

kaì pleíous hēméras epoíēsen ’Iēsoûs pròs toùs basileîs toútous tòn pólemon,

19
καὶ οὐκ ἦν πόλις, ἣν οὐκ ἔλαβεν Ισραηλ, πάντα ἐλάβοσαν ἐν πολέμῳ.

kaì ouk ē̂n pólis, hḕn ouk élaben Israēl, pánta elábosan en polémōi.

20
ὅτι διὰ κυρίου ἐγένετο κατισχῦσαι αὐτῶν τὴν καρδίαν συναντᾶν εἰς πόλεμον πρὸς Ισραηλ, ἵνα ἐξολεθρευθῶσιν, ὅπως μὴ δοθῇ αὐτοῖς ἔλεος, ἀλλ’ ἵνα ἐξολεθρευθῶσιν, ὃν τρόπον εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν.

hóti dià kyríou egéneto katischŷsai autō̂n tḕn kardían synantân eis pólemon pròs Israēl, hína exolethreuthō̂sin, hópōs mḕ dothē̂i autoîs éleos, all’ hína exolethreuthō̂sin, hòn trópon eîpen kýrios pròs Mōysē̂n.

21
Καὶ ἦλθεν ’Ιησοῦς ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ ἐξωλέθρευσεν τοὺς Ενακιμ ἐκ τῆς ὀρεινῆς, ἐκ Χεβρων καὶ ἐκ Δαβιρ καὶ ἐξ Αναβωθ καὶ ἐκ παντὸς γένους Ισραηλ καὶ ἐκ παντὸς ὄρους Ιουδα σὺν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν, καὶ ἐξωλέθρευσεν αὐτοὺς ’Ιησοῦς.

Kaì ē̂lthen ’Iēsoûs en tō̂i kairō̂i ekeínōi kaì exōléthreusen toùs Enakim ek tē̂s oreinē̂s, ek Chebrōn kaì ek Dabir kaì ex Anabōth kaì ek pantòs génous Israēl kaì ek pantòs órous Iouda sỳn taîs pólesin autō̂n, kaì exōléthreusen autoùs ’Iēsoûs.

22
οὐ κατελείϕθη τῶν Ενακιμ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ, ἀλλὰ πλὴν ἐν Γάζῃ καὶ ἐν Γεθ καὶ ἐν Ασεδωθ κατελείϕθη.

ou kateleíphthē tō̂n Enakim apò tō̂n hyiō̂n Israēl, allà plḕn en Gázēi kaì en Geth kaì en Asedōth kateleíphthē.

23
καὶ ἔλαβεν ’Ιησοῦς πᾶσαν τὴν γῆν, καθότι ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ, καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς ’Ιησοῦς ἐν κληρονομίᾳ Ισραηλ ἐν μερισμῷ κατὰ ϕυλὰς αὐτῶν. καὶ ἡ γῆ κατέπαυσεν πολεμουμένη.

kaì élaben ’Iēsoûs pâsan tḕn gē̂n, kathóti eneteílato kýrios tō̂i Mōysē̂i, kaì édōken autoùs ’Iēsoûs en klēronomíāi Israēl en merismō̂i katà phylàs autō̂n. kaì hē gē̂ katépausen polemouménē.